Съдържание и структура на страте-гия за местно развитиежүктеу 2.77 Mb.
бет7/15
Дата02.09.2018
өлшемі2.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Допустими разходи

Допустимите разходи за управление дейността на МИГ (оперативни разходи) са следните:

1. разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен директор, експерт по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент) в т. ч. социални и здравни осигуровки за персонала;

2. разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения на експерти (възнаграждения на консултанти, външни експерти, одитори и др.);

3. разходи за командировки на персонала съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);

4. разходи за наем на един офис;

5. разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване;

6. закупуване на офис консумативи и кан-целарски материали;

7. разходи за наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к. с. и с над 5+1 места;

8. разходи за закупуване горива за лек автомобил;

9. разходи за организиране срещи на МИГ;

10. разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло- и електроенергия и други разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса;

11. разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейската селска мрежа за развитие на селските райони.
Допустимите разходи за дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територията са:

1. разходи за проучвания на съответната територия (териториални, икономически и социални анализи и други анализи и проучвания);

2. разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.);

3. разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие;

4. разходи за популяризиране, информиране и публичност:

а) разходи за създаване и поддръжка на интернет страница;

б) създаване и поддръжка на актуални новини;

в) публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития;

г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;

д) реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами;

е) преводи;

ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта;

з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност;

5. разходи за организиране на обучение на местни лидери.


Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер)

Съгласно т. 6. от СМР „Подробен финансов план”


Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти)

100 %


  1. Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно с обяви и други отделни/различни процедури по мерките на ПРСР:

Според настоящата стратегия, приета от Общото събрание на „МИГ-Раковски” за включените за отваряне мерки през конкретна година ще се обявява публична покана с краен срок за подаване на проектни предложения. УС на МИГ, съвместно с изпълнителния екип, ще изготвя годишни планове за нейното изпълнение, включващи подробен график за процедурите по кандидатстване за различните мерки. Плановете ще се одобряват и приемат от Общото събрание.

МИГ носи пълната отговорност за избора на предложения за проекти и тяхното договаряне, които ще бъдат представени в Областните офиси на Разплащателната агенция за проверка за спазване на допустимостта на разходите и на процедурите за избор на проектите. По-конкретно, МИГ ще извършва следното:

А) информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

Б) подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ;

В) приемане и регистриране на заявления за кандидатстване – МИГ трябва да води отделен регистър на проектите с отделни идентификационни номера за всеки проект;

Г) създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение;

Д) извършване на проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;

Е) осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на проектите;

Ж) извършване на подготовка и провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти към съответната МИГ;

З) изпращане на информация за всички проекти, одобрени от Комисията за избор на проекти към МИГ, в Областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

И) писмено информиране на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

Й) сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

К) осъществяване на наблюдение на изпълнението на проектите;

Л) осъществяване на посещения на място;

М) подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;

Н) изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, изисквани от Управляващия орган на ПРСР;

О) представяне до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година, годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за изпълнение на стратегията за местно развитие;

П) своевременно информиране на Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на Стратегията.
Процедури във връзка с гореизброените дейности на МИГ:
А) Информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на потенциалните кандидати

- стъпки и последователност на дейностите/действията – МИГ-Раковски публикува приетия график за изпълнение на СМР по мерки на публично място в своя офис, в офисите на членовете на ОС, на други публични места на територията, на сайта си, ще я публикува във всички свои издания, както и ежемесечно в местната преса. От графика потенциалните бенефициенти ще получат ясна представа за изпълнението на мерките и поетапното отваряне на поканите по отделните мерки. МИГ-Раковски ще предлага текуща целогодишна консултация на всички потенциални бенефициенти, без значение към каква мярка са се насочили да кандидатстват. В случай на необходима допълнителна квалификация и експертиза, МИГ-Раковски ще използва външни консултанти, които да оказват периодично квалифицирана помощ на бенефициентите. Екипът на МИГ-Раковски и по-специално експерта по прилагане на СМР и счетоводителя ще оказват помощ при подготовката на проекти като ще дават предимство на онези заинтересовани бенефициенти, които планират да кандидатстват пред МИГ по мярка, която се отваря най-скоро.

- честота – както посочихме по-горе, тази дейност ще е текуща.

- отговорници – дейността ще е организирана от целия екип, но изпълнявана в същността си от експерта по СМР и счетоводителя на МИГ-Раковски, който ще подпомага бюджетирането на проектите.

- гарантиране на прозрачност – още с публикуването на графика на изпълнение на мерките по СМР МИГ-Раковски ще информира цялата общественост за възможността за получаване на адекватна консултация и помощ при подготвянето на проекти. МИГ-Раковски ще приложи всички възможни похвати, за да постигне широко разгласяване на графика на отваряне на мерките и свързаните с това дейности и услуги предлагани от екипа на МИГ-Раковски.
Б) Подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ

- стъпки и последователност на дейностите/действията – минимум 15 дни преди отварянето на съответната/ните покана/и за кандидатстване по мярка/мерки МИГ-Раковски ще обявява предстоящото отваряне.

- честота – четири пъти годишно колкото са планираните откривания на покани за набиране на проектни предложения.

- отговорници – оформянето и публикуването на поканата е задача на изпълнителния директор и техническия асистент.

- гарантиране на прозрачност – обявите за откриването на поканите ще бъдат поставяни на публични места на територията на МИГ-Раковски, на сайта на МИГ-Раковски, местните медии ще получават информацията.
В) Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване

- стъпки и последователност на дейностите/действията – МИГ-Раковски ще открие и води отделен регистър на проектите с отделни идентификационни номера за всеки проект.

- честота – регистърът ще се попълва четири пъти годишно колкото са планираните откривания на покани за набиране на проектни предложения.

- отговорници – проектите ще се регистрират от техническия асистент, но регистъра ще бъде следен от всички членове на екипа.

- гарантиране на прозрачност – регистърът ще бъде на разположение на всички проверяващи органи, а част от информацията в него ще се публикува на сайта на МИГ-Раковски, както и в негови публикации и новини.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


Г) Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение

- стъпки и последователност на дейностите/действията - МИГ-Раковски ще създаде и поддържа база данни с постъпилите проекти по СМР. Базата данни ще представя състоянието и движението по проектите и ще е свързана и с регистъра.

- честота – базата данни ще се осъвременява текущо. Всяко посещение на място на проект ще бъде отразявано в базата данни. Базата данни ще се ползва от целия екип и ще бъде на разположение на всички проверяващи органи.

- отговорници – отговорен за поддържането на базата данни е техническият асистент, който и ще протоколира всички посещения на място на проектите и ще попълва информацията постъпваща от отчетите на проектите.

- гарантиране на прозрачност – част от информацията в базата данни ще бъде публично достояние. Базата данни ще е достъпна в пълен вариант за всички оторизирани проверяващи органи.
Д) Извършване на проверка за административно съответствие и допустимост на проектите;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – проверката се прави два пъти – веднъж при приемането на документите и веднъж след закриването на съответната покана. И при двете проверки в случай на установени пропуски или несъответствия кандидатите ще имат възможност да ги отстранят в срок или, в случая на първата проверка, да се примирят с решението на оценителната комисия без да отстранят пропуските.

- честота – по време на всяка покана и по време на оценката след закриването на всяка покана.

- отговорници – изпълнителният директор и техническият асистент отговарят

- гарантиране на прозрачност – проверката ще се извършва по време на представянето на проектната документация и адекватността на тази информация ще се удостоверява по време на преглеждането на документите при тяхното приемане пред самия бенефициент. При последващо откриване на някакво несъответствие или нужда от допълнителна информация всичко ще се описва изчерпателно и ще се представя пред кандидатите под формата на официално писмо с искане за допълнителна информация и/или документи.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


Е) осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на проектите;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – изпълнителният директор ще организира техническата експертна оценка и класиране на проектите. Тази дейност е преяко свързана със дйност Ж.

- честота – толкова пъти годишно, колкото покани за приемане на проектни предложения по мерки бъдат отворени според графика за изпълнение на СМР.

- отговорници – целият екип на МИГ-Раковски.

- гарантиране на прозрачност – оценката ще се основава изцяло на критериите за допустимост и релевантност на проектите, заложени в отделните мерки в стратегията. Както отхвърлянето, така и допускането до финансиране на различните проекти ще бъде ясно и изчерпателно обосновано.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


Ж) Извършване на подготовка и провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти към съответната МИГ;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – изпълнителният директор ще определя комисия за оценка на проектите. Тази комисия ще включва членовете на УС и външни експерти, доказали липсата на конфликт на интреси.

- честота – толкова пъти годишно, колкото покани за приемане на проектни предложения по мерки бъдат отворени според графика за изпълнение на СМР.

- отговорници – ИД заедно с техническия асистент, който ще съобщава на членовете на комисията за предстояща оценка на проекти.

- гарантиране на прозрачност – оценката ще се основава изцяло на критериите за допустимост и релевантност на проектите, заложени в отделните мерки в стратегията. Както отхвърлянето, така и допускането до финансиране на различните проекти ще бъде ясно и изчерпателно обосновано.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


З) Изпращане на информация за всички проекти, одобрени от Комисията за избор на проекти към МИГ, в Областната РА по седалище на МИГ-Раковски за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – след класирането на проектите и определянето на подходящите за финансиране, списъкът се изпраща от ИД към Областната РА.

- честота – толкова пъти годишно, колкото покани за приемане на проектни предложения по мерки бъдат отворени според графика за изпълнение на СМР.

- отговорници – изпълнителния директор.

- гарантиране на прозрачност – местната общност ще бъде информирана за изпращането на списъка с одобрени проекти във връзка с всяка отделна покана по всяка мярка чрез съобщения в медиите и обявления на публични места на територията, както и на сайта на МИГ-Раковски.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


И) Писмено информиране на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – писмата към отхвърлените проекти от комисията за оценка се изпращат веднага след приключването на техническата оценка на проекта. След получаване на отговора от Областната РА във връзка със списъка със селектирани за финансиране проекти се изготвят писмата към съответните бенефициенти, съобщаващи одобрението или неприемането им – частично или изцяло – от страна на РА.

- честота – след приключването на всяка оценка по отворена покана за подаване на проектни предложения.

- отговорници – ИД и техническия асистент.

- гарантиране на прозрачност – информацията, във връзка с причините за отхвърлянето на проектите или тяхното приемане ще бъде достъпна в офиса на МИГ-Раковски и с нея ще могат да се консултират както оторизирани проверяващи органи, така и местни организации и лица, които се съмняват в некоректност или нарушения от страна на екипа на МИГ-Раковски.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


Й) Сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – с бенефициентите по одобрените проекти МИГ-Раковски ще сключва договори в срок от 15 работни дни след получаване на уведомлението за одобрение.

- честота – след приключването на всяка оценка по отворени покани за проектни предложения.

- отговорници – ИД

- гарантиране на прозрачност – всички договори ще се съхраняват и архивират в базата данни и регистъра на МИГ-Раковски, а резюмета на проектите, финансова и друга информация ще се публикуват на публични места, в новинарските издания и сайта на МИГ-Раковски.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


К) Осъществяване на наблюдение на изпълнението на проектите;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – членове на екипа на МИГ-Раковски ще осъществяват наблюдение на изпълнението на проектите както чрез срещи с изпълнителите в офиса на МИГ-Раковски, така и чрез посещения на място. Преди всяко посещение или среща бенефициентите ще бъдат уведомявани в срок от 5 работни дни, освен в случаите, когато е получена информация за някакви злоупотреби или нередности, когато МИГ-Раковски ще има право да извършва и изненадващ мониторинг.

- честота – текущо по време на изпълнението на проектите

- отговорници – изпълнителния директор, с помощта на останалите членове.

- гарантиране на прозрачност – наблюдението на проектите ще се протоколира и ще бъде достъпно в офиса на МИГ-Раковски както за проверяващи органи, така и за интересуващи се местни лица и организации.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


Л) Осъществяване на посещения на място;

- стъпки и последователност на дейностите/действията - членове на екипа на МИГ-Раковски ще осъществяват наблюдение на изпълнението на проектите както чрез срещи с изпълнителите в офиса на МИГ-Раковски, така и чрез посещения на място. Преди всяко посещение бенефициентите ще бъдат уведомявани в срок от 5 работни дни, освен в случаите, когато е получена информация за някакви злоупотреби или нередности, когато МИГ-Раковски ще има право да извършва и изненадващ мониторинг. С цел адекватна мобилност на екипа, МИГ-Раковски ще разполага с автомобил и включени разходи за гориво.

- честота – поне 2 пъти за периода на изпълнение на даден проект.

- отговорници – изпълнителния директор, с помощта на останалите членове.

- гарантиране на прозрачност – посещението на обектите на изпълнение на проектите ще се протоколира и ще бъде достъпно в офиса на МИГ-Раковски както за проверяващи органи, така и за интересуващи се местни лица и организации.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


М) Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – екипът ще предоставя на бенефициентите изчерпателно ръководство за изготването на заявките за плащане до РА, но при всяка заявена необходимост от помощ ще предоставя своя експертен опит и познания с цел адекватно оформяне на документацията и улесняване на работата с РА.

- честота – при всяко изискване на консултация/помощ от страна на бенефициент.

- отговорници – експертът по прилагане на стратегията и счетоводителя

- гарантиране на прозрачност – възможностите за консултации и помощ в изготвянето на заявките ще се обявяват публично, а проведените консултации и предоставени услуги ще се протоколират.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


Н) Изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, изисквани от Управляващия орган на ПРСР;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – информацията, която ще трябва да се включва в доклада ще се интегрира в него от ИД текущо, през съответния период за отчитане. Информация за окончателното оформяне на годишния доклад ще се предоставя от експерта по прилагане на СМР и счетоводителя към ИД до края на годината, която е отчитана, за да има възможност ИД да финализира доклада до 31 януари.

- честота – всяка година от срока за изпълнение на стратегията.

- отговорници – изпълнителният директор, но на база информация предоставена/синтезирана от останалите членове на екипа.

- гарантиране на прозрачност – докладът ще може да бъде разглеждан от всички заинтересовани в офиса на МИГ-Раковски. Негово резюме ще се публикува онлайн и в печатните издания на МИГ-Раковски.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


О) Представяне до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година, годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за изпълнение на стратегията за местно развитие;

- стъпки и последователност на дейностите/действията – докладът за изпълнение на СМР ще представя пред УО в уговорения срок и според изискванията и формата представени от УО.

- честота – всяка година от срока за изпълнение на стратегията.

- отговорници – изпълнителният директор, но на база информация предоставена/синтезирана от останалите членове на екипа.

- гарантиране на прозрачност – докладът ще може да бъде разглеждан от всички заинтересовани в офиса на МИГ-Раковски. Негово резюме ще се публикува онлайн и в печатните издания на МИГ-Раковски.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!


П) Своевременно информиране на Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на Стратегията.

- стъпки и последователност на дейностите/действията – членовете на екипа съобщават за възникването на определени проблеми на ИД, който отговаря за тяхното формулиране и своевременно представяне пред УО. Самият ИД ще следи изпълнението на СМР и регистрира възникването или наличието на предпоставки за възникването на проблеми.

- честота – при възникването на такива.

- отговорници – изпълнителният директор, но на база предоставена информация и от останалите членове на екипа.

- гарантиране на прозрачност – всички регистрирани проблеми ще бъдат описвани и тяхното естество и методи за разрешаване ще могат да бъдат консултирани както от проверяващи органи, така и от местни заинтересовани лица.

Подробности относно тази дейност можете да намерите в разписаните процедури по включените мерки!

Процедура за докладване на нередности ще бъде разработена и предоставена на МИГ-Раковски от Управляващия орган.

Всички процедури по набиране и оценка, сключване на договори, отчитане и мониторинг по мерките ще започват с официално обявление поне 15 дни преди отварянето на всяка покана за набиране на проектни предложения, публикувана на сайта на МИГ-Раковски, на публични места на територията на МИГ-Раковски.


Процедура за набиране и оценка на проекти/заявления, сключване на договори, отчитане и мониторинг по мярка 111:

1. В първия работен ден на месец февруари МИГ-Раковски стартира набиране на проектни предложения по мярка 111.

2. Кандидатите за подпомагане подават до последния работен ден на месец февруари в МИГ-Раковски заявление за подпомагане по образец, предоставен от МИГ-Раковски1.

3. Изпълнителният директор с помощта на асистента извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

4. В случай на липса или нередовност на документите изпълнителният директор връща документите заедно с писмено изложение за липсите и нередовностите.

5. След отстраняване на нередовностите и/или допълване с липсващите документи кандидатът има право да подаде заявлението за подпомагане отново в обявения срок.

6. Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

7. В срок до един месец от крайния срок т. 2 за приемане на проекти МИГ-Раковски:

- извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

- одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

Решението за одобрение или отхвърляне се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със: целите, дейностите и изискванията, определени за мярка 111 в стратегията, както и със специфичните критерии за оценка във връзка с мярката.

8. В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти изпълнителният директор с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, които са свързани с извършване на подпомаганите дейности. Когато е изпратено писмо за отстраняване на констатираните нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор.

9. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се класират от комисия за оценка, която включва представители на УС на МИГ-Раковски и независими експерти в областта на земеделието и горите по основните теми за обучение определени от УС на МИГ-Раковски.

10. Оценяването на проектите се извършва на сесии по оценка на проектите, които се провеждат в срока по т. 2.

11. За всяка сесия със заповед на изпълнителния директор на МИГ-Раковски се определя списък на проектите за оценяване и състав на комисията за оценка, включваща членове по т. 9, при спазване изискването за отсъствие на конфликт на интереси. Всеки член на комисията за оценка подписва декларация за липса на конфликт на интереси. В случай на конфликт на интереси съответният член на Комисията за оценка не участва в тези заседания на Комисията, на които се разглежда/т подаден/и проект/и, за който/които има наличие на подобен конфликт.

12. Комисията за оценка оценява всяка дейност съгласно критериите и определя обща оценка на всеки проект като средноаритметична стойност от оценките на всички дейности в проекта.

13. Окончателното класиране по низходящ ред на всички подадени по една обява проекти се извършва от МИГ-Раковски след приключване на сесиите по оценката на проекти.

14. За класираните проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.

15. Заявление за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

- нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките;

- несъответствие с условията и критериите по мярка 111;

- неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по т. 8;

- недостатъчен бюджет по мярката;

- надвишаване на максимално допустимата помощ.

16. В случаите на частичен отказ кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същите дейности при следваща обява.

17. В случаите на пълен отказ кандидатът има право да кандидатства отново за същите дейности при следваща обява.

18. Селектираните за подпомагане проекти се изпращат в РА за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи.

19. В срок до 1 месец изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на предложените предварително одобрени заявления.

20. В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проектите от РА кандидатите следва да подпишат с МИГ-Раковски договори за отпускане на финансовата помощ. Договорът урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ. В случай на изтичане на този срок кандидат несключил договор губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същите дейности в рамките на следващата покана.

21. Одобрените проекти се изпълняват в рамките на обявените времеви графици, но за не повече от 18 месеца, като срокът започва да тече от деня на подписването на договора с МИГ-Раковски за отпускане на финансова помощ.

22. След сключване на договора за отпускане на финансова помощ на електронната страница на МИГ-Раковски, както и на общодостъпно място в областната РА, областните дирекции и общинските служби на МЗХ се публикува, респективно поставя следната информация:

- обучаваща организация, адрес и телефони за връзка;

- теми и брой часове на курсовете/информационните дейности;

- място на провеждане на курсовете/информационните дейности;

- срок за набиране на обучаеми за всеки курс/информационна дейност;

- адрес за подаване или изпращане по пощата на заявление за включване в обучение.

23. Лицата желаещи да се включат в обучение се класират от обучаващите институции по реда на подаване на заявленията за включване в обучение, като се спазват предимства в следния ред:

- лица с одобрени проекти по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по ПРСР;

- лица с одобрени проекти по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" по ПРСР.

24. Одобрени ползватели на помощ по мярка "Агроекологични плащания" по ПРСР се записват с предимство в специфичните информационни дейности.

25. Правилата за изплащане на финансовата помощ ще отговарят стриктно на правилата разписани в наредбата за мярка 111.

26. Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора, но и не по-късно от един месец преди датата, на която промяната трябва да влезе в сила. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценка на основателността на искането. Не се допускат искания за изменение и допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, които: засягат основната цел на дейността; водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба; водят до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

В срок до 2 седмици от подаване на искането за промяна МИГ-Раковски приема или отхвърля исканата промяна.

27. При изпълнение на дейностите за обучение ползвателите на помощта се задължават:

- да водят регистър на получените заявления за включване в обучение за всеки курс или информационна дейност;

- да включват в курсовете и информационните дейности като обучаеми само лица, които отговарят на условията;

- да класират получените в срок заявления за включване в обучение съгласно условията и да изготвят списъци на включените в обучението по курсове и информационни дейности с посочване на входящите номера от регистъра;

- да водят дневник на присъстващите по време на обучението по образец;

- да издават удостоверение за завършено обучение чрез курс по образец съгласно приложение, в което се включва справка за изучаваните задължителни подтеми/модули и брой часове, съгласно условията или удостоверение за участие в информационна дейност по образец;

- да води регистрационна книга на завършилите обучение по мярката с номерата на издадените удостоверения по образец;

- да изисква от обучаваните да попълнят декларация за преминало обучение по образец.

При неизпълнение на някое от тези задължения санкцията е в размер максимално допустимата помощ за обучението на едно лице и се налага за всяко лице, за което е установено неизпълнението.

28. Ползвателите на помощта се задължавта да водят всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводните си системи, като използват счетоводни сметки с подходящи номера.

29. Ползвателите на помощта се задължават да съхраняват всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

30. Ползвателите на помощта се задължават да предоставят на МИГ-Раковски или РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганите дейности.

31. Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганите дейности, може да бъде извършван от представители на МИГ-Раковски, РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

32. На контрол подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

33. В случаите, когато МИГ-Раковски, РА, Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

34. В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, МИГ-Раковски и/или РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

МИГ-Раковски и/или РА може да поиска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

- ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;

- ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба.

35. В случаите на неизпълнение на задълженията МИГ-Раковски и/или РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.

36. Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира. В случай на неизпълнение на задълженията в срока ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет