Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты


-2009 оқу жылында И-331топ студенттерінің Қазақстанның жаңа заман тарихы пәнінен оқу-әдістемелік әдебиеттер мен қамтамасыз етілуінің картасыбет4/12
Дата09.09.2017
өлшемі2.58 Mb.
#193
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2008-2009 оқу жылында И-331топ студенттерінің Қазақстанның жаңа заман тарихы пәнінен оқу-әдістемелік әдебиеттер мен қамтамасыз етілуінің картасыОқулықтар және оқу-әдістемелік құралдар

саны

Студенттер саны

Проц.

Ескерту

1

Қазақстан тарихы 3- том. А-2002ж.

20

10

100
2

Тынышбаев М.Великие бедствия(Ақтабан шұбырынды) А,.1992г.

15

10

100
3

Левшин А.Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орди степей -А; 1996г.

15

10

100
4

Моисеев В.А. Джунгарское ханства и казахи.ХҮІІ-ХҮІІІ в.в. А.,1991г.

25

10

100

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Казахско-русские отношения ХҮІІІ-ХІХв.в.Сбор.докум. А., 1961г.1.2 т.

Сулейменов Б. Басин В. Казахстан составе Росии вХҮІІІ начХІХв. А.,1998г.

Абусейтова М.К. Казахстан и центральнаяАзиявХҮ-ХҮІІІ в.в.

А.,1998г.

КасымбаевЖ.К. Государственные деятели казахских ханств ХҮІІІв.т.1 А.,1999г.

АкинжановС.М.История культуры Казахстана А.,1996г.

СултанбековМ. Абылай и его батыры Сем-ск 1992г.

РысбайұлыК. Қазақстан Республикасының тарихы.А.,2003ж.

Мусин Ч. Қазақстан тарихы.А.,2003ж.

Нұрпейсов К.,КотовА.К. Қазақстан мемлекеті: хандықбиліктен президенттік республикағы дейін.А.,1996ж.

ҚойгелдиевМ.Қ. Ұлттық саяси элита.А.,2006ж.

Алаш қозғалысы. Құжаттар жинағыүА.,2006ж.

Ерофеева И.В.Хан Абулхайыр полководец,правитель иполитик.А.,1999г.

10

9

10

10

10

10

10

10

10

10
Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. ТынышбаевМ.Великие бедствия (Ақтабаншүбырынды). А., 1992г

2. ЛевшинА. Описание киргиз-казачьихиликиргиз-кайсаиихордистепей.-А., 1996г

3. МоисеевВ А. Джунгарское ханство иказахи: ХҮП-ХҮШвв. А., 1991 г

4. Абылайхан. Тарихижырлар. 1 том.-А., 1993ж

5. ЧВалиханов. Абылай. Собр. соч.,т 4.-А., 1985 г

6. Султанбеков М. Абылай и его батыры. Семипалатинск, 1992 г

7. Бекмаханов Е.Б. Казахстанв 20-40 гт.ХГХв. А., 1992 г

8. ВяткинМЛ.Сырым батыр.А., 1947гг

9. ЖиренчинК.А. Полигическое развигиеКазахстанавХГХ нач. ХХвеков А., 1996 г

10. Сүлейменов Б., БасинВ.Казахстансоставе Росии вХҮШ-начХГХ в. А., 1993 гг

11. Акинжанова СМ. История культуры Казахстана.А., 1996

12. АбусеитоваМК.КазахстаниЦентральная Азия в ХҮ-ХҮІІІ вв. А.,1998.

13. БасинВЯ.Казахстанв составе РосиивХҮІІ-нач. ХГХ в. А., 1993

14. Ерофеева И.В. Хан Абулхаиыр: полководец, правитель и политик. А., 1999.

15. КасымбаевЖ.К. Государственные деятели казахских ханств ХҮІІІ в. Том 1 А.,

16. Қазакстантарихы.Көнезаманнанбүтінге дейін. Бестомдық. 3-т. А.,2002

17. Рысбайүлы К. Қазақстан Республикасынынтарихы. А., 2003 ж.

18. МусинЧ.Қазақстантарихы. А., 2003 ж.

19. Нүрпейісов Е.Қ., Котов А.К. Қазакстанмемлекеті: хандык биліктен президенттік республи каға дейін. А., 1996 ж.

20. .Қойгелдиев М. Ұлттык саяси элита. Алматы,-2006.

21. Алаш қозғалысы. Қүжаттаржинағы. Алматы, 2006.

22. Сулейменов РМ.,МоисеевВ. Абылайхан. Алма-Ата, 1987.
Қосым ша әдебиеттер:

1. ЗлаткинИЯ.История Дунгарскогоханства (1635-1758гг)М,, 1964г

2. Марков Г.Е. КочевникиАзии.М., 1976г

3. Гуревич В П. Международные отношения в Ценгральной Азии в ХҮП-пер пол XIX вв.,М., 1976 г

4. Аполлова Н.Т. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в ХҮШ-нач. ХГХвв.М., 1960 гг

5. Бекмаханов Е.Б. Присоединение КазахстанакРоссии.М., 1957 г

6. БасинВД.Казахстанвсоставе РосиивХҮІІ-нач. ХГХв. А., 1993 г

7. КасымбаевЖК. Государственные деятели казахских ханств ХҮШв Том 1. А., 1999г

8. ҚасымбаевЖ.Қ. Кенесары хан. Саясатшы және колбасшы. А., 1993 ж

9. Қойгелдиев МК. Алаш қозғалысы. А. 1995 ж

10. Нүрпейісов КМ. Алаш һам Алагл Орда. А., 1995 ж

П.Омарбеков Т. ХХғ басын. Қазақстан тарихының өзекті мәселелері (көмекші оку қүралы) А.,2001ж.

12. Сапаргалиев Г. Карательная полигика царизма в Казахстане. А., 1996 г.13. Т.Шонанүлы.Жертағдыры-елтағдыры. А., 1993

ДӘРІСТЕР МӘТІНІ
«Қазақстанның жаңа заман тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы

КІРІСПЕ

 1. Жаңа заман тарихы пәні және Қазақстан тарихында алатын орны, маңызы.

 2. Курстың кезеңдері және хронологиясы

 3. Жаңа заман кезеңінің деректік қоры және тарихи зерттелуі

 4. Жаңа заман кезеңінің шетел тарихшыларының еңбектерінде зерттелуі

 5. Қазақстанның жаңа заман тарихына қатысты жаңаша ғылыми ой-пікірлер


І-БӨЛІМ: Қазақстан Ресейге қосылудың қарсаңында және қосылуы кезеңінде

1-МОДУЛЬ: Қазақстан-халықаралық қатынастар жүйесінде
Дәрістер:

1-тақырып

18 ғасырдың басындағы Қазақстанның саяси жағдайы

 1. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және ішкі саяси жағдайы

 2. Билік үшін күрес және Әбілқайыр ханның билік басына келуі

 3. Қазақ-ойрат қатынастары

 4. Ресеймен қазақ хандығының өзара қатынастары

 5. Қазақ-башқұрт қатынастары


2-тақырып

Қазақ халқының 18 ғ. 20-шы жж. жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысы.

 1. Қазақ халқының 18 ғ. басындағы жоңғар басқыншыларына қарсы күресінің күшеюі.

 2. Отан соғысының басталуы. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама жылдары»

 3. Жоңғар басқыншылығына қарсы бүкілхалықтық тойтарысты ұйымдастыру

 4. Батырлар мен билердің ролі.


3-тақырып

Қазақ хандықтарының Қытай мен Орта Азия хандықтарымен қарым-қатынастары

 1. Жоңғар шапқыншылығы кезеңіндегі Орта Азия мемлекеттерімен әскери-саяси байланыстар.

 2. Жоңғариямен соғыс кезіндегі және онан кейінгі Қытаймен саяси-әскери және сауда байланыстары.

 3. 18 ғ.-дың 50-70 жж. Орта Азия елдерімен Абылай ханның қарым-қатынастары


РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ:

 1. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық күресі

 2. 18 ғ. бірінші жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және ішкі саяси жағдайы

 3. Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары

 4. Қазақ батырларының жоңғарларға қарсы күрестегі ролі.

 5. Қазақстан мен Қытайдың сауда-экономикалық байланыстары.

 6. «Аңырақай шайқасы»

 7. Қазақ-башқұрт қатынастары

 8. Қазақ билерінің жоңғарларға қарсы күрестегі ролі

 9. 18 ғ. ІІ жартысындағы Қазақ-Орта Азия қатынастары.


2-МОДУЛЬ: Қазақстанның Ресей патшалығы құрамына өте бастауы

Дәрістер:

1-тақырып:

Қазақстанды Ресейге қосып алудың басталуы

 1. Қазақстанның Ресейге қосылуының тарихи алғы шарттары

 2. Патша өкіметінің Ертіс өңірінде бекіністер орнатуымен Қазақстандағы әскери-отаршылдық әрекеттерінің басталуы.

 3. Кіші жүз бен ОРта жүз қазақтарының Ресей бодандығын қабылдауы.

 4. Ресейдің аймақтық саясаты.

 5. 18 ғ. 40-ж. Қазақ-ойрат қатынастары.

 6. 18 ғ. 40 ж. патша өкіметінің Әбілхайырмен, Абылаймен келіссөздері.

2-тақырып

Қазақстанның солтүстік-батысында Ресей билігінің күшеюі (18 ғ. ортасы – 19 ғ. бірінші ширегі)

 1. Нұралы хан билеген жылдардағы Кіші жүздегі саяси жағдай

 2. Қазақтардың Е. Пугачев бастаған шаруалар соғысына қатысуы

 3. С. Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс

 4. Арынғазы, Қаратай сұлтандар бастаған наразылық-толқулар

 5. Бөкей хандығының құрылуы. Бөкей Ордасында отарлық және феодалдық қанаудың күшеюі.

3-тақырып

18 ғ. екінші жартысындағы Қазақстан

 1. Орта жүз бен Ұлы жүз аумағында жоғары биліктің нығаюы.

 2. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты

 3. Сібір ведомствосы әскери-әкімшілігінің 18 ғ. 50-70 жж. Қазақстанда жүргізген саясаты.

 4. «Шаңды жорық» - 200 жылдық соғыстың аяқталуы.

 5. Қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы күрестегі жеңісінің тарихи маңызы

 6. Абылай мирасқорлары билік еткен кездегі Орта жүздегі саяси жағдай.


4-тақырып

18 ғ. аяғы – 19 ғ. басындағы Оңтүстік Қазақстан

 1. Қазақтардың Ташкент иелігінің құрамында болуы.

 2. Қоқан және Хиуа хандықтарының соғыс экспансиясы

 3. Оңтүстік қазақтарының жаулап алушыларға қарсы азаттық күресі

 4. 19 ғ. 20 жж. Жетісуға Ресей империясының ықпалының таралуы


РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ:

  1. Е.И. Пугачев бастаған шаруалар соғысына қазақтардың қатысуы

  2. С. Датұлы – Кіші жүздегі халық қозғалысының басшысы

  3. Бөкей Ордасының құрылуы

  4. Қазақ-орыс экономикалық байланыстары

  5. Абылай – тарихи тұлға

  6. Қазақстанға Тевкелев елшілігінің келуі және оның қорытындылары

  7. 19 ғ. басындағы Қазақстанның экнонмикалық жағдайы

  8. Қазақстанның Ресейге қосылуының тарихнамасы

  9. Абылай ханның сыртқы саясаты

  10. Абылай туралы жырлар, аңыздар, күйлер – тарихи дерек көзі.


3-МОДУЛЬ

Қазақстанда Ресей империясының ықпалының күшеюі

Дәрістер:

1-тақырып

19 ғ. басындағы Қазақстанда Ресей әкімшілік-саяси жүйесінің енгізілуі

 1. 1822 ж. «Сібір қырғыздары туралы жарғы» және Орта жүзде хан билігінің жойылуы.

 2. Әскери отарлаудың күшеюі. Қазақстанға Ресейлік казак әскерлерінің орналастырылуы.

 3. Әкімшілік-аумақтық құрылыстың жаңа жүйесінің енгізілуі

 4. Империяны жергілікті атқарушы өкіметі ұйымдарының құрылуы

 5. Бөкей Ордасындағы басқару құрылымы. Б.О.Б.Ж. Уақытша кеңестің құрылуы.

2-тақырып

Қазақтардың Ресей отаршылдық үстемдігінің орнатылуына қарсы ұлт-азаттық күресі

 1. Орта жүздегі реформаларға оппозиция.

 2. Саржан сұлтан бастаған көтеріліс (1825-1836 жж.).

 3. Жоламан Тіленішұлы бастаған Кіші жүздегі халық-азаттық күрес

 4. Исатай мен Махамбет бастаған ұлт-азаттық қозғалыс

 5. Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық қозғалыс

 6. Есет пен Жанқожа батырлар бастаған азаттық күресі.

3-тақырып

Оңтүстік Қазақстанның жаулап алынуы. Қазақстанды Ресейге қосудың аяқталуы.

 1. Оңтүстік Қазақстан Ресей мен Англияның Орта Шығыстағы стратегиясында

 2. Сырдария бойында Ресей әскери шебінің құрылуы

 3. Патша үкіметінің Оңтүстік Қазақстандағы әскери экспансиясы. Аймақтың Ресей билігіне көшуі.

 4. Сыр, Арал өңірі қазақтарының Қоқан мен Ресейге қарсы азаттық күресі.

 5. Сыздық сұлтан бастаған отаршыл саясатқа қарсылық толқуы.


РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ:

 1. 19 ғ. басында Сырдарияның орта ағысымен Жетісудың бір бөлігін Қоқан билеушілерінің басып алуы.

 2. Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан қазақтарының Қоқан және Хиуа билеушілерінің отарлық езгісіне қарсы азаттық күресі.

 3. 19 ғ. 20 жж. Жетісу жеріне Ресей империясы ықпалының таралуы.

 4. Исатай мен Махамбет көтерілісі: әлеуметтік мәселені қоюы.

 5. Қазақтардың Е.Пугачев бастаған шаруалар соғысына қатысуы

 6. Сырым Датұлы басқарған халық-азаттық қозғалыс

 7. Кенесары Қасымұлы – көрнекті дипломат, қолбасшы және мемлекеттік қайраткер.

4 МОДУЛЬ

18-19 ғ. І жартысындағы Қазақстан мәдениеті

Дәрістер:

1-тақырып

18 ғ. Қазақстан мәдениеті

 1. Ауыз әдебиеті және халық шығармашылығында бұқараның азаттық күресінің бейнеленуі. Бұқар, Ақтамберді жыраулар, Тәттіқара, Үмбетей, т.б. ақындар

 2. Халық шығармашылығындағы батырлар: Қабанбай, Жәнібек, т.б.

 3. Музыка өнерінің дамуы. Әндік-күйлік циклдар: «Елім-ай», !Шаңды жорық».

 4. Шешендік өнердің дамуы.

 5. Қазақстандағы академиялық экспедициялар: П.С: Паллас, П. Георгий, Н.Рычковтың еңбектері.

2-тақырып

19 ғ. І жартысындағы Қазақстан мәдениеті

 1. Қазақ әдебиетіндегі туған жер, отарлық қысымға қарсылық, азаттық идеясының жырлануы.

 2. Қазақ халқының күй өнерінің жандануы. Құрманғазы күйлері.

 3. Ішкі Орда-Бөкей хандығындағы білім беру ісі, мұражайдың ашылуы.

3. Ішкі Орда-Бөкей хандығы
РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ:

 1. 18-19 ғғ. Қазақстанның материалдық мәдениеті.

 2. Тұрмыс-салт мәдениетінің дәстүрлері

 3. 18-19 ғғ. қазақ әдебиеті және оның көрнекті өкілдері

 4. Қазақ халқының музыка өнері

 5. Қазақ халқының жыраулық поэзиясы

 6. Шешендік өнердің үлгілері

 7. Эпикалық шығармалар: Қозы-Көрпеш – Баян сұлу, Қыз Жібек жырлары

 8. А.И. Левшин – Қазақстан тарихын жан-жақты зерттеуші ғалым

 9. Қазақ халқы жөнінде В.Н. Татищев, И.К. Кириллов, П.И. Рычковтың еңбектері


2-БӨЛІМ: Қазақстан Ресей империясы құрамында

1-МОДУЛЬ ХІХ ғ. ІІ-жартысындағы Қазақстандағы саяси-әкімшілік, әлеуметтік-экономикалық өгерістер.
1-дәріс тақырыбы: ХІХ ғ. 60-90 жж. Қазақстанның әкімшілік-саяси жағдайы

 1. 1867-1868 жж. реформаны жүргізудің іскери-саяси себептері мен оған дайындық.

 2. 1868-1869 жж. Орал, Торғай облысындағы және 1870 ж. Маңғыстау қазақтарының көтерілісі.

 3. Патша үкіметінің аграрлық саясаты. Жаппай отырықшыландыру арқылы отарлау.

 4. Қазақстанның ХІХ ғ. аяғындағы әкімшілік-аумақтық құрылымы және сот құрылысы.

 5. Аймақтағы әскер күшінің артуы. Әскери казачестволардың құрылуы.

 6. Қазақстандағы ХІХ ғ. 80-90 жж. әкімшілік-саяси реформалар


РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ:

 1. Патша үкіметінің аграрлық саясаты

 2. Қазақстанның ХІХ ғ. аяғындағы әкімшілік-аумақтық құрылымы және сот құрылысы

 3. Жер мәселесі және салықтың түрлері

 4. 19 ғ. 60-70 жж. Орал, Торғай және Маңғыстаудағы көтерілістер

 5. Ресей шаруашылығының Қазақстанға қоныс аударуы кезеңдері.

2 МОДУЛЬ

Қазақстанның ХІХ ғ. екінші жартысы мен аяғындағы әлеуметтік-экономикалық дамуы, капиталистік қатынастардың енуі.

1-дәріс. Тақырып: ХІХ ғ. ІІ-жартысындағы Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдай

 1. Халықтың полиэтникалық құрамы, негізгі факторлар, қалыптасу кезеңдері

 2. Қазақ ауылы. Жатақтар.

 3. Қоныс аударушылар деревнясы

 4. Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуы.

 5. Жетісуда егіншіліктің дамуы

 6. Сауда, жәрмеңкелер, кәсіпшіліктер, өнеркәсіп.

 7. Урбонизация үрдістері, қалалардың әлеуметтік-мәдени бейнесі.

 8. Банк-ақша қатынастары

2-лекция

ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті

 1. Қазақстандағы халық ағарту ісі. Мұсылмандық сауат ашу ісі.

 2. Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтардың ағартушылық қызметі.

 3. ХІХ ғ. қазақ әдебиеті. Ақын,

 4. Қазақ музыка өнері. Әнші-композиторлар.

 5. Өлкетану және Ғылыми зерттеу қоғамдарының қызметі

 6. Қазақ баспасөзі, баспа ісі.

РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ:

 1. Жетісуда егіншіліктің дамуы.

 2. ХІХ ғ. екніші жартысындағы аграрлық қатынастар.

 3. Қазақ жұмысшыларының қалыптасуы.

 4. Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуы.

 5. Абай Құнанбаев – ұлы ақын, ойшыл, қазақтың жазба әдебиетінің қалаушысы.

 6. Ш. Уәлихановтың ғылыми еңбектері.

 7. Қазақстанда халық ағарту ісінің дамуы.

 8. Қазақстандағы орыс зиялыларының қызметі

 9. Өлкенің өнеркәсібін дамытудағы шетелдік компаниялардың ролі мен қызметі.

МОДУЛЬ 3

20 ғ. басындағы Қазақстан

1-дәріс

Қазақстанның 20 ғ.басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы

 1. Өнеркәсіптің дамуы

 2. Өлкедегі қатынас жолдары мен сауданың дамуы

 3. Жұмысшы кадрлардың қалыптасуы

 4. Жерді пайдалану жүйесі және аграрлық мәселенің шиеленісуі

 5. Столыпин реформасының қазақ жеріндегі нәтижелері

2-дәріс

20 ғ. басындағы Қазақстанның саяси-әлеуметтік өмірі

 1. Ғасырдың басындағы өлке халқы.

 2. 20 ғ.басындағы Қазақстанда саяси өмірдің жандануы

 3. Қазақ депутаттары Мемлекеттік Думада Қазақстан мүддесін қорғауы

 4. Қазақстанда ұлттық интеллигенциянын және қоғамдық – саяси қызметі

3-дәріс тақырыбы

Қазақстанның 20ғ. басындағы мәдени өмірі

1.Қазақстандағы оқу-ағарту ісі.

2.Ғылыми мекемелер мен коғамдарың қызметі

3.Қазақстанның мерзімді баспасөзі

4.20ғ. басындағы қазақ әдебиеті.

5.20ғ. басындағы Қазақстандағы музыка өнері

6.19ғ.екінші жартысы-20ғ. басындағы қазақ ұлт зиялыларының қалыптасуы.
РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ:

1.Қазақстандағы 20 ғ. басындағы ғылыми мекемелер мен қоғамдардың қызметі

2.Ә. Бөкейхановтың тарихи еңбектері

3.Қазақстанның мерзімді баспасөзі (19 ғ. соңы – 20 ғ. басы)

4.20 ғ. басындағы қазақ әдебиеті

5.19 ғ. екінші жартысы -20 ғ. басында қазақ ұлты зияалыларның қалыптасуы

6.20 ғ. басындағы ұлт – азаматтық қозғалыстың түрлі бағыттарында дамуы себептері

7.Алаш қозғалысы және Алаш пртиясының бағдарламасы

8.20 ғ. басындағы Қазақстандағы демократялық – мұсылмандық қозғалыс

9.20 ғ. басындағы қазақ әдебиеті мен сөз өнері

10.19 ғ. соңы – 20 ғ. басындағы қазақ қоғамындағы саяси – қоғамдық ой – пікір
Семестр аралық бақылау тапсырмасы – межелік бақылау сұрақтары
I - бөлім. 1 - тақырып: Қазақстан – халықаралық қатынастар жүйесінде

Бақылау формасы: тест, сұрақ - жауап жарысы.

2 - тақырып: Ресейдің Қазақстанды отарлауда қолданған әдіс – тәсілдері жіне отарлау кезеңдері.

Бақылау формасы: пікір алмасу, конспект – жазбаша жұмыс.

3-тақырып: Қазақстандағы XVIII ғ. II-жартысы-XIX ғ. I-жартысындағы ұлт-азаматық қозғалыстар. Бақылау формасы: карта, кестелермен жұмыс.

4-тақырып: XVIII-XIX ғ. I-жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Бақылау формасы: Ақын, жыраулар шығармашылығынан өнер жарысы.

II-бөлім. 1-тапсырма: Қазақстанда Ресейлік отарлық басқару жүйесінің құрылуы және нығаюы. Бақылау формасы: тест, кестемен жұмыс.

2-тақырып: Қазақстан Ресей шаруаларының қоныстандыруы саяасаты. Бақылау формасы: ғылыми-зерттеу еңбектерден конспект, карта, кесте жасау.

3-тақырып: Қазақстан-Ресей империясының экономикалық жүйесінде. Бақылау формасы: схема-таблицалар, хронологиялық тізбе.

4-тақырып: XIX ғ.II-жартысы-XX ғ.- басындағы Қазақстандағы қоғамдық-рухани ой-пікірлер және оның көрнекті өкілдері. Бақылау формасы: тарихи тұлғалардың өмірі мен шығармашылық қызметі туралы реферат, пікір алмасу.
Оқу-әдістемелік (технологиялық карта)

Қазақстанның жаңа заман тарихы


Тақырыбы, қысқаша мазмұны

Көрнекілік құралдар

Машықтандыру (сарамандық) сабақтары

Материалдық жабдықталуы

Әдістемелік құрал

1-тақырып Қазақ-жоңғар қатынастары

Карта: Жоңғар шапқыншылығының бағыттары. Қазақ-жоңғар соғыстары

Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары. Азаттық жолындағы күрес

1.Карта.Қазақстан

2.Кесте. Кіші жүз, Орта жүз хандары. Ұлы жүз хандары

3. Буклет. Халық қаһармандары


«ХҮІІІ ғ.-дағы Қазақстан картасы»

2-тақырып Қазақ-орыс қарым-қатынастары

Карталар, әдебиеттер тізімі не кітап көрмесі

Қазақ жерлерінің Ресей құрамына өтуі

1.Карта

2.Қазақша, орысша баспасөз материалдарыОқулықтағы ұсақ форматтағы карта

3-тақырып Қазақ хандықтарының Орта Азия хандықтарымен қарым-қатынастары

Карта. Кітаптар

Қазақ хандығын нығайтудағы Абылай ханның қызметі

 1. Суреттер

 2. Карта

 3. Буклеттер

18-19 ғғ. көрнекті тарихи тұлғалар портреттер

4-тақырып

ХҮІІІ-ХІХғ.І-ж.

Қазақ хандығының саяси-әлеуметтік және экономикалық сипаты.


Суреттер. Карта

Қазақ жерінің Ресей құрамына алғаш өткен ХҮІІІғ. Жағдайы Қазақстан Ресей билігінің күшеюі

 1. Карта

 2. Суреттер:керуен жолдары

 3. Өлкетану мұражайына саяхат

Қазақстанның физикалық, экономикалық картасы

5-тақырып

Ресей империясының отарлық саясатына қарсы ұлт азаттық қозғалыстар. Қазақстанды жаулап алудың аяқталуыКарта

Қазақ халқының ХҮІІІғ. Соңы-ХІХғ. І –жартысындағы ұлт азаттық күресі. Қазақстанның оңтүстігінде Ресей билігінің күшеюі

 1. Карта

 2. Суреттер

 3. Деректер

Қазақстан тарихы. Хрестоматия. 8-10 сынып. арналған.А1992, 1996

6-тақырып

ХІХғ.басындағы Қазақстанның экономикалық әлеуметтік жағдайыКарта,таблицалар схема, кесте

ХІХғ. ІІ-жартысындағы ХХғ.басындағы Қазақстанның әлеуметтік-саяси, экономикалық жағдайы. Қазақстан да капиталистік қатынастардың таралуы.

История Қазахстана.с древнейших времен до 1914г.-Карта 10ком плектов-. Состовители Деректер жинағы

История Казахстана. С древнейших времен до 1914г.-Карта10ком плектов-. Состовители

7-тақырып Қазақ халқының патша үкіметінің отарлық саясатына қарсылықтары және қазақ жерлеріне

ХІХғ. басында Қазақстанға Ресей шаруаларын қоныстандыру саясаты.Таблицалар

Карта.кітаптар көремесіҚазақ халқының ХІХғ. ІІ-жартысындағы ұлт-азаттық күресі Қазақтанға Ресей шаруаларының қоныс аударуы. Жер мәселесінің шиеленісуі

Суреттер

Деректер жинағы.

Таблица-кестелер


Қазақтан тарихы. Карталар мен схема-таблицалар. А., 1996. Жаңа замандағы Қазақстан тарихы деректері. А.97

8-тақырып

ХҮІІІғ. ХХғ. бас.қазақ мәдениетіТаблицалар суреттер. касеталар

Қазақ халқының шығармашылық мұрасы. Жырауылық пеэзия. Ақындар. Музыка өнері. Білім беру ісі.

Бейнефильмдер Кассета-дисклер

Кітаптар көрмесіҚазақстан тарихы мен мәдениетінің көрнекті өкілдері.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша
umkd -> Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Спорттық ойындар оқыту әдістемесімен» 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет