Съдържание и структура на страте-гия за местно развитие


Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в социалната сфера, културата и спортажүктеу 2.77 Mb.
бет2/15
Дата02.09.2018
өлшемі2.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в социалната сфера, културата и спорта

1. Основни демографски характеристики на населението

За територията на МИГ-Раковски се наблюдава тенденция към намаляване броя на населението валидна за по-голяма част от общините от Пловдивска Област. Над 50% от населението е съсредоточено в гр. Раковски. Населението на цлевата територия по десетилетия се движи в границите между 27 000 и 29 000 души. Възрастовата структура на населението показва устойчива тенденция за намаляване на населението „под трудоспособна възраст”, т.е. намаляване на броя на младите хора, лек прираст на населението „в трудоспособна възраст” и на това в „над трудоспособна възраст”.

Възрастовата структура съответствува на общата характеристика на областта. Продължава процесът на демографско застаряване. Превишаването на броя на възрастното население над това в подтрудоспособна възраст е показател за неговото застаряване. При степента на застаряване е нормално смъртните случаи да превишават значително ражданията, но все пак отрицателния естествен прираст е около средния за тази категория население за страната. Нарастването на относителния дял на населението от високите възрасти се наблюдава и в града и селата на територията, но темпът на остаряване в селата е по-бърз. Обезпокоителена е видимата тенденция за намаляване на населението под трудоспособна възраст след 2002г. от 20,8% през 2002г, намалява до 18% за 2008г., като абсолютна стойност разликата е 832 лица. Също така забелязва се устойчиво намаляващ тренд на общия брой на населението на територията след 2000г. когато населението е 29 173 лица а за 2008г. е 27 741 души. За период от 8 години населението на територията е намаляло с 1 432 души. Причини за тези процеси са както негативните показатели, така и вътрешно и външномиграционните процеси.

Неблагоприятната динамика на раждаемостта и смъртността води до постоянно ежегодно спадане на естествения прираст. Въпреки завишаващия се коефициент на раждаемост нивото на естествения прираст остава отрицателно. Това се дължи на обезпокоителни нива, които достига коефициента на детска смъртност който за 2008г. надвишава стойността на коефициента раждаемост. При коефициента смъртност се забелязва възходящ тренд. По същество възпроизводствения процес на населението е функция на сложен комплекс фактори, но особено значение имат икономическите и социалните. До края на 2008г. се забелязваше тенденция на подобряване на тези фактори, която беше засенчена от „световната икономическа криза” през 2009г. Прогнозите давани от експерти, са че към средата – края на 2010 ще се наблюдава подобряване на икономическите показатели.
2. Безработица, заетост, предлагане и търсене на работна сила

За цлевата територия безработните и съответно нивото на безработицата има устойчиво намаляващ тренд до 2008г. Това се дължи както на съживяване на икономиката като цяло, така и на реализирането на програми и мерки за заетост, а също и на функционирането на „Индустриална зона – Раковски”, която е първата реално функционираща индустриална зона в България. Стойността за 2009г. отразява равнището на безработица към юни 2009г., а не общото равнище за 2009г. Целта е да бъде маркирано повишаващото се равнище на безработица в следствие негативното влияние на световната икономическа криза.

За разглежданите периоди се забелязва тенденция към постепенно повишаване на безработните лица без квалификация. Това се дължи на големия брой регистрирани безработни от ромски произход. Именно те съставляват основната част от групата на безработните без професия.
3. Здравеопазване

След стартиралата реформа в здравеопазването през 2000г, здравеопазването на територията на МИГ-Раковски се организира в следните структури:

• “МБАЛ -Раковски” ЕООД /Многопрофилна болница за активно лечение/, която обслужва населението и на съседната община – Община Брезово.

• Селските здравни служби са трансформирани в индивидуални практики за първична медицинска помощ.

• В град Раковски е изградена групова практика за първична медицинска помощ.

• Сформирани са индивидуални практики за първична стоматологична помощ в населените места на територията.

Всички амбулатории за индивидуална и групова първична медицинска помощ са настанени в общински сгради с договор за наем според Закона за лечебните заведения, оборудвани са с медицинска техника съгласно изискванията на споменатия закон.

За наличното население на територията има достатъчно лечебни заведения, достатъчно на брой практики, кабинети и медицински персонал, който да го обслужва. По-голямата част от лекарите са специалисти, което предполага качествена медицинска помощ, а изградената система на здравеопазване в общината е сравнително добра и достъпна за населението.


4. Образование

На територията на МИГ-Раковски има 3 обединени детски заведения /ОДЗ/ - в град Раковски, 4 целодневни детски градини /ЦДГ/ - в град Раковски 1, в селата Стряма, Белозем и Шишманци по 1, 6 основни училища /ОУ/ - 2 в град Раковски, в селата Стряма, Белозем и Шишманци, с. Чалъкови по 1 и 2 професионални гимназии – в град Раковски и село Белозем.

Впечатление прави устойчиво намаляващия брой на учениците, като няма учебно заведение, което да прави изключение. В резултат на тази тенденция от 2001г. до 2008г. броя на учениците посещаващи учебните заведения намалява с около 900, което е почти една трета от техния брой през 2001г.

Всички учебни и детски заведения са обезпечени с кадри, като само по чуждите езици има трудност при намирането на учители. В четири от училищата на територията има учредени Училищни настоятелства, чиято дейност е насочена към обединяване усилията на родителите и представителите на обществеността, с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело.

Техниката, с която разполагат учебните заведения е остаряла и негодна за използуване. Дограмата е износена и изгнила, фасадите са в лошо състояние, олуците и тръбите са за подмяна.
5. Социални дейности, специфични социални групи и проблеми

По отношение на инструментариума на социалната работа през последните години - подпомагането с парични средства се запазва, но целта е да се развият социалните услуги. На територията на МИГ-Раковски са добре развити социалните услуги. В Дирекция "Социално подпомагане" – Раковски се предоставя социална услуга по Програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейности “Личен асистент” и “Социален асистент”. По тази програма към 2008г са назначени 47 бр. лични асистенти и 12 бр. социални асистенти. На територията функционира Център за обществена подкрепа, от чиито услуги към 2008г. се възползват 78 бр. лица. Други социални услуги, които се предоставят от Общинска администрация са Домашен социален патронаж - доставяне на храна по домовете на възрастни и болни хора, услугите „Социален систент” и „Домашен помощник” се предоставят посредством спечелен проект по „Оперативна програма развитие на човешките ресурси”, по проекта ще бъдат обгрижвани 28 лица.

От 2008г. функционира „Център за обществена подкрепа”, които е предназначен за работа с деца в неравностойно положение, деца с увреждания и деца с риск. Услугите в центъра за обществена подкрепа се от предоставят трима психолози, ресурсен учител, педагог, логопед и др. Центърът работи и по програма за набиране на доброволци.

Социалните насоки се развиват добре като наложително е тяхното разширяване и обхващането на по-голям брой нуждаещи се лица с увреждания и възрастни самотно живеещи хора. Необходимо е отварянето на дневен център за възрастни хора, както и специализиран център за работа с деца с увреждания, в който да е ангажиран екип, който да се грижи за развитието на опорно-двигателния апарат, психическото и личностното развитие на децата.


6. Култура

Към 2009 г. на територията на МИГ-Раковски функционират 8 броя читалища, 6 от които се помещават в сгради, построени за тази цел и 2 броя са настанени в сгради непредназначени за читалищна дейност. От построяването на читалищните сгради за периода 1956-1963 год. основни ремонти не са правени с изключение на падналата читалищна сграда през 1974 год. в село Белозем и възстановена през 1978 год.

Нито една зрителна зала в читалищата на територията не отговаря на изискванията на ППЗ, Инспекция по труда, ХЕИ и др. инстанции. Липсва техническо и аудиовизуално оборудване, осветление, отопление и т.н.

Читалищата познати в масовото съзнание като културно-просветни организации, които запазват и разпространяват българския бит и култура, и днес продължават да поддържат любителски художествени колективи. Така например в момента на територията на МИГ-Раковски функционират: Фолклорен ансамбъл „Слав Бойкин” при Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Раковски, кукерски състав, индивидуални изпълнители; Детски повчески групи в селата Чалъкови и Момино село; Певчески групи /възрастни/ в с.Стряма, Момино село и кв.Секирово; Детски танцов състав в кв.Генерал Николаево, с.Белозем; Детска група по спортни танци в с.Белозем. Всички тези колективи ежегодно представят своите умения в регинални, национални и международни прояви. Традиционни селски събори се провеждат в селата Стряма, Момино село, Чалъкови, Шишиманци и Белозем.

Чрез външни донори в читалище „Св.св.Кирил и Методий” гр.Раковски е изграден обучителен център за начална компютърна грамотност на хора с увреждания, детски дневен център за извънучилищни форми на дейност, център за технически и административни услуги на населението. Предстои изграждането на център за квалификация и преквалификация по НАПОО, „Учене през целия живот” и ІТ Саrd сертифициране.

На територията на МИГ-Раковски ежегодно се провежда Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри „Кукове-Раковски”. Това е една от най-значимите и колоритни масови културни прояви в региона. Участват групи от различните региони на страната, както и от Република Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Словения, Северна Ирландия. Всяка година Раковски посреща над 2000 участника.

Община Раковски е член на Федерацията на европейските карнавални градове /FECC/ със седалище Амстердам, Холандия.

От 2002 година в град Раковски се провежда Международен футболен турнир за деца, „Обединени от футбола”. Вече 7 години Община Раковски участва в “Маратон на мира” включващ държавите България, Гърция, Сърбия и Македония, а всяка последна седмица на месец август в с. Белозем се организира Международен християнски младежки фестивал. Във фестивала са участвали групи от България, Полша, Италия, Канада и Съединените американски щати.


7. Младежки дейности и спорт

Младежките дейности се осъществяват чрез организирани форми в училищата и извън училищните институции – спортен комплекс, детско-юношеска школа и др. Основните приоритети в тази област са: създаване на условия за системни занимания на децата и младежите в свободното им време и изграждане на лични качества като предпоставка за пълноценната им реализация в живота; системна и алтернативна борба с дрогата, тютюнопушене, насилие и др. негативни явления; утвърждаване на спорта и туризма в бита на младите хора. Създаване на условия за спортни занимания на хора с увреждания.


Спортната база включва:

• спортен комплекс в град Раковски – 2 стадиона, фитнес зали – 3 бр., 1 плувен басейн, тренировъчни футболни игрища (3 броя);

• стадиони – 7 бр., във всички населени места по 1 бр.

• училищни физкултурни салони и спортни площадки във всички училища на общината;

• квартални спортни площадки.
Към 2008г. в Община Раковски функционират спортни клубове по тенис на маса, карате, баскетбол, волейбол, бадмингтон, каланетика и аеробика, футбол и др.

Не е задоволителна работата по масовизиране на спорта сред учащите се, недостатъчни и неатрактивни са формите за раздвижване и физкултурни натоварвания сред подрастващите, както и спортните занимания на деца с увреждания, гръбначни изкривявания, наднормено тегло и хипертонии. Кадрите, работещи в тази сфера (младежки дейности, отдих, спорт), са високо мотивирани и специализирани в съответната област, имат завоюван авторитет и позиции, и желание да осъществят намеренията си. Все още не е достатъчна координацията между всички организации, клубове, физически и юридически лица, занимаващи се с проблемите на младежта. Осъществяването на тази цел би довело до по-голяма ефективност и резултат в съвместните усилия на обществото за пълноценната реализация на младите хора.


8. Гражданско общество

На територията на МИГ-Раковски към края на 2009 г. има осемнадесет регистрирани неправителствени организации. В областта на спорта и мледежките дейности – „Футболен клуб Раковски” – гр. Раковски, „Детско – юношеска спортна школа” – гр. Раковски, „Младежки инициативи” – гр. Раковски, „Сдружение за алтернативни възможности за европейско развитие и сътрудничество” – гр. Раковски. В областта на развитие на децата и младежите – Училищни настоятелства „Христо Ботев” към ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски, „Обединение” към ОУ „Христо Смирненски” – гр. Раковски, „Гео Милев” към ОУ „Гео Милев” с. Белозем, „Петър Парчевич” към Професионална гимназия „Петър Парчевич” – гр. Раковски и две градински настоятелсва – „Детелина” към ОДЗ „Детелина” – гр. Раковски и „Щастливо детство” към ОДЗ „Щастливо детство” – гр. Раковски. В областта на интегриране на ромите и малцинствените групи – „Ромско бъдеще” – гр. Раковски, „Будители” – гр. Раковски. В областта на интегриране на хората с увреждания, хората в неравностойно положение, и хората с онкологични заболявания – „Бъдеще сега” – гр. Раковски, „Каритас” - гр. Раковски, „Заедно в борбата против онкологичните заболявания” – гр. Раковски. Сформирана е и неформална група от хора, имащи отношение към проблемите на образованието – т. нар. Обществен съвет по образование.


Икономически анализ

1. Обща характеристика, динамика на основните икономически показатели

Икономическият облик на територията се определя от предприятията на химическата индустрия, шивашката, хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите, селското стопанство, строителството, транспорта. Икономиката се характеризира с разнообразна отраслова и териториална структура, добра инфраструктура за обслужване на икономиката, добри възможности за преработка на суровините, произвеждани на територията, добре подготвени кадри. Разположението на МИГ-Раковски, спокойствието и липсата на престъпления спомагат за развитието на бизнеса. Най-голям е относителният дял на отрасъл търговия. Голям е броят на фирмите стопанисващи, ресторанти, сладкарници, кафенета, магазини за хранителни, промишлени и строителни стоки.

Като основни проблеми за развитието на бизнеса се определят ограничения пазар, недостига на финансови средства за разширяване на дейността, за технологично обновление и за повишаване на качеството, както и нелоялната конкуренция и неблагоприятните последствия, които води със себе си световната икономическа криза.

Към момента в условията на криза и непрекъснато нарастваща безработица пазара на потребителски стоки и услуги се свива. Осезателно се забелязва понижаването на потреблението, което силно затруднява нормалното функциониране на бизнес средата в МИГ-Раковски
Индустриална зона Раковски

През месец юли 2004 година на територията на МИГ-Раковски се разкрива Индустриална зона Раковски. Индустриалната зона е разположена в землището на село Стряма върху площ от 815 дка , отстои на 14 км от областния град Пловдив и на 8 км от Автомагистрала „Тракия”. Зоната разполага с необходимата инфраструктура – електрозахранване 20 kV, водоснабдяване, канализация, оптични комуникации и асфалтов път.

Не съществува друга индустриална зона в България, в която да са струпани на едно място толкова чуждестранни инвеститори.

Първият инвеститор в Индустриалната зона е английската компания “Уилям Хюз”, произвеждаща части за автомобилната индустрия. Предприятието стартира производство през месец декември 2004г. В началото на 2009 г. на територията на Индустриална зона Раковски своята дейност развиват седем фирми: “Уилям Хюз”, “Kaufland България” ЕООД със своята производствена и складова дейност, “Ixetic” – Германска компания за производтво на хидравлична техника, “ABB Automation and Power Tehnologies” - лидер в производтвото на силово оборудване за високо, средно и ниско напрежение; продукти и технологии за автоматизация, “Brunata” – датска компания инвестираща в цех за производтво на абонатни станции с външно ел. Захранване, “Файнжарсе България” ЕООД и “Уником” ЕООД.


2. Селско стопанство

Селското стопанство е традиционен отрасъл за територията. В него е заета преобладаваща част от активното население. То се специализира в производството на зърнено-житни култури, зеленчуци, свиневъдство и говедовъдство. Територията разполага със сравнително добри ресурси за развитие на земеделието – плодородни почви, благоприятни климатични условия за отглеждане на разнообразни видове култури. Приключил е процесът на възстановяване на собствеността върху земята и всички земеделски земи са върнати на предишните им собственици.


Животновъдството е вторият важен подотрасъл на селското стопанство, добре застъпено е във всички селища.

Основните видове животни, които се отглеждат на територията на МИГ-Раковски са свине, крави, овце, кози и птици. От данните за разглеждания период се наблюдава тенденция към увеличаване броя на всички животни. За 2004г. броят им е съответно – свине - 56 791, говеда - 7 156, в т.ч. крави - 4 330, овце - 16 841, кози - 8 780, птици - 58 800, в т.ч. кокошки носачки - 40 100, зайци - 5 150 и пчелни семейства – 700, а за първото тримесечие на 2005 г. броят на: говедата - 3 875, в т.ч. крави -2 980 /намалява/, биволи – 300, свине - 176 050 /увеличава/, овце - 16 900 /увеличава/, кози - 8 800 /увеличава/, птици - 68 800 /увеличава/, в т.ч. кокошки носачки - 50 000, бройлери 17 000, зайци - 5 200 и пчелни семейства – 700.

Животновъдството се развива главно в семейното стопанство и служи за задоволяване на личните нужди. Броят на овцете и козите е голям, говедата намаляват, а пашата за тях е ограничена. Отглеждат се в дребни семейни ферми. Малко са едрите животновъди отглеждащи предимно крави за мляко. От район с развито овцевъдство и говедовъдство през последните години се забелязва тенденция за трайно намаляване на животните. Не се провеждат мероприятия за поддържане и подобряване породния състав на животните и се използват случайни разплодници. Поради обработването на земята и нейната разпокъсаност пасищата намалават, което създава неблагоприятни условия за развитие на животновъдството.

В последните години се забелязва повишен интерес към пчеларството, за което има добри условия за развитие.


3. Горско стопанство

Стопанисването на горския фонд на територията се осъществява от Държавна Дивечовъдна Станция „Чекерица”. Разположена е край село Стряма. Тя е една от най-известните дивечовъдни станции в страната. Стопанисва близо 16 000 хектара земя. Поради характерните си особености районът е естествен развъдник на колхидски фазан, на фазани, яребици, гривяк, пъдпъдък, гургулици и др. От дивеча най-често се срещат сърни и зайци. „Чекерица”, разполага с два ловни дома и предлага на клиентите си условия за екотуризъм и фотолов.

Гората в землището на с. Шишманци и с. Болярино е обявена за защитена територия с цел да се запази местонахождението на редките за страната ни птици като малката бяла чапла, гревестата чапла, нощната чапла и блестящия ибис.
4. Туризъм

Територията на МИГ-Раковски разполага с възможности за развитие на туризма, макар и по-ограничени в сравнение с традиционните туристически райони в България. След направени проучвания от експерти в областта на туризма, са констатирани благоприятни дадености за развитие на този отрасъл – екологичен, селски, ловен, културен и развлекателен туризъм. Интересна е комбинацията между малкия град и природа /парк за отдих и спорт; ловна база в местността „Селски дол”, която се използва за близък отдих/ и антропогeнните ресурси /четири католически храма и прояви с международно и местно значение – Международен детски футболен турнир „Обединени от футбола”, „Международен младежки християнски фестивал”, „Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри „КУКОВЕ”, „Винария”, „Майски културни дни”, „Велосипедно рали” и др./

На територията обаче туризъм не е развит. Липсва леглова база – няма хотели, мотели, пансиони. За настаняване на посетителите послучай културните прояви се използват училищата и католическият манастир – „Свети Максимилиян Колбе” в град Раковски, къщите за гости, построени в близост до църквите, домовете на гражданите.

Заведенията за хранене и развлечения са категоризирани в категории.От 2005г. повече от два пъти са се увеличили заведенията категоризирани с “Една звезда” - 21 на брой. В същото време значително е намалял броя на категоризираните с “Две звезди” заведения от 28 на 15.

На територията на МИГ-Раковски, в землището на село Стряма, е разположена Държавна дивечовъдна станция “Чекерица” с два ловни дома, където има възможности за развитие на ловен туризъм и фотолов. Покрай същото селото минава река Стряма, която предлага добри условия за спортен риболов. В землищата на кв. Секирово, кв. Ген. Николаево на град Раковски, и в останалите населени места има язовири, рибарници и водоеми, които се използват за развитие на сладководно рибовъдство, предлагат възможности за развитие на спортен риболов и воден туризъм.
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите и анализ на проблемите:
Силни страни:

• Изградена мрежа от социални, образователни и културни структури

• Квалифицирани кадри в социалните дейности, образованието, здравеопазването, културата и административното обслужване

• Наличие на разнообразни институции в областта на социалната сфера

• Наличие на деца и младежи

• Наличие на сграден фонд

• Добре изградена мрежа от здравни заведения с много добри взаимоотношения

• Активна спортна и културна дейност

• Благоприятно географско положение

• Наличие на Индустриална зона за привличане на инвеститори

• Добре развито селско стопанство

• Добре развита лека промишленост

• Развиваща се химическа промишленост

• Наличие на достатъчно местни селскостопански суровини

• Наличие на голям брой малки и средни предприятия

• Добре развита търговия

• Разнообразна структура на общинската икономика

• Квалифицирана работна ръка в областта на шивашката промишленост и машиностроенето


Слаби страни:

• Амортизирана и несъобразена с изискванията материално техническа база

• Висок процент на неграмотност при ромското население

• Висок процент безработица

• Влошени демографски характеристики

• Слаба жизненост на периферните райони на Общината

• Висок процент на младежката безработица и продължително безработни лица

• Лоша образователна, здравна и трудова култура на рисковите социални групи

• Амортизирана социална инфраструктура

• Недостатъчен капацитет на кадрите в социалната сфера за разработване и изпълнение на проекти

• Липса на ТЕЛК и СЪД в Общината

• Недостатъчни социални услуги за хората с увреждане

• Слаб НПО сектор

• Слабо и неатрактивно представяне на културното наследство

• Липса на специализирани паралелки в основните училища

• Недостатъчна и остаряла материално техническа база в социалната сфера

• Недостиг на квалифицирана работна сила

• Сезонна трудова миграция на населението

• Неразвит туризъм

• Слабо развити връзки и комуникации между местната власт, бизнеса и НПО

• Ограничена възможност за заетост на мъжете
Възможности:

• Привличане на външни инвеститори за проекти в социалната сфера

• Участие в национални и международни програми и проекти

• Децентрализация на дейностите в социалната сфера

• Разширяване и разнообразяване на социалните услуги за всички социални групи

• Изграждане на публично-частни партньорства

• Развитие на професионално образование в посока потребностите на местния бизнес

• Благоприятни национална и европейска политики в социалната сфера

• Привличане на външни инвестиции в икономиката

• Внедряване на иновационни продукти в предприятията от местната икономика

• Достъп до нови пазари

• Участие в национални и международни програми и проекти

• Интегриране в ЕС и побратимяване с общини от други държави
Заплахи:

• Демографски срив в национален аспект

• Слаб инвестиционен интерес

• Ограничаване на държавните финансови средства за дейности в социалната сфера

• Ограничаване възможностите на голяма част от населението във всички възрасти за ползване на стоматологични и здравни услуги

• Нездравословен начин на живот на подрастващото поколение

• Промяна в климатичните фактори

• Неблагоприятни за бизнеса политики, закони и процедури

• Нарастване на конкуренцията

• Високи изисквания по отношение стандарти и конкурентноспособност на продуктите и услугите


Основните проблеми, с които следва да се справи територията на МИГ-Раковски са следните:

- Слаба жизненост на периферните райони на Общината – активизиране на нови възможности за бизнес и модернизации чрез мерките 121, 123, 311 и 312.

- Амортизирана и несъобразена с изискванията материално техническа база - откриване на възможности за модернизации в частната сфера и такива в обществената сфера посредство мерки 121 и 123 и мерките 321 и 322.

- Висок процент безработица /включително младежка безработица и продължително безработни лица и ограничени възможности за заетост на мъжете/, сезонна трудова миграция на населението и влошени демографски характеристики – отговаряне на проблема за липсата на заетост и депопулацията на региона, чрез отваряне на мерки 311 и 312 от ос 3 и мерки 121 и 123 от ос 1.

- Лоша образователна, здравна и трудова култура на рисковите социални групи и недостиг на квалифицирана работна сила – отваряне на мерки за обучения – 111 и 331 и мерки за услуги за населението 321.

- Амортизирана социална инфраструктура и недостатъчни социални услуги за хората с увреждане – отворена мярка 321.

- Недостатъчен капацитет на кадрите в социалната сфера за разработване и изпълнение на проекти и слаб НПО сектор – отваряне на мерки за неправителствения сектор, както и такива за специализирани обучения – 311 и 331.

- Неразвит туризъм и слабо и неатрактивно представяне на културното наследство – отваряне на всички мерки свързани с насърчаване развиването на туристически дейнсоти и оползотворяване на местното културно наследство, природно богатство и ресурси – 311 и 312, както и мярката 331, която ще подобри професионалните квалификации на хората, които се ориентират към заетост в тази сфера. Благодарение на отворените мерки ще се изработят маркетингови стратегии, туристически продукти, ще се инвестира в туристически обекти, ще бъде насърчено частното предприемачество в туризма, ще бъдат насърчени различни видове туризъм – пешеходен, детски, младежки, еко и велотуризъм, селски, ловен, културен и развлекателен туризъм, ще се създадат условия за маршрутен туризъм, екотуризъм, селски туризам, ловен, културен и развлекателен турзъм, ще се използват местни, културни и фолклорни традиции за туристически цели, ще се повиши квалификацията на заетите в туристическите услуги и ще се използват алтернативни форми за развитие на туризъм чрез партньорство между, местна власт, неправителствени организации, частен бизнес и регионални институции.

- Слабо развити връзки и комуникации между местната власт, бизнеса и НПО – отворена мярка 124 за сътрудничество, както и мерки 323 и 331.
4. Цели на стратегията (около 2 стр.)

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие:


Цел на стратегията: Валоризация и съхраняване на природните и културно-исторически ресурси на територията, стимулиране на ефективно и екологично земеделие и конкурентноспособна икономика и постигане на висок жизнен стандарт за населението
ПРИОРИТЕТ 1 - Валоризация и съхраняване на природните и културни ресурси на триторията и защита на околната среда

ПРИОРИТЕТ 2 - Развитие на ефективно, екологично селско стопанство и икономика

ПРИОРИТЕТ 3 – Изграждане на качествена жизнена среда и социални дейности


  1. Обвързаност с цели в други планови и стратегически документи – местни, регионални и национални:

Настоящата стратегия е съобразена с Общинския план за развитие на Община Раковски 2007-2013 и по-конкретно със следните приоритети и цели:


Приоритет 1. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура

Цел 1.2. Подобряване състоянието на съществуващата техническа инфраструктура

Мярка 1.2.2. Реконструкция и ремонт на обекти на енергийната инфраструктура


Приоритет 2. Устойчиво развитие на местната икономика

Цел 2.2. Развитие на малкия и средния бизнес

Мярка 2.2.1. Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малкия и среден бизнес

Мярка 2.2.2. Приобщаване на бизнеса към местното развитие

Мярка 2.2.3. Повишаване информираността на предприемачитеЦел 2.3. Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика

Мярка 2.3.2. Развитие на туристическата инфраструктураЦел 2.4. Развитие и модернизация на селското стопанство

Мярка 2.4.1. Повишаване на професионализма в селското стопанство чрез обучения, консултации и информация


Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура

Цел 3.1. Усъвършенстване на социалната инфраструктура

Мярка 3.1.2. Модернизация на съществуващата инфраструктура и нейната материално-техническа база

Мярка 3.1.4. Разширяване и подобряване качеството на здравните и социалните услуги
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет