Съдържание и структура на страте-гия за местно развитие


Процедура за набиране и оценка на проекти/заявления, сключване на договори, отчитане и мониторинг по мярка 331жүктеу 2.77 Mb.
бет12/15
Дата02.09.2018
өлшемі2.77 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Процедура за набиране и оценка на проекти/заявления, сключване на договори, отчитане и мониторинг по мярка 331:

1. В първия работен ден на месец февруари МИГ-Раковски публикува обява за набиране на проектни предложения по мярка 331.

2. Кандидатите за подпомагане подават до последния работен ден на месец февруари в МИГ-Раковски заявление за подпомагане по образец, предоставен от МИГ-Раковски.

3. Изпълнителният директор с помощта на асистента извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

4. В случай на липса или нередовност на документите изпълнителният директор връща документите заедно с писмено изложение за липсите и нередовностите.

5. След отстраняване на нередовностите и/или допълване с липсващите документи кандидатът има право да подаде заявлението за подпомагане отново в обявения срок.

6. Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

7. В срок до един месец от крайния срок по т. 2 за приемане на проекти МИГ-Раковски:

- извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

- одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

Решението за одобрение или отхвърляне се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, определени за мярка 331 в стратегията, както и със специфичните критерии за оценка във връзка с мярката.

8. В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти изпълнителният директор с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, които са свързани с извършване на подпомаганите дейности. Когато е изпратено писмо за отстраняване на констатираните нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор.

9. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се класират от комисия за оценка, която включва представители на УС на МИГ-Раковски и независими експерти в областта на земеделието и горите по основните теми за обучение определени от УС на МИГ-Раковски.

10. Оценяването на проектите се извършва на сесии по оценка на проектите, които се провеждат в срока по т. 2.

11. За всяка сесия със заповед на изпълнителния директор на МИГ-Раковски се определя списък на проектите за оценяване и състав на комисията за оценка, включваща членове по т. 9, при спазване изискването за отсъствие на конфликт на интереси. Всеки член на комисията за оценка подписва декларация за липса на конфликт на интереси. В случай на конфликт на интереси съответният член на Комисията за оценка не участва в тези заседания на Комисията, на които се разглежда/т подаден/и проект/и, за който/които има наличие на подобен конфликт.

12. Комисията за оценка оценява всяка дейност съгласно критериите и определя обща оценка на всеки проект като средноаритметична стойност от оценките на всички дейности в проекта.

13. Окончателното класиране по низходящ ред на всички подадени по една обява проекти се извършва от МИГ-Раковски след приключване на сесиите по оценката на проекти.

14. За класираните проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.

15. Заявление за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

- нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките;

- несъответствие с условията и критериите по мярка 331;

- неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по т. 8;

- недостатъчен бюджет по мярката;

- надвишаване на максимално допустимата помощ.

16. В случаите на частичен отказ кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същите дейности при следваща обява.

17. В случаите на пълен отказ кандидатът има право да кандидатства отново за същите дейности при следваща обява.

18. Селектираните за подпомагане проекти се изпращат в РА за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи.

19. В срок до 1 месец изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на предложените предварително одобрени заявления.

20. В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проектите от РА кандидатите следва да подпишат с МИГ-Раковски договори за отпускане на финансовата помощ. В случай на изтичане на този срок кандидат несключил договор губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същите дейности в рамките на следващата покана.

21. Одобрените проекти се изпълняват в рамките на обявените времеви графици, но за не повече от 18 месеца, като срокът започва да тече от деня на подписването на договора с МИГ-Раковски за отпускане на финансова помощ.

22. След сключване на договора за отпускане на финансова помощ на електронната страница на МИГ-Раковски, както и на общодостъпно място в областната РА, областните дирекции и общинските служби на МЗХ се публикува, респективно поставя следната информация:

- обучаваща организация, адрес и телефони за връзка;

- теми и брой часове на курсовете/информационните дейности;

- място на провеждане на курсовете/информационните дейности;

- срок за набиране на обучаеми за всеки курс/информационна дейност;

- адрес за подаване или изпращане по пощата на заявление за включване в обучение.

23. Лицата желаещи да се включат в обучение се класират от обучаващите институции.

24. Правилата за изплащане на финансовата помощ по мярка 331 ще отговарят стриктно на правилата разписани в наредбата за мярка 111.

25. Ползвателят на помощта може да подаде към МИГ-Раковски искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора, но не по-късно от един месец преди датата, на която промяната трябва да влезе в сила. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценка на основателността на искането. Не се допускат искания за изменение и допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, които: засягат основната цел на дейността; водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба; водят до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

В срок до един 2 седмици от подаване на искането за промяна МИГ-Раковски приема или отхвърля исканата промяна.

26. При изпълнение на дейностите за обучение ползвателите на помощта се задължават:

- да водят регистър на получените заявления за включване в обучение за всеки курс или информационна дейност;

- да включват в курсовете и информационните дейности като обучаеми само лица, които отговарят на условията;

- да класират получените в срок заявления за включване в обучение съгласно условията и да изготвят списъци на включените в обучението по курсове и информационни дейности с посочване на входящите номера от регистъра;

- да водят дневник на присъстващите по време на обучението по образец;

- да издават удостоверение за завършено обучение чрез курс по образец съгласно приложение, в което се включва справка за изучаваните задължителни подтеми/модули и брой часове, съгласно условията или удостоверение за участие в информационна дейност по образец;

- да води регистрационна книга на завършилите обучение по мярката с номерата на издадените удостоверения по образец;

- да изисква от обучаваните да попълнят декларация за преминало обучение по образец.

При неизпълнение на някое от тези задължения санкцията е в размер максимално допустимата помощ за обучението на едно лице и се налага за всяко лице, за което е установено неизпълнението.

27. Ползвателите на помощта се задължавта да водят всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводните си системи, като използват счетоводни сметки с подходящи номера.

28. Ползвателите на помощта се задължават да съхраняват всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

29. Ползвателите на помощта се задължават да предоставят на МИГ-Раковски или РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганите дейности.

30. Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганите дейности, може да бъде извършван от представители на МИГ-Раковски, РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

31. На контрол подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

32. В случаите, когато МИГ-Раковски, РА, Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

33. В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, МИГ-Раковски и/или РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

МИГ-Раковски и/или РА може да поиска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

- ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

- ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба.

34. В случаите на неизпълнение на задълженията МИГ-Раковски и/или РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.

35. Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира. В случай на неизпълнение на задълженията в срока ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Процедура за преценка на обосноваността на разходите за мерките, включени в стратегията.
Задължения на Изпълнителния орган – административния и технически екип, ръководен от изпълнителния директор на МИГ-Раковски - по отношение изпълнението на Стратегията:
1. Изпълнителният орган отговаря за управлението и изпълнението на Стратегията по ефикасен, ефективен и коректен начин и по специално:


 • Гарантира, че се отпуска финансиране за дейности съгласно критериите на плановете за изпълнение на Стратегията

 • Осигурява наличието на система за записване и поддържане в електронен вид на статистическа информация за изпълнението, която да бъде подходяща база за наблюдение и оценка;

 • Осигурява, че бенфициентите и другите страни по изпълнението на програмата:

  • са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето на помощта и поддържат или отделна счетоводна система или подходящ код за осчетоводяване за всички транзакции отнасящи се до операции, свързани с програмата

  • са наясно с изискванията за предоставянето на данни на управляващия орган и записването на всички продукти и резултати;

 • Осигурява, че оценките на програмите се извършват в рамките на времевите ограничения, посочени в плановете и са в съгласие с общата рамка за наблюдение и оценка. Също така отговаря резултатите от оценките да се предават на УС и съответните национални власти (ДФЗ).

 • Изготвя, и след одобрение на КС, предава на УС на МИ Годишен доклад по напредъка на изпълнение на стратегията;

 • Отговаря Разплащателната агенция да получава цялата налична информация по процедурите и упражнявания контрол по одобрените за финансиране дейности преди плащанията да бъдат оторизирани.

2. Изпълнителният орган на МИГ-Раковски отговаря за осигуряването на публичност по следния начин: • като информира потенциалните бенефициенти, професионални организации, икономическите и социални партньори, организациите насърчаващи равенство между половете и неправителствени организации, включително занимаващи се с екология и туризъм, за възможностите, които предоставя Стратегията и за правилата за получаване на финансиране;

 • като информира бенефициентите за приноса на ЕС;

 • като информира широката общественост за ролята на ЕС в осъществяване на стратегията и за постигнатите резултати;

 • като обявява публично всички покани за приемане на проектни предложения и осигурява равен достъп на всички желаещи да получат консултация и да подадат проектно предложение. Поканите ще се публикуват в първия ден от който започва да тече срок за кандидатстване на сайта на самата МИГ, на сайтовете на нейните членове, на обществени места на територията, които са предназначени да предоставят информация на населението.

След приемането на годишния план за изпълнение на Стратегията, УС възлага на Изпълнителния орган (ИО) подготовката на: • Покани за кандидатстване по проекти, придружени от съответния времеви график;

 • Насоки за кандидатстване;

 • Апликационни форми, включващи бизнес-планове и заявления за кандидатстване;

 • Ръководства за изготвяне на отчети и заявки за плащания;

 • Оценъчни решетки, показващи процедурите за одобрение на проектите.

5.4. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията:

– по оси и мерки (минимални %); – бенефициенти (частни/публични проекти – минимални %).

Приложението на стратегията е балансирано според конкретните потребности и специфики на територията. Включени са мерки от оси 1 и 3, защото усилията на екипа на проекта, местните лидери и местната общност, както и работата на работните групи са ги излъчили като важни за социално-икономическото развитие на територията и са установили как избраните мерки биха могли да окажат реална подкрепа за това развитие.

За да се запази установеният към момента баланс между мерките и осите сме заложили изискването максимум ......% от публичния принос за проекти в стратегията да са предназначени за проекти по ос 3. Дори в процеса на работа да се наложи преливане на средства от една мярка в друга, за да гарантираме успеха на мерките по ос 1, ще запазим ограничението за максимум ......% за ос 3.

Ограничението за публичните проекти е минимум ......% и максимум .....% от общия публичен принос по стратегията. По този начин ще гарантираме финансирането на значителен брой и обхват частни проекти, но и ще гарантираме откликване от страна на МИГ-Раковски към социалните проблеми на територията.

6. Подробен финансов план

6.1.Финансов план – общ бюджет на стратегията, финансиран по Ос Лидер на ПРСР:

– Мерки от Ос 1, Ос 2 и Ос 3 на ПРСР;

– Други дейности/мерки извън ПРСР.


МЕРКИ

Финансиране по Ос Лидер на ПРСР (в левове)

Мерки от Ос 1 на ПРСР

670 000 евро

Мерки от Ос 2 на ПРСР

0

Мерки от Ос 3 на ПРСР

930 000 евро

Други дейности/мерки извън ПРСР

0

Общ бюджет на стратегията

1600 000 евро

6.1.1. Мярка 4.2.1. от Ос Лидер – Сътрудничество: 0 евро. Бюджет за тази мярка няма да се залага в настоящата стратегия, защото МИГ-Раковски планира да кандидатства по мярка 4.2.1., когато такава покана бъде отворена.
6.1.2. Мярка 4.3.1. Административни разходи, придобиване на умения и оживяване на територията:

400 000 евро

– Административни разходи – 240 000 евро

– Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията – 160 000 евро.


6.1.3. Таблица с общия бюджет – собствен принос, друго съфинансиране, финансиране по ПРСР:


МЕРКИ

Собствен при-нос (в %)

Друго съфинан-сиране (в %)

Общ публичен принос (в %)

Общ бюджет (в лв.)

Мерки от Ос 1 на ПРСР

48 %

0%

52 %

1 292 000 евро

Мерки от Ос 2 на ПРСР

0%

0%

0%

0

Мерки от Ос 3 на ПРСР

29 %

0%

71 %

1 311 300 евро

Други дейности/ мерки извън ПРСР

0

0%

0

0

Общо:

39 %

0%

61 %

2 603 300 евро6.2. Времеви график за изпълнение по години:
година

2010

2011

2012

2013

Тримесечия/МЕРКИ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

111. Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

1ва покана – отв.

1-28 февр.Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отв.

1-28 февр.;

Изп.


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

3та покана – отв.

1-28 февр.;

Изп.


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

121. Модернизация на земеделски стопанства
1ва покана – отв. 1-31 май

Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отв. 1-31 май;

Изпъл-нениеИзпъл-нение

Изп.

Изп.

Трета покана – отв. 1-31 май;

Изпъл-нениеИзпъл-нение

Изпъл-нение

123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
1ва покана – отв. 1-31 май

Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отв. 1-31 май;

Изпъл-нениеИзпъл-нение

Изп.

Изп.

Трета покана – отв. 1-31 май;

Изпъл-нениеИзпъл-нение

Изпъл-нение

124. Сътруд-ничество за разработване на нови продукти и технологии в земеделието и ХВП.
1ва покана – отв. 1-31 май;

Изпъл-нениеИзпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отв. 1-31 май;

Изпъл-нениеИзпъл-нение

Изпъл-нение

311. Разнообразяване на земеделските дейности1ва покана – отв. 1-31 август


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отворена 1-31 август; Изп.

Изпъл-нение

Изп.

Изп.

3та покана – отв.1-31 август;

Изп.


Изпъл-нение

312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия1ва покана – отв. 1-31 август


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отворена 1-31 август; Изп.

Изпъл-нение

Изп.

Изп.

3та покана – отв. 1-31 август;

Изп.


Изпъл-нение

321. Основни услуги за населението и икономиката в селските региони


1ва покана – отворена 1-30 ноември;

Изп.


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отворена 1-30 ноември;

Изп.


322. Обновяване и развитие на населените места


1ва покана – отв. 1-30 ноември;

Изп.


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отв. 1-30 ноември;

Изп.


323. Опазване и подобряване на селското наследство1ва покана – отв. 1-31 август; Изп.

Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2рапокана – отв. 1-31 август;

Изп.


Изпъл-нение

331. Професионал-но обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3

1ва покана – отв.1-28 февр.

Изпъл-нение

Изп.

Изп.

2ра покана – отв.

1-28 февр.;

Изп.


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

3та покана – отв.

1-28 февр.;

Изп.


Изпъл-нение

Изп.

Изп.

431-1 Адм.разходи на МИГ и придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране

Изпъл-нение на всички дей-ности на МИГ, вкл. Инфор-миране, консул-тиране
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет