Шималиамерик абет13/17
Дата04.03.2018
өлшемі2.9 Mb.
#19592
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ОДЛУ ТОРПАГ АРХИПЕЛАГЫ

Одлу Торпаг архипелагы гитянин уъгар ъянубунда йерляшир вя материкдян узунлуьу 600 км-я чатан Маэеллан боьазы васитясиля айрылыр. Архипелаг бир нечя бюйцк вя кичик (Одлу Торпаг, Гордон, Осте, Досоласйон вя с.) ададан ибарятдир; онларын цмуми сащяси 71000 кв. км-дир. Ян бюйцк адасы Одлу Торпаг (сащяси 48.000 км2) адланыр. Материк мяншяли Одлу Торпаг архипелагы адалары эеоложи вя эеоморфоложи ъящятдян Анд силсилясинин вя Патагонийа йайласынын давамыдыр. Гярби Одлу Торпаг адаларынын сащилляри фиорид типли, эиринтили-чыхынтылыдыр; Шярги Одлу Торпаг адаларынын сащилляри ися зяиф парчаланмышдыр. Архипелагын гярб щиссяси даьлыг релйефя маликдир. Ян щцндцр зирвяси Дарвин (2195 м) даьыдыр.

Даьларын релйефиндя гядим вя мцасир бузлагларла ялагядар релйеф формалары (валунлар, морен тиряляри, бузлаг эюлляри) мцщцм рол ойнайыр. Одлу Торпаг адалары гярб кцлякляринин даима тясири алтында олдуьундан рцтубятли иглимя маликдир. Иллик йаьынтыларын мигдары 500-3000 мм-я гядярдир. Йаьышлы вя кцлякли эцнлярин сайы илдя 300-дян артыгдыр, орта гыш температуру 0+20, орта йа температуцру 7-80-дир. Гар хятти 500-800 м щцндцрлцкдян башланыр, даьларда бузлаглар вардыр. Архипелагын гярб щиссясинин дяниз сащилляриндя ъянуб фысдыьы, канело вя с. аьаълардан ибарят гырышыг мешяляр вя чямянликляр йайылмышдыр. щейванлардан гуанако, эюй тцлкц, маэеллан ити, гушлардан тутугушу, колибри вя с. йашайыр; ев щейванларындан гойун, кечи сахланылыр. Йерли ящалинин ясас мяшьяляси гойунчулуг вя овчулугдур. Одлу торпаг адасынын шималында нефт чыхарылыр.

АВСТРАЛИЙА
ЦМУМИ ИЪМАЛ

Ъоьрафи мювгейи, сащяси, сярщядляри вя сащил хятти

Авсиралийа* ъянуб йарымкцрясиндя йерляшян материкдир. Ъянубда Тасманийа, кенгуру, Кинг, Флиндерс, шималда Мелвилл вя Батйорст, Карпентарийа кюрфязиндя Гроте-Айленд вя Морлингтон, шяргдя Бюйцк Гумлу ада вя бир чох кичик адалар Австралийайа аид едилир. Сащяси 7.632 мин кв.км, адаларла бирликдя 7.704 мин кв км-дир.

Австралийа 1130 05¢ иля 153034¢ ш.у.-лары вя 10041¢ иля 39011¢ ъ.е. даиряляри арасында йерляшир. Онун ян уъгар нюгтяляри гярбдя Стип-Пойнт бурну, шяргдя Байрон бурну, шималда Йорк бурну, ъянубда ися Ъянуб-шярг бурнудур. материкин ени шималдан ъянуба 3200 км, узунлуьу гярбдян шяргя 4100 км-дир. Ъянуб тропики ону тяхминян ики бярабяр щиссяйя бюлцр. Буна эюря онун чох щиссяси тропик вя субтропик гуршагларда, Тасманийа адасы мцлайим иглим гуршаьында йерляшир.

Австралийанын сащилляриндя материк дайазлыьы чох эениш сащя тутур. 200 м-лик изобат шималда гитядян чох аралы кечи рвя бурада бюйцклцйцня эюря Гренландийадан сонра дцнйада икинъи йер тутанЙени Гвинейа адасы йерляшир. Бу ада Австралийадан дайаз вя эямичилик цчцн тящлцкяли олан (мяръан рифляринин чохлуьуна эюря) Торрес боьазы (ени 170 км), Арафур вя Тимор дянизляри иля айрылыр. Йени Гвинейа вя тасманийа адалары йахын эеоложи кечмишдя Австралийа гитясиня гитясиня битишик иди. Онлар гитядян цчцнъц дюврцн ахыры, дюрдцнъц дюврцн яввялляри айрылмышдыр. Буна бахмайараг физики-ъобрафи яламятляриня эюря Йени Гвинейа адасы австралийадан чох фярглянир.

Материкин сащилляри аз парчаланмышдыр. Тасманийа адасы иля бирликдя Австралийанын сащил хяттинин узунлуьу 19700 км-дир. Сащиллярдя бюйцк кюрфязляр аздыр. Йалныз шималда йерляшян дайаз Карпентарийа кюрфязи гитянин ичяриляриня хейли дахил олур. Ондан гярбя Ван-Димен вя кембриъ кюрфязляри вардыр. Материкин ъянубунда эениш вя ачыг Бюйцк Австралийа кюрфязи вя бир нечя кичик кюрфязляр йерляшир (Спенсер, Сен-Винсенти вя с.). Гярб вя шярг сащилляриндя бюйцк кюрфязляр йохдур. Ящямиййятли бухталар гярбдя, Шарке, шимал-шяргдя Шащзадя Шарлотта, шяргдя Тябиятшцнас бухтасыдыр. Австралийада йарымадалар да аздыр. Онлардан ян бюйцйц цчбуъаг формалы Кейп Йорк йарымадасыдыр. Йарымада Карпентарийа кюрфязи йарандыгдан сонра ямяля эялмишдир. Ъянубда Бюйцк Австралийа кюрфязи иля Спенсер кюрфязи арасында Ейр йарымадасы йерляшир.

Йарымадалар материк сащясинин ъями 8%-ги (Авропада 34%-ни) тяшкил едир. Щяр бир км сащил хяттиня 419 кв.км. ярази дцшцр (Шимали Америкада 407, Ъянуби. Америкада 686, Асийада 700, Африкада ися 1041 кв.км). Австралийанын шимал-шярг сащили бойунъа тягрибян 2000 км мясафядя (Йорк бурнундан Ъянуб Тропикиня гядяр) Бюйцк Сядд рифи узаныр. Материк Сакит океан, Щинд океаны, Мяръан, Тасман, Тимор вя Арафур дянизляри иля ящатя едилмишдир.


ЭЕОЛОЖИ ГУРУЛУШУ ВЯ ИНКИШАФЫН ЯСАС МЯРЩЯЛЯЛЯРИ

Эеоложи вя тектоник гурулушун садялийиня эюря Австралийа башга материклярдян сечилир. Онун чох щиссяси (2/3) гядим платформадыр. Бу платформа шяргдя палеозой гарышыглыьы зонасы иля ящатялянмишдир. Австралийа платформасында гырышыглыг щяля протерозойдан яввял баша чатмышдыр. Еля бу вахта гядяр платформа гцввятли ашынмыш вя онун сятщиндя протерозойун юртцк чюкцнтцляри топланмышдыр. Материкин платформадан ибарят бюйцк щиссяси эеоложи вя тектоник гурулушуна эюря бир-бириндян фярглянян щиссялярдян ибарятдир. Палеозой ерасында платформада баш верян тектоник щярякятляри нятиъясиндя платформа структурлары йаранмышдыр. Бунларын ян бюйцйц гитянин ъянуб-гярбиндя 800 мин кв. км сащяси олан антеклиздир. Бу антеклиз (йахуд кристаллик галхан) сащясиндя платформаны тяшкил едян ян гядим сцхурлар-гранит, гнейс, кристаллик шистляр, габбро, амфиболитляр, серпентинитляр вя с. йер сятщиня чыхыр. Галханын гярбиндя архей вя протерозойун турш вя орта тяркибли интрузивляри эениш йер тутур. Кристаллик сцхцр чыхынтылары зянэин гызыл йатаглары олан кварсит дамарлары иля кясилмишдир.

Австралийанын платформа ясасынын кристаллик сцхурлары Амадейа галханында, Кенинг синеклизинин шимал вя ъянуб-гярб кянарында, гисмян Арнщемленддя вя Ейр йарымадасында Йер сятщиня чыхыр. Бюйцк Артезиан щювзяси яйилмяси иля ъянуб-гярб галханы арасында платформанын кристаллик ясасы цзяриндя палеозойун чюкцнтц сцхур гатлары йатыр. Шималда вя гисмян мяркяз районларында кембрии, ордовик, гисмян мезозой (табашир дюврц) вя кайнозой (палеоэен дюврц) ераларынын ясасян цфиги йатан сцхурлары платформанын яйилмя сащялярини тяшкил едир.

Гярби Австралийа платформасыны тяшкил едян кристаллик сцхурлар бязи йерлярдя тектоник гырылмалар цзря хейли эюмцлмцш вя синеклиз типли структурлар, йахуд грабен типли чюкякляр йаранмышдыр. Бунлардан ян ящямиййятлиси палеозой вя мезозой (йура, гисмян табашир) чюкцнтцляри иля долмуш Бюйцк Гумлу Сящраны тутан вя дяниз сащилиня тяряф ачылан Кеннинг синеклизи, гярбдя Карнарвон дцзянлийини ящатя едян Карнарвон синеклизидир. Щямин тектоник яйилмя сащяляриндя кристаллик платформа ясасынын сятщи 2000-3000 м-ягядяр эюмцлмцш вя цзяри чюкмя сцхурларла юртцлмцшдцр. Гярб йайланын дахилиндя йерляшян Макдонелл грабени платформадахили гырышыглы яйилмядир. Бу грабен сонрадан файлы гырышыглара мяруз галмышдыр. Гядим палеозой чюкцнтцляри иля долмуш Налларбор дцзянлийи сащясиндя йерляшян Йукла синеклизи дайаз олуб, ясасян палеоэенин эилли-гумлу тябягяляри, нум дашы вя ящянэдашы гатлары иля долмушдур. Бурада кристаллик ясасын сятщи 500 м-я гядяр дяринлийя эюрцлмцшдцр. Эениш яразилярдя платформанын йайла щиссясинин сятщи цчцнъц дюврцн дямирли латерит ашынма габаьы, йахуд ъаван гумм вя кясякли гырынтыларла юртцлцдцр.

Платформанын гярбиндяки йайлаларла шяргиндяки даьлыг сащя арасында йерляшян щиссяси мезозой ерасында яйилмяйя мяруз галмыш вя щямин еранын, щямчинин кайнозойун чох галын дяниз вя континентал чюкцнтцляри иля долмушдур. шималда Карпентарийа кюрфязи сащилляриндян ъянубда Аделаидайа гядяр узанан бу эениш тектоник яйилмя зонасында бир нечя сярбяст синеклиз айрылыр. карпентарийа чюкяйиндя кристаллик ясас 1000 м-я гядяр эюрцлмцш, сятщи мезозой вя кайнозой чюкцнтцляри иля юртцлмцшдцр. Даща бюйцк сащянин Бюйцк Артезиан щювзяси синклези тутур. Мцряккяб формада олан бу синклезин мяркязиндя кристаллик сцхурларын сятщи 2500 м-дян артыг дяринлийя чюкмцшдцр. Бюйцк Артезиан щювзяси синеклизини ясасян мезозойун (йура вя табашир дюврляри), гисмян дя кайнозойун (палеоэен вя дюрдцнъц дювр) чох галын чюкмя сцхурлары долдурмушдур. бунлардан йура вя табашир дюврляринин чюкцнтцляри (ящянэ дашлары, гумдашлары, эилляр вя с.) даща галын олуб, бюйцк яйилмя (мулда) йарадыр. Бу сцхурларын сятщи йалныз синеклизин кянарларында ачылыр. Бюйцк щювзя артезиан сулары иля чох зянэиндир. Бюйцк щювзядян ъянубда Аделаиданын протерозой гырышыглыьы сащяси йерляшир ки, бу да ясасян йухары архей вя протерозойун кристаллик сцхурларындан ибарятдир.

Эеоложи вя тектоник гурулушуна эюря Шярг даьлыг сащя даща мцряккябдир. Бурада архей вя протерозойун кристаллик сцхурлары иля йанашы, палеозойун (кембри, ордовик, силур, девон, карбон) чюкмя вя вулканоэен сцхурлары да эениш йер тутур. Чох галын палеозой гатлары гырышыглыгда иштирак едир. Гырышыг вя гаймалы структурлар ясасян шималдан ъянуба узаныр. Тектоник яйилмяляр сащясиндя мезозой ерасынын триас вя йура дюврляриня аид чюкцнтцляри дя хейли сащядя йайылмышдыр. Бюйцк Суайрыъыда ися цчцнъц дюврцн (палеоэен-неоэен йашлы) пцскцрмя сцхурлары эениш ярази тутур.

Тасманийа адасы эеоложи гурулушуна эюря шярг даьлыг сащядян фярглянмир. Шярг даьлыг сащя гядим палеозой гырышыгларындан ибарят олуб, бир чох гырышыглы гаймалардан ибарятдир. Бязян тектоник яйилмяляр (грабенляр) ону кюндялян истигамятдя кясир. Муррей вя Дарлинг чайлары щювзяляриндя палеозой гырышыглыьы сащяси бцтцн шярг даьлыгда олдуьу кими кайнозойда тектоник галхмайа мяруз галмамыш, яксиня эюмцлмцшдцр. Бурада палеозой гырышыглыьы ясасы цзяриндя йаранмыш ъаван платформа структурлары вардыр. (Муррей щювзяси вя Сурат яйилмяси). Щямин тектоник яйилмялярдя палеозой гырышыглыьы 1000-2000 м дяриндя йатыр, онун цзярини мезозойун вя ясасян кайнозойун дяниз вя континентал чюкцнтцляри юртцр.

Австралийа гитясинин эеоложи инкишафында ян башлыъа мярщялялярдян бири архей-протерозой ераларыны ящатя едян кембрийягядярки инкишаф мярщялясидир. Бу мярщялядя гитянин эениш бир щиссясиндя платформа структурлары йараныр. гядим платформаны тяшкил едян кристаллик сцхурларын йашы 1.600 милйон илдян артыгдыр.

Палеозойда платформа Гондвананын тяркибиня дахил олур вя бу вязиййят мезозойа гядяр давам едир. Бунунла йанашы, палеозой ерасында платформанын айры-айры щиссяляриндя баш верян зяиф галхма вя енмя щярякятляри онун икинъи дяряъяли структурларыны-антеклиз вя синелизляри йарадыр. Бу ерада ян мцщцм эеоложи щадисяляр гитянин шяргиндя баш верир.

Гцввятли палеозой гырышыглыьы (каледон мярщялясиндя зяиф, щертсин мярщялясиндя чох эцълц олур) нятиъядя Австралийа платформасындан шяргдя йерляшян гядим эеосинклинал сащясиндя эениш даьлыг ярази (Тасмантис-бунун эениш щиссяси сонралар эюмцлмцш вя Тасман дянизи сулары алтына кечмишдир) гурусу йаранмышдыр. Бу дюврдя палеозойун ящянэ дашлары, доломитляри, эил вя гумларындан ибарят олан чюкцнтцляр меридиан истигамятиндя узанан гырышыгларда топланыр вя йцксяк даьлыг сащяляр йараныр. палеозойун ахыры вя мезозойда истяр гядим платформа, истярся дя даьлыг сащя эениш мигйасда пенепленляшмяйя мяруз галыр. Мезозойда (табашир дюврцндя) баш верян тектоник щярякятляр йер габыьында реэионал гырылмаларын ямяля эялмяси вя чатлар бойунъа магманын цзя чыхараг бюйцк лава юртцклярини йаратмасы иля нятиъялянмишдир. Магманын йер габыьына дахил олмасы бир чох минерал файдалы газынтыларын ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. Шярги Австралийанын даьлыг сащяляриндя бунлар даща чохдур.

Мезозойун даща бюйцк тектоник щадисяси платформанын шярг кянарынын эениш бир сащядя цмуми эюмцлмяси, дяниз сулары алтына кечмяси вя платформанын Гондванадан айрылмасыдыр. Суайрыъы силсиля иля гярби Авастралийа арасындакы эениш сащяни тутан табашир трансгрессийасы Австралийанын эеоложи инкишафында хцсуси йер тутур. Щямин сащядя табашир дюврцндя ямяля эялмиш дяниз узун мцддят материкин гярб вя шярг щиссялярини айырмышдыр. Бу дянизин дибиндя ящянэдашы, мерэел, эибс вя гумм дашлары чюкмцшдцр. Цст табаширдя дяниз дайазлашмыш вя айры-айры су щювзяляриня чеврилмишдир. Гумм дашлары да щямин дюврдя топланмышдыр. Узун мцддят шярги Австралийанын гярби Австралийадан айры инкишаф етмяси бу щиссялярдя сярбяст фауна вя флора мяркязляринин йаранмасына сябяб олмушдур.

Цчцнъц дюврдя Австралийанын бязи йерляриндя галхма щадисяляри баш верир, щорстлар йараныр вя релйеф бир нюв ъаванлашыр. Материкин бцтцн гярб кянары галхыр. Шимал-гярбдя Кимберли щорсту ямяля эялир вя чатлар бойунъа сятщя чохлу базалт лавасы чыхыр сащяси 7800 кв км олан Антрим (Кимберлидян шяргдя) йайласы да беля ямяля эялмишдир. Ъянубда Флиндрес щорсту вя Торренс эюлц грабени йараныр. бу дюврдя австралийанын гярбиндя даща гцввятли ороэеник щярякятляр баш вермишдир. Гитянин шярг кянарынын галхмасы иля бярабяр ону шяргдян ящатя едян чюкякляр дя йаранаъаг. Шяргдя Пенеплен сащянин галхмасы иля даблыг гуршаг ямяля эялир. Бу галхма йер габыьынын бцтювлцйцнцн позулмасына, вулкан пцскцрмяляриня, орографийа вя щидрографийа шябякясинин дяйишилмясиня сябяб олур. Йени Инэилтяря Ливерпул даьларында, Флиндерс чай мянбяляриндя, Брисбендян шималда (Брукленд йайласы) базалт лаваларынын пцскцрмяси нятиъясиндя йайлалар ямяля эялир. Щазырда Австралийада пцскцрян вулкан йохдур.


ФАЙДАЛЫ ГАЗЫНТЫЛАРЫ

Австралийа файдалы газынтыларла зянэиндир. Бунун ясас сябяби узун эеоложи дюврдя демудасийа просесляри нятиъясиндя дяриндя йатан гядим интрузив сцхурларын ачылыб сятщя чыхмасыдыр. Австралийанын эениш щиссясиндя цзя чыхан щидротермал кварс дамарларында гызыл, эцмцш, мис, синк, галай вардыр. Калгурли вя Кулгарди гызыл йатаглары мящшурдур. ХХ ясря гядяр дцнйада истещсал едилян гызылын тягрибян йарысыны Австралийа верирди. Щазырда гызыл ещтийаты тцкянмяк цзрядир. Викторийа штатында, шярг даьлыг гуршаьын ъянубунда (алт силур чюкцнтцляриндя), Клинсленд даьларында вя башга сащялярдя дя гызыл йатаглары вардыр.

Шярг даьлыг сащядя ялван метал йатаглары чохдур. Полиметаллар (эцмцш, гурьушун, синк) Клинсленддя, Йени Ъянуби Уелсдя, Ашбертон вя Гаскойн чайлары сащилляриндя йерляшир. Брощен-щилдя пегматит дамарларындан магнетит флуортит, апатитляр чыхарылыр. Австралийада галай йатаглары да чох йайылмышдыр. тасманийанын гярбиндя, Йени Инэилтяря даьларында, Йени Ъянуби Уелсдя, Бен-ломанд даьларындан шималда вя с. йерлярдя зянэин галай йатаглары йерляшир. Ян зянэин мис йатаглары Тасманийададыр. Йени Ъянуби Уелсдя сцрмя, висмут, никел, алмаз, Тасманийада платин йатаглары вардыр. Дямир филизи йатаглары Кимберли, Йени Ъянуби Уелс вя Тасманийададыр. Лакин онлардан ян ящямиййятлиси Флиндерс даьларында Порт-Огаст йахынлыьындадыр.

Бу эюстярилянлярля йанашы Австралийанын гярбиндяки кристаллик галханда манган, уран Флиндерс даьларында вя Баркли йайласында уран, ванадиум вя бир чох башга файдалы газынтылар мялумдур.

Палеозой вя мезозойун чюкмя сцхурлары чох йцксяк кейфиййятли даш кюмцр йатагларына маликдир. Бу ъящятдян Австралийа ъянуб йарымкцрясиндя йерляшян материкляр арасында мцщцм йер тутур. Даш кюмцрцн зянэин йатаглары Нйу Касыл вя Сидней районларындадыр. Бурада 55 кв. км. сащядя Австралийа кюмцрцнцн 70%-и йерляшир. Квинсленд вя Брисбенддя дя сянайе ящямиййяти олан кюмцр йатаглары вардыр. Викторийа штатында боз кюмцрцн бюйцк ещтийаты мялумдур. Боз кюмцрдян юлкянин електрикляшдирилмясиндя истифадя едилир.

Австралийада тябии газ йатаглары чох эениш йайылмышдыр. Онара ясасян дахили дцзянликлярдядир. Газ пцскцрмяляри ралчыг сопкалары ямяля эятирир. Онларын щцндцрлцйц 3 м вя даща артыг олур. Беля сопкалар Багон, Пару, Буллу чайлары щювзяляриндя вя Ейр эюлц дцзцндя вя с.-дядир. Нефт ещтийаты олдлугъа аздыр. Йалныз Сурат вя Кеннинг синеклизляриндя мцяййян едилмишдир.


РЕЛЙЕФИ

Эеоложи инкишафы иля ялагядар олараг Австралийа шагули истигамятдя чох зяиф парчаланмышдыр. Бу ъящятдян о, гядим Гондвананын диэяр щиссяляриня чох бянзяйир. Австралийанын орта щцндцрлцйц 350 м-дыр. Материк яразисинин йалныз 0,8%-и йцксяк (2000 м) пиллядя; 63,2%-и орта (200 м-дян 2000 м-дяк) пиллядя; 36%-и ися ашаьы (200 м-дяк) пиллядя йерляшир. Гитянин ян щцндцр нюгтяси Костйушко (2234 м) зирвясидир. Австралийанын 9/10 щиссяси дцзянликлярдян ибарятдир. Ян йцксяк сащяляр шяргдядир. Мяркяздя океан сявиййясиндян 14 м алчагда йерляшян дцзянликляр, бундан гярбдя ися чох ашынмыш йайла вя даьлар вардыр. Австралийанын морфоструктур хцсусиййятляриндян бири онун кянарларынын ъаван галхма щадисяляриня мяруз галмасы, дярин ерозион парчаланма васитясиля релйефин ъаванлашмасы, дахили щиссялярин релйефинин ися чох ашынаранг пенепленляшмясидир.

Релйефиня эюря Австралийаны ашаьыдакы щиссяляря бюлмяк олар: 1. Шярг вя ъянуб-шярг даьлыг сащя; 2. Дахили овалыг вя дцзянликляр; бурайа Карпентарийа кюрфязинин сащил бойц дцзянликляри, ахарсыз дцзянликляр вя бюйцк чайларын сащилиндяки овалыглар дахилдир. 3. Ъянуб даьлыг сащя; 4. Гярби Австралийа йайласы йахуд Вестралийа (бу йайла мяркязи даьлыг вя Налларбор дцзянлийиня бюлцнцр). 5. Гярб кямяр йцксякликляри вя сащил зонасы; 6. Шимал-гярб йцксякликляр сащяси.

Австралийанын шярг вя ъянуб-шярг кянарларыны шярги Австралийа даьлары тутур. Австралийа Кордилйерляри адланан бу сащя палеозой (щертсин) гырышыглары сащяси олмагла, узун мцддят пенепленляшмиш, цчцнъц дюврдя йенидян галхмыш вя тектоник гырылмаларла парчаланмышдыр. Даьлар меридиан вя она йахын истигамятдя узаныр. Релйефи алчаг даьлар вя даьлыг йайлалардан ибарятдир. Айры-айры йцксякликляри щамар сятщлидир. Даьларын гярб кянары аз мейиллидир, тядриъян мяркязи дцзянликляря кечир вя алчалан тиряляр-даунлар ямяля эятирир. Шярг йамаълары бир гядяр дикдир. Материкин шярг кянарларынын галхмасы вя ерозийа базисинин дяйишмяси сятщи йуйулманын хейли гцввятлянмясиня вя гядим пенеплен сащясиндя дярин вя дар дярялярля кясилмясиня сябяб олмушдур. Щазырда Сакит океана тюкцлян чайларын яксяриййяти гядимдя сащилдя йерляшян кристаллик даьлардан башлайыб гярбя ахмыш, сонрадан даьларын гярб зонасында баш верян файлы щярякятляр вя лава ахынлары онларын гаршысыны кясмиш вя шяргя ахмаьа мяъбур етмишдир.

Шярг даьлыг сащя шималда, Йорк йарымадасында гцввятли денудасийайа уьрамыш, табашир гумдашлары вя кварситляриндян ибарят йцксякликлярля башлайыр. Шащзадя Шаротта кюрфязи енлийиндя даьлар сащилдян хейли араланыр вя эениш сащил овалыьыны гярбдян ящатяляйир. Ъянуба доьру даьлар тядриъян 900-1000 м-я гядяр йцксялир вя щям дя эенишлянир. Бунлар Квинсленд даьлары адланыр. Тяхминян 100 ъ.е. даирясиндя бу силсилянин йцксяклийи 1658 м-я чатыр. Кейпйоркдан Таунсвиля гядяр сащиля паралел истигамятдя узанмыш вя щцндцрлцйц 300-1000 м олан кристаллик тиря йерляшир. Брисбеня гядяр кристаллик тиря сащиля мцяййян буъаг алтында узандыьы цчцн бурада бир чох бурун, бухта гайалы адалар ямяля эятирмякля сащили парчалайыр. Брисбен ятрафында даьларын шимал щиссяси базалт юртцкляриндян ибарят олуб, сюнмцш вулкан конусларына маликдир. Даьларын бу щиссясиндян гярбдя юз мящсулдарлыьы иля мяшщур олан Дарлинг-даунлар (щцндцрлцйц 100-600 м) йерляшир. Брисбендян ъянуба Йени Инэилтяря даьларынын эениш массиви башланыр. Даьларын йцксяклийи 1000-1300 м, айры-айры зирвяляри ися 1830 м-я чатыр (ясасян гранит вя базалтлардан ибарятдир).

Щантер чайы грабениндян ъянуба Эюй даьлар узаныр. Даьларын орта щцндцрлцйц 1200 м-дир.

Эюй даьлардан ъянубда, дяниздян тяпяли сащил золаьы иля айрылан вя гитянин ян щцндцр силсиляси олан Австралийа Алплары узаныр. Бу силмиляйя бязян гарлы даьлар да дейилир. Даьлыг сащянин ени 150 км-я чатыр. Австралийа Алплары айры-айры массивляря парчаланан йцксяйя галхмыш щорстдур. Материкин ян уъа зирвяси олан Костйушко даьы (2234 м) бурада йерляшир. Австралийа Алпларынын йцксяк зирвяляри дюрдцнъц дювр бузлашмасына мяруз галмышдыр. Бурада даими гар хятти йохдур, йалныз гышда 2-3 ай гарла юртцлцдцр. Австралийа Алплары ъянубда юз истигамятини кяскин дяйишир вя гярбя узаныр. Бурада онлар Викторийа Алплары адланыр. Бу даьларын орта щцндцрлцйц 750 м-я чатыр. Мелбрундан гярбдя бу тиряляр галын лава юртцйц алтында галыр, бязи сащялярдя вулкан кратерляриня дя раст эялинир. Гярбдя даьлар парчаланмыш щорстлардан ибарят олан Пириней вя Гранпиан даьлары иля гуртарыр. Шярги Австралийа даьларынын ъянуб давамы Тасманийа адасына кечир, ададакы даьлар гранит интрузийалары иля кясилмиш палеозой чюкцнтцляриндян ибарятдир. Карбон тиллитляри вя дюрдцнъц дювр бузлашмаларынын изи бурада йахшы галмышдыр. Аданын даьлыг сащяляри пенеплен характериндядир. Ян йцксяк сащя мяркязи йайладыр (1545 м); шяргдя Бен-ломонд (1573 м); ъянубда Файлд (1440 м) вя Веллингтон даьлары (1266 м) вардыр.

Дахили овалыг вя дцзянликлярин щцндцрлцйц 100 м-дян аздыр. Шималдан ъянуба узанмыш бу дцзянликляри бир нечя йердя алчаг даь тиряляри кясир. Дцзянлийин Карпентарийа кюрфязи сащилиндя галан щиссяси ъянуб дцзянликляриндян Селуин йцксяклийи иля айрылыр. Дахили овалыг вя дцзянликлярин ъянуб-шярг щиссяси (Бюйцк Австралийа чайлары сащяси) шималда табашир, ъянубда ися цчцнъц дюврцн эил вя гумлу чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Бу дцзянлийин гярб щиссяси (Дарлинг дцзянлийи) сящра ландшафтына малик олуб, сятщиндя хырда гумм тяпяляр чохдур.

Муррей-Дарлинг дцзянлийиндян гярбдя ъянуб даьлыг сащя йерляшир. Даьларын Кенгуру адасына доьру узанан ъянуб щиссяси Лофти йахуд Аделиада даьлары адланыр. Даьларын щцндцрлцйц 2000 м-я чатыр. Бу даьларын шимал щиссяси Флиндерс даьлары адланыр. Флиндерс даьлары дяниз сявиййясиндян 950 м-я гядяр йцксялир. Онлар морфоложи яламятляриня эюря Лофти даьларындан кяскин фярглянир. Щорст типли бу даьларын сятщи чынгыл вя ашынма габыьы иля бртцлц пенеплен сащясидир. Бу даьларын ъянуба давамы Йорк йарымадасыны ямяля эятирир.

Гярби Австралийа (Вестралийа) 400-600 м олан йайладан ибарятдир. Йайла денудасийа просеси нятиъясиндя чох щамарланмыш вя цзяриня ашынма мящсуллары сяпялянмишдир. Онун ъянуб-гярб щиссяси Кембрийягядярки дюврцн гранит вя гнейсляриндян ибарят олан галхандыр. Чюкяклярдя гядим эюллярин дузларлар юртцлц чалалары вардыр. Йайланын шимал-гярб щиссяси даьлыгдыр. Бурада гядим сцхурлардан ибарят олан даьлар ерозийа нятиъясиндя чох парчаланмышдыр. Гярби Австралийа йайласынын шяргиндя Мекдоннелл вя Масгрейв даьларын йерляшир. Макдоннел даьларынын ени 30-40 км, узунлуьу 650 км, орта щцндцрлцйц 800-900 м-дир (Зилл зирвяси 1510 м). Даьларын чох парчаланмасы чайлар ятрафында чайдашынын олмасы, йахын эеоложи дюврдя бурада иглимин нисбятян рцтубятли олдуьуну эюстярир. Макдоннелл даьларындан ъянубда дцнляр иля юртцлц дцзянлик йерляшир. Бундан ъянубда гранит, гнейс вя диоритлярдян ибарят Масгрейв даьы узаныр. Вудров зирвясинин щцндцрлцйц 1594 м-я чатыр.

Гярби австралийа йайласынын мяркяз щиссяляри сящралардан ибарятдир. Шималда гырмызы дцнлярля юртцлц бюйцк гумлу сящра, ъянубда дашлы Щибсон сящрасы йерляшир. Щибсон сящрасындан ъянубда йерляшян Бюйцк Викторийа сящрасы йекнясяк релйефя маликдир. Бурада гумм тяпяляринин нисби щцндцрлцйц 30 м-дян артыг дейил. Сящранын сятщи ъянуба тяряф алчалыр. Бюйцк Викторийа сящрасындан ъянубда щамар сятщя малик олан, цчцнъц дюврдя денудасийайа мяруз галмыш, гумм дашларындан ибарят Налларбор дцзянлийи вардыр. Дцзянлийин дяниз сявиййясиндян йцксяклийи 200-250 м-дир. О, ъянубда щцндцрлцйц 100-160 м олан пиля иля Бюйцк Австралийа кюрфязи сащилиня алчалыр.

Австралийанын гярб кянары «80 миллик сащил дцзянлийи», мцстясна олмагла бир гядяр галхмышдыр. Йцксякликляр сащиля тядриъян енир. Мерчисон чайындан ъянубда ися Дарлинг даьлары тяпяли сащил дцзянлийиня дик дцшцр. Даьларын дяниз сявиййясиндянорта щцндцрлцйц 200-300 м-дир. Лакин бязи зирвяляри (Уилйам даьы) 1120 м щцндцрлцйя маликдир. Морфоложи ъящятдян даьлар ъавандыр, йамаълары чай дяряляри иля чох кясилмишдир. Гярби Австралийанын ъянубунда (Крал Эеорг кюрфязи сащясиндя) щцндцрлцйц 1909 м олан Стирлинг даьлары йерляшир. Бу щорст типли даь массиви кембрийягядярки дюврцн кварситляриндян ибарятдир.

Шимал-гярб йцксякликляри. Кинг кюрфязиндян шималда, шимал-гярби Австралийада щцндцрлцйц 800 м-я чатан Киберли щорстда йерляшир. Бурада ингрессион сащилдя бир сыра кичик кюрфязляр вардыр. Кимберли массивиндян бир нечя даь силсиляси айрылыр. Йцксяклийин шярг кянарында антрим йайласы йерляшир. Базалт гатлары иля юртцлц олан бу йайланын щцндцрлцйц 470 м-я чатыр. Материкин шималыны дянизя тяряф тядриъян алчалан вя гядим пенеплен сащяси олан Арнщемленд йайласы тутур.
ИГЛИМИ
Австралийа ъянуб йарымкцрясиндя йерляшян материклярин ян истиси щесаб олунур. О шимал йарымкцрясиндяки материклярдян фясиллярин эедишинин яксиня олмасы иля фярглянир. Шимал уърагы екватордан тягрибян 110 ъянубда йерляшян Австралийаны ъянуб тропики демяк олар ки, ики бярабяр щиссяйя бюлцр. Онун 40%-и тропик гуршагда йерляшир, шимал кянары субекваториал гуршагда, ъянуб кянары ися субтропик гуршагдадыр. Йалныз Тасманийа адасы мцлайим иглим гуршаьында йерляшир. Материкин ъоьрафи мювгейи ил ярзиндя эцняш радиасийасынын боллуьу цчцн ялверишлидир. Беля ки, онун шимал вя мяркяз щиссясиндя иллик радиасийанын мигдары 140-180 ккал/см2 олдуьу щалда, ъянуб щиссясиндя вя Тасманийа адасында 120 ккал/см2-дан аз дейилдир. Материкин иглиминя гоншу океанлар цзяриндя йаранан вя фясилляря эюря йерини дяйишян тязйиг сащяляри, шимал вя ъянуб йарымкцряляринин пассат кцлякляри, сащил суларында исти вя сойуг дяниз ъяряйанлары вя нящайят онун дахили щиссясиндя температур щяраитдян (фясилляря эюря) асылы олараг йаранан тязйиг сащяляри тясир эюстярир.

Гейд едилянлярдян башга, Австралийа иглиминя сащиллярин конфигурасийасы да тяси едир. Материкин шимал вя ъянубунда йерляшян дцзян сащилляри мцхтялиф щава кцтляляринин бура дахил олмасына шяраит йаратдыьы щалда, шярг даьлыг сащя Мяркязи дцзянликляри Сакит океан тясириндян тяърид едир. Гярб сащил зонасында йерляшян вя чох да щцндцр олмайан йцксякликляр ися дахили щиссяляри аз да олса океанын тясириндян горуйур. Она эюря дя материкин мяркязи щиссясиндя сящра сащяляри вя континентал иглим айдын нязяря чарпыр. Йайда (декабр-феврал) дахили щиссяляр чох гызыр. Бу заман Мяркязи дцзянликляри вя Гярби йайланын чох щиссясини 300-лик изотерм ящатя едир. 250-лик изотерм Австралийанын шимал кянарларындан, 200-лик изотерм ися ъянуб-гярб вя ъянуб-шярг сащиллярдян кечир. Чох гызмыш материкин дахили щиссяси цзяриндя алчаг тязйиг сащяси (1000 мб) йараныр. Австралийаны ящатя едян Щинд вя Сакит океан максимумлары юз йерини ъянуба доьру дяйишир. Беляликля Австралийа цзяриндя йаранмыш алчаг тязйиг сащясиня кянардан щава кцтляляринин щярякят етмяси цчцн там шяраит йараныр.

Йай айларында яразийя ян чох щава кцтляляри шимал вя шимал-шярг тяряфдян дахил олур. Ъянуби Асийа йцксяк тязйиг сащясиндян екваториал гуршаьа вя Австралийа минимумуна доьру щярякят едян щава кцтляляри екватору кечяркян даща чох рцтубятлянир вя материкин шимал сащилляриндя йаьынты верир. Беляликля, Австралийанын шимал сащилляри (Йорк йарымадасы, Арнщемленд Торпаьы, Кимберли йайласы вя с.) йайда чох йаьынтылыдыр. Бу сащядя иллик йаьынтынын тягрибян 80%-и йайда дцшцр. Ъянуба доьру щярякят етдикъя трансформасийайа уьрайан рцтубятли екваториал муссонлар дахили щиссялярдя йаьынты веря билмир. Буна эюря дя йай айларында шимал сащиллярдян ъянуба доьру йаьынтыларын азалмасы вя исти бцркцлц щаваларын щаким олмасы мцшащидя едилир.

Шярги Австралийа даьларынын шярг йамаълары йай айларында шимал-шярг вя ъянуб-шярг пассатларынын тясири алтында галыр. Дяниздян щярякят едян рцтубятли кцлякляр даьларын шярг йамаъларында чох йаьынты верир вя даьларын алчагсащяляриндян ашараг гуру щалда мяркязи дцзянликляря дахил олур. Материкин гярб сащилинин чох щиссяси сойуг Гярби Австралийа дяниз ъяряйаны тясири алтында олдуьу цчцн йай айларында бу щиссядя океанла ялагядар рцтубятли щава кцтляляринин тясири щисс олунмур. Материкин ъянуб-гярб кянары бу ъящятдян мцстясналыг тяшкил едир. Ъянуби Щинд океаны йцксяк тязйиг сащясинин тясири алтында олан бу сащядя йай айларында рцтубятли щава кцтляляри хейлм йаьынты верир. Рцтубятини айырдыгдан сонра ъянуб-гярб щава кцтляляри дя Австралийанын дахили щиссясиня гуру щалда эялиб чатыр. Шимал сащиллярдян фяргли олараг Австралийанын ъянуб сащилляри йай айларында ъянубдан вя ъянуб-шяргдян (Ъянуби Щинд вя Ъянуби Сакин океан йцксяк тязйиг сащяляриндян) эялян щава кцтляляринин тясири алтында галыр. Лакин бу щава кцтляляри йцксяк енликлярдян вя йцксяк тязйиг сащяляриндян эялдийи цчцн нисбятян сойуг вя рцтубятсиз олур, ъянуб сащилдя йаьынты вермир. беляликля, Австралийанын ъянуб сащилляриндя, шимал сащиллярдян фяргли олараг йай айлары исти вя гуру кечир. Йай айларында ъянуб сащилляря иллик йаьынтыларын йалныз 5-10%-и дцшцр.

Гышда (ийун-август) материкин мяркязи щиссясини 150-лик изотерм ящатя едир, шимал сащилиндян 200-лик, ъянуб сащилиндян ися 100-лик изотерм кечир. нисбятян сойумуш дахили реэионларда йай айларындан фяргли олараг, гышда йцксяк тязйиг сащяси (1026 мб) йараныр. Австралийа максимуму адланан бу йцксяк тязйиг сащясиндян сащилляря доьру щава ахыны йюнялир. Шимал сащилляри гыш айларында нисбятян исти олдуьуна эюря йцксяк тязйиг сащясиндян щярякят един щава кцтляляринин тясириня даща чох мяруз галыр. Бурада гыш мцлайим вя гуру кечир. Гышда щямин сащяляря иллик йаьынтынын 10%-я гядяри дцшцр. Австралийа максимумундан ъянуб сащилляря дя щава ахыны ямяля эялир. Гыш айларында бу сащиллярдя мцлайим енликлярин гярб кцлякляри иля материкин дахили щиссясиндян эялян щава кцтляляри гаршылашараг гцтб ъябщясини йарадыр. Щямин ъябщя бойу йаьынтылар дцшцр. Беляликля, ъянуби Австралийада гыш айлары рцтубятли вя бир гядяр сярин кечир. Бу щиссяйя иллик йаьынтынын 50-70%-и гышда дцшцр. Ъянуб-гярб сащиллярдян фяргли олараг Австралийанын ъянуб-шярг сащилляриндя гыш айлары нисбятян сойуг вя гуру кечир. Бу заман Викторийа Алпларынын шимал-гярб йамаълары Мяркязи Австралийа максимуму, ондан ъянуб-шяргдя галан сащилляр ися Ъянуби Сакит океан йцксяк тязйиг сащяси тясири алтында галыр.

Австралийада истяр йай вя истярся дя гыш айларында тез-тез йерли кцлякляр йараныр вя онлар цмуми щава шяраитини бир гядяр дяйишир. Йай айлары Австралийа цзяриндя алчаг тязйиг сащяси йарандыьы заман, шярги Австралийа даьларындан щярякят едян исти, фйона бянзяр йерли кцлякляр йараныр. гярби Австралийа йайласы вя дахилдя йерляшян сящраларда тропик сиклонларын бир нювц олан вилли-вилли кцлякляр ясир. Мцлайим иглим гуршаьында йерляшян Тасманийа адасы бцтцн ил бойу гярб кцлякляринин тясири алтында галыр вя ил ярзиндя бярабяр сурятдя рцтубятля тямин олунур. Австралийанын даьлыг сащяляриндя мянфи температур вя шахта мцшащидя едилир. Гышын булудсуз кечмяси иля ялагядар олараг эеъя щаванын сойумасы щятта тропик гуршагда да баш верир. Шахталар Тасманийада-70, Австралийа Алпларында ися-200-йя чатыр. Шахтасыз гуршаг йалныз шимал сащил бойундан ъянуб тропикя гядяр сащяни ящатя едир. Орта иллик температур амплитуду шимал сащилдя аз (4-50), мяркязи щиссядя ися 17-180-йя чатыр. Мяркязи Австралийада суткалыг температур амплитуду чох бюйцкдцр. Эцндцз температур 450-йя чатдыьы щалда, эеъя-60-йя гядяр шахта мцшащидя едилир.

Австралийада йаьынтылар гейри-бярабяр пайланмышдыр. Мяркязи Австралийа щяр тяряфдян гапалы олдуьу вя шиддятли гыздыьы цчцн щавалар чох гуру кечир. Йай муссонлары онун шималына чох йаьынты эятирдийи щалда, Мяркязи Австралийайа олдугъа аз рцтубят эятирир. Материк яразисинин йарыдан чоху 250 мм-дян аз йаьынты алыр. Ян чох йаьынты онун шималында, онун ъянуб-шяргиндя вя гярби Тасманийада дцшцр (2000 мм-дян чох). Йаьынтынын мигдары шимал-шярг сащилдя Кернс шящяри районунда 4210 мм (максимум 5360 мм), шимали Тасманийада 2800 мм Дарлингдя 1500 мм-я чатыр. Мяркяз вя гярб сащиля доьру йаьынтынын мигдары азалараг 250 мм-я енир, Ейр эюрц ятрафында ися ъями 120 мм-я гядяр йаьынты дцшцр. Материкин шимал щиссясиндя йаьынтылар ясасян йайда дцшцр. ъянубда эетдикъя гыш йаьынтылары цстцнлцк тяшкил едир. Шярг даьлыг щиссядя ил бойу йаьынтылар бярабяр пайланмышдыр. Австралийада йаьынтыларын иллик эедиши чох мцряккябдир. Мяркязи районларда бязян бир нечя ай давам едян гураглыгдан сонра шиддятли лейсан йаьышлары мцшащидя едилир. Австралийада демяк олар ки, йаьынтылар щямишя йаьыш шяклиндя дцшцр.

Атмосфер сиркулйасийасы, щава кцтляляринин хцсусиййяти вя ъоьрафи мювгейиндян асылы олараг Австралийада бир нечя иглим сащясини айырмаг мцмкцндцр.  1. Субекваториал иглим. Австралийанын 200 ъ.е.-ня гядярки шимал щиссяси бу иглимя дахилдир. Иллик температуру 250-дян ашаьы дцшмцр. Фясилляр цзря температур амплитуду 5-60-дир. Йайы йаьынтылы, гышы гураг кечир. Иллик йаьынтыларын мигдары 1000-2000 мм олуб, ъянуба доьру тядриъян азалыр.

  2. Тропик (пассат) иглимя материкин 200-300 ъ.е.-ляри арасында йерляшян щиссяси дахилдир. Ики типя бюлцнцр. Сящра вя йарымсящраларын цстцн олдуьу континентал тропик иглим. Бу, Шярги Австралийа даьларындан Щинд океанына гядяр яразини тутур. Дяниз пассат иглими Шярг даьлыг яразини ящатя едир. Шималда йаз-йай, ъянубда йай-пайыз максимуму вя бцтцн ил


Каталог: 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет