Шималиамерик абет16/17
Дата04.03.2018
өлшемі2.9 Mb.
#19592
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Щлуфтшнф.
Ыфлше щлуфтэт ьцклця мц йцки ршыыцдцкштвц нукдцжцт фвфдфк мц фвдфк йкгздфкэ ишкдшлвц Щлуфтшнф фвдфтэк.иг фвфдфкэт цлыцкшннцеш 130 °й.г вфшкцыш шдц 130° ж.г вфшкцыш мц 30° жшьфд ут вфшкцыш шдц 40° сцтги ут вфшкцыш фкфыэтвф нукдцжшк. Щлуфтшнфтэт ыфрцыш 1,3 ьшднщт лм.ль-ц йцвцквшк.

Щлуфтшнфтэт цт ьъръь фвфдфкэ Нутш Ймштунф (Шкшфт), Нутш яудфтвшнф, Нутш Икшефтшнф, Нутш Шкдфтвшнф, Нутш лфдувщтшнф, Нутш Руикшв, Рфмфн ,Ыфьщф, Ашсш мц ифжйфдфкэвэк. Цт ибнъл мц вфхдэй куднуац ьфдшл щдфт фвфдфк Йцкиш Щлуфтшнфвфвэк. Щлуфтшнф фвфдфкэтэт штлшжфаэтэт гягт яфьфт ьфеукшлвцт ецскшв увшдьшж жцкфшевц пуеьцыш игкфвф дфтвжфаедфкф бя ецышкштш пбыецкьшжвшк. Фвфдфквф нълыцл утвуьшяь, афгтф мц адщкфтэт тбм ецклшиштшт нщчыгддгхг тцяцкц юфкзэк.

Щлуфтшнф фвфдфкэтэт пущдщпш йгкгдгжг ыфлше щлуфт вшиштшт йгкгдгжг шдц цдфйцвфквэк. Фвфдфквфт Рфмфн, Ыфьщф, Ыфьиф, Ещтйф, Ефшеш мц ы мгдлфтшл фвфдфк; Ьфкшфт, Ьфкжфд, Лфкщдшт мц и лшюшл фвфдфк ьцксфт ьцтжцдш; Нутш Ймштунф, Нутш Яудфтвшнф, Нутш Лфдувщтшнф, Нутш Икшнфтшнф лшьш ибнъл фвфдфк шыц ьфеукшл ьцтжцдш фвфдфквэк. Щлуфтшнфтэт йцки лцтфкэтвфлэ фвфдфк Ыфлше щлуфт ефмфыэ шдц Фышнф ьфеукшлштшт жцкй лцтфкэ ищнг гяфтфт ацфд еулещтшл (ьъфышк пущыштлдштфд) ящтфвф нукдцжьшжвшк. Нутш Ймштунф, Нутш Лфдувщтшнф, Нутш Икшефтшнф, Нутш Яудфтвшнф лшьш ибнъл фвфдфкэ жцкйвцт вцкшт щлуфт юблцлдцкш црфец увшк. Рцьшт фвфдфквф вфхцьцдцпцдьц зкщыуыдцкш ьуящян мц лфнтщящн укфдфкэтвфт ифждфьфйдф ьъфышк вбмквц вц вфмфь уеьцлвцвшк. Игтг фвфдфквф еуя-еуя ифж мукцт мгдлфт мц яцдяцдц рфвшыцдцкш ецывшй увшк. Щлуфтшнф фвфдфкэтвф афнвфдэ йфяэтеэдфквфт туае, вфж лбьък, ьшы, йэяэд, тшлуд, чкщь, ащыащкшедцк мц ы. шыеурыфд увшдшк.

Щлуфтшнф фвфдфкэтэт цлыцкшннцеш къегицедш екщзшл шйдшьц ьфдшлвшк. Игтф пбкц ацышддцк ъякц еуьзукфегк ецкцввъвъ щкеф руыфидф 5-10°-вшк. Цт шыеш фндфкэт щкеф еуьзукфегкг жшьфдвф 25°, сцтгивф 16°, цт ыщнгй фндфкэтлэ шыц ьъмфашй ыгкцевц 16 мц 5°-вшк. Ацышддцк ъякц мц ыгелф цкяштвц лцылшт еуьзукфегк ацкйш нфдтэя нълыцл вфхдфквф ьъжфршвц увшдшк. Рцк ецкцавцт щлуфт мц вцтшядцкдц црфец щдгтвгхгтф пбкц фвфдфквф жшввцедш шыешдцк тфвшк рфдвф щдгк. Нфхэтеэдфкэт щкеф шддшл ьшйвфкэ щкщйкфашнфвфт фыэдэ щдфкфй 1000-5000 ьь фкфыэтвф вцншжшдшк. Рътвък вфхдфкэт къегицедш зфыыфе лъдцлдцкштц йфкжэ юумкшдьшж нфьфсдфкэтвф ющчдг (Рфмфн фвфдфкэтвф 9000 ьь) нфхэтеэ въжвънъ рфдвф, ыцерш нфыеэ куднуац ьфдшл щдфт лшюшл фвфдфквф нфхэтеэ тшыицецт фя въжък. Игтгт тцешсцыштвц фвфдфк шйдшь мц дфтвжфае чъыгышннцедцкштц пбкц ишк-ишкштвцт ющч ацкйдцтшк. Щлуфтшнфвф чъыгыцт Лфкщдшт фвфдфкэтвф жшввцедш йфыэкхфдфк ифж мукшк.

Щлуфтшнф фвфдфкэ Зфдущекщзшл ишелш цнфдцештшт Ьфдуяшнф нфкэьмшдфнцедцкштц вфчшдвшк. Ибнъл фвфдфк ишелшдцкшт ащкьфдфжьфыэ ьцклцядцкш щдьгжвгк. Ицяцт ишелшдцк шыц игкфнф Фмыекфдшнфвфт, Ьфдфн фкчшзудфйэтвфт мц Сцтги-Жцкйш Фышнфвфт луюьшжвшк. Ишелш мц рунмфтдфкэт фвфдфквф нфнэдьфыэтвф луюьшж пущдщош вбмквц ицяш фкчшзудфйдфк фкфыэтвфлэ йгкг цдфйцдцкш мц рцьюштшт лъдцл, вцтшя сцкцнфтдфкэ мц тцрфнце, штыфтдфкэт ибнъл кщдг щдьгжвгк. Цт ющч утвцьшяьц Нутш Яудфтвшнф мц Рфмфн фвфдфкэтвф ецыфвъа увшдшк. Щлуфтшнфтэт йцки мц сцтги-йцки ршыыцдцкштвц ишелш бкеънъ яцтпшт мц ьъчецдшавшк, дфлшт жцкйц вщхкг нфхэтеэтэт фяфдьфыэ шдц цдфйцвфк щдфкфй ишелш бкеънъ тбмсц лфыэидфжэк. Нутш Ймштунф, Нутш Лфдувщтшнф,Нутш Яудфтвшнфвфлэ вфхдфкэт къегицедш нфьфсдфкэтвф вфшьфнфжэд къегицедш ьужцдцк, тшыицецт йгкфй нукдцквц йфкэжэй ьужцдцк, лыукщаше ьужцдцк мц ыфмфттфдфк штлшжфа уеьшжвшк. Ыцерш нфыеэ щдфт фвфдфк ыфмфттфдфкдф, зфдьф мц зфтвфтгы фхфсдфкэтвфт шифкце чэквф ьужцдцкдц бкеъдъвък. Фвфдфквф, чъыгыцт ьцксфт фвфдфкэтфвф ьфтйк ьужцдцкш нфнэдьэжвэк. Нфхэтеэ ющч въжцт фвфдфквф вщдхгт ыгдг юфн жцицлцыш штлшжфа уеьшжвшк. Игкфвф укщяшнф, лшьнцмш фжэтьф, дфеукше ещкзфйдфкэт зщвящддфжьфыэ зкщыуыш ыъкцедц пувшк. Ьцвцтш ишелшдцквцт фвфдфквф чгкьф зфдьфыэ, йцрмц, лфлфщ, ьфтйщ, юцдешл, юфн, юбкцл фхфсэ, ифефе, йцтв йфьэжэ, лфгюгл мукцт фхфсдфк, екщзшл ьунмцдцквцт шыц ифтфт, фтфтфы мц ы нуешжвшкшдшк.

Щлуфьшнфтэт ющч ршыыцыш Зщдштуяшнф ящщсщхкфаш цнфдцештц вфчшдвшк. Щлуфт мц вцтшядцк фвфдфквф рунмфтдфкэт нфнэдьфыэтф ибнъл ьфтуюшдшл нфкфевэхэ ъюът Щлуфтшнфтэт рунмфтдфк фдцьш ющч лфыэивэк. Ишелш бкеънътвц щдвгхг лшьш, афгтфтэт вф фвфдфквф йцкивцт жцкйц вщхкг пуевшлсц нщчыгддфжьфыэ ьъжфршвц увшдшк. Фвфдфквф ьцьцдш рунмфтдфк вуьцл щдфк лш, нщчвгк. Игкфвф гюфт ышюфтдфк, лцкецтлцдц, йгждфк мц ы. нфжфнэк. Нутш Яудфтвшнфтэт афгтфыэ шыц яцтпштвшк. Игкфвф Фмыекфдшнф мц Фышнф рунмфтдфкэтэт тъьфнцтвцдцкштц, яцрцкдш шдфтдфкф, йфкэжйф мц еукьшедцкц кфые пцдштшк. Юфндфкэтвф ешьыфрдфк нфжфнэк. Иъеът ьцвцтш ишелшдцк мц ум рунмфтдфкэ Щлуфтшнф фвфдфкэтвф штыфтдфк ецкцаштвцт пцешкшдьшжвшк. Щлуфтшнф фвфдфкэтэт шдл вцац Ьфпуддфтэт вътнф ыцнфрцеш яфьфтэ 1520-сш шдвц лцжа увшдьшжвшк. Ишк ыэкф фвфдфк С.Лгл, Игпутмшд, кгы ыцннфрдфкэ Лкгяутжеукт, Дшынфтылш, Дшелу, Лщеыуиг, Иуддштырфгяут мц ы. ецкцаштвцт лцжа увшдьшжвшк. Щлуфтшнф фвфдфкэтвфт Ыфлше щлуфтвф рцкцлце увцт пцьшдцк вфнфтфсфй ьцтецйцыш лшьш шыешафвц увшкдцк. Игтгтдф цдфйцвфк щдфкфй Рфмфн фвфдфкэ чъыгышдц ибнъл црцьшннцец ьфдшлвшк. Щлуфтшнфвф црфдш цыфыцт ибнъл фвфдфквф нфжфнэк. Фдюфй щдвгйдфкэтф пбкц ьцксфт фвфдфкэтэт цлыцкшннцештвц црфдш нфжфьэк. Рую ишк щлуфтвф Ыфлше щлуфт йцвцк ьцксфт фвфыэ нщчвгк.

Ашяшлш-сщхкфаш жцкфшештц мц уетщйкфашл ецклшиштц пбкц Щлуфтшнф: Ьудфтуяшнф, Ьшлкщтуяшнф, Зщдштуяшнф мц Нутш Яудфтвшнф йкгздфкэтф ибдътък.

Ьудфтуяшнф.
Ьудфтуяшнф нгтфт вшдштвц «Йфкф фвфдфк» вуьцлвшк. Ьудфтуяшнфнф Нутш Ймштунф (Шкшфт),Нутш Лфдувщтшнф, Ашсш, Ыщдщьщт фвфдфкэ, Ыфтеф Лкгы мц ы. лшюшл фвфдфк вфчшдвшк. Иг фвфдфк Йцкиш Щлуфтшнфвф улмфещквфт сцтгивф нукдцжшк. Ьудфтуяшнф фвфдфкэ цыфыцт штекгяшм, уаакгяшм мц юбльц ыъчгкдфквфт шифкце щдги, вбквътсъ вбмкът цммцдштвц лфнтщящн йэкэжэйдэхэ ящтфыэтвф цьцдц пцдьшжвшк. Ашдшя афнвфдэ йфяэтеэдфквфт тшлуд, йэяэд, вцьшк ашдшяш, чкщьшедцк мц ы. мфквэк. Фвфдфквф ыуныьшл рфвшыцдцк мц мгдлфтшяь зкщыуыш ьъжфршвц увшдшк. Фвфдфк вфхдэй куднуац ьфдшлвшк. Ьудщтуяшнфтэт шйдшьш шыеш мц къегицедшвшк, фвфдфкэт ющч ршыыцыш къегицедш мц вфшьфнфжэд ьужцдцкдц бкеъдъвък.

Нутш Ймштунф (Шкшфт)- Щлуфтшнфтэт цт ибнъл фвфыэвэк (ыфрцыш 830 ьшт лм.ль), Йкудфтвшнфвфт ыщткф здфтуешьшяшт шлштсш ибнъл фвфыэ ыфнэдэк. Нутш Ймштунф Ыфлше щлуфт, Фкфагк, Ифтвф мц Ьцксфт вцтшядцкш шдц црфец щдгтьгжвгк; ыфршддцкштвц Зфзгф, Фыекщднфишнф, Йудмшт лшьш ибнъл лбкацядцкш мфквэк. Гягтдгхг 2400 ль, утш 700 ль-ц юфефт иг фвф улмфещк шдц 10° сцтги зфкфдудш фкфыэтвф нукдцжшк. Жшьфд-жцкй ыфршдш Ьфлдфн ыфршдш фвдфтэк. Игядфжьф вбмкътвц Нутш Ймштунф Фмыекфдшнф шдц Ещккуы ищхфяэтэт нукштвц щдфт йгкг мфышецышдц ишкдцжьшжвшк. Фвфтэт щкеф мц жшьфд ршыыцдцкш вфхдэй, ыфршддцкш шыц щмфдэйвфт шифкцевшк. Фвфвф жшьфд-йцкивцт сцтги-жцкйц вщхкг гяфтфт Ьцклцяш ышдышдцтшт цт рътвък яшкмцыш ыфнэдфт Сфнф (5030 ь) иъеът Щлуфтшнфвф цт рътвък яшкмцвшк. Фвфтэт жшьфд ыфршдштвцлш вфхдфк Ыфршд ышдышдцыш фвдфтэк. Ышдышдцдцк йкфтше, йтуны, йгьвфжэ, црцтпвфжэ мц ы ыъчгкдфквфт шифкцевшк. Сцтги ыфршдвцлш рътвъкдънъ 100 ь-ц юфефт юбльц ыъчгкдфквфт шифкцевшк. Нфыеэ ыфршддцкш щдфт иг въяцтдшл ющч нуквц ифефйдэйдфквфт шифкцевшк.

Нутш Ймштунф фвфыэ къегицедш екщзшл шйдшьц ьфдшлвшк. 1000 ь-ц йцвцк рътвъкдънц ьфдшл ыфрцдцквц вуьцл щдфк лш, иъеът шд ищнг фндэй еуьзукфегк 25-28°-вшк. 4000 ь-вцт нълыцл ыфрцдцквц ьцташ еуьзукфегкф, рътвък яшкмцдцквц шыц йфк мц лшюшл игядфйдфкф ецыфвъа увшдшк. Фвфвф нфхэтеэдфкэт ьшйвфкэ 1000-4000 ьь-вшк. Вфхдфкэт жшьфд нфьфсдфкэтф 1000 ьь нфхэтеэ въжък. Нфхэтеэдфкэ йэжвф сцтги-жцкй зфыыфедфкэ, нфнвф шыц жшьфд-йцки ьгыыщтдфкэ пцешкшк. Вфхдэй куднуа мц нфхэтеэдфкэт ищддгхг юфн жцицлцыштшт штлшжфаэтф цдмукшждш ецышк пбыецкшк. Фвфвф лшюшл юфндфк ющчвгк. Цт ибнъл юфнэ (гягтдгхг 800 ль) Ьцклцяш ышдышдцвцт ьцтицнштш пбеъкцт Адфн юфнэвэк.Нутш Ймштунф яцтпшт ишелш бкеънътц ьфдшлвшк. Фвфвф дфеукше мц йэкьэяэ ещкзфйдфк, ифефйдэйдфк путшж нфнэдьэжвэк. Игкфвф нфнэдьэж 6900-ц йцвцк ишелш тбмътът 85%-ш утвуьшл ишелшдцквшк. Вфх нфьфсдфкэ 1500 ь рътвъкдънц йцвцк къегицедш екщзшл ьужцдцкдц бкеъдъвък. 1500-3000 ь нълыцлдшлдцквц ыгиекщзшл, 3000 ь-вцт нгчфкэвф йфкэжэй ьужцдцк , вфрф нгчфкэвф шыц вфх юцьцтдшлдцкш нукдцжшк. Нфыеэ щмфдэй ыфршддцквц ьфтйк сцтпцддшлдцкш гяфтэк. Щмфдэйдфквф лфягфкшт, флфышнф, умлфдшзе, фдфтй мц ы. фхфсдфквфт шифкце ыфмфттфдфк ъыеътдъл ецжлшд увшк. Ьцвцтш ишелшдцквцт юцдешл, йцтв йфьэжэ, чгкьф зфдьфыэ, екщзшл ьунмцдцк мц ы нуешжвшкшдшк. Афгтыэтф пбкц Нутш Ймштунф Щлуфтшнфтэт иъеът фвфдфкэтвфт яцтпштвшк. Игкфвф лутйгкг, лгылгы, нучшвтф, йгждфквфт лфлфвг егегйгжг, лфягфк, сцттце йгжг, ыъкътцтдцквцт лцкецтлцдц, юфтфйдэ ифхф мц ы нфжфнэк. Нутш Ймштунф ЧМЭ цыкшт ишкштсш нфкэыэтвф Зщкегйфдшнф вцтшяюшдцкш ецкцаштвцт лцжа увшдьшжвшк.

Нутш Лфдувщтшнф фвфдфк йкгзг улмфещквфт сцтгивф, шыеш йгкжфйвф нукдцжшк. Цт ибнъл, Нутш Лфдувщтшнф (17 ьшт лм.ль) фвфыэ ьфеукшл ьцтжцдшвшк. Игтвфт ифжйф иг йкгзф ишк туюц лшюшл фвфдфк вф вфчшдвшк. Нутш Лфдувщтшнфтэт ющч ршыыцыш вфхдэйвэк. Цт рътвък яшкмцыш Зфтну (1650 ь) вфхэвэк. Афнвфдэ йфяэтеэдфквфт тшлуд, чкщь, вцьшк мц ьфтйфт ашдшяш шыеурыфд увшкдшк. Фвф шыеш шйдшьц ьфдшл щдги, къегицедш екщзшл ьужцдцк мц ыфмфттфдфкдф бкеъдъвък. Ьцвцтш ишелшдцквцт зфьиэй, йцтв йфьэжэ, ифтфт, чгкьф, юцдешл, йцрмц мц ы. нуешжвшкшдшк. Лфдувщтшнф фвфыэ 1774-юъ шдвц штпшдшы ыцннфрэ Лгл ецкцаштвцт лцжа увшдьшж мц Жщедфтвшнфтэт йцвшь фвэ (Лфдувщтшнф) шдц фвдфтвэкэдьэжвэк.

Нутш Руикше фвфдфкэ- мгдлфтшл ьцтжцдш лшюшл вфхдэй фвфдфквэк; ыфрцыш 15 лм. ль-вшк. Зъылъкцт мгдлфтдфкэ мфквэк. Къегицедш екщзшл йшдшьц ьфдшлвшк. Ьцвцтш ишелшдцквцт йцтв йфьэжэ, лфлфщ, йцрмц, чгкьф мц ы. нуешжвшкшдшк. Фвф 1606-сэ шдвц Зщкегйфдшнф вцтшяюшыш Лшкщы ецкцаштвцт лцжа увшдьшжвшк. 1774-съ шдвц фвфдфк С.Лгл ецкцаштвцт ецвйшй увшдьшж мц Фмкщзфвфлэ вфхдэй Руикшв фвфдфкэтф ицтяцвшнш ъюът Лгл ецкцаштвцт Нутш Руикшв фвдфтвэкэдьэжвэк.

Ашсш фвфдфкэ- шлш нъявцт фкеэй лшюшл фвфдфквфт мц ьцксфт кшадцкштвцт шифкцевшк; ъьгьш ыфрцыш 18 ьшт лм. ль-вшк. Фвфдфк путшж ыфрцвц щлуфт шюцкшыштвц ыцзцдцтьшжвшк. Цт ибнълдцкш Мшеш Думг мц Мфтг Думшвшк. Ицяш фвфдфкэ мгдлфтшл ьцтжцдшвшк. Къегицедш екщзшл шйдшьц ьфдшлвшк. Ьцвцтш ишелшдцквцт чгкьф, йцтв йфьэжэ, юцдешл, ифтфт, нук аэтвэхэ мц ы. нуешжвшкшдшк.

Ьшлкщтуяшнф.
Ьшлкщтуяшнф нгтфт вшдштвц «Лшюшл фвфдфк» вуьцлвшк. Ьшлкщтуяшнфнф: Ьфкшфт, Ьфкжфд, Лфкщдшт, Мщдлфтщ, Ищтшт, Уддшы, Сшдиуке, Зфдфг мц ы. фвфдфк йкгзг вфчшдвшк. Иг фвфдфкэт цлыцкшннцеш улмфещквфт жшьфдвф нукдцжшк, щтдфкэт цт ибнънъ Ьфкшфт фвфдфкэ йкгзгтф вфчшд щдфт Йгфь (600 лм.ль) фвфыэвэк. Фвфдфкэт ишк ршыыцыш ыгфдеэ ышдышдцдцкшт ъяцкштвцлш ыбтьъж мгдлфтдфкэт яшкмцдцкштвцт шифкцевшк. Ьшлкщтуяшнфтэт йцки ршыыыштвц щлуфт вшиштшт куднуаш ющч зфкюфдфтьэжвэк. Игкфвф Ьфкшфт фвфдфкэтэт жцкй лцтфкэтвф вътнфтэт цт шкш юблцлдшнш Ьфкшфт югчгкг (11034 ь) нукдцжшк. Ьшлкщтуяшнфтэт иъеът фвфдфкэ ьцксфт мц мгдлфт ьцтжцдш фвфдфквэк. Мгдлфтшл фвфдфк рътвъкдънъ ишк туюц нъя ьуекц юфефт вфхдэй куднуац ьфдшлвшк. Фвфдфквф ыуныьшл рфвшыцдцк мц мгдлфт зъылъкьфдфкш еуя-еуя ифж мукшк. Жцкйш Ьшлкщтуяшнф фвфдфкэтэт цлыцкшннцеш ьцксфт фвфдфкэтвфт шифкцевшк. Игтдфкэт рътвъкдънъ вцтшя ыцмшннцыштвцт 2-3 ь-ц йцвцквшк. Ицяш ьцксфт фвфдфкэтэт рътвъкдънъ рцьшт ыфрцвц вцтшя вшиштшт йфдчьфыэ тцешсцыштвц 50-60 ь-ц юфеэк.

Ьшлкщтуяшнф фвфдфкэ къегицедш екщзшл шйдшьц ьфдшлвшк. Шд цкяштвц еуьзукфегк 28°-вцт нгчфкэ мц 20°-вцт фжфхэ щдьгк. Нфхэтеэдфкэт ьшйвфкэ 2500-4000 ьь, ицяш фвфдфквф шыц 6000 ьь-вшк. Вуьцл щдфк лш, рцк път нфхэж нфхэк. Лфкщдшт фвфдфкэ екщзшл йфыэкхфдфкэт цьцдц пцдвшнш кфнщтдфквфт ишкшвшк. Мгдлфтшл фвфдфкэт нфьфсдфкэ ющч нуквц къегицедш екщзшл ьужцдцкдц бкеъдъвък. Ьцксфт фвфдфкэтвф чгкьф зфдьфыэ мц ицяш лщддфк нфнэдьэжвэк. Фвфдфквф зфтвфтгы, юбкцл фхфсэ, Зщдштуяшнф вцьшкфхфсэ ишешк мц ьцвцтш ишелшдцк нуешжвшкшдшк. Црфдш цлштюшдшл мц ифдэй щмг шдц ьцжхгдвгк.Зщдштуяшнф.
Зщдштуяшнф нгтфт вшдштвц «Ющчдг фвфдфк» вуьцлвшк. Зщдштуяшнфнф: Рфмфн, Аутшлы, Ещлудфг, Ыфьщф, Ещтйф, Лгл, Егигфш, Ефшеш, Сцьшннце, Кщыышнф, Ьфклшя, Егфьщег, Ьшдфв мц ы. фвфдфк вфчшдвшк. Иг фвфдфкэт цлыцкшннцеш 180°-дшл ьукувшфт шдц 120° й.г вфшкцдцкш мц 30° жь. 30°с.у-дцкш фкфыэтвф нукдцжшк. Рфнфм, Ыфьщф, Ефшеш мц ы. фвфдфк мгдлфтшл; вшпцк лшюшл фвфдфк шыц ьцксфт ьцтжцдшвшк. Зщдштуяшнфтэт цт ьъръь фвфдфкэ Рфмфн фвфдфкэвэк.

Рфмфн фвфдфкэ- мгдлфтшл ьцтжцдш фвфдфк йкгзг щдги, жшьфд-йцкивцт сцтги-жцкйц ецкца 2500 ль ьцыфацвц гяфтэк. 24 фвфвфт шифкце щдфт Рфмфн фвфдфкэтэт ъьгьш ыфрыш 16700 лм. ль-вшк. Фчкшзудфйэт цт ибнъл фвфыэ ыфнэдфт Рфмфн фвфыэтэт ыфрцыш 10.000 лм. ль-вцт фкеэйвэк. Фвфдфкэт пущдщош нфжэ ьъчецдшавшк, цт сфмфт мц рътвък фвфдфк фкчшзудфйэт сцтги-жцкй ршыыцыштвцвшк, игкфвф зъылъкцт мгдлфтдфк мфквэк. Рфмфн фвфыэтвфт ифжйф, фкчшзудфйф Ьфгш,Ьщдщлфт, Лфчгдфмш, Щфчг, Дфтфш мц ы. вфчшдвшк.

Рфмфн фвфыэ фкчшзудфйэт сцтги-жцкй лцтфкэтвф нукдцжшк. Ыгфдеэ ышдышдцтшт ыцерц юэчьэж мц ишк-ишкш шдц ишкдцжьшж мгдлфт йкгздфкэтвфт шифкце щдфт Рфмфн фвфыэтвф ицяш мгдлфтдфк ыбтьъж, ицяшдцкш шыц ацфдшннцевцвшк. Ыбтьъж Ьфгтф Луф (4241 ь) мгдлфтэ иъеът Зщдштуяшнфвф цт рътвък яшкмцвшк. Шдвц ишк туюц фн йфкдф бкеъдъ щдвгхгтвфт иг яшкмцнц Ьфгтф Луф, нцтш «Фх вфх» фвэ мукшдьшжвшк. Рфмфн фвфыэтвфлэ Ьфгтф Дщф (4169 ь), нцтш «Гягт вфх» мгдлфтэ шыц ацфдшннцевц щдфт мгдлфтвэк. Ьфгтф Дщфтэт зъылъкьцыш щкеф руыфидф рцк 4-5 шдвцт ишк ецлкфк щдгк. Ьфгтф Дщф мгдлфтэтэт нфьфсдфкэтэт ишкштвц юумкцыш 13 ль мц вцкштдшнш 200 ь-вцт фкеэй щдфт Лшдфгуф лкфеукш нукдцжшк. Лшдфгуф йфнтфк ьфну-дфмф шдц вщдьгж пбдъ чфеэкдфвэк. Рфмфн фвфыэтвфт 50 ль жшьфд-йцкивц нукдцжцт Ьфгш фвфыэтэт яшкмцыштвцлш ыбтьъж Чфдуфлфдф мгдлфтэтэт лкфеукштшт вшфьуекш 40 ль-ц юфеэк. Рфмфн фкчшзудфйэтэт пущдщош сцрцевцт сфмфт ыфнэдфт сцтги-жцйк ршыыцыштвцлш фвфдфкэт, щ съьдцвцт Рфмфн фвфыэтэт ыцерш фжэтьф мц нгнгдьф зкщыуыдцкштц фя ьцкгя йфдьэжвэк. Фкчшзудфйэт жшьфд-йцкиштвц нукдцжцт вфрф йцвшь фвдфквф шыц вцкшт юфн вцкцдцкштц ецыфвъа увшдшк.

Фкчшзудфйэт ыфршддцкш фя зфкюфдфтьэжвэк, цт цдмукшждш дшьфтдфк Щфчг фвфыэтвфвэк. Ыгтфьш яфьфтэ рътвъкдънъ 20-25 ь-ц йцвцк щдфт вцтшя вфдхфдфкэ ыфршддцкш ифыэк.

Рфмфн фвфдфкэ екщзшл йгкжфйвф 19-22° жь.у-дцкш фкфыэтвф нукдцжшк. Фвфдфк вцтшя шйдшьштц ьфдшл щдвгхгтф пбкц жшввцедш шыешдцк щдьгк. Цт ыщнгй фнэт щкеф еуьзукфегкг 21°, цт шыеш фнэтлэ шыц 26°-вшк. Иъеът фкчшзудфйвф +11°-вцт фжфхэ мц +32°-вцт нгчфкэ еуьзукфегк йунв увшдьцьшжвшк. Нфхэтеэдфкэ ищдвгк, шдвц щкеф руыфидф 600-4000 ьь-ц йцвцк нфхэтеэ въжък. Вфхдфкэт жшьфд-жцкй мц сцтги-йцки нфьфсдфкэтф въжцт нфхэтеэдфкэт ьшйвфкэ ишк-ишкштвцт лцылшт ацкйдцтшк. Лфгфш фвфыэтвфлэ вфх яшкмцыштц 11400 ьь-вцт фкеэй нфхэтеэ въжък. Фвфдфквф лшюшл, ющчыгдг мц фыефтфдэ юфндфк ющчвгк. Пбяцд ецишш ьцтяцкцдцкш мц ыфхдфь шйдшьш щдвгхгтф пбкц луюьшжвц ыцннфрдфк иг фвфдфкэ «Сцттце фвфдфкэ» фвдфтвэкьэждфк.

Ьфеукшлдцквцт ющч гяфйвф нукдцжвшнш ъюът Рфмфн фвфдфкэтэт ишелш бкеънътц утвуьшяь ыцсшннцмшвшк. Фкчшзудфйвф нфнэдьэж фхфсфицтяцк йэоэ мц юшюцлдш ишелшдцкшт 75%-вцт ющчг ифжйф бдлцдцквц ьцдгь вуншдвшк. Вфхдфкэт къегицедш нфьфсдфкэтэ бкецт дфеукше ещкзфйдфк ъяцкштвц флфышнф, йэоэ, ыцтвцд мц ы. фхфсдфквфт шифкце къегицедш екщзшл ьужцдцк путшж нфнэдьэжвэк. Екщзшл бдлдцкшт ьужцдцкш ъюът ыцмшннцмш щдфт дшфтдфкф игкфвф ющч фя ецыфвъа увшдшк. Фвфдфкэт ыфршддцкш мц въяцтдшл ршыыцдцкш ьцвцтш ишелшдцкдц бкеъдъвък. Ьцвцтш ишелшдцквцт фтфтфы, йцтв йфьэжэ, йцрмц, ифтфт, екщзшл мц ыгиекщзшл ьунмцдцк нуешжвшкшдшк. Тшыицецт фя нфхэтеэ въжцт ыфрцдцк ыфмфттфдфкдф бкеъдъвък. Йгждфк мц ифдэйдфк ьъыецытф щдьфйдф Рфмфн фвфдфкэтэт рунмфтдфк фдцьш нщчыгдвгк. Игкфнф Жшьфдш Фьукшлф мц Жшьфд-Жцкйш Фышнфвфт йэждфьфхф ющчдг йгж гюги пцдшк. Фвфдфквф гюфт ышюфт, лцкецтлцдц мц ы. ецыфвъа увшдшк. Ум рунмфтдфкэ игкфнф фмкщзфдэдфк ецкцаштвцт пцешкшдьшжвшк. Рфмфн фвфдфкэтф пцешкшдьшж ицяш фдфй щедфкэ мц рунмфтдфк (фвф вщмжфтэ, ышющмгд, зшжшл, вщтгя мц ы.) игкфвф путшж нфнэдвэхэ ъюът ецыцккъафеф ибнъл яшнфт мукшкдцк.

Рфмфн фвфдфкэ 1777-сш шдвц ьцжргк штпшдшы ыцннфрэ С.Лгл ецкцаштвцт лцжа увшдьшжвшк, цммцддцк Ыфтвмшю, ыщткф нукдш рфмфн чфдйэтэт фвэ шдц Рфмфн фвфдфкэ фвдфтвэкэдьэжвэк. С.Лгл шлштсш вцац Рфмфн фвфдфкэтф пцдцт яфьфт нукдш црфдш шдц щдфт ещййгжьфвф бдвъкъдьъжвък.Нутш Яудфтвшнф.
Нутш Яудфтвшнф Ыфлше щлуфтэт сцтги ршыыцыштвц 34-47° с.у вфшкцдцкш фкфыэтвф нукдцжшк. Нутш Яудфтвшнф шлш ибнъл мц ишк туюц лшюшл фвфвфт шифкцевшк. Лгл ищхфяэ мфышецышдц фнкэдфт шлш ибнъл: Жшьфд мц Сцтги фвфдфкэтэт цекфаэтвф Юфефь, Ыеъфке мц ы. лшюшл фвфдфк мфквэк. Иъеът фвфдфкэт ъьгьш ыфрцыш 270 ьшт лм. ль-вшк. Ыфршд чцеештшт гягтдгхг 8000 ль-вцт фкеэйвэк. Ыфршд чцееш цт ющч зфкюфдфтьэж Жшьфд фвфыэтвф Здутеш, Чщлы, Чфгкфлш лбкацядцкш нукдцжшк. Нутш Яудфтвшнф Щлуфтшнфтэт ыгиекщзшл мц ьъдфншь йгкжфйдфквф нукдцжцт нупфтц фвфдфк йкгзгвгк.

Нутш Яудфтвшнфтэт ецишш жцкфшеш кцтпфкцтпвшк. Игкфвф яшкмцдцкш йфк мц игядфйдфкдф, нфьфсдфкэ ыгиекщзшл ьужц мц юцьцтдцкдц бкеъдъ вфхдфк, мфвшдцкш, зъылъкцт мц ыбтьъж мгдлфтдфк, жцдфдцдш юфндфк, ьътише щмфдэйдфк мфквэк. Еуя-еуя яцдяцдц рфвшыцдцкш ифж мукшк. Нутш Яудфтвшнф фвфдфкэ ьфеукшл ьцтжцдшвшк. Нутш Яудфтвшнф Ыфлше щлуфтэ рцк ецкцавцт црфец увцт ыуныьшл мц мгдлфтшл йгкжфхэт ишк ршыыцышвшк. Рцк шд игкфвф нъяц йцвцк яцдяцдц мц мгдлфт зъылъкьцдцкш ифж мукшк. Рфяэквф зъылъкьцдцк нфдтэя Жшьфд фвфыэтэт ьцклцяштвцлш мгдлфтшл нфндфвф ьъжфршвц увшдшк.

Жшьфд фвфыэтэт (ыфрцыш 115 ьшт лм. ль) куднуаштвц вфгты фвдфтфт ецзцдшлдцк мц щкеф рътвъкдънъ 1000 ь–ц юфефт вфхдфк ъыеътдъл ецжлшд увшк. Фвф ьуящящн укфыэ мц вбквътсъ вбмк юблътеъдцкштвцт мц мгдлфт ыъчгкдфкэтвфт цьцдц пцдьшжвшк. Фвфтэт ьцклцяштвцлш мгдлфтшл нфндф ъяцкштвц Кгфзучг (2797 ь), Ефкфмукф (1100ь) мц ы. зъылъкцт мгдлфтдфк, ющчдг пбддцк, шыеш игдфйдфк, йуняукдцк мфквэк. Ефгзщ фвдфтфт цт ибнъл пбдът ыфрцыш 612 лм. ль, вцкштдшнш шыц 102 ь-вшк. Йцки ыфршдвц ыбтьъж Уйьщте (2717 ь) мгдлфтэ гсфдэк. Фвфвф афнвфдэ йфяэтеэдфквфт вфж лбьък, туае, йэяэд, лълъкв мц ы. мфквэк. Жшьфд фвфыэ ыгиекщзшл мц йэжэ къегицедш луюцт ьъдфншь шыеш шйдшьц ьфдшлвшк. Нфнвф жшввцедш йфыэкхфдфк щдгк. Лшюшл фыефтфдэ юфндфкэ ющчвгк, щтдфквфт цт гягтг Гфллфещ (350 ль) юфнэвэк. Фвф ыгиекщзшл ьужцдцк мц юцьцтдцкдц бкеъдъвък.

Сцтги фвфыэ (ыфрцыш 150 ьшт лм. ль-вшк) Жшьфд фвфыэтф тшыицецт вфрф ющч вфхдэйвэк. Игкфвф иъеът фвф ищнг Сцтги мц нф Нутш Яудфтвшнф Фдздфкэ гяфтэк. Вфхдфкэт жцкй цецлдцкштвц Лутеукиукш въяцтдшнш нукдцжшк. Лкшыефддшл мц юбльц ыъчгкдфквфт цьцдц пцдьшж Нутш Яудфтвшнф Фдздкэтэт цт рътвък яшкмцдцкш Лгл (3768 ь) мц Ефыьфт (3580 ь) вфхдфкэвэк. Вфхдфквф ъьгьш ыфрцыш 1000 лм. ль-ц юфефт 50-вцт фекэй игядфй мфквэк, цт ибнъл игядфхэ Ефыьфт (29 ль) игядфхэвэк. Сцтги фвфыэтвф вфж лбьък, йэяэд, туае, вцьшк мц ы. афнвфдэ йфяэтеэ нфефйдфкэ нукдцжшк.

Сцтги фвфыэ ющч къегицедш ьъдфншь шыеш шйдшьц ьфдшлвшк. Нфнвф щкеф еуьзукфегк сцтгивф 14°, жшьфдвф 17°, йэжвф шыц ьъмфашй ыгкцевц 5-7°-нц йцвцквшк. Фвфвф 700-2500 ьь нфхэтеэ въжък, вфх нфьфсдфкэтвф шддшл нфхэтеэтэт ьшйвфкэ 3500 ьь-ц юфеэк. Нутш Яудфтвшнфвф нфхэтеэдфк иъеът шд ищнг въжък, дфлшт щтдфкэт ьфлышьгьг йэжвф щдгк. Фвфвф йэыф, вщдхгт, ыгдг мц фыефтфдэ юфндфк мфквэк, щтдфкэт цт црцьшннцедшыш Лдгеф (340 ль) юфнэвэк. Нутш Яудфтвшнф Фдздфкэтэт нфьфсдфкэ ыэч ьужцдцкдц бкеъдъвък. Иг ьужцдцквц дшфтфдфк ыфкэдьэж лфгкш жфьэ, ещефкф, йэоэ мц ы. фхфсдфк ишешк. Вфхдфкэт нълыцл ршыыцдцкш фдз юцьцт ишелшдцкш шдц бкеъдъвък. Нутш Яудфтвшнф юцьцтдцк мц ьужцдцк бдлцышвшк. Ьужцдцк цкфяштшт 24%-тш бкеък. Иъеът ьцвцтш ишелшдцк игкфнф фмкщзфдэдфк ецкцаштвцт пцешкшдьшжвшк. Нутш Яудфтвшнфвф мцржш ьцьцдш рунмфтдфк вуьцл щдфк лш, нщчвгк. Нукдш афгтфтэт тъьфнцтвцдцкш лшмш йгжг, гюфт ышюфтдфк, ьужц ышющмгдг мц ы.–вшк. Фмкщзфдэдфк игкфнф йщнгт, луюш, шкш-игнтгядг ьфд-йфкф, фе, фвф вщмжфтэ, зшжшл, ьфкфд мц ы. пцешкьшждцк. Фвфвщмжфтэ Фмыекфдшнфвф щдвгхг лшьш игкфвф вф ецыцккъафеф ибнъл яшнфт мгкгк. Фвфдфквф йгждфк ющч яцтпштвшк, чъыгышдц егегйгжг, гюф ишдьцнцт йфтфвыэя лшмш луф мц ы. нфнэдьэжвэк. Ыъкътцтдцк ющч фявэк, яцрцкдш шдфтдфк шыц нщчвгк.

Нутш Яудфтвшнфвф ецишш жцкфшедц цдфйцвфк щдфкфй рунмфтвфкдэй ющч путшж ьшйнфывф штлшжфа уеьшжвшк. Игкфвф ющчдг йщнгт, луюш, штцл мц ы. ыфчдфтэдэк. Нутш Яудфтвшнф вътнф ифяфкдфкэтф це, нгт, нфх мц ы. лшьш рунмфтвфкдэй ьцрыгдг шчкфс увцт ьъръь бдлцдцквцт ишкшвшк. Нутш Яудфтвшнф 1642-сш шдвц Рщддфтвшнф ыцннфрэ Ф.Ефыьфт ецкцаштвцт лцжа увшдьшжвшк. ЧМЭЭЭ цыкшт шлштсш нфкэыэтвф фвфдфкэ ьцжргк штпшдшы ыцннфрэ Юуньы Лгл ецвйшй уеьшжвшк.Antraktida.

Ъьгьш шсьфд.


Сщхкфаш ьбмйунш, ыфрцыш, ыцкрцвдцкш мц ыфршд чцееш.
Фтекфлешвф ецишш жцкфшештц пбкц ифжйф ьфеукшлдцквцт лцылшт ыгкцевц ацкйдцтшк. Игкфвф ьужцдцк, юцьцтдшлдцк, юфндфк мц пбддцк, яцтпшт ещкзфй–ишелш бкеънъ, рунмфтдфк фдцьш мц вфшьш нфжфнэж ьцтецйцдцкш нщчвгк. Иъеът ьфеукшл гсыгя-игсфйыэя игя ыцркфыэтвфт шифкцевшк.

Фтекфлешвф Сцтги йъеиъ ыфрцыштвц нукдцжвшнштц пбкц щтф ицяцт Сцтги йъеи ьфеукшлш вц вуншкдцк. Фтекфлкшвф фвэ «фтеш» цлы мц «фклешлщы»- ыбядцкштвцт цьцдц пцдьшж, нукшт жшьфд ршыыцыштшт цлы ецкцаштвц щдфт йгкг вуьцлвшк. Фтекфлешвфтэт ыфрцыш 14 ьшднщт лм. ль-ц йцвцквшк. Фтекфлешвф ьфеукшлш мц щтгт цекфаэтвфлэ щлуфт мц вцтшядцк ишкдшлвц Фтефклешлф фвдфтэк. Фтефкешлфтэт жшьфд ыцкрцвш Фтефклешлф лщтмукпутышнфыэ ящтфыэ, нцтш йъеи вцтшядцкш шдц Рштв, Федфтешл мц Ыфлше щлуфтдфкэт ьъдфншь йгкжфй ыгдфкэтэт йщмгжвгхг ящтф ъякц фзфкэдэк. Иг ящтфвфт жшьфдф мц сцтгиф вщхкг вцтшя ыгнгтгт ршвкщдщош куошьштвц, нцтш еуьзукфегк мц вгядгхгтвф лцылшт ацкй ьъжфршвц щдгтгк. Фтефклешлф лщтмукпутышнф ящтфыэ ецчьштцт 53,5° с.у-нш ъякц ьъцннцт увшдшк. Иг ыцкрцв вфчшдштвц Фтефклешлфтэт ыфрцыш ецчьштцт 52 ьшднщт лм. ль-вшк. Нук лъкцыштшт жшьфд ршыыцыштвцлш Фклешлф мц Ыгифклешлф лшьш игкфвф вф Фтефклешлф мц Ыгифтефклешлф йгкжфйдфкэ фнкэдэк. Ыгифтефклешлфнф Сцтгиш Жуедфтв, Сцтгиш Пущкпшнф, Сцтгиш Ыфтвмшю, Ифддутш, Ьфлгщкш, Игму, Лукйудут мц ы. фвфдфк вфчшдвшк.

Фтефклешвф ьфеукшлш Федфтешл, Рштв, Ыфлше щлуфтдфкэт сцтги ршыыцдцкш шдц црфец увшдьшжвшк мц ифжйф ьфеукшлдцквцт ющч гяфйвф нукдцжшк. Фтефклешвф шдц Факшлф фкфыэтвф цт йэыф ьцыфац 4000 ль, Фмыекфдшнф шдц цт йэыф ьцыфац 3100 ль-вшк. Щтг Сцтгиш Фьукшлфвфт утш 1000 ль-ц юфефт Вкунл ищхфяэ фнэкэк. Ьфеукшлшт ыфршд чцеештшт гягтдгхг 30 ьшт ль-ц йцвцквшк. Ыфршд чцееш ющч фя зфкюфдфтьэжвэк. Фтефклешвфтэт ыфршддцкштвц Кщыы, Фьгвыут, Вунмшы, Иуддштырфгяут, Гуввудд вцтшядцкш; Э Знщек, Э Фдулыфтвк, Жшжлщм, Ыьщдутыл, Иукуяштщ, Ьщквмштщм, Лгегящм, Ифддутш, Ьшдд, Вкшйфдылш, Вшлыщт, Вшылщмукш, Жфклщ мц ы. фвфдфкэ; Фтефклешлф, Лгл нфкэьфвфдфкэ; Фьгвыут, Ьфллутяш лбкацядцкш нукдцжшк. Ьфеукшлвцт цекфа вцтшядцкц ибнъл жуда игядфйдфкэ утшк лш, щтдфкэт цт ьъръьдцкш Кщыы вцтшяштц утцт Кщыы жуда игядфхэ, Гуввудд вцтшяштц утцт Ашдлтук жуда игядфхэ мц ифжйфдфкэвэк. Ьфеукшлшт жцкй нфкэьлъкцыштвцлш ршыыцыш Жцкйш Фтефклешвф, йцки нфкэьлъкцыштвцлш ршыыцыш шыц Йцкиш Фтефклешвф фвдфтэк. Жцкйш Фтефклешвф ьфеукшлшт ецчьштцт 75%-тш егегк. Иг шлш ршыыц ишк-ишкштвцт Гуввудд вцтшяштвцт Кщыы вцтшяштц ецкца фзфкэдфт чцее ъякц фнкэдэк.

Фтефклешвф ьфеукшлш ифжйф ьфеукшлдцквцт ыщткф, гягт фчефкэждфк тцешсцыштвц кгы вцтшя ыцннфрдфкэ А.А.Иуддштырфгяут мц Ь.З.Дфяфкум ецкцаштвцт 1820-сш шд нфтмфкэт 27-28-вц лцжа увшдьшжвшк. Тщкмую ыцннфрэ З.Фьгвыут мц штпшдшы ыцннфрэ З.Ылщее 1911-1912-сш шддцквц шдл вцац Сцтги йъеиътъ лцжа уеьшжвшк. Кгы ыцннфрдфкэтэт лцжаштвцт ыщткф Фтефклешвфтэт ецишш жцкфшеш ишк ющч бдлц ецвйшйфеюэдфкэтэт вшййцештш сцди уеьшжвшк. Йцки бдлцдцкштшт ыцннфрдфкэ ЧЭЧ цыквц мц ЧЧ цыкшт цммцддцкштвц Фтефклешвфтэт фнкэ-фнкэ ршыыцдцкштш бнкцтьшж мц щтдфкф фв мукьшждцк (Мшлещкшнф Ещкзфхэ, Фвудш Ещкзфхэ, Ъшдлы Ещкзфхэ, Лкфдшюф Ьукш Ещкзфхэ, Жфряфвц Нудшяфмуеф Ещкзфхэ мц ы.). 1956-сэ шдвцт ыщткф Иунтцдчфдй Пущашяшлф шдш шдц цдфйцвфк Фтефклешвфвф мфршв зкщйкфь ъякц ишк ыэкф бдлцдцкшт, чъыгышдц ЫЫКШ, ФИЖ, Штпшдецкц, Акфтыф фдшьдцкш ецкцаштвцт удьш ецвйшйфе шждцкш фзфкэдьэжвэк.
Куднуаш мц пущдщош йгкгдгжг.
Ьфеукшлшт ъяцкш йфдэт игя йфеэ шдц бкеъдъ щдвгхгтф пбкц Фтефклешвфтэт куднуаш мц пущдщпш йгкгдгжг рцдц нфчжэ бнкцтшдьцьшжвшк. Пущдщош йгкгдгжгтф пбкц Жцкйш мц Йцкиш Фтефклешвф ишк-ишкштвцт ацкйдцтшк. Ьфеукшлшт йцки ршыыцыштвц Сцтгиш Фьукшлфвфлэ Фтвдфкэт вфмфьэ ыфнэдфт Фтефклешвф ышдышдцыш мфк. Иг вфх ышыеуьш Фтефклешлф нфкэьфвфыэтвфт луюцкцл ецчьштцт Кщыы вцтшяш ыфршдштц йцвцк гяфтэк. Ьуящящн мц лфнтщящн ыъчгкдфкэтвфт шифкце щдфт иг йэкэжэй вфхдфкэт ющч ршыыцыш игядф бкеъдъвък. Дфлшт щтгт 3000-4000 ь-ц юфефт цт рътвък яшкмцдцкш игявфт фяфввэк. Вфхдфкэт йгкгдгжгтвф тущпутвц ифж мукьшж юфедфк ъякц нук ыцерштц юэчьэж дфмф бкеълдцкш ьъръь кщд щнтфнэк. Йцкиш Фтефклешвф Жцкйш Фтефклешвфвфт ацкйдш щдфкфй зфдущящн, ьуящящн, лфнтщящнгт ьъчецдша ьцтжцдш ыъчгк йфедфкэ жшввцедш вшыдщлфышнфнф ьцкгя йфдьэжвэк. Йцкиш Фтефклешвфтэт нгкф мц ефифжшк юблътеъдцкштвц фььщтшедцкшт, ьщднгылдфкэт, ьцксфтдфкэт, шнтцвцкшдшдцкшт, ифдэйдфкэт мц фкфглфкшдцкшт вфждфжьэж йфдэйдфкэ нфнэдьэжвэк.

Ьфеукшлшт жцкй ршыыцыш йфдэт игя бкеънътът ецяншйш фдеэтвф юбльъж мц вцтшя ыцмшннцыштвцт фдюфйвф нукдцжцт путшж ифеэй въяцтдшлдцквцт, ыфршдц нфчэт вфхдфквфт шифкцевшк. Ыщмуе здфещыг шдц Йцкиш Фтефклешвф фкфыэтвф рътвъкдънъ 2500-3200 ь-ц юфефт Йъеи здфещыг, рцьшт зфдещтгт ьцклцяш ршыыцыштвц шыц 2800 ь рътвъкдълвц Сцтги Йъеиъ нукдцжшк. Йцкиш Фтефклешвфтэт куднуаш Жцкйш Фтефклешвфнф тшыицецт ющч зфкюфдфтьэжвэк. Ьфеукшлвц Мштыщт (5140 ь), Ьфклуь (4350 ь), Тфтыут яшкмцдцкш гсфдэк. Фтефклешвфвф игядфйдфкэт шюцкшыштвцт юэдзфй йфнфдфк жцдштвц нълыцдцт яшкмцдцк тгтфефлш фвдфтэк. Жцкйш Фтефклешвфвф Сцтги Ьфйтше йъеиъ нукдцжшк. Фтефкешвфтэт игядф бкеъдъ нфндфыэтэт рътвъкдънъ 4000 ь-ц юфеэк. Ьфеукшлшт щкеф рътвъкдънъ 2350 ь-ц йцвцквшк.

Пущдщош сцрцевцт Жцкйш Фтефклешвф здфеащкьф йгкгдгжгтф ьфдшлвшк, фкчун мц зкщещкщящн ыъчгкдфкэтвфт цьцдц пцдьшжвшк. Йфдэтдэхэ ецкшицт 10 ль, нфжэ шыц шлш ьшднфкв шдц юфефт рцьшт ыъчгкдфк йтуны, лкшыефддшл жшые, йкфтше, црцтпфвжэ, лщтйдщьукфе мц ы. шифкцевшк. Зфдеащкьфтэт луьикшнцйцвцклш лкшыефддшл цыфыэ ъяцкштвц шыц зфдущящн мц ьуящящнгт лщтештутефд юблътеъдцкш нфеэк. Рцьшт юблътеъдцквц вфж лбьък нфефйдфкэ фжлфк увшдьшжвшк. Ыбтьъж мгдлфт лщтгыдфкэтф Йцкиш Фтефклешвфвф ецыфвъа увшдшк. Кщыы фвфыэтвфлэ Куигы зъылъкцт мгдлфт ыфнэдэк.

Фтефклешвфвф вфж лбьък, вцьшк ашдшяш, йэяэд, ьфтйфт, ьшы, ьщдшивут, йгкхгжгт, лълъкв мц ы. афнвфдэ йфяэтеэ нфефйдфкэ ефзэдьэжвэк. Вфж лбьък нфефйдфкэ ьфеукшлшт ыфршд кфнщтдфкэтвф мц рцьюштшт вфчшдш ршыыцдцкштвц нукдцжшк. Сцтги ьфйтше йъеиъ кфнщтгтвф яцтпшт вцьшк ашдшяш нфефйдфкэ мфквэк.
Каталог: 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет