Съдържание и структура на страте-гия за местно развитиежүктеу 2.77 Mb.
бет4/15
Дата02.09.2018
өлшемі2.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Недопустими разходи

Недопустими за финансова помощ са разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. данък добавена стойност, който подлежи на възстановяване;

3. лизинг;

4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. принос в натура;

7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или тя е част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал;

9. търговия на дребно;

10. закупуване на права за производство на земеделска продукция;

11. закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;

12. закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

13. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

15. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008г., в сила от 23.12.2008г.) плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии.

16. Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки „Създаване на стопанства на млади фермери” или „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.


Недопустими за финансова помощ още са разходи за:

1. лихви, глоби и неустойки;

2. закупуване на недвижими имоти;

3. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

4. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

5. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;

6. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС);

7. мита, акцизи, такси;

8. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота – Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване.
Не са допустими разходи, платени в брой.
Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Минимумът на общите допустими разходи за един проект за подпомагане е левовата равностойност на 3 500 евро, а максимумът – левовата равностойност на 60 000 евро.


Размер на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти)

Общият размер на помощта ще представлява:

− 60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000;

− 50% от общите допустими разходи за млади фермери в други райони;

− 50% от общите допустими разходи за други земеделски производители в не облагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000;

− 40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони.Увеличение с 10 % на помощта за инвестиции, свързани с “новите предизвикателства”. Посочените по-горе интензитети на помощта стават съответно 70, 60, 60 и 50%.
Критерии за избор: Решение за одобрение или отхвърляне на проект се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със:

1. задължителните критерии - целите, дейностите и изискванията на мярката.

2. допълнителни критерии:

- ако кандидатът е млад фермер – 35 точки

- ако кандидатът не е получавал преди подкрепа от Общността за подобна инвестиция – 15 точки.

- ако проектът е в сферата на „новите предизвикателства” – 50 точки


Държавни помощи:

Неприложимо.


Мярка 123: Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти


Цели на мярката

Финансова помощ ще се предоставя за изпълнение на проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:

1. подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост чрез:

а) по-добро използване на факторите за производство;

б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

2. постигане на съответствие със стандартите на Общността;

3. подобряване опазването на околната среда.

(2) Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или

д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или

ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или

з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или

к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.


Обхват на мярката

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет;

10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

Географски обхват на мярката – ще се прилага на територията на цялата МИГ-Раковски.
Допустими кандидати

• микро, малки и средни предприятия

• междинни предприятия - предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро.
Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следното:

1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;

2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;

д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;

4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес;

5. материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността;

6. материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти";

7. нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:

а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;

8. закупуване на софтуер;

9. разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.
Няма да се предоставя финансова помощ за следните дейности:

1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2. дейности в сектор рибарство и аквакултури;

3. хазарт.


Допустими разходи

1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;

2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1;

д) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;

4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес;

5. материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността;

6. материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите "мляко и млечни продукти" и "месо и месни продукти";

7. нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:

а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;

8. закупуване на софтуер;

9. разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.


Недопустими разходи

Финансова помощ не се предоставя за разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. данък добавена стойност, който подлежи на възстановяване;

3. лизинг;

4. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. принос в натура;

7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на

15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата

равностойност на 15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която

кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал;

9. търговия на дребно;

10. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

11. закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната

им стойност;

12. плащания в брой.

(2) Разходите за изготвяне на бизнесплан по реда на тази наредба са недопустими в

случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства

на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на

преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил

бизнесплан, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.

(3) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.


Недопустими за финансова помощ още са разходи за:

1. лихви, глоби и неустойки;

2. закупуване на недвижими имоти;

3. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

4. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

5. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;

6. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС);

7. мита, акцизи, такси;

8. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота – Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване.
Не са допустими разходи, платени в брой.
Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Минималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за един проект е левовата равностойност на 2 000 евро, а максималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за един ползвател по тази мярка е левовата равностойност на 60 000 евро.


Размер на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти)

�� 50% от общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/,

�� 25% от общите одобрени инвестиционни разходи за предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро.
Размерът на помощта става 60% за микро, малки и средни предприятия и 35% за междинни предприятия за инвестиции свързани с „новите предизвикателства”:


 • Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност (например използването строителни материали, които намаляват топлинните загуби).

 • Инвестиции в сгради и оборудване за производство на био-енергия в случай на преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО;

 • Инвестиции в сгради и оборудване за производство на енергия от други възобновяеми енергийни източници за собствените енергийни нужди на преработвателното предприятие;

 • Инвестиции в сгради и оборудване за пречистване на отпадните води;

 • Инвестиции свързани с подобряване на преработката и маркетинга на мляко и млечни продукти.Критериите за избор на проекти са:

1. задължителни критерии - съответстие на проекта с целите, дейностите и изискванията на мярката;

2. допълнителни критерии:

- за инвестиции директно насочени за опазване на околната среда, с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 50 точки при над 30%, 50% и 80%).

- за инвестиции за привеждане на предприятията в съответстие с действащи изисквания на ЕО в секторите месо и месни продукти и мляко и млечни продукти, с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 50 точки при над 30%, 50% и 80%).

- за инвестиции за привеждане на предприятията в съответстив с нововъведени стандарти на ЕС (само за микропредприятия), с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 55 точки при над 30%, 50% и 80%).

- за инвестиции за производство на биоенергия и/или за подобряване на енергийната ефективност, с показател над 30% от общите инвестиционни разходи (от 15, 40 или 50 точки при над 30%, 50% и 80%).

/максимум 50 точки за тези първи критерии/

- за предприятие, което преработва или ще преработва над 50% собствена суровина, включително от земеделски производители или собственици и/или ползватели на гори, притежаващи над 10% дял от предприятието („да” - 10 точки).

- за предприятие, което е класифицирано като микро или малко съгласно препоръката на ЕС 2003/361/ЕС (микро 15 точки, малко 10 точки)

- за предприятие, което има сключени договори с регистрирани земеделски производители за изкупуване на продукцията или със собственици и/или ползватели на гори за изкупуване на дървесината в размер над 50% от преработената суровина през първата година на бизнес плана (над 75% - 15 точки, над 50% - 10 точки).

- за инвестиция/проект в сферата на „новите предизвикателства” (15 точки).


Държавни помощи

МИГ-Раковски не предвижда предоставяне на финансовата помощ за проекти, отнасящи се до производството на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейска общност и такива не могат да бъдат изброени тук. В случай обаче на ситуация попадаща в тази квалификация, помощта ще се предоставя при спазването на правилата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006) и един бенефициент няма да може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от 200 000 евро за период от 3 данъчни години.Мярка 124: Сътрудничество за разработване на нови продукти и технологии в земеделието и ХВП.
Цели на мярката

Насърчаване на сътрудничеството между производителите на суровини от земеделието и горското стопанство, преработващата промишленост и/или трети субекти с цел: • Ограничаване на ненужните разходи;

 • Подобряване на ефективността по производствената верига;

 • Добавяне на стойност към продукцията

 • Укрепване на връзките между участниците в производствената верига


Обхват

Мярката ще се прилага на територията на цялата МИГ-Раковски.


Допустими кандидати

 • Производители в секторите селско и горско стопанство, преработваща промишленост - юридически лица регистрирани по Търговския закон.

 • Организации, регистрирани по закона за ЗЮЛНЦ - търговски асоциации, браншови организации, изследователски центрове, кооперации, предоставящи услуги в секторите селско и горско стопанство.


Допустими дейности

 • Помощта ще се предоставя за насърчаване на сътрудничеството между производителите на суровини от земеделието и горското стопанство, преработващата промишленост и/или трети субекти.

ПРИМЕРИ ЗА ПОДКРЕПЕНИ ДЕЙНОСТИ

- Подготвителни дейности като изготвяне на дизайн на продукт, определяне на процес за технологично развитие и тестване на технологични процеси;

- Други материални и нематериални инвестиции, реализирани в сътрудничество между производители, преработватели или други свързани със сектора доставчици на услуги, предшестващи внедряването на ново-създадените продукти, процеси и технологии за комерсиални цели;

- Дейностите следва да се извършват в сътрудничество, като не е задължително всички типове потенциални участници да са представени, но е задължително участието на производител/и. Един проект може да включва например само 2 местни производителя на определен продукт и 1 център за изследвания и иновации, който да им помогне да внедрят нов производствен процес, който добавя стойност.
Няма да се прави разлика между проекти за сътрудничество включващи нови продукти, нови процеси или нови технологии.
Допустими разходи

Допустими са разходи свързани с подготвителни дейности като разработване на дизайн, продукт, процес или технология, както и тестове и други материални или нематериални инвестиции свързани със сътрудничество (като правни хонорари или разходи за счетоводни услуги), които предхождат използването на новоразработените продукти, процеси или технологии с комерсиални цели.


Недопустими разходи

Недопустими за финансово подпомагане са разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. закупуване на земя и сгради;

3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;

4. лизинг;

5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;

6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

7. принос в натура;

8. плащания в брой.

Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и/или 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и бизнес-планът за настоящия проект е изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.

Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.


Недопустими за финансова помощ още са разходи за:

1. лихви, глоби и неустойки;

2. закупуване на недвижими имоти;

3. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

4. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

5. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;

6. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС);

7. мита, акцизи, такси;

8. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота – Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване.
Не са допустими разходи, платени в брой.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет