Съдържание и структура на страте-гия за местно развитие


Процедура за набиране и оценка на проекти/заявления, сключване на договори, отчитане и мониторинг по мярка 322жүктеу 2.77 Mb.
бет11/15
Дата02.09.2018
өлшемі2.77 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Процедура за набиране и оценка на проекти/заявления, сключване на договори, отчитане и мониторинг по мярка 322:

1. В първия работен ден на месец ноември, стартирайки от 2012г., МИГ-Раковски публикува обява за набиране на проектни предложения по мярка 322.

2. Кандидатите подават в МИГ-Раковски заявление за подпомагане по образец, прилагат необходимите документи по списък, с краен срок последния работен ден от месец ноември. Количествено-стойностните сметки се представят на хартиен и електронен носител.

3. МИГ-Раковски, в лицето на изпълнителния директор и асистента, извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

4. В случай на липса или нередовност на документите МИГ-Раковски връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

5. Заявлението за подпомагане не се приема в случай, че кандидатът не отговаря на

някое от изискванията за допустимост. В този случай МИГ-Раковски връща на кандидата документите. На кандидата се предоставя документ, удостоверяващ извършената проверка и установеното несъответствие.

6. В горните случаи заявлението за подпомагане може да бъде прието при условие, че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

7. Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

8. В срок до един месец от подаване на заявлението за подпомагане МИГ-Раковски:

- извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

- одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

9. Решението за одобрение или отхвърляне се взима на основа на съответствие на заявлението за подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба; критериите за оценка.

10. В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти МИГ-Раковски уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок 10 работни дни от уведомяването трябва да представи изисканите му документи.

11. Срокът по т. 8 се удължава в следните случаи:

- когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

- със заповед на изпълнителния директор на МИГ-Раковски, когато в резултат от дейностите са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност. В случай на оттегляне на заявление за подпомагане от страна на кандидата МИГ-Раковски окончателно прекратява преразглеждането на проекта. Кандидатът може да подаде заявление за същата инвестиция в следващия период на прием.

12. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от комисия, която се назначава от Изпълнителния директор на МИГ-Раковски. Експертната комисия включва членовете на УС и избрани външни експерти. Комисията изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на МИГ-Раковски.

13. Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансова помощ в случай на:

- нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверки;

- несъответствие с условията, критериите за оценка и гарантираните бюджети;

- неотстраняване на непълнотите и пропуските в указания срок;

- недостатъчен бюджет по мярката;

- одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер. 14. В случаите на частичен отказ кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

15. В случаите на пълен отказ по кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

16. Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка – отговаряне на целите, дейностите и изискванията, определени в мярката; гарантираните бюджети и критериите за оценка - и се одобряват в низходящ ред до размера на наличния бюджет, а останалите отпадат и не подлежат на подпомагане за същия период за прием на заявления. Кандидатите с отпаднали заявления за подпомагане могат да кандидатстват отново със същия проект по общия ред на поканата.

17. За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.

18. Изпълнителният директор на МИГ-Раковски изпраща информацията за одобрените проекти към РА, която следва да се произнесе със заповед за одобрение или отхвърляне на заявленията за подпомагане в рамките на 1 месец.

19. В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансова помощ. Договорът урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

20. При предоставяне на минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 или държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 70/2001 получателят на помощта се уведомява изрично за характера на подпомагането, посочва се и размерът на получената помощ.

21. След изтичане на срока по т. 19 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансова помощ на същата дейност по реда на следваща покана.

22. В случаите на отказ на финансова помощ МИГ-Раковски писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

23. Правилата за изплащане на финансовата помощ ще отговарят стриктно на правилата разписани в наредбата за мярка 322.

24. Одобреният проект се изпълнява в срок до 30 месеца, считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА, но с краен срок не по-късно от 30 юни 2015г.

25. Ползвателят може да подаде към МИГ-Раковски искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора, но и не по-късно от един месец преди датата, на която промяната трябва да влезе в сила. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което: засяга основната цел на дейността и/или променят предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект; води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка определени в тази мярка; води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

26. Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.

27. Ползвателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност)

28. Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5г. след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

29. За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:

- да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

- да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на подпомагане под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон8;

- да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

- да не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината, в която в която се извършва инвестицията.

- да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.

30. Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 годишния срок, като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно. Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА както следва: при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА; при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта. При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив. При настъпване на частична щета, ползвателя е длъжен да възстанови подпомогнатия актив. Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на Разплащателната агенция, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към Разплащателната агенция.

31. Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на МИГ-Раковски и РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

32. Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на МИГ-Раковски, РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

33. На контрол подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

34. В случаите, когато МИГ-Раковски, МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

35. В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, МИГ-Раковски и РА може да поискат връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

В такива случаи МИГ-Раковски и РА определят размера на намалението на помощта, като вземат предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

36. МИГ-Раковски и Разплащателната агенция може да поискат връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

- ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

- ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

- ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност.

37. В случаите на неизпълнение на задълженията МИГ-Раковски писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай. Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаването на писменото предупреждение. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира. В случай на неизпълнение на задълженията в срока ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея. В случай на неизпълнение на задълженията ползвателят на помощта дължи връщане на такава част от помощта, която съответства на разликата между получения процент на помощта и по-малкия процент на помощта, който ползвателят на помощта е щял да получи, в случай че не е отговарял на дадените специфични условия съответно към датата на подаване на заявлението за подпомагане заедно със законната лихва върху нея. Лихва се дължи от момента на неизпълнение на задълженията, а в случай, че той не може да бъде установен – от момента на установяване на неизпълнението. В случай на неизпълнение на задълженията ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея само в случай, че неизпълненото задължение е по отношение на условие, което е било основание за избор на ползвателя на помощта пред останалите кандидати.

38. Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства, като ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжно писмено да уведоми МИГ-Раковски за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.

Процедура за набиране и оценка на проекти/заявления, сключване на договори, отчитане и мониторинг по мярка 323:

1. В първия работен ден на месец август, стартирайки от 2012г., МИГ-Раковски публикува обява за набиране на проектни предложения по мярка 323.

2. Кандидатите подават в МИГ-Раковски заявление за подпомагане по образец, прилагат необходимите документи по списък, с краен срок последния работен ден от месец август.

3. МИГ-Раковски, в лицето на изпълнителния директор и асистента, извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

4. В случай на липса или нередовност на документите МИГ-Раковски връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

5. Заявлението за подпомагане не се приема в случай, че кандидатът не отговаря на някое от изискванията за допустимост. В този случай МИГ-Раковски връща на кандидата документите. На кандидата се предоставя документ, удостоверяващ извършената проверка и установеното несъответствие.

6. В горните случаи заявлението за подпомагане може да бъде прието при условие, че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

7. Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

8. В срок до един месец от подаване на заявлението за подпомагане МИГ-Раковски:

- извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

- одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

9. Решението за одобрение или отхвърляне се взима на основа на съответствие на заявлението за подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба; критериите за оценка.

10. В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти МИГ-Раковски уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.

11. Срокът по т. 8 се удължава в следните случаи:

- когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

- със заповед на изпълнителния директор на МИГ-Раковски, когато в резултат от дейностите са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

12. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от комисия, която се назначава от Изпълнителния директор на МИГ-Раковски. Експертната комисия включва членовете на УС и избрани външни експерти. Комисията изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на МИГ-Раковски.

13. Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансова помощ в случай на:

- нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверки;

- несъответствие с условията, критериите за оценка и гарантираните бюджети;

- неотстраняване на непълнотите и пропуските в указания срок;

- недостатъчен бюджет по мярката;

- одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер.

14. В случаите на частичен отказ кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

15. В случаите на пълен отказ по кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

16. Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка – отговаряне на целите, дейностите и изискванията, определени в мярката; гарантираните бюджети и критериите за оценка - и се одобряват в низходящ ред.

17. За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.

18. Изпълнителният директор на МИГ-Раковски изпраща информацията за одобрените проекти към РА, която следва да се произнесе със заповед за одобрение или отхвърляне на заявленията за подпомагане в рамките на 1 месец.

19. В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансова помощ. Договорът урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

20. При предоставяне на минимална помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 или държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 70/2001 получателят на помощта се уведомява изрично за характера на подпомагането, посочва се и размерът на получената помощ.

21. След изтичане на срока по т. 19 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансова помощ на същата дейност по реда на следваща покана.

22. В случаите на отказ на финансова помощ МИГ-Раковски писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

23. Правилата за изплащане на финансовата помощ ще отговарят стриктно на правилата разписани в наредбата за мярка 312, докато такива не бъдат официално разписани и приети за мярка 323.

24. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на подписването на договора за отпускане на финансова помощ с Разплащателната агенция.

25. Ползвателят може да подаде към МИГ-Раковски искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ в Разплащателната агенция не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора и не по-късно от един месец преди датата, на която промяната трябва да влезе в сила. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което: засяга основната цел на дейността и/или променят предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект; води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка определени в тази мярка; води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ. В срок до 2 седмици от подаването на искането за промяна МИГ-Раковски приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.

26. Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за отпускане на финансова помощ най-много до 24 месеца. В срок до 2 седмици от подаването на искането за промяна МИГ-Раковски приема или мотивирано отхвърля исканата промяна.

27. Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.

28. Ползвателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор (проект, дейност)

29. Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5г. след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

30. За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен:

- да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;

- да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на подпомагане под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон9;

- да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

- да не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината, в която в която се извършва инвестицията.

- да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.

31. Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 годишния срок, като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно. Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА както следва: при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА; при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта. При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив. При настъпване на частична щета, ползвателя е длъжен да възстанови подпомогнатия актив. Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на Разплащателната агенция, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към Разплащателната агенция.

32. Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на МИГ-Раковски и РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

33. Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на МИГ-Раковски, РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

34. На контрол подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

35. В случаите, когато МИГ-Раковски, МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

36. В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, МИГ-Раковски и РА може да поискат връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

В такива случаи МИГ-Раковски и РА определят размера на намалението на помощта, като вземат предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

37. МИГ-Раковски и Разплащателната агенция може да поискат връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

- ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

- ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

- ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност.

38. В случаите на неизпълнение на задълженията МИГ-Раковски писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай. Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаването на писменото предупреждение. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира. В случай на неизпълнение на задълженията в срока ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея. В случай на неизпълнение на задълженията ползвателят на помощта дължи връщане на такава част от помощта, която съответства на разликата между получения процент на помощта и по-малкия процент на помощта, който ползвателят на помощта е щял да получи, в случай че не е отговарял на дадените специфични условия съответно към датата на подаване на заявлението за подпомагане заедно със законната лихва върху нея. Лихва се дължи от момента на неизпълнение на задълженията, а в случай, че той не може да бъде установен – от момента на установяване на неизпълнението. В случай на неизпълнение на задълженията ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея само в случай, че неизпълненото задължение е по отношение на условие, което е било основание за избор на ползвателя на помощта пред останалите кандидати.

39. Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства, като ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжно писмено да уведоми МИГ-Раковски за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет