Съдържание и структура на страте-гия за местно развитиежүктеу 2.77 Mb.
бет1/15
Дата02.09.2018
өлшемі2.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
1. Описание на МИГ (около 2 стр.)

1.1. Общини/територии, които попадат в територията на МИГ:

– брой жители на територията на МИГ;

– списък на общините, обхванати от МИГ, в т.ч. най-голямата и най-малката;

– площ на територията на МИГ в кв. км;

– гъстота на населението на територията на МИГ.


Общият брой жители на територията на МИГ-Раковски e 27 250 души. Територията на МИГ-Раковски обхваща цялата територия на една община - Община Раковски – с всичките й населени места, които са 1 град и 6 села, както следва: гр.Раковски с 15 526 жители, с.Белозем с 4 172 жители, с.Стряма с 3 280 жители, с.Чалъкови 1 990 жители, с.Шишманци с 1 015 жители, с.Момино село с 819 жители и с.Болярино с 448 жители.

МИГ-Раковски е разположен в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив, върху площ от 264 кв.км. Територията е гъсто заселена и съставлява 4,4% от общата територия на област Пловдив. Гъстотата на населението на територията на МИГ-Раковски е 106 души/кв.км.Добавяне на информация за динамиката на населението, миграцията, други демографски данни.


 1. Карта на територията:

Община Раковски се намира в западната част на Горнотракийската низина. Община Раковски заема площ от 264 кв.км, което съставлява 4,4% от общата територия на областта. Територията на Общината има равнинен релеф. Територията на Община Раковски попада в Егейската отточна област, във водосборния басейн на р. Марица. През нея протичат реките Марица, Стряма, Сребра, Рахманлийска.

Както е видно от приложената по-долу карта, територията на МИГ-Раковски, която съвпада изцяло с територията на Община Раковски, е с непрекъснати граници.


Вмъкване на карта


 1. Организационна структура на МИГ: – състав на МИГ и на управителния орган, състав и отговорности;


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН
Име, презиме, фамилия/ Наименование

Организация

Сектор (публичен, неправителствен, икономически)

Позиция и сфера на опит/експертиза

 1. 1

Александър Венков Алексиев

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”

Неправителствен
 1. 2

Милко Вакинов Митов

„ВИВА – 2004” ООД

Икономически
 1. 3

Николай Цветанов Жеков

„ЦИМА 99” ООД

Икономически
 1. 4

Георги Георгиев Плачков

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност Училищно настоятелство Христо Ботев”

Неправителствен
 1. 5

Георги Николаев Лесов

-

Неправителствен – представител на гражданското общество
 1. 6

Стефка Августинова Плачкова

„ШЕРИ 61” ЕООД

Икономически
 1. 7

Людмил Георгиев Плачков

„ЕЛ ДЖИ ПИ” ЕООД

Икономически
 1. 8

Божидар Петров Дюлгерски

„ОРИНОКО Д” ЕООД

Икономически
 1. 9

Георги Иванов Гаджев

„ГАДЖЕВ” ЕООД

Икономически
 1. 10

Божидар Георгиев Земярски

Община Раковски

Публичен
 1. 11

Милена Серафимова Мандраджийска

Община Раковски

Публичен

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН
Име, презиме, фамилия

Организация

Сектор

Позиция и отговорностиГеорги Плачков

УН “Христо Ботев”

Неправителствен

Председател на УО

Отговорности на членовете на управителния съвет са описани в подробности в т. 1.4 Управление на МИГ

Георги Гаджев

Гаджев ЕООД

Икономически

Заместник-председател на УОМилена Мандраджийска

Община Раковски

Публичен

Член на УОБожидар Земярски

Община Раковски

Публичен

Член на УОСтефка Плачкова

Шери-61 ЕООД

Икономически

Член на УО


Синтезирана информация за състава на МИГ и на управителния орган; членове:

  • Община Раковски има по двама представители както в общото събрание, така и в УС;

  • представителите на общинската власт в колективния управителен орган са 40 процента;

  • управителният орган на МИГ-Раковски е колективен и има представители на трите сектора – публичен (2ма), неправителствен (1) и икономически (2ма);

  • управителният орган е със състав от 5 лица;

  • лицата, които са в управителния орган имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ-Раковски;

  • върховният орган - общо събрание на МИГ-Раковски - е колективен орган и има представители на трите сектора – публичен (Община Раковски) - 2 (18%), неправителствен - 3 (27%) и икономически - 6 (55%);

  • членовете на колективния върховен орган са с постоянен адрес или седалище на територията на действие на МИГ-Раковски и този факт е доказуем посредством лични карти (за физическите лица) и съдебно решение и актуално състояние (за юридическите лица).

Основните права и задължения на членовете на МИГ.

Общото събрание е върховен орган за управление на МИГ-Раковски и се състои от всички негови членове. ОС: изменя и допълва Устава; взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му по предложение на УС; приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други вътрешни актове; приема нови членове на МИГ-Раковски, освобождава членовете на МИГ-Раковски, подали молба за доброволно прекратяване на членството, взема решения за изключване на членове по предложение на УС; определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, избира и освобождава председателя и заместник – председателите на УС измежду неговите членове; избира и освобождава изпълнителният директор; приема предложения от УС годишен бюджет на МИГ-Раковски, годишния отчет на УС за дейността му и годишния баланс на МИГ-Раковски; взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от членовете на МИГ-Раковски; взема решения по резултатите от финансовата ревизия на МИГ-Раковски; взема решения за преустройство, сливане с други сдружения с нестопанска цел или за прекратяването на МИГ-Раковски; при прекратяване на МИГ-Раковски взема решение за начина за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество; взема решения за учредяване и участие в търговски дружества, за откриване и закриване на клонове по предложение на УС; приема програма за дейността на МИГ-Раковски; взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на МИГ-Раковски; отменя решенията на другите органи на МИГ-Раковски, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на МИГ-Раковски; взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове; освобождава предсрочно Председателя и зам. Председателя на УС или членове на УС при злоупотреба с доверието на МИГ-Раковски, нарушаване на Устава или на законите в РБ; разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.


Управителният съвет: представлява МИГ-Раковски чрез Председателя си както и определя обема на представителната власт на други негови членове; ръководи дейността на МИГ-Раковски между две Общи събрания; организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС; разработва план за дейността и бюджета на МИГ-Раковски и ги предлага за гласуване от Общото събрание; подготвя проекти за решения на Общото събрание; подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на МИГ-Раковски; осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на МИГ-Раковски; ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към МИГ-Раковски; отчита се за дейността си пред Общото събрание; изготвя предложения за формиране на парични фондове на МИГ-Раковски; определя реда и организира провеждането на дейността на МИГ-Раковски и носи отговорност за това; определя щатния състав на МИГ-Раковски; внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в МИГ-Раковски; взема решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, секции и клубове за подпомагане на дейността на МИГ-Раковски. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им.

Управителният съвет има и следните специфични функции: приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на МИГ-Раковски, актуализира я ежегодно или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции, включително МЗП; изготвя и приема организационна структура, правилник процедури за функционирането на изпълнителните органи на МИГ-Раковски; избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на МИГ-Раковски, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението; делегира на експертни съвети и/или журита правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от МИГ-Раковски по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; УС управлява бюджета на МИГ-Раковски чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на МИГ-Раковски и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция; избира представители на МИГ-Раковски в национални и европейски мрежи на селските региони;

Председателят на УС: ръководи оперативно текущата дейност на МИГ-Раковски; представлява МИГ-Раковски пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина; подготвя и предлага проекти за решения на УС; свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; отчита се за дейността си пред Управителния съвет; след одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор за извършване на оперативната дейност на МИГ-Раковски; подписва договори за финансиране на проекти от страна на МИГ-Раковски с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ по подхода ЛИДЕР; при отсъствие на Председателя, заместник-председателят на УС изпълнява функциите, посочени в чл. 50 от Устава.


 • организационна структура/схема – графично изображение на организационната структура – органограма.  1. Управление на МИГ-а:

Управителният съвет е колективен орган за управление на сдружението и се състои от 5 члена. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 години, но з ане повече от 2 мандата и заседава поне един път на три месеца. Членството в Управителният съвет е разпределено както следва: 2 представители на общинската власт от община Раковски или 40% участие; 2 представители на стопанкия сектор от територията на община Раковски или 40% участие; 1 представител на нестопанкия сектор от територията на община Раковски или 20% участие. Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и се отчита за дейността си пред него. Решенията му се вземат с обикновено мнозинство.

Сдружение „Местна инициативна група Раковски” се ръководи от един колективен върховен орган – Общо събрание и един колективен управителен орган - Управителен съвет.

Дейността на Сдружение „Местна инициативна група Раковски” се подпомага от персонал, състоящ се от: изпълнителен директор, експерт по прилагане на дейностите на стратегията, счетоводител и асистент.

Описват се и основните правомощия на председателя на Управителния орган – от устава.
– описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала;

Позициите в административния и технически екип на МИГ-Раковски са както следва:  1. изпълнителен директор, по отношение на който изискванията са както следва: завършено висше образование; общ професионален стаж в страната най-малко 5 години; наличие на управленски опит най-малко две години; наличие на опит в реализиране на проекти. Изпълнителният директор следва да представи като доказателства диплома/и, изчерпателна автобиография и референции, както и копие/я от договори, доказващи прякото му/й участие в изпълнението на проект/и. Допълнителен плюс ще бъде владеенето на поне един западен език и добрата компютърна грамотност. Изпълнителният директор се избира и назначава от Общото събрание.

  2. експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, по отношение на който изискванията са както следва: завършено висше образование; общ професионален стаж в страната най-малко 3 години; наличие на опит в реализиране на проекти в целия проектен цикъл – включително подготовка, мониторинг и оценка. Експерртът по прилагане на дейностите по СМР следва да представи като доказателства диплома/и, изчерпателна автобиография и референции, както и копие/я от договори, доказващи прякото му/й участие в изпълнението на проект/и. Допълнителен плюс ще бъде владеенето на поне един западен език, добрата компютърна грамотност, както и прякото участие в разработването на настоящата СМР и активното участие в дейностите по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Раковски”.

  3. счетоводител, по отношение на който изискванията са както следва: завършено висше образование с необходимата счетоводна или финансистка специалност; общ професионален стаж в страната най-малко 3 години. Счетоводителят следва да представи като доказателства диплома/и, изчерпателна автобиография и референции. Допълнителен плюс ще бъде добрата компютърна грамотност и опита като финансово отговорно лице в изпълнението и/или разписването на бюджетни рамки на проекти.

  4. асистент, по отношение на който изискванията са както следва: завършено средно образование; общ професионален стаж в страната най-малко 1 година. Асистентът следва да представи като доказателства диплома/и, изчерпателна автобиография и референции. Допълнителен плюс ще бъде добрата компютърна грамотност, комуникативността, работата като технически асистент.
 • права, задължения и отговорности на всички заети в управлението на МИГ (длъжностна характеристика).

Длъжностна характеристика на изпълнителния директор:

Ръководи цялостната дейност на сдружението; изпълнява решенията на УС; насочва дейността за постигане на приоритетите и специфичните цели на СМР; взима мерки за кадровото и квалификационно осигуряване; грижи се за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; съдействува за развитието и инициативата на работещите; подписва всички финансово-счетоводни имуществени и административно управленски документи; назначава, преназначава и освобождава работещите; сключва договори; изпълнява задълженията към държавния бюджет.

Отговорности: за оперативната, нормативната, правната, икономическата и организационната уредби на дейността на сдружението и за гарантиране на интересите на местната общност, както са представени в настоящата стратегия.

Специфичните задължения на изпълнителния директор във връзка с изпълнението на стратегията са както следва:

1. Организира останалите членове на екипа във връзка с предоставянето на информация и консултации на потенциалните кандидати и подпомагането на разработването на проекти на потенциалнитe кандидати и предоставя на асистента информация за официално публикуване във връзка с горните.

2. Въз основа на графика на изпълнение на приетата стратегия, подготвя и предоставя за публикуване покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ.

3. Следи базата данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение.

4. Заедно с експерта по изпълнение на стратегията и счетоводителя извършва последваща проверка за административно съответствие и допустимост на проектите допуснати от Комисията за оценка преди предаването на документацията към РА.

5. Одобрява извършената техническа експертна оценка и класиране на проектите на база на спазени процедурни правила и съответствие на целите на конкретните проекти с целите на настоящата стратегия.

6. Извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към МИГ-Раковски.

7. Изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, в областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи.

8. Подготвя писмата към кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта и ги предоставя на асистента за разпращане.

9. Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

10. Организира наблюдение на изпълнението на проектите и посещения на място.

11. Заедно с експерта по прилагане на стратегията и счетоводителя подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението.

12. Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР.

13. Представя до управляващия орган на ПРСР до 31 януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие.

14. Информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията.


Длъжностна характеристика на експерта по прилагане на стратегията:

Участвува в изучаването, анализирането, прогнозирането и разработването на планове за развитието на територията и отговарянето на приоритетите на настоящата стратегия; изучава теоретичния и практически опит на съответната дейност; дава предложения и прави анализи за интензивно и ефективно развитие; проучва, анализира и оценява прилаганите норми и нормативи и дава мнение за усъвършенствуването им; установява недостатъци и слабости в процеса на управление и информира своя ръководител.

Специфичните задължения на експерта по прилагане на стратегията във връзка с нейното изпълнение, са както следва:

1. Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати, както и предлага набирането на външни експерти и консултанти, когато такива са необходими за подпомагането на разработването на специфични, важни за територията и приоритетите на стратегията проекти.

2. Подпомага изпълнителния директор в подготвянето и публикуването на покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ-Раковски.

3. Следи базата данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение.

4. Заедно с изпълнителния директор и счетоводителя извършва последваща проверка за административно съответствие и допустимост на проектите след комисията за оценка.

5. Заедно с изпълнителния директор и счетоводителя извършва проверка на техническа експертна оценка и класирането на проектите преди изпращането на списъка с одобрени проекти към РА.

6. Заедно с изпълнителния директор, осъществява наблюдение на изпълнението на проектите и извършва посещения на място с цел оказване на текуща подкрепа на бенефициентите и своевременно отговряне на възникнали въпроси и проблеми.

7. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението.

8. Предоставя на изпълнителния директор информация необходима за изготвянето на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР.

9. Информира своевременно изпълнителния директор относно проблеми във връзка с изпълнението на стратегията, които впоследствие изпълнителнбия директор представя пред управляващия орган на ПРСР.


Длъжностна характеристика на счетоводителя:

Приема, обработва, проверява първичните финансово-счетоводни документи и своевременно ги осчетоводява по съответните аналитични сметки, за които отговаря; проверява правилното отчитане на счетоводните статии по съответните сметки; съставя извлечения и оборотни ведомости от аналитичните сметки по указания и под контрола на главния счетоводител; извършва проверки на материално-отговорни лица; упражнява вътрешен финансов контрол съобразно възложените му задачи; анализира и предлага усъвършенстване на счетоводните операции, за които отговаря.

Специфичните задължения на счетоводителя във връзка с изпълнението на стратегията, са както следва:

1. Консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати в частта им свързана с бюджета и финансовата част на бизнес плана.

2. Създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и финансова отчетност.

3. Прави последваща проверка на одобрените проекти във финансовата им част и обосновка, преди изпращането на списъка с одобрените проекти към РА.

4. Осъществява наблюдение на финансовото изпълнение на проектите.

5. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до

Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението във финансовата им част.

6. Подпомага изпълнителния директор в изготвянето на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР.

7. Информира изпълнителния директор за финансови проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията, за да може изпълнителният директор своевременно да информира управляващия орган на ПРСР.
Длъжностна характеристика на асистента:

Получава информация от изпълнителния директор и я свежда до знанието на останалите членове на екипа; организира приемането на посетителите, подготовката и провеждане на делови срещи, обучения, семинари и други събития; приема, записва и докладва телефонните разговори, в отсъствието на изпълнителния директор; води протоколи от съвещанията и деловите срещи, приема кореспонденцията за екипа, следи за изпълнението на определените срокове; води деловодство в рамките на компетенциите си; организира отпечатването и разпространяването на протоколи, решения и други материали от оперативки, съвещания, делови срещи, семинари и обучения.

Специфичните задължения на асистента във връзка с изпълнението на стратегията, са както следва:

1. Осигурява публичност относно възможностите за информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати.

2. Подпомага изпълнителния директор в подготвянето и публикуването на покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ-Раковски.

3. Приема и регистрира заявления за кандидатстване.

4. Създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение – поддържа проектен архив, включително и в електронен вариант.

5. Протоколира резултатите от проверка за административно съответствие и допустимост на проектите, както и от техническата експертна оценка и класиране на проектите.

6. Комуникира с членовете на комисията за избор на проекти към МИГ-Раковски и ги информира за предстоящи планови заседания.

7. Посещава проектите на място заедно с останалите членове на екипа и протоколира.

8. Предоставя техническа помощ на изпълнителния директор във връзка с изготвянето на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР.

9. Информира изпълнителния директор за установени проблени във връзка с изпълнението на стратегията, за да може от своя страна изпълнителния директор да уведомява своевременно управляващия орган на ПРСР.
  1. Механизъм за взимане на решения:Общото събрание е върховен орган за управление на МИГ-Раковски и се състои от всички негови членове. ОС:

 1. Изменя и допълва Устава;

 2. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му по предложение на УС;

 3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други вътрешни актове;

 4. Приема нови членове на МИГ-Раковски, освобождава членовете на МИГ-Раковски, подали молба за доброволно прекратяване на членството, взема решения за изключване на членове по предложение на УС;

 5. Определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, избира и освобождава председателя и заместник – председателите на УС измежду неговите членове. Избира и освобождава изпълнителният директор.

 6. Приема предложения от УС годишен бюджет на МИГ-Раковски, годишния отчет на УС за дейността му и годишния баланс на МИГ-Раковски;

 7. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от членовете на МИГ-Раковски;

 8. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на МИГ-Раковски;

 9. Взема решения за преустройство, сливане с други сдружения с нестопанска цел или за прекратяването на МИГ-Раковски;

 10. При прекратяване на МИГ-Раковски взема решение за начина за разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество;

 11. Взема решения за учредяване и участие в търговски дружества, за откриване и закриване на клонове по предложение на УС;

 12. Приема програма за дейността на МИГ-Раковски;

 13. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на МИГ-Раковски;

 14. Отменя решенията на другите органи на МИГ-Раковски, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на МИГ-Раковски;

 15. Взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове;

 16. Освобождава предсрочно Председателя и зам. Председателя на УС или членове на УС при злоупотреба с доверието на МИГ-Раковски, нарушаване на Устава или на законите в РБ;

 17. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.

Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете във връзка с решения на ОС могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на МИГ-Раковски от всеки член на МИГ-Раковски или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението

Решенията на органите на МИГ-Раковски, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на МИГ-Раковски или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ОС се свиква от УС в гр. Раковски, където е седалището на МИГ-Раковски. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно, като в обявлението за свикване на ОС се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на място за обявления в сградата на управлението на МИГ-Раковски най-малко един месец преди насрочения ден и се оповестява публично в местните средства за масова информация.

ОС може да се свика по искане на 1/3 от действащите членове на МИГ-Раковски. В случай че в месечен срок от получаване на това искане УС не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на МИГ-Раковски по писмено искане на заинтересуваните членове или на натоварено от тях лице. ОС е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на МИГ-Раковски или техни пълномощници. Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове. Всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично или чрез пълномощника си. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Всеки член на МИГ-Раковски може да представлява в Общото събрание не повече от един неприсъстващ член, въз основа на писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите с явно гласуване, като ОС може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на членовете на УС става с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго. Решенията за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване дейността на МИГ-Раковски, за преобразуването му или за сливането му с други организации с нестопанска цел, се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на ОС членове на МИГ-Раковски. ОС не може да взема решения по въпроси, които на са включени в обявения в поканата дневен ред

За заседанията на ОС се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, секретар-протоколчика и председателя на УС. Протоколите от заседанията се съхраняват от УС. Всеки член на МИГ-Раковски има право на достъп до тях.

Управителният съвет е колективен орган за управление на МИГ-Раковски.

УС на МИГ-Раковски се състои от 5 физически лица, членове на Сдружението или юридически лица, членове на Сдружението, представлявани от изрично упълномощени от тях представители, които могат и да не са членове на Сдружението.

УС се избира от ОС за срок от 3 години, но за не повече от два последователни мандата. Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно в случаите на трайна и продължителна невъзможност член на УС да изпълнява функциите си, в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, отсъствие от страната за повече от три месеца, при три последователни безпричинни неявявания на заседания на УС, при неизпълнение на решенията на ОС и УС, действия против интересите на МИГ-Раковски и при лична молба за освобождаване.Управителният съвет:

 1. Представлява МИГ-Раковски чрез Председателя си както и определя обема на представителната власт на други негови членове;

 2. Ръководи дейността на МИГ-Раковски между две Общи събрания;

 3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС;

 4. Разработва план за дейността и бюджета на МИГ-Раковски и ги предлага за гласуване от Общото събрание;

 5. Подготвя проекти за решения на Общото събрание;

 6. Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на МИГ-Раковски;

 7. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на МИГ-Раковски;

 8. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към МИГ-Раковски;

 9. Отчита се за дейността си пред Общото събрание;

 10. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на МИГ-Раковски;

 11. Определя реда и организира провеждането на дейността на МИГ-Раковски и носи отговорност за това;

 12. Определя щатния състав на МИГ-Раковски;

 13. Внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в МИГ-Раковски;

 14. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, секции и клубове за подпомагане на дейността на МИГ-Раковски. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред УС

Управителният съвет има и следните специфични функции:

 1. Приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на МИГ-Раковски, актуализира я ежегодно или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции, включително МЗП;

 2. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на МИГ-Раковски;

 3. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на МИГ-Раковски, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението;

 4. Делегира на експертни съвети и/или журита правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от МИГ-Раковски по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;

 5. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;

 6. УС управлява бюджета на МИГ-Раковски чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на МИГ-Раковски и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция;

 7. Избира представители на МИГ-Раковски в национални и европейски мрежи на селските региони;

УС се свиква на редовно заседание поне един път на три месеца по предварително обявен дневен ред. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС. Свикването на УС става от Председателя. УС може да бъде свикан и на извънредно заседание по искане на: Председателя; при писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то заседанието може да се свика от всеки заинтересован чрен на УС по реда на чл.32, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите освен решенията по чл. 14, 1л.2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

Председателят и заместник-председателя на УС на МИГ-Раковски са изборни длъжности с представителни и оперативни функции.

Председателят и заместник-председателя на УС се избират от Общото събрание за срок от три години, но за не повече от два последователни мандата.

Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет

Членовете на УС носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председателят на УС:


 1. Ръководи оперативно текущата дейност на МИГ-Раковски;

 2. Представлява МИГ-Раковски пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина

 3. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;

 4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

 5. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;

 6. След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор за извършване на оперативната дейност на МИГ-Раковски.

 7. Подписва договори за финансиране на проекти от страна на МИГ-Раковски с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ по подхода ЛИДЕР;

При отсъствие на Председателя, заместник-председателят на УС изпълнява функциите, посочени в чл. 50 от Устава.
Изпълнителеният директор се избира и назначава от ОС и може и да не е член на МИГ-Раковски. Изпълнителният директор (ИД):

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;

 2. Отговаря за прилагането на стратегията за местно развитие

 3. Изготвя и предлага за приемане от УС перспективен и годишен план за работа на МИГ-Раковски и годишен проекто-бюджет;

 4. Организира набирането на средства за дейността на МИГ-Раковски;

 5. Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на МИГ-Раковски;

 6. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на МИГ-Раковски му бъдат възложени от УС;

 7. Обявява покани за набиране на заявления за подпомагане като се съобразява със заложения график за изпълнение на СМР на МИГ-Раковски за съответния период. Продължителността на поканите за набиране на заявления по всяка мярка са описани в процедурите по прилагане на мерките и изпълнителният директор стриктно ще ги спазва. ИД ще организира своя екип в разработването на указания за кандидатстване и подпомагането на потенциалните получатели на помощ по проекти по СМР при изготвянето на заявления, за оценката на подадените заявления и прочие. Всички ангажименти на ИД във връзка с прилагането на СМР на МИГ-Раковски са описани в неговата длъжностна характеристика.

2. Описание на процеса на разработване на стратегията – методология и подход (около 2 стр.) 1. Описание на процеса – подход и стъпки:

Процесът на разработване на стратегията премина през няколко взаимосвързани етапа. На първо място бяха идентифицирани всички заинтересовани лица от територията на МИГ-Раковски и бе определено тяхното участие и влияние върху процесите на територията на бъдещата МИГ. Бе стартирана и поддържана ежедневна комуникация, по време на която от стрна ана екипа на проекта се представяше специфична проектна и програмна информация, както и информация относно възможностите за бъдещата стратегия за местно развитие и работа на МИГ, а от заинтересованите лица, под формата на дискусии лице в лице и попълване на анкети се връщаше информация относно конкретните местни потребности и възможности за развитие, както и потенциални рискове и заплахи. Освен това бяха идентифицирани следните информационни източници, които бяха използвани при изготвянето на стратегията - регионалните планове за развитие – Общински план за развитие на Община Раковски за периода 2007 - 2013 година, както и Регионален план за развитие на южен централен район за планиране за периода 2007-2013 и Стратегията за развитие на Област Пловдив 2005 – 2015г. Бе извършен териториален анализ и анализ на социално-икономическото състояние на територията и бяха заложени приоритети за периода на СМР. За да се гарантира диалога и активността на местното население бяха проведени общо три 3 дневни обучения за местни лидери, на които бе вменена ролята на говорители и разпространители на информация относно бъдещия МИГ и СМР. В обученията се включиха общо ......... души /представлите на местната власт, читалищни уредници, училищни настоятели, участници в предишни обучения по инициативи на консорциума, неформални лидери, потенциални участници в работните групи, които ще оформят стратегията и други/. За повишаване на знанията и компетенциите на екипа отговорен за оформянето на крайния вариант на СМР на бъдещия МИГ-Раковски през юни 2010г. бе проведено 4 дневно обучение в МИГ-................, Германия. /подробно описание на резултатите от обучението/. В подкрепа към всичко това бяха формирани 2 работни групи, които се ангажираха да работят по изработването на вариант на СМР, който да бъде предложен, обсъждан, коригиран и в крайна сметка приет от местната общественост. Приетият вариант на СМР бе финализиран от експерт група 2 и предложен за окончателно обсъждане, корекции и приемане с цел кандидатстване по първата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР.

За гарантиране на по-широка обществена активност и информираност на местното население бяха проведени и 4 информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса на местно развитие. Първите три от тях бяха диференцирани – за представители на местната власт, на бизнеса и на неправителствения сектор – с общ брой на участниците ................ – имаха продължителност по 1 ден. Четвъртото събитие събра представители на всички групи и изигра ролята на работна среща, на която всички представиха притеснителни моменти и въпроси, които са останали неразрешени на предишните три семинара и във връзка с които всички участници заедно с експертите следваше да се постараят да достигнат до общо за региона становище. Продължителността на работната среща бе 3 дена и включи ................ представители на местната общност. В резултат от работата на двете работни групи и информационно-дискусионните събития бе изработен вариант на СМР.С публикуването на поканата за кандиатстване от МИГ със СМР бяха проведени 2 семинара за информиране на местното население и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие. Тези 2 семинара предоставиха възможност за последни корекции на СМР преди кандидатстването. В семинарите участваха общо ................... души.
Като доказателство за проведените консултации се прилагат протоколи от срещи за обсъждане и др. документи.
По-долу виждате съгласувателна таблица, която представя в синтезиран вид процеса на съгласуване на оформянето на СМР на МИГ-Раковски с представителите на местната общност:

Лице, изразило становището

Направени предложения

Отразяване на предложенията (приемане или неприемане)

Мотиви за неприетите бележки

Ана Белчева – Община Раковски

По време на първото обучение за местни лидери - 2-4 ноември 2009г. – изрази мнение, че за МИГ-Раковски ще бъде важно да се стреми към въвеждане на иновации и повишаване на квалификациите на заетите в местните икономически, социални, културни и други сфери.

Предложението е прието от присъстващите и е отразено, че в СМР на МИГ-Раковски е важно да залегнат мерки 111, 331 и 124.

-

Александър Алексиев – НЧ “Св.Св.Кирил и Методий”

По време на първото обучение за местни лидери - 2-4 ноември 2009г. – изрази мнение, че наистина е добре да се търси баланс между икономическата и социалната интервенция чрез СМР.

Предложението е прието и при изграждането на СМР екипът ще се стреми да гарантира наличието както на проекти със социална насоченост, така и на такива с икономическа ориентация.

-

Ален Делянин – Сънплейс ООД

По време на второто обучение за местни лидери – 24-27 ноември 2009г. изрази мнение, че мерките за разнообразяване към неземеделски дейности – 311 и 312 – ще бъдат изключитлено интересни за местната общност и ще привлекат много потенциални кандидати.

Предложението е прието и посочените мерки ще бъдат включени в СМР.

-

Пенка Милиева – Пенка Милиева ЗП

По време на второто обучение за местни лидери – 24-27 ноември 2009г. изрази мнение, че мерки 121 и 123, подкрепени от мярката за сътрудничество в сферата на ХВП ще бъдат изключително полезни и интересни за територията на МИГ-Раковски.

Предложението е прието и посочените мерки ще бъдат включени в СМР.

-

Павел Гуджеров, координатор, Община Раковски

По време на второто обучение за местни лидери – 24-27 ноември 2009г. изрази мнение, че мерките за осигуряване на качествени услуги за населението от територията и обновяване на населените места (321 и 322) ще бъдат интересни и приоритетни, особено за бенефициенти от типа на общинската администрация и местните неправителствени организации.

Предложението е прието и мерките са включени в предварителния вариант на СМР. В случай, че териториалните ограничения по отношение на ос 3 не отпаднат, то мерки 321 и 322 ще бъдат изключени от СМР.

-

Ален Делянин – Сънплейс ООД

Павел Гуджеров, координатор, Община РаковскиПо време на първия семинар по дейност 5, проведен на 09.04.2010г. предложиха бюджета по мярка 323, която е пилотна за РБ, няма разписана наредба в ПРСР, да бъде намален със 150 000 евро, които да бъдат разпределени по равно между мерки 311 и 312, които очакват голям интерес от местната общност.

Предложението е прието и промяната е отразена в СМР.

-

Александър Алексиев – НЧ “Св. Св. Кирил и Методий”

По време на първия семинар по дейност 5, проведен на 09.04.2010г. обърна внимание на факта, че обучителните институции на територията на МИГ-Раковски няма да имат капацитета да усвоят заложените в момента средства по мерки 111 и 331 и е по-добре средствата по тях да бъдат намалени и мерки 111 и 331 да бъдат с общ бюджет 50 000 евро.

Предложението е прието и промяната е отразена в СМР.

-

Георги Плачков – УН “Христо Ботев”

Павел Гуджеров, координатор, Община РаковскиПо време на първия семинар по дейност 5, проведен на 09.04.2010г. предложиха бюджета на мерки 321 и 322 да бъде провизорно намален с по 50 000 евро в случай, че ограниченията по ос 3 отпаднат за местните инициативни групи и мерките са отворени за МИГ-Раковски.

Предложението е прието и промяната е отразена в СМР.

-

Георги Гаджев – Гаджев ЕООД

Ален Делянин – Сънплейс ООД

Катя Бебова – “Ориноко Д” ЕООД


По време на първия семинар по дейност 5, проведен на 09.04.2010г. предложиха, в случай, че мерки 321 и 322 отпаднат от СМР на МИГ-Раковски, техните бюджети да бъдат прехвърлени към 311 и 312 мерки.

Предложението е прието и експерт група 2 ще го отрази в СМР своевременно, при настъпване на съответните обстоятелства.

-

Александър Алексиев – НЧ “Св. Св. Кирил и Методий”

По време на първия семинар по дейност 5, проведен на 09.04.2010г. предложи заложените граници на бюджетите за проектите по мерки 111 и 331 да бъдат намалени на половина заради капацитета на организациите бенефициенти.

Предложението е прието и отразено в СМР на МИГ-Раковски.

-

Георги Гаджев – Гаджев ЕООД

Ален Делянин – Сънплейс ООД

Катя Бебова – “Ориноко Д” ЕООД


По време на първия семинар по дейност 5, проведен на 09.04.2010г. предложиха долната граница на бюджетите по проектите по мярка 121 да бъде заложена на 3500 евро, горната граница на проектите по мярка 123 да бъде свалена от 100 000 на 60 000 евро, а горните граници на бюджетите на проектите по мерки 311 и 312 да бъдат заложени на 100 000 евро. Предложенията са свързани с предвиждания брой потенциални проекти, към които ще бъдат насочени средствата и възможността за включване на по-едри инвестиции по мерките за разнообразяване към неземеделски дейности.

Предложенията са приети и са отразени

-

Павел Гуджеров, координатор, Община Раковски

Ален Делянин – Сънплейс ООДПо време на първия семинар по дейност 5, проведен на 09.04.2010г. предложиха периодът, в който следва да бъдат сключвани договорите между МИГ-Раковски и неговите бенефициенти да бъде удължен от сегашното 10 на 15 дена.

Предложението е прието поради възможността да настъпят различни обстоятелства, поради които бенефициент да не може да се яви за подписване в по-краткия срок. Промяната е оразена в процедурите.

-
 1. Списък на партньорите и тяхната роля в разработването на стратегията:


Кои от заинтересованите страни – публични институции, неправителствени организации, браншови и представителни организации, юридически лица (бизнес), физически лица, са били включени в процеса на разработване на стратегията и каква е била тяхната роля. Прави се кратка обосновка как предложената стратегия ще допринесе за удовлетворяване на потребностите на отделните партньори – заинтересовани страни.


 1. Консултанти и фасилитатори – вътрешни и външни, участвали в разработването на стратегията:

Участниците в разработването на настоящата стратегия за местно развитие на МИГ-Раковски са както следва:

- вътрешни - членовете на екипа на проект „Придобиване на умения


и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група
на територията на Община Раковски” – г-н Павел Гуджеров /координатор/, г-жа Милена Бенина /технически асистент/, г-жа Веселина Милиева /технически асистент/, г-н Цветан Цонев /експерт групи 1, 3 и 4/, г-жа Зорница Станева /експерт група 2/;.............. и .............................. представители на партньор Шери 61 ЕООД, ......................... и ................................. представители на партньор Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Училищно настоятелство Христо Ботев”;

- външни - ........................... /представител на местния бизнес/, ....... /всички, които са включени в работни групи/.....................


Екипът по проекта – вътрешните участници – носеха главната тежест в изработването на настоящата стратегия. Тяхно дело е създаването на въпросници за проучване на потребностите и нагласите на широката местна общественост, както и обработването на получените данни. Експертът група 2 отговаряше за адаптирането на работните варианти и изготвянето на крайния вариант на стратегията. През целия процес експертът група 2 беше подпомаган от останалите членове на екипа, а така също и от така наречените външни участници, които бяха представители на местната общност, изявили интерес и желание за включване в работна група и дали своя принос с мнения и експертиза по важни за СМР въпроси. Те бяха представители на заинтересованите страни и изиграха освен ескепртна и корективна роля, познавайки в дълбочина проблемите и потенциала на региона. Работните групи работиха по изработването на вариант на СМР, който бе предложен, обсъждан, коригиран и в крайна сметка приет от местната общественост.

3. Описание на ситуацията (около 5 стр.)

3.1. Събрани и оценени данни за територията (социални, икономически, природни и материални


ресурси и т. н.):

Анализът на територията включва преглед на всички данни относно социалните, икономическите, природните, човешките и материалните ресурси, с които разполага бъдещата местна инициативна група за територията на община Раковски и които са от ключово значение за изграждане на адекватна стратегия за местно развитие, отчитаща реалната ситуация откъм възможности, заплахи, плюсове и минуси, проблеми и тенденции.

В основата на анализа стои идеята за развитието на територията според нейните специфични възможности, потенциал и ресурси – използвани, недотам оползотворени и такива, които все още остават пренебрегнати, с цел постигане на целите на ПРСР.

Анализът има за цел да съхрани и доразвие всички положителни тенденции в социалния и икономически живот на целевата територия.

Използваните информационни източници за анализа са Общински план за развитие на Община Раковски за периода 2007 - 2013 година, както и Регионален план за развитие на южен централен район за планиране за периода 2007-2013 и Стратегията за развитие на Област Пловдив 2005 – 2015г. Освен това бяха проведени срещи и дискусии с представители на местната общност, които внесоха допълнителна яснота относно позициите и потребностите за развитие на местните социално-икономически сектори. Обсъжданията бяха както официални – по време на планово обучение или семинар, така и изиксани от една от страните и организирани неофициално в офиса на проекта или по места в територията на МИГ-Раковски.

В точки 3.2 и 3.3 е представена по-подробно ситуацията в територията. Освен това всички заинтересовани мога да прочетат и Териториален анализ и анализ на социално-икономическото състояние на Община Раковски.


3.2. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация (тенденции за последните 10
години):


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет