Шайыштмаш (на горномарийском языке) -амина! Амина! Кӹньӹл!Дата15.05.2019
өлшемі85.5 Kb.
#151191

Ӹлӹ, ӹлӹ…

Шайыштмаш (на горномарийском языке)


-Амина! Амина! Кӹньӹл!

Тагышецӹн мӹндӹрцӹн, пышкыды омемым кышкедӹн, ӓвӓмӹн юкшы шакта.

Ма вара тидӹ, омын ӓль кӹрӓток мӹньӹм ӓвӓм сӹгӹрӓ? Тагачы вет рушарня, ирӹ кӹньӹлӓш ак кел. Тидӹ омыным ужам сӓй.

- Амина! Амина!

Уке, тидӹ омын агыл. Лачокат ӓвӓм сӹгӹрӓ, кӹньӹлшӓш. Кӓрнештӹл-кӓрнештӹл, одеял лӹвецӹн лӓкташ цацем. Нерӹшкӹ пиш тотлы пыш пырен кеш. Меленӓ пыш агыл? Э-э-э, меленӓ пышыш. Ӓвӓм кӱктӹмӹ меленӓ пышыжым иктӹн донат лыгаш ак ли, ти пыш осовынок тотлы.

-Амина, кӹньӹлок, куакатлан шокшы меленӓм нӓнген кодок.

Пӓлӹшӹм вет: меленӓ пыш. Лачок, эртӹш гӓнӓ каштмыкем, рушӓрнян куакамлан толаш сӧренӓм ыльы. Ӹнде яжонок понгыжалтым. Цецаш лицӓэм ӱшты вӹд доно мышкын шӹндем, тотлы меленӓм пырылалам, куакам докы кыргыжам. Ӓвӓм теве корзинӹмӓт йамдӹлен шӹнден, токо шыпшылмы шӹшерӹм опта, меленӓм тӓрелкӓшкӹ пиштӓ. Мӹлӓнемӓт кружкаэш шӹшерӹм оптал пуш.

-Толок, качкылдалок ӹшкежат,- ӓвӓм сӹгӹрӓ.

Мӹньжӹ сек шокшы меленӓм хыватенӓм, векӓт, парнявлӓэмӓт вӓк йылата.

-Тӱнӹ юалгы доко, кӹжгӹрӓкӹн чиок,- маньы ӓвӓм, дӓ мӹнь, чиӓлӓлӹн, корзинем нӓльӹмӓт, амаса тӱгат лӓктӹн кешӹм.

Шӹжӹ гӹнят, кечӹ кӓнгӹжшӹлӓок ӹвӹртӓрӓ, кыце кердмӹн йӹрен шумыла чучеш. Куакам докы корны мӹндӹр агыл, тӹдӹ пашкуды солашты ӹлӓ. Шӹндӹр ӓнгӹр докы валем, кӹверӹм ванжем дӓ кырык мычкы кузен кем. Шӹндӹрӹм ванжымем годым мӹнь седок кӹвер вӹлнӹ шалгалалам: ӓнгӹрӹн тьырге йогымы юкшым пишок колышташ яратем. Юр тене кӓнгӹжӹмӓт, шӹжӹмӓт ылде, седӹндон вӹд ире-ире. Кечыял вӹдӹштӹ йыл-йол мадеш. Теве сар ӹлӹштӓш йоген вала, теве весӹ. Изи мардежеш лишӹ изи коэвлӓ сар ӹлӹштӓшвлӓм мадыктат.

Тенге шалгаш яжо, но кеӓш келеш, меленӓэм ӱкша вет. Кырык неркӓштӹ шӹжӹшӹ остатка пеледӹшвлӓ пелед шӹнзӹнӹт, ошын, нарынзын, кловойын кайыт. Куакамлан пеледӹш букетӹм погем, мырым мыралтен колтем. Ӹндежӹ Шарль Перрон ямакыштышы Якшар Калпакла веле чучам: ик кидӹштем пеледӹш ӓршӓш, весӹштӹ шокшы меленӓӓн корзин, вуйыштемжӓт эче якшар калпакок, юалгы манын, калпакым чиэнӓм.

Теве тӧр олицӓӓн сола, цӹвӹвлӓ корны гач ик монгыр гӹц вес монгырыш кыргыжталыт, ял юкеш пивлӓ то ик томашты, то вес томашты опталтат. Теве куакамын томажат кайын колтыш - шим преняан тошты кого тома. Тошты кого капка мӓнгӹштӹ кок якшар шӹдӹр. Ти тома гӹцӹн кок эдем войнашкы кен дӓ пӧртӹлде. Тидӹ кого тьотямын анжен куштымы эргӹвлӓжӹ Серафим дӓ Лазыр. Нӹнӹ Кого вырсышкы кемӹкӹштӹ, шукат кредӓл шоктыделыт. Серафимжӹ нӹллӹ икшӹ ин, декабрьынок, уверде ямын, Лазыржы нӹллӹ кокшы ин, январьын, тенгеок уверде ямын. Тидӹм мӹлӓнем куакам шайыштын ыльы.

Кого капкам пачам, капка йочы-р-р-р мыра. Капка пачмы юкеш окня вашт куакам анжалеш: тӹдӹ седок окня сага стӧл лошты шӹнзӓ. Теве Джек лӹмӓн пижӹ ваштарешем кыдал лакты, мычкем кок яла кузен шагальы. Пиш ышан пи, пӓлӓ: мӹнь толынам гӹнь, тӹдӹлӓнӓт иктӓ-ма тотлы попаза. Теве котивлӓӓт ташкалтыш гӹцӹн тӹргештӓт, нӹнӓт пиш сусу ылыт, нӹнӓт пӓлӓт: Амина шӹшерӹм канда. Пӧрт амасам эче пачын шоктыделам, куакамын юкшым уже колам: «Э-э-э, Аминаэм толешӹш. Кыце когон выченӓм!»

Пачмы амасашкем цилӓн пыраш цаценӓ: мӹньжӹ, котивлӓжӹ, пижӓт эче шӹкенок пырен кеӓ. Куакамат пиш сусу лин шӹнзӹн, йӹрен шӹнден.

- Пуры ирок, куаки,- ваштарешӹжӹ мӹнят йӹрем. А ышышкем эчеӓт «Якшар Калпак» ямак пырен кеш, дӓ ӹшкедурешем тумаяльым: «Ямакышты гӹнь изи ӹдӹрӹм папажы вӓреш Пирӹ вычен киэн, а мӹньӹм куакам ӹшкеок вӓшлиэш, эче пижӹ, котижӹ – цилӓн толмемлӓн сусу ылыт. Махань яжо!»

Куакам - пуры кымылан папи, токыжы толаш яратем. «Теве шокшы меленӓ дон ирокшы шӹшер. Качок, куаки»,- манам.

- Кыце техень вӹцкӹж меленӓжӹм ӹштӓш лиэш, со цӱдеем. Эх, перви мӹнят пиш стрӓпӓен шӹндем ыльы: меленӓжӹм, туаткалжым, кагыльжым. Кӹзӹт ӹнде теве шӹнзӹлтӓм веле. Ӹндекшлу кым иш ташкалынам вет!.. Кӱ вара тумаен тинӓрӹжӹм моло ӹлӓш?

Ти шамаквлӓ доно куакам седок первишӹ ӹлӹмӓшӹжӹм ӓшӹндӓрӓш тӹнгӓлеш. Иктӹмок со шайыштеш гӹнят, мӹнь сусунок колыштам, шукы гӓнӓ ужынам гӹнят, стенӓштӹ рамышты кечӹшӹ сарем шӹцшӹ фотокартычкывлӓм анжем.

-Эх, Амина, - кужын шӱлӓлтӹш яратымы куакиэм, - мӹнят сӓмӹрӹк ӹдӹр ылынам, хоть-махань пӓшӓжӹмӓт пишок пӹсӹн ӹштем ыльы. Тӹнӓм колхоз председательӹштӹ Танилӓн Михӓлӓ ровотая ыльы. Ӓтямӹм ужешӓт, седок хывален попа: «Кӹтьӹриэтшы маханьок пӹсӹ ӹдӹр вет! Имни возышкыжы моло кыдалмашток кузен кеа». Тӹнӓм вет каждый солашты изи колхоз ылын. Мӓмнӓн колхознажы «Искра» маналтын. Мӓ цилӓн, ровотаен кердшӹвлӓжӹ, кӓнгӹжӹм алыкышкы шудым ӹштӓш кен колтенӓ. Пӱэргӹжӹ, ӹдӹрӓмӓшӹжӹ - цилӓн ош тыгыранвлӓ. Кырык вӹлецӹн Йыл тӹр мычкы шыпшылтшы кымда алыквлӓшкӹ анжал колтетӓт, колшӹре партьын-партьын вазалын, машанет. Йыл вес сирӹштӹшӹ алыквлӓшкӓт шудым салаш пыш доно ванжена ыльы. Сӓмӹрӹквлӓжӹ амашвлӓм ӹштеннӓ дӓ тӹштӓкенок амален ӹленнӓ. Кечыгыт шудым салет ӓль ыдырет, капналет, кӓвӓнлет, а вадеш, цилӓ янгылымым монден, мырет, куштет, веселӓет. Мӓмнӓн алыкышкына вес колхоз гӹц ӹдӹр-ӹрвезӹвла толыт, кынамжы мӓ вес колхозын алыкышкы кен колтенӓ. Янгылымынажымат пӓлӹделна, ровотаенӓт мыштеннӓ, веселӓенӓт кердӹннӓ, - шонгы эдем, первишӹм ӓшӹшдӓрен, сылыкын йӹрӓлтӓльӹ. - Телӹм алык гӹцӹн кӓвӓнвлӓштӹшӹ шудым имни доно шыпштеннӓ. Мӹньжӹ семняштӹна сек кого ылынам дӓ изинекок имни вуйышты каштынам. Когораквлӓн кӹцкен пумым вычен ам шалгы ыльы, кӹцкен шӹндем, туарен шуэм. Лачок, шукы ровотаяш вӓрештӹн гӹнят, худан ӹленнӓ манаш ак ли.

Мӹнь куакамын шаяжым пыт колыштам, ӓшӹшкем пиштӓш цацем. Шонгы эдем, келгӹн шӱлӓлтен, савыц оголжым тӧрлӓлтен, шаяжым пакыла виктӓрӓ:

- Эх, ти хӓрдӹмӹ война агыл ылгецы, пакылажат яжон ӹленӓ ыльы. Ӓтямӹн анжен куштымы эргӹвлӓжӹм, Лазыр дон Серафимӹм, тӧрӧк войнаш нӓнгевӹ. Когыляныштат телӹмок «без вести пропал» манмы увер тольы. Ӓвӓм церлӓнен, ровотаен кердде. Софи дӓ Зина шыжарвлӓэм изивлӓ ылыт. Мӹлӓм луатшӹм и шӹжӹм темӹ, дӓ Йыл вес сирӹш окопвлӓм капаяш колтевӹ, Дубовыйышты, Озёрка доны капаеннӓ. Тел гач Котёново лесозаготовкышты пӓшӓленнӓ.

Война жепшӹ когонок нелӹ жеп ыльы. Лес йӓмдӹлӹмӓштӹжӹ ирсӓ икань самӓрӹк ӹдӹрвлӓ ровотаеннӓ. Ирок ирӹ кӹньӹлӹн, качкылдалатат, кечыгытеш делянкыш лӓктӹн кет. Вадеш поздан янгылышы, сила гӹц кешӹ, баракышкы толын пырет. Баракшы ӱкшен шӹнзеш, кӹртни камакам олтет, тӹшӓкенок качкаш шолтет. Качкаш шолташыжы роколмам, кавштам, пайым, сыкыржымат тоцынна нӓнгет. Торцын кандымы качкыш пӹтен кеӓ, дӓ ялынок Йыл гач качкышлан толына. Шӹжӹ андак Йыл вылнӹшӹ и стёкла ганьы, ял лӹвӓкӹ анжал колтет - ӱштӹ шим вӹд йогымы каеш, цаткыдем шодымы и вӓрӹн-вӓрӹн лыц-лоц шактен колта. Йӓнгеш руй чучеш. «Вес сирӹшкӹжӹ шоам вӓл, агым вӓл?» - тумаен, лӱдӹн-лӱдӹнок ашкедӓт. А шошымжы мижгем яла шӹлтӹш мыч ванжет. Ял пындаш доно пингӹды им кӹчӓлӓт, кыштыжы ижӹ шелӹн кеӓ, и вӹкӹ вӹд лӓктеш, ялет веле агыл, ӹшкежӓт токет ньоцок начкы толын пырет. А толде ак ли - качмы шоэш.

Икӓнӓ когонок кӹлменӓм, простуенӓм. Токына миэн шонамат, ял вӹлецӹн вазынам. Вес кечеш, пӓшӓшкӹ лӓкделамат, лесоучасткын начальникшӹ имни доно кыдал толын, а мӹньжӹ вӓр гӹцӹнӓт кӹньӹл ам керд. Тӹнӓм вет пӓшӓшкӹ ат лӓк гӹньӹ, «дезертир» маныныт, суенӹт. Мӹнь суд гӹцӹн цуц вел ытаралт кодым. Эх, кӹцеок война годымжы парвален ӹленнӓ! Тӹ инжӹ колемок машанышым, - куакамын юкшы цӹтӹрӓл колтыш, пӹрӹнзӹкӓн лицӓжӹ мычкы сӹнзӓвӹд йоген валыш.

Мӹньӹнят, куакамым анжен, кымылем тодылалты. Токыжы миэн, цаткыдын элтӓлен шӹндӹшӹм. Тӹдӓт кӹдӓлӹшкем кидшӹм пиштӹш.

- Ясок, пушӓнгӹвлӓм тӧреш пила доно йӧрет, имни доно Йыл тӹрӹш шыпштет. Шошым, Йыл вӹлнӹшӹ и кен колтымыкы, пренявла гӹцӹн шалвлӓм ӹштет, Йыл мыч йоктарет. Кӓнгӹжӹм веле тӧрлӓнӹшӹм. Ӓтям шӹргӹ гӹцӹн кого кыткы шунгӓм кандыш, кого лоткаэш шолшы вӹд доно прейӹктен шӹндӹш дӓ мӹньӹм ти вӹдӹштӹ шӹнзӹктӹш. Тенге ӓтям мӹньӹм тӧрлӓтӹш. Нелӹ пӓшӓм ӹштӹмӹ, кижен-простуен каштмы – седӹндонок, наверны, тетяэмжӓт ӹш шач, Петӹрем дон коктынок курымна мыч ӹлӹшнӓ. Петӹрем колымыланжат ӹнде лу и эртен кеш.

Кӓнгыж гач колхозышты шудым ӹштет, шӹжӹ гач киндӹм тӹредӓт, роколмам лыктат. Киндӹжӹмӓт сарла доно тӹредӓт, роколмажымат кольмы доно лыктат, тел гач лесӹм йӧрет. Кӹзӹт, яра, пенсим пуат. Тӹнӓм вет оксажымат ужделна, то савыцым пуат, то ситцӹ лаштыкым, трудоденеш - киндӹм, роколмам.

Кӹтьӹри куакам война годшы ӹлӹмӓшӹжӹм ӓшӹндӓрӹмӓшеш пиш тыргыжланен колтыш, цӹрежӓт пырен шӹнзӹн. Икманяр жеп тырын шӹнзӹш, тамам ӹшкедурешӹжӹ тумайыш, вара кужын шулӓлтӹш, шайыштмыжы годым савыц лӹвецӹн лӓктӹн кешӹ ош ӱпшӹм тӧрлӓтӹш дӓ пакыла попаш тӹнгӓльӹ.

- Веселӓен, мырен, куштен кашташ война жепӹн йӓрсӹделна. Вот икӓнӓ У и вӓшлимӹ пишок ӓшеш кодын. Вадеш баракыш толынна, качкаш шолтенна, качкынна, амалаш пырен вазынна. Янгылышывлӓэт пиш когон амален кеннӓ. Гармонь юкеш трӱк шижӹн колтышна, нимат ана ынгылы: кышты ылына, кӱ, малын гармоньжым шакта? Эх, потикаок вет! Мӓ амалымына нӱжвецӹн млоецвлӓ шӹргӹ гӹцӹн кожым канденӹт, баракышкы пыртенӹт, мӓжӹ, янгылышывлӓэт, иктӓт шижделна. Мам моныт, тӹдӹн доно кожым нӓрӓенӹт: кошташ пиштӹмы начкы пижоргывлӓм, ӹштӹрвлӓм, ялашвлӓм сӓкенӹт, кож мычашышкыжы мижгемӹм чиктен шӹнденӹт. Ӹшкештӹ кож йӹр кид кычен сӓрнӓл кеӓт, гармонь семеш «В лесу родилась ёлочка» мырым мыралтен колтат.

Вот тенге сӓмӹрӹк курымем эртен кеш. Ма мӹньӹ ӹшкетем меленӓжӹм качкын шӹнзем вара, шӹцок, Аминаэмжы, качок,- манеш куакам.

Мӹнят сагажы стол лошкы шӹнзӓм. Анзыцок пӓлем: цецаш куакам стӧл кӧргӹштӹш йӓшикшӹм шыпшылеш, тӹшецӹн медальвлӓжӹм лыктеш: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1942 г.г.», «Ветеран труда», война пӹтӹмӹлӓн юбилейный медальвлӓ. Мӹнь ти медальвлӓжӹм наизусть пӓлем. Нӹнӹ куакамлан шергӓкӓн ылыт – вет нӹнӹ сӓмӹрӹк курымжын пӓлӹкшӹ. Кӹзӹтӓт теве лыктын дӓ кыптыри парнявлӓжӹ доно яклака вӹлвӓлӓн йӹргешкӓ медальвлӓжӹм ниӓлтӓлеш. Шонгы эдем сӓмӹрӹк годшы ӓшӹндӓрӹмӓшвлӓжӹ доно ӹла…

А мӹньӹн вуйышкем эчеӓт «Якшар Калпак» ямак пырыш. Ямакыштыжы ӹдӹр дон папажым вет шык Пирӹ нелӹн колтен ылын, дӓ вара охотниквлӓн ытарымышты доно веле нӹнӹ живой кодыныт. Куакамын шаяжым колыштамат, фашиствлӓжӹ мӹлӓм Пирӹлӓок чучын колтевӹ. Ти лӱдӹшлӓ война гишӓн маняр эдемӹн ӹлӹмӓшӹжӹ кӹрӹлтӹн, маняр шукы эдем семняде кодын, маняр шукы сӹнзӓвӹд йоген! Келесен мышташыжат ак ли! Тевеш куакамын ӹлӹмӓшӹштӹжӓт вырсы мондалтдымы кишӓм коден.

- Тагачы махань кечӹ вара, Амина? - трӱк, понгыжалт кешӹлӓ, куакам ядын шӹндӹш.

- Коклы кымшы сентябрь,- манам мӹньжӹ.

- Коклы шӹмшӹжӹ махань кечеш толеш вара?

- Изӓрняэш.

- Изӓрнян Взвизӹн, кӹшкӹ пырымы кечӹ, шачмы кечем вет. Ӓтятвлӓ мондыделыт сӓй, толыт сӓй.

- Уке-уке, мондыделыт. Каждый инок шачмы кечешетшӹ толыннаш,- ладнангдарем мӹньжӹ.

- Кыце веремӓжӹ эртен кеш. Ӹндекшлу кым иӓт шон шагальы. Тумаенам вара тинӓрӹжӹ моло ӹлӓш? Манярок эче мӹлӓнемжӹ ӹлӓш пуйырен вӓл?- ӹшкедурешӹжӹ юкын тумая Кытьыри куакам.

- Ӹлӹ, ӹлӹ, куакиэм,- манам мӹньӹ.- Токет толаш пишок яратем. Тӹнь вет, куаки, мӓмнӓн историнӓн сӹнзавлӓжӹ, пӹлӹшӹжӹ, йӹлмӹжӹ ылат.
Живи, живи…

Рассказ
- Амина! Амина! Просыпайся!

Откуда-то издалека, то ли наяву, то ли во сне, слышу мамин голос. Сегодня, вроде, воскресенье, не нужно вставать рано. Скорее всего, это сон.

- Амина! Амина!

Нет, всё-таки не сон. Не хочется, но надо вставать: мама зовет. Зевая и подтягиваясь, не до конца ещё проснувшаяся, вылезаю из-под тёплого одеяла. М-м-м, как вкусно пахнет! Да это запах маминых блинов! Уж этот запах я не перепутаю ни с каким другим. Он особенно вкусный, ароматный, это запах моего раннего детства.

- Амина, вставай, блины к бабушке Катерине отнесёшь, пока не остыли.

И правда, в прошлый раз, когда была у бабушки, обещалась прийти в гости в воскресенье. Теперь, кажется, окончательно проснулась. Сейчас ещё умоюсь холодной водой, поем блинчиков и побегу к бабушке Катерине. Мама уже и корзину подготовила, парного молока в бутылочку налила, аккуратно положила блины в тарелочку. Мне тоже налила молока.

- Садись, доченька, поешь блинчиков с молоком, ты же их любишь,- зовёт меня к столу мама. «Конечно, мамочка, - отвечаю я, - они же у тебя самые-самые вкусные на свете».

Наверное, я взяла самый горячий блин, он мне обжигает пальцы и губы. Но всё равно очень вкусно.

- Оденься теплее, на улице прохладно, - говорит мне вдогонку мама, а я, прихватив корзину, уже выскакиваю за дверь.

Осень, но солнце греет почти по-летнему, радуется новому дню, как ребёнок, так и хочется сказать: «Улыбка до ушей». На крыше сарая сидят голуби, о чём-то тихо переговариваются. Я бегу в амбар, делаю ладони ковшиком, черпаю из мешка зерно и бросаю веером в воздух. Голуби тут же оживляются, слетают на землю и суетливо начинают подбирать зёрна. Хорошее сегодня утро!

Бабушка живет недалеко, в соседней деревне. Вот сейчас спущусь к речке Сундырке и по пологому склону поднимусь в деревню. Каждый раз, переходя через речку, останавливаюсь на мосту: мне нравится слушать журчание воды. В этом году ни летом, ни осенью не было дождей, поэтому речка чистая-пречистая, маленькие белобокие рыбёшки передвигаются стаями. На поверхности воды играют, ослепляя глаза, солнечные зайчики. Вот плывет одинокий жёлтый листочек, а вон другой. Маленькие волны убаюкивают их и уносят далеко-далеко…

Что ж, стоять хорошо, да надо идти, а то блины остынут. По обеим сторонам тропинки цветут последние осенние цветы, белые, желтые, сиреневые. Соберу-ка букетик для бабушки, она обрадуется. Собираю цветы, напеваю под нос какую-то свою собственную мелодию… Если сейчас посмотреть на меня со стороны… В одной руке букетик цветов, в другой корзина с блинами, а на голове красная шапка. Ну, точно, Красная Шапочка! Прямо как в сказке Шарля Перро.

А вот и деревня. А во-он показался дом бабушки Катерины. Дом большой, из серых крепких брёвен. На воротах две красные звезды. Из этого дома на войну ушли двое, и оба не вернулись. Это были приёмные сыновья моего прадедушки Василия - Серафим и Лазарь. Недолго им пришлось воевать. В 1941 году, в декабре, Лазарь пропал без вести, в январе пришла похоронка на Серафима. О них мне рассказывала бабушка.

Открываю большие тяжёлые ворота. На скрип в окно выглядывает бабушка. Она часто сидит за столом у окна, это её любимое место. А это шалунишка Джек, виляя хвостом, бежит мне навстречу. Умный пёс, знает, если я прихожу, то и ему что-нибудь да вкусненькое перепадёт. А вот и Рыжики - две кошки и обе рыжие - они тоже рады, знают: Амина молока принесла. Не успела я открыть дверь из сеней в дом, как слышу голос бабушки Катерины: «А-а-а, это Амина пришла. Я уж заждалась!»

В приоткрытую дверь протискиваемся вчетвером одновременно: я, Рыжики и даже Джек. Бабушка улыбается своим беззубым ртом.

- Доброе утро, бабуля,- улыбаюсь я тоже ей в ответ. В сказке «Красная Шапочка» девочку поджидает только Волк, а меня – и сама бабушка, и её собака, и коты. Как хорошо! - Вот блины, ещё тёплые, и парное молоко. Поешь.

- Всё удивляюсь, как у твоей мамы такие тонкие блины получаются. Эх… в своё время я тоже любила стряпать: и блины, и ватрушки, и пироги. А сейчас, вот, сижу сиднем, ничего не могу делать. Мне ведь уже 93! Да разве я думала столько-то прожить!

Этими словами бабушка всегда начинает вспоминать прошлое. Много раз слышала её рассказы о её молодости, о венных годах, о работе в колхозе, и всё равно каждый раз слушаю с интересом. И пожелтевшие от времени фотографии в рамочках на стене много раз видела, и тоже каждый раз разглядываю их с интересом.

- Эх, Амина,- глубоко вздохнула бабуля и начала вспоминать, - я тоже была молодой, любая работа спорилась у меня в руках. Тогда председателем колхоза у нас был Михаил Данилыч. При встрече с моим отцом он всегда говорил: «Ну, Василь Иваныч, огонь-девка твоя Катерина! Прямо на ходу в гружённые сеном сани забирается». Тогда ведь в каждой деревне был свой маленький колхоз. «Искра» - такое название дали нашему. Кто мог работать, все работали в колхозе. Летом заготавливали сено. Мужчины и женщины, все в белых марийских рубахах. Вон, в сенях целый сундук этих рубах. Давно уж не ношу, да ведь жалко выкинуть. Сама полотно ткала, сама шила. А какой красивый у нас марийский наряд! С горы посмотришь на растянувшиеся по берегу Волги луга, люди в белом кажутся стаями чаек, как сейчас вижу.

И за Волгой на пойменных лугах заготавливали сено. Мы, молодёжь, там же и жили во время сенокоса в шалашах. Целый день косишь траву или убираешь сено, а вечером, забыв про усталость, пляшешь под гармошку, песни поёшь. Молоды были, не знали, что такое усталость, и работать умели и веселиться тоже.

Вспоминая о своей молодости, бабушка улыбается. Даже её лицо, изрезанное морщинами, кажется, молодеет.

- В семье я была старшая, поэтому с малых лет приходилось работать. А первым помощником крестьянина была лошадь. Запрягала и распрягала я сама: взрослых ждать времени не было. Да-а, работали много, но сказать, что жили плохо, не могу.

Я внимательно слушаю бабушкин рассказ, стараюсь запомнить каждое слово. Бабушка тяжело вздыхает, поправляет немного сбившийся набок платочек и продолжает:

- Ах, если бы не эта проклятая война, мы бы и дальше жили хорошо. Приёмных сыновей отца, Серафима и Лазаря, сразу забрали на войну. Уже зимой пришли на них треугольники со страшной вестью «пропал без вести». Мама сильно болела, работать она не могла. Сёстры Софья и Зина были ещё слишком малы. А мне осенью исполнилось семнадцать, так меня сразу отправили на другой берег Волги копать окопы. Копали в Дубовом, около Озёрок. Целую зиму работали на лесозаготовках в Котёнове.

Ох и тяжёлое было время. На лесозаготовках работали хрупкие молоденькие девушки. Проснувшись рано утром, успевали позавтракать и на целый день уходили на делянку. Возвращались вечером в барак уставшие, сил совсем нет. К нашему приходу барак остывал, приходилось топить буржуйку, на ней же и еду готовили. Картошку, капусту, мясо и хлеб тоже приносили из дома. Когда продукты заканчивались, шли через Волгу домой пешком. Осенью, в начале зимы лёд на Волге, как стекло: можно увидеть, как течёт холодная тёмная вода. Неокрепший ещё лёд местами трещал. Идёшь и думаешь: «Дойду до другого берега или нет?» А весной в валенках идёшь по льду, а вода уже просачивается через трещины на поверхность. Идёшь, ногами ощупывая твёрдый лёд, и опять не знаешь: дойдёшь до другого берега или нет. Приходишь домой мокрая с головы до ног. А иначе никак- есть-то хочется.

Однажды я очень сильно заболела, простудилась. Когда пришла домой, совсем слегла. На другой день я не вышла на работу, и начальник лесоучастка приехал на лошади, а я даже с кровати вставать не могу. Тогда, если не выходишь на работу, считали тебя «дезертиром», как на войне, судили. Я еле-еле спаслась от суда. Вот какие страдания пришлось пережить моему поколению! Я уж думала: не выживу в тот год,- голос бабушки задрожал, по морщинкам медленно скатилась слеза..

Воспоминания о былых страданиях даже теперь, спустя много лет, причиняют бабушке боль, и я чувствую эту боль. Мне хочется оградить мою старенькую бабушку от этой боли. Я подхожу к ней и обнимаю её, худенькую, сгорбленную, так много пережившую. Бабушка тоже обнимает меня своими высохшими тёплыми руками, и мы долго сидим вот так, обнявшись. Наконец, бабушка немного успокаивается и продолжает свой рассказ.

- До конца не выздоровевшая, больная, я продолжала работать на лесозаготовках: мы ручной пилой валили деревья, топорами очищали их от веток, на лошадях вывозили брёвна на берег Волги, а весной после ледохода сплавляли вниз по Волге. Только летом я поправилась. Отец принёс из леса большой муравейник, распарил в большой бочке и заставил меня сидеть в этой бочке с тёплой водой. Так народными средствами папа вылечил меня. Вот из-за этой простуды у меня, наверное, и не было детей, так и прожили всю жизнь с моим Петром одни, без детей. Да и Петру моему, как умер, уже десять лет прошло. Хорошо, что вы меня одну не оставляете. Отец-то твой мне племянником приходится, а бабушка-то твоя, Зинаида, моя младшая сестра. Хорошо, пенсию выдают нам, старикам. А тогда денег не видали, за работу выдавали платки или отрез на платье, за трудодни - картофель, зерно.

Вспоминая военное время, бабушка Катерина разволновалась, лицо её разрумянилось. Некоторое время она сидела молча и о чём-то про себя думала, потом тяжело вздохнула, заправила под платок выбившиеся свои белые волосы и снова заговорила:

- Во время войны не было времени веселиться, петь, танцевать, но до сих пор помню, как мы однажды встречали Новый год. Это было в сорок четвёртом. Вечером, как обычно, мы пришли в барак, растопили буржуйку, приготовили ужин, поели и легли спать. Уставшие, мы быстро заснули. Вдруг просыпаемся от игры на гармони, ничего не понимаем: где мы, кто и зачем играет на гармони? А оказалось-то вот как. Пока мы спали, парни принесли из леса ёлку, занесли в барак, украсили тем, что нашли: повесили мокрые варежки, портянки, штаны, а на макушку надели валенок. Сами водят хоровод вокруг ёлки да под гармошку поют песню «В лесу родилась ёлочка».

Вот так и прошли мои молодые годы… Что я одна блины-то ем, садись тоже, Амина, поешь,- приглашает меня бабушка за стол.

Я сажусь рядышком с ней, уже знаю: сейчас бабушка достанет из ящика стола свои награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1942 г.г.», «Ветеран труда», юбилейные медали. Эти медали я знаю наизусть. Они очень важны для неё, ведь они - напоминание о её молодости. Бабушка трогает своими морщинистыми пальцами гладкую поверхность медалей, думает о чём-то. Старый человек живёт воспоминаниями молодости…

Слушая рассказ бабушки, я опять вспомнила сказку про Красную Шапочку. В сказке бабушку и её внучку проглотил голодный Волк, их освободили охотники, и они остались живы. Фашисты мне напомнили этого страшного голодного Волка. Ведь сколько горя принесла людям Великая Отечественна война, сколько семей разрушилось из-за той страшной войны, сколько слёз пролито! Нельзя даже выразить словами! Вот и в жизни моей бабушки война оставила глубокий неизгладимый след.

- Какое сегодня число, Амина?- неожиданно спрашивает бабушка.

- Двадцать третье сентября,- отвечаю я.

- На какой день недели придётся двадцать седьмое, посчитай-ка?

- На четверг.

- В четверг Воздвижение, мой день рождения. Родители-то не забыли, придут?

- Конечно, придём, не забыли. Мы же к тебе каждый год на твой день рождения приходим, бабушка, - успокаиваю я её.

- Как быстро время-то пролетело. Девяносто три года …. Даже не думала столько-то прожить. Сколько мне ещё судьба нагадала?- вслух размышляет бабушка.- Живи, живи, бабушка Катерина,- говорю я.- Я тебя очень люблю, бабуля, и рассказы твои о прошлом нам нужны. Ты ведь, бабушка, глаза, уши, язык нашей истории.
Каталог: sites -> default -> files -> webform
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М
webform -> Выращивание в России овощной культуры сладкого картофеля (батата) сорта Purple Heart, который способствует долголетию
webform -> Предметтары ааттыыр тыллар
webform -> Конспект урока по коми-пермяцкому языку в 5 классе «Собственные и нарицательные имена существительные»
webform -> Тема: «Культура пользования словарями и справочной литературой»
webform -> А. С. Пушкин «зимний вечер»
webform -> Методические разработки для изучения балкарского языка как иностранного После прохождения форм времен


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет