Семинар (тәжірибелік) сабақтар 0 Зертханалық сабақтар БӨЖ 90 Курстық жұмыс (жоба) семестр Емтихан семестржүктеу 146.89 Kb.
Дата24.07.2018
өлшемі146.89 Kb.
түріСеминар


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

ТК ОБ

ТК ОБ

042-18.36.1.26/01 – 2016Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
№ 1 басылым

08.09.2016 ж.

Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІКТІ САҚТАУ

«6М060700-Биология»

Кафедра Биология

Курс 2


Кредиттер саны 3

Барлық сағат ___

Дәрістер 15

Семинар (тәжірибелік) сабақтар 30

Зертханалық сабақтар 0

БӨЖ 90


Курстық жұмыс (жоба) ______семестр

Емтихан 3 семестрСемей 2016

Алғысөз

«Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» биологиялық алуантүрлілік негізінен тірі табиғатты сипаттайтын, экологиялық жүйенің құрылымдық- функциолдық құрылуын, ішкі табиғаттың тұрақтылығымен өзгергіштігін антропогендік әсердің жағдайынан өзгерулерін зерттейді. Жоғарғы организмдердің әртүрлігі негізінен экожүйе мен ландшафтардың құрылымымен анықталады.


1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Сапахова З.Б., философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор м.а.

_____________ «_______» 2016 ж.

Аты-жөні, тегі, қолы

ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.


Кафедра меңгерушісі Садыкова Р.А. ______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «1» 07.09.2016 жыл, № 5.


Төраға Ерменова Б.О. ______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К. ______________ қолы
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

МАЗМҰНЫ

 1. Түсіндірме жазба

2. Кіріспе

3. Пәннің негізгі бөлімдері

4. Зертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

5. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі


 1. Түсіндірме жазба:

Пәннің мақсаты. Биологиялық ғылымға негізделе отырып: өмірді, биосфера мен биоалуантүрлілікті оқытады. Тірі организмдердің үш түрлі бөлінуінде: төменгі организмдер; организмдер; жоғарғы организмдер. Клеткалық молекуланы , ткандерді және ағзалардың органдық жүйелерін, екіншіден организмдердің жүйесінің қалыптасуын, үшіншіден түрлердің популяциялық жүйелері, экологиялық жүйені және биосфераны оқытады. «Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» пәнінің мақсаты – студенттерді қоршаған ортаның ластану денгейін және тірі организмге ықпалын әртүрлі биоиндикациялық әдіспен баулу.
Пәннің міндеттері

 • биоалуантүрлілік жайлы білімін терендету;

 • экожүйелердің биоалуантүлілігін білу;

 • өсімдіктер мен жануарлар биоалуантүрліліктерін білу;

 • биоалуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторларды зерттеу;

 • биологиялық алуантүрлілікті сақтауға арналған заңнамалар мен шараларды білу.


Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):

пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білуі қажет:

білу:

 • биоалуантүрлілікті сақтау мәселесі туралы білу;

 • су экожүйесінің биоалуантүрлілігі жайлы;

 • жер экожүйесінің биоалуантүрлілігі жайлы;

 • ҚР өсімдіктерр биоалуантүрлілігі жайлы;

 • ҚР жануарлар биоалуантүрлілігі жайлы;

 • экожүйелердің биоалуан түрлілігі мен тұрақтылығын білуге;

 • биоалуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторларды;

 • биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері туралы заңнамалар мен стратегияларды.


орындай алу:

 • биоалуантүрлілікті сақтаудың жер шарын сақтаудағы маңызын түсініп, оны сақтауға;

 • биоалуантүрлілікке әсер ететін факторларды зерттеу;

 • биоалуантүрлілікке мониторинг жасай алу;

 • қоршаған ортаны қорғау мен биоалуантүлілікті сақтау ережелерін орындау.


дағдысының болуы:

 • алған білімін ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуге;

 • биоалуантүрлілікті зерттеу барысында негізгі әдістемелерді орындай алуға;

 • жеке және топта жұмыс жасау;

 • биоалуантүрлілік пен қоршаған ортаны қорғауға қатысты мәселелерді шешу кезінде өз білімін қолданып, көзқарасын дәлелдей алу;

 • биологиялық пәндерді оқыту барысында және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында қоршаған ортаны қорғау мен биоалуантүлілікті сақтау ережелерін орындауға және алынған нәтижелерді интерпретациялау;

 • қажет құрал, құрылғы және әдістерді қолдану қабілетін көрсету.


құзыретті болу:

 • қоршаған ортаны қорғау мен биоалуантүрлілікті сақтауға;

 • биоалуантүрлілікке мониторинг жасауға;

 • ғылыми-зерттеу жұмыстарында биоалуантүрлілікті сақтау мен қоршаған ортаны сақтау заңнамаларын бұлжытпай орындауға

 • қоршаған орта және биоалуантүрлілік саласынан білімдерін қолданып, өз бетінше жасай алу;

 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын, лабороторияық жұмыстарды жүргізген соң, өз бетінше тұжырым жасай алу;

 • қоршаған орта және биоалуантүрлілік саласынан алған білімдерін болашақта жұмыс барысында қолдана алуға.
 1. Кіріспе

«Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» биологиялық алуантүрлілік негізінен тірі табиғатты сипаттайтын, экологиялық жүйенің құрылымдық- функциолдық құрылуын, ішкі табиғаттың тұрақтылығымен өзгергіштігін антропогендік әсердің жағдайынан өзгерулерін зерттейді. Жоғарғы организмдердің әртүрлігі негізінен экожүйе мен ландшафтардың құрылымымен анықталады.

Пәнді оқу барысында магистранттар қоршаған ортаны қорғау, биологиялық алуантүрлілік түрлері, деңгейлері мен құрылымы, өсімдіктер мен жануарлардың биоалуантүрлілігі, су және жер ресурстарының алуантүрлілігі, биоалуантүрлілікті сақтауға арналған шарларды білуге, қоршаған ортаны бұзатын және биоалуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторларды білуді және ерекше қорғалатын табиғи аймақтарды, оларды құру мен ережелерін сақтауға жайлы білімдерін толықтырып, мониторингтік зерттеу әдістерін меңгереді.

6М060700 - «Биология» мамандығының магистранттары «Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» пәнін зерделеу нәтижесінде кәсіптік білімділікке қойылатын талаптарға дайын болуға міндетті.

Бұл игерілген білім мектепте және ғылыми зерттеу мекемелерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасау кезінде, магистрлік диссертация жұмыстарын орындауда, педагогикалық практикадан өту барысында теориялық база болып табылады.


 1. Пәннің негізгі бөлімдері

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 1- кестеде келтірілген

1 – кесте


Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік негіздері

1

Кіріспе. Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік туралы жалпы мағлұматтар

1
2

6

6.1.1-6.1.4

6.2.1-6.2.61

2

3

4

5

6

7

2

Биоалуантүрліліктің жалпы түрлері


1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.53

Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.4Модуль 2. Экожүйелердің биоалуантүрлілігі

4

Экожүйелердегі биогеоценоздық қарым-қатынастар – биоалуантүрлілікті сақтаудың теориялық негізі

1
2

6

6.1.1-6.1.4

6.2.1-6.2.65

Экожүйелердің биоалуантүрлілігі мен тұрақтылығы

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.26

Экожүйелердің тұрақтылығы және динамикасы

1
2
6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.5Модуль 3. Биологиялық алуантүрлілік

7

Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі

1
2

6

6.1.1-6.1.4

6.2.1-6.2.28

Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.69

Биологиялық алуантүрлілік және жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын тұрақты пайдалану

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.5Модуль 4. Биологиялық алуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторлар

10

Биоәртүрліліктің азаю тенденциялары мен оның салдары

1
2

6

6.1.1-6.1.2

6.2.1-6.2.611

Адамның әрекетінен экожүйелердің өзгеруі

1
2

6

6.1.1-6.1.4

6.2.1-6.2.5Модуль 5. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау шаралары

12

Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптер

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.613

Биологиялық алуантүрлілікті ұтымды пайдаланудың ұлттық стратегиясы

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.614

Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.615

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлік

1
2

6

6.1.1-6.1.3

6.2.1-6.2.6

15
30

90 1. Зертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптарының тізімі 2- кестеде көрсетілген.
2- кестеЗертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі


Сағ

1

2

3

1

Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік туралы

2

1

2

3

2

Биоалуантүрліліктің жалпы түрлері

2

3

Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

2

4

Экожүйелердегі биогеоценоздық қарым-қатынастар – биоалуантүрлілікті сақтаудың теориялық негізі

2

5

Экожүйелердің биоалуантүрлілігі

2

6

Экожүйелердің тұрақтылығы және динамикасы

2

7

Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі

2

8

Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі

2

9

Биологиялық алуантүрлілік және жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын тұрақты пайдалану

2

10

Биоәртүрліліктің азаю тенденциялары мен оның салдары

2

11

Адамның әрекетінен экожүйелердің өзгеруі

2

12

Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптер

2

13

Биологиялық алуантүрлілікті ұтымды пайдаланудың ұлттық стратегиясы

2

14

Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық

2

15

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлік

2
 1. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

5.1 Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері

5.2 Түрлерді жоғалту, қайта жандандыру

5.3 ҚР су ресурстарының биоалуандылығы

5.4 ҚР жер ресурстарының биоалуандылығы

5.5 Биоалуантүрлілік жəне ортаның биологиялық ластануы

5.6 Ғаламдық мәселелердің биоалуантүрлілікке әсері

5.7 Жануарлардың систематикалық және биологиялық алуантүрлілігі

5.8 Биоалуантүрлілік пен əртүрлі сапалылық

5.9 Ерекше қорғалатын табиғи территоряларды таңдау мəселесі

5.10 Биоконструкцияға қажетті табиғи көздер

5.11 ҚР өсімдіктер әлемінің биоалуантүрлілігі

5.12 ҚР жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі

5.13 Адам шаруашылығының қоршаған ортаға әсері және экожүйенің өзгеруі

5.14 Экожүйенің генетикалық ресурстары жəне биоалуантүрлілі

5.15 ҚР биологиялық ревервуаттар

5.16 ҚР биоалуантүрлілікті сақтау заңнамалары мен ережелері


6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі

6.1 Негізгі әдебиет


6.1.1 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. Алматы: Бико, 2007.

6.1.2 Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005 г.

6.1.3 А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.

6.1.4 Бейсенова Ә., Шілдебаев Ж. «Экология және табиғатты тиімді пайдалану» А. 2000.6.2 Қосымша әдебиет


6.2.1 Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә. «Экология» Алматы 2003.

6.2.2 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдістемелік құрал» А.2000.

6.2.3 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы , 2002.

6.2.4 Жануарлар алуан түрлілігі: оқулық / К.Ә.Дәуітбаева, Б.Е.Есжанов, Н.С.Сапарғалиева, С.Т.Нұртазин.- Алматы: Дәуір, 2011.- 710 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)

6.2.5 Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантұрлілік [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Р. Сәтімбеков, Ж. Келемсейіт, Ж. Шілдебаев. - Алматы: Нур-Принт, 2012. 18 экз.

6.2.6 Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия [Электронный ресурс] / А.Б. Бигалиев. - Алматы: NURPRESS, 2011.6.3 Интернет-ресурстар


6.3.1 Биоразнообразие Республики Казахстан http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/biodiv/

6.3.2 CBD Fourth National Report - Kazakhstan (Russian version) https://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-04-ru.doc

6.3.2 Концепция по сохранению и развитию биологических ресурсов Республики Казахстан до 2030 года7 fhc.kz/conventions/files/kz-nbsap-rus.pdf

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет