Шималиамерик а



бет3/17
Дата04.03.2018
өлшемі2.9 Mb.
#19592
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ЧАЙЛАРЫ
Шимали Америкада чай шябякясинин сыхлыьы, чайларын сулулуьу щяр шейдян яввял, яразинин рцтубятлянмя дяряъясиндян асылыдыр. Бунунла йанашы релйефин эеоложи гурулушун вя башга амиллярин дя чай шябякясинин сыхлыьына вя чайларын сулулуьуна бюйцк тясири вардыр. Яразидя чай ахымы гейри-бярабяр пайланмышдыр. Чай ахымынын кямиййяти океанын сащилляриндян Бюйцк дцзянликляря вя Бюйцк Щювзяйя тяряф азалыр. Канада вя Алйасканын Сакит Океан сащилляриндя бу 600-1500 мм арасында дяйишир вя бязи сащялярдя бундан артыг олур. Шимали Кордилйерлярдя, Аппалач даьларында бу кямиййят 400-600 мм-дир. Материкин эениш шимал вилайятляриндя чай ахымы 200 мм, Бюйцк дцзянликлярдя вя Ъянуби Кордилйерлярдя 100 мм-дян аздыр.

Чай ахымынын ярази цзря гейри-бярабяр пайланмасына бахмайараг материкин орографик гурулушу бурада бир чох бюйцк сай системляринин инкишафына сябяб олмушдур (ъядвял 1). Гидаланмасына эюря Шимали Америка чайлары бир нечя група (типя) айрылыр.



Йаьыш суларындан гидаланан чайлар. Бу група мцлайим гуршаьын ъянубундан, субтропик вя тропик гуршаглардан ахан чайлар дахилдир ( 48о шм. е.-дян ъянуба).

Ъядвял 1

Шимали Американын бюйцк чайлары щаггында мялумат

Сыра



Чайларын ады.

Узунлуьу км-ля

Су топлайыъынын щювзяси мин км2-ля

1.

2.

3.



4.

5.

6.



Миссисипи (Миссури голу иля бирликдя)

Маккензи


Йукон

Рио-Гранде

Колорадо

Колумбийа



6420

4600


3500

2870


2740

2250


3248

1700


830

560


430

772


Мцхтялиф вилайятлярдя иллик йаьынтыларын максимуму ейин фясилдя дцшмядийиня эюря щямин груп дахилиндя су режиминя эюря ашаьыдакы йаримгруплар айрылыр. а) йазын ахырында вя йайда дашан чайдар; б) гышда йахуд йазын яввялиндя дашан чайлар; в) гцввятли йаьышлар заманы дашан чайлар.

Ъянуби Аппалачларын вя сащил овалыгларынын чайлары гышда вя йазын яввялляриндя дашыр. Щямин яразилярдя йаьынтылары ил бойу аз-чох бярабяр пайланыр вя чайлар щямишя сулу олур. Лакин йайда йаьынтылар башга фясиллярдя олдуьундан даща чох дцшцр. Буна бахмайараг йайда чай щювзяляриндя бухарланма артдыьындан чайларда суйун сявиййяси гыш вя йаз айларына нисбятян хейли ашаьы олур. Ъянуби Аппалачларда ахан чайларын гидаланмасында гар сулары да иштирак едир. Цмумиййятля ъянуб-шяргдя истяр бюйцк, истярся дя кичик чайлар чох сулудур. Бу вилайятлярин бязи кичик чайлары (мяс.,Мобил чайы) иллик су сярфинин щяъминя эюря Колорадо кими бюйцк чайдан хейли ирялидя дурур. Ощайонун су сярфи ися (щювзясинин сащяси Кама чайы сащясиня бярабярдир) Волга чайынын мянсябиндя олан су сярфи щяъминя бярабярдир. Аппалачлардан шяргя ахан чайлар Пидмонт пиллясинля астана вя шялаляляр ямяля эятирир вя бюйцк щидроенержи ещтийатына маликдир. Аралыг дянизи иглими иля сяъиййялянян ъянуб-гярбин чайларында минимум сявиййя йайда олур, бязи чайлар ися гуруйур. Бу чайларда йцксяк сявиййя гышда (Феврал айынды) мцшащидя едилир.

Мяркязи дцзянликлярин ъянуб вилайятляринин чайлары йазын ахырынды вя йайда дашыр (Миссисиппинин орта ахарындакы голлары, Миссуринин ашаьы ахары). Эцълц йаьышлар заманы дашан чайлара Бюйцк дцзянликлярин ъянубундан, Колорадо вя Мексика йайласындан, Бюйцк щювзянин ъянуб щиссясиндян ахан чайлар дахилдир (Рио-Гранде, Колорадо вя с.). Бу чайларда дашгынлар илин мцхтялиф фясилляриндя баш верир. Лакин дашгынлар ян чох йазда тропик сиклонларын кечдийи вахт йаьан лейсан йаьышлар заманы олур. Эцълц дашгындар заманы цах дырылыри вя башга гуру дяряляр су иля долур, дашгын сулары гцввятля ерозийа иши эюрцр вя юзляри иля кцллц мигларда асылы материал апарыр.

Гар суларындан гидаланан чайлар материкин эениш шимал вя мяркязи вилайятляри (48о шм. е.-дян шимала), щямчинин Кордилйерлярин чох щиссясиндян ахан чайларын гидаланмасында гар сулары ясас рол ойнайыр. Гар суларындан гидаланан чайлар су режими хцсусиййятляриня эюря ики бюйцк група айрылыр: 1-дцзянликлярин вя даьятяйи вилайятлярин чайлары; 2-йцксяк даьлыгдан ахан чайлар. Биринъи група Шимали Американын бюйцк чайларынндан Маккензи, Йукон чайынын ашаьы вя гисмян орта ахары, Саскачеван, кичик чайлардан Олбани, Нелсон, Черчилл вя бир чох башга чайлар дахилдир. Бу чайлар йазда гарларын яримяси заманы чох дашыр вя йцксяк сявиййя йайда да давам едир. Мялум олдуьу кими, йайда шимал енликлярдя бухарлданма аз одуьундан бурада сявиййянин тяряддцдц ясасян чай йатаьына дахил олан су щяъминдян асылыдыр. Даими донушлуг шяраитиндя чай щювзяляриндя вя йатагларында инфилтрасийа минимум щяддя енир. Кичик чайларда гарларын яридийи нисбятян гыса дюврдя су сявиййяси кяскин (бязи чайларда тядриъян) галхыр вя дашгын мцддяти нисбятян гыса олур.

Бюйцк мясафядя ъянубдан шимала ахан чайларда дашгын мцддяти хейли узаныр. Мяс., Маккензи чайынын йухары голлары щювзясиндя гар яридийи вахт, онун орта вя ашаьы ахарында щяля чай буздан азад олмур. Буну нятиъясиндя буз галагланараг дашгын суларынын габаьыны кясир, чай атагдан чыхыр, ятрафлара йайылыр вя эениш яразиляри су басыр. Бу щал чайын мянсябиня гядяр гар вя бузларын ярийиб гуртардыьы вахта кими давам едир. Беляликля чайларда дашгын вахты хейли узаныр (йаз вя йай дашгынлары). Икинъи (нисбятян зяиф) йцксяк сявиййя пайызын орталарында чай донмаьа башладыьы вахт баш верир. Чайда донма мянсябдян башладыьына эюря, онун щювзясинин орта вя йухары щиссяляриндян эялян суларын габаьыны буз бяндляри кясир. Лакин пайыз дашгыны чох зяиф олур. Гар суларындан гидаланан шимал чайлары гышда узун мцддят (6-7 ай вя даща чох) бузла юртцлц олур. Чай щювзяляриня йагынтылар сцлб щалда дцшцр. Буна эюря шимал чайларында су сярфи гышда ян ашаьы щяддя олур.Чай щювзяляриня йаьынтылар сцлб щалда дцшцр. Буна эюря шимал чайларында су сярфи гышда ян ашыьы щяддя олур. Бу чайларын гидаланмасында йералты сулар демяк олар ки, иштирак етмир, йахуд чох ъцзц йер тутур. Лакин чай щювзяляринин эюллцк ямсалы чох бюйцк кямиййятя чатдыьындан эюлляр чайларын иллик су режимини тянзимляйир. Шимала ахан чайларын йухары ахарында (500 шм.е-дян ъянуба) йаьышсулары вя гисмян дя йераты сулар чайларын гидаланмасында иштирак едир. Бурада ики сявиййя максимуму гейд едилир. Биринъи вя ясас сявиййя максимуму йазда гарларын яримясиндян, пайызда ися нисбятян зяиф икинъи сявиййя максимуму бухарланманын азалмасы щесабына ямяля эялир. Йайда вя гышда минимум сяаиййя гейд едилир. Бу група Шимали Аппарачлардан ахан чайлар (Щудзон, Коннектикут, Сентъон, Лаврентийа йцксяклийиндян ахан Оттава чайы), щабеля Миссисипинин йухары ахары, Ред-Ривер вя Бюйцк дцзянликлярин бюзи кичик чайлары дахилдир. Шяргдя ахан чайлара нисбятян, бу ахрынэылар аз сулу олур, йайда бязиляри гуруйур, максимум сяаиййя ися йазда олур.

Йцксяк даьларын гар сулары иля гидаланан чайлары ясасян Канада вя Алйаска Кордилйерляриндян, щямчинин АБШ Гайалы даьларындан, Каскад вя Сйерра-Невададан ахан чайлардыр (Снейк, Миссупи, Йеллоустон, Колорадонун йухары ахары, Колумбийа, Фрейзер, Кцскокуим вя с.). Бу чайларын режими биргядяр мцряккябдир. Даьларда гарларын яримяси йамаъ йухары эеъикир вя бу чайларын ашаьы вя орта ахарларында дашгын мцддятини узадыр (йаз вя йай). Йухары ахарда ися максимум сявиййя йазын ахыры вя йайын яввялиндя олур. Бязи чайларын щювзясиндя бузлагларын мювъуд олмасы йцксяк сявиййя мцддятини августа гядяр узадыр. Пайызда, гышда вя йазын яввялиндя чайларда сявиййя чох дцшцр. Ян алчаг сявиййя гыш айларында тясадцф едир. Йаз-йай дашгыны чайларда иллик су сярфинин 50-60%-ини тяшкил едир. Бу чайларын гидаланмасында гар суларындан башга йаьыш вя йералты сулар дя мцяййян дяряъядя иштирак едир.

Бузлаглардан гидаланан чайлар Шимали Американын Арктика зонасындан ахан вя юз мянбяйини Кордилйерлярин бюйцк бузлаг массивляриндян алан вя юз мянбяйини Кордилйерлярин бюйцк бузлаг массивляриндян алан чайлар бу група дахилдир (Кордилйерлярдяки бузлаглардан гидаланан чайларын сявиййя режиминя даьларда гарларын яримясинин дя тясири айдын эюрцнцр ). Бунунла ялагядар олараг щямин чайларын сявиййяси йай айларында галхыр, максимум сявиййя ися бузлагларын сурятля яридийи вахта (ийул-август) тясалцф едир. Кордилйерлярдян ахан Колумбийа, Фрейзер, Шимали вя Ъянуби Саскачеван, Атабаска вя Маккензинин бир чох ири сол голларынын гидаланмасында бузлаг сулары мцщцм йер тутур. Арктика гуршаьынын бузлагларындан гидаланан кичик чайларда йцксяк сявиййя йайда олур. Галан фясиллярдя бу чайлар тамамиля донур.

Йералты сулардан гидаланан чайлар аздыр. Бунлардан ян бюйцйц Сакраменто вя Сан-Хоакиндир. Бу група аид кичик чайлара Мексика вя Колорадо йайласында вя вулканик йайлаларда раст эялмяк мцмкцндцр. Цмумиййятля арид вя семиарид вилайятлярдя йералты суларла гидаланан чайлар аз сулу олуб, сявиййя бярябярлийи иля характеризя олур (йайда онларын сявиййяси хейли галхыр).

Шимали Американын бюйцк чайларынын яксяриййяти мцхтялиф иглим гуршагларындан ахдыьына эюря мцряккяб су режиминя маликдир. Онларын гидаланмасында йаьыш вя гар сулары, йцксяк даьларын бузлаглары вя йералты сулар иштирак едир. Щям дя бюйцк чайларын щювзялярин щяр йериндя максимум йаьынтыларын ейни вахта дцшмяси онларын дашьын режимини мцряккябляшдирир.

Миссисипи (Сиссури голу иля бирликдя) материкин ян бюйцк чайыдыр. О щямчинин дцнйанын бюйцк чайларындан щесаб едилир. Узунлуьуна эюря Нил вя Амазон чайларындан сонра цчцнъц йердя дурур (6420 км). Бу чайын сутоплайыъы щювзяси Шимали Америка яразисинин тяхминян 6 – да 1 щиссясини тутур (3248 мин км2)1. Гидаланма шяраити вя иллик су режминин мцряккяблийиня эюря Миссисипи Шимали Америка чайлары арасында йерляшян биринъи йердя дурур. Миссисипи чайынын сутоплайыъысы 45 – 500 шм. е.-дян ъянуба, Гайалы даьларла Аппалачлар арасында йерляшян бюйцк бир яразини тутур. О, юз мянбяйини Йухары эюлдян гярбдя йерляшян эюллцк – батаглиг сащядяки кичик Айтаска эюлцндян эютцрцб, Мяркязи дцзянликлярля ясасян меридиан истигамятиндя ахараг Мексика кюрфязиня тюкцлцр. Чай юз йухары ахарында Мяркязи дцзянликлярдян ахан чохлу кичик голлар гябул едир. Орта ахарында щям саьдан, щям дя солдян ян бюйцк голларыны – Миссупини, Арканазасы, Ощайону гябул едир. Ашаьы ахарында она бюйцк голлар йалныз саьдан тюкцлцр (Ред-Ривер). Мексика кюрфязиня тюкцлдцйц йердя Миссисипи чайы сащил хятти чох эиринтили-чыхынтылы олан делта йаратмышдыр.

Миссисипи йухары ахарында гар вя йаьыш суларындан гидаланыр вя йазда суйун сявиййяси галхыр. Миссури вя хцсусиля Ощайо2 голуну гябул етдикдян яонра Миссисипидя суйун щяъми чох артыр. Миссури вя еляъя дя башга саь голлар юзляри иля чохлу мигдарда асылы материаллар эятирир, Ощайо ися Миссисипини дцнйанын чох сулу сулу сырасына дахил едир. Миссисипини су иля тямин едян сол голларын щювзясиндя йаьынтыларын мигдары чохдур. Бу чайлар йазда вя йайын яввялиндя Аппалач даьларында гарларын яримясиндян вя бол йаьынтылардан дашир. Миссури, Платт вя Арканзасыны гидаланмасында Гайалы даьларда гарын вя кичик бузлагларын яримяси вя бюйцк дцзянликлярдя дцшян йаьынтылар иштирак едир. Бюйцк дцзянликлярдя лейсан йаьышлары чайларда суйун сяаиййясини сох галдырыр вя Миссисипидя даьынтылар ямяля эятирир. Ощайо чайында дашгын заманы сявиййя 15-20 м, орта Миссисипмдя 10-12 м, ашаьы ахарында ися 6-8 м галхыр. Орта вя ашаьы ахарында чай чох эениш аллцвиал йатаг иля ахыр. Чайын мяърасы чох динамик олуб, щяр тяряфдян сащил бяндляри иля ящатялянмишдир. Дашгынлар заманы чай йатаьындан чыхыр, сащил бяндлярини ашыр, эениш яразиляри су иля юртцр, тясяррцфата чох бюйцк зийан вурур. Бязи иллярдя дашгынлар даьыдыъы олур. 1882-ъи илдя Кейродан ашаьы чай эениш яразини басмыш вя субасан яразинин ени 112 км-я чатмышдыр. Дяшгын сащяси мянсябя тяряф эенишлянмишдир. 1927 – ъи илдяки дашгын заманы чай 200 йердя сащил бяндлярини йармыш,63 мин км2 сащя су алтында галмышдыр. Беля дашгынлар бязян чох гыса вахтда, эюзлянилмядян олдуьундан ящалинин вя лазыми яшйалары вахтында хилас етмяк мцмкцн олмур. Чох эцълц дашгынлар 1903, 1913, 1927, 1937, 1951, 1952 – ъи иллярдя тякрар олмушдур. 1951 – ъи ил дашгыны сон йцз илдя ян эцълц дашгын щесаб едилир.

Шимали Америка чайларындан эямичиликдя эениш мигйасда истифадя едилир. Бу ъящятдян Миссисипи, Ощайо, Мцгяддяс Лаврентийа чайлары даща ялверишлидир. Чай ларын щидроенержи ещтийаты бюйцкдцр. Лакин онларын сявиййя тяряддцдц чох олдуьундан щидроенержи ещтийатдан эениш мигйасда истифадя едилмир. Арид вилайятлярдя чайлардан суварма мягсяди иля истифадя едилир. Миссисипинин голлары (Миссури, Платт вя с.) Теннеси, Колорадо, Колунбийа вя с. чайлар цзяриндя бир чох ири су анбарлары вя СЕС-ляр йарадылмышдыр. Бунлардан ян бюйцкляри Теннеси (5 су анбары), Миссури (Фрет-пен), нисбятян кичик су анбарлары ися Платт, Аркензас, Ред-Ривер чайлары щювзяляриндядир.

Шимали Америкада мцасир бузлаглар эениш сащядя йайылмышдыр. Ян бюйцк бузлашма мяркязи Гренландийа (1600 мин км2) вя Канада Арктика архипелагы адаларындадыр (Елс- мир, Девон адалары вя Баффин Торпаьы). Лакин бу бюйцк бузлаг сащилляриндя щеч бир ири чай гидаланмыр. Гренландийа бузлагларында кцллц мигдарда ири буз массивляри айрылыр (аисбергляр) дяниз ъяряйанлары иля чох ъянуба (бязян 400 шм.енлийиня гядяр) апарылыр. Бу Шимали Атлантикада эямичилийя чох бюйцк тящлцкя йарадыр.

Кордилйерлярдяки бузлаглар нисбятян кичик сащялярдя йайылмасына бахмайараг, чайларын гидаланмасында мцщцм рол ойнайыр. Кордилйерлярдя ян ъянубдакы даь бузлаглары Мексикада 5000 м-дян артыг йцксякдя йерляшян вулканик даьларда олуб, чох кичик сащя тутур. Шимала щярякят етдикъя даьларда гар вя бузлаг хятти ашаьы дцшцр. Сйерра-Невада 3500 м- дян йухары сирклярдя кичик бузлаглара раст эялинир. Канада даьларында вя Сащил силсиляляриндя рцтубятин артмасы вя йай айларынын сярин кечмяси гар хяттинин даща да ашаьы дцшмясиня сябяб олур вя бу щал Алйаскайа гядяр давам едир. Каскад даьларында вя Сащил силсиляляриндя гар хятти 2500-1500 м –дян, 580 шм.е-дян шимала ися 500м йцксякликдян кечир. Шимали Кордилйерлярин Сащил сисиляляриндя Скандинавийа типи, даьларын ятяйиндя ися Маласпи типли (Алйасканын ян ири бузлаьыдыр) бузлаглар йаранмышдыр. Даьлардан енян бюйцк бузлаг дилляри чох йердя дяниз сащилиня чатыр вя айсбергляр ямяля эятирир. Бузлаг дилляри бязян даь ятяйиндя, дярялярдян чыхдыгдан сонра йайылыб бир-бири иля бирляшир вя бюйцк шелйф бузлаг сащяляри (шелйфляри) йарадыр (Маласпи типи).

Кордилйерлярин шярг даьлыг зонасында (Гайалы силсиляляр) даь бузлаглары йалныз 400 шм.е.дян башланыр. АБШ Гайалы силсиляляринин йцксяк зирвяляриндя 60-а гядяр ири бузлаг вардыр. Канада Гайалы даьларынын ъянубунда дя бир чох ири бузлаглар вардыр. Шярг силсилялярдя гярбдякинин яксиня олараг шимала эетдикъя бузлагларын сайы вя сащяси азалыр вя нящайят бузлаглар йох олур. Бунун ясас сябяби йаьынтыларынын мигдарынын азалмасыдыр.

Бузлашмайа мяруз галмыш сащялярдя вя мцасир бузлаглар вилайятиндя релйефин бузлаг формалары (троглар, сиркляр, карлар вя с.), щямчинин бузлаг эюлляри эюзял мянзяряляр йарадыр.

Материкин шималында даими донушлуг эениш сащядя йайылмышдыр. Бу Граенландийа вя Канада Арктика архипелагы иля йанашы Алйаска (ъянуб даьлыг яразидян башга), Маккензи даьларыны, Лаврентийа йайласынын эениш шимал-гярб щиссясинин (Бюйцк Гул эюлцнцн ъянубуну, Уиниси чайынын мянсябини бирляшдирян хятдян шимала) вя Лабрадорун шималыны тутур. Щями яразилярдя торпаг вя битки эртцйцнцн инкишафына, сятщ суларына, релйефя вя с. даими донушлуьун бюйцк тясири вардыр.
ЭЮЛЛЯРИ

Шимали Америкада эюлляр олдугъа чохдур. Лакин яразидя онлар гейри-бярябяр йайылмышдыр. Ян чох эюллц сащя дюрдцъц дювр бузлашмалары тясириня даща чох мяруз галмыш Канада галханы дцзянликляри вя йайлаларыдыр. Бюйцк эюлляр онун ъянуб вя гярб кянарында йерляшмишдир. Икинъи эюллцк сащя Кордилйерлярин дахили йайлаларындадыр. Бюйцк Щювзядя, Колумбийа вя Фрейзер чайлары щювзяляриндя дяря-бянд вя тектоник эюлляря раст эялмяк мцмкцндцр. Мексика кюрфязи сащяляриндя бир чох дайаз лагунлар вя эюлляр (Галвестон, Сабин, Калкату, Уайт-Лайк, Салвадор, Морета, Поншартерн вя с.), Флоридада карст мяншяли эюлляр (ян бюйцк Окичоби эюлцдцр) вардыр. Алйасканын шималында Маккензи вя Йукон чайларынын делта обалыгларында кцлли мигдарда кичик термокарст эюлляри йайылмышдыр.

Лаврентийа йайласында вя Лабрадорда мцхтялиф конфигурасийалы, сащил хятти чох эиринтили-чыхынтылы олан, яксяр щалда бузлагларын щярякяти истигамятдя узанмыш бузлаг, бузлаг-тектоник мяншяли чюкяклярдя кцлли мигдарда эюлляр йерляшир. Бунларын чоху дайаз эюлляр олуб, ичярисиндя кичик гайалар (гойун кялляляри) вя адаъыглар вардыр. Канаданын шимал-гярбиндяки эюллярдян Бюйцк Айы, Бюйцк Гул эюлляри тектоник-бузлаг мяншяли эюллярдир. Бу эюлляр Маккензи чайынын сявиййясини тянзим едмр. Илдя 6-7 ай вя даща чох бузла юртцлц олур.

Ъядвял 2

Бюйцк эюллярин ясас сяъиййяси




Эюллярин ады

Сащяси км2-ля

Сявиййясинин йцксяклийи, м-ля

Дяринлийи,м-ля

Эюлцн су айнасынын

Су топлайыъы щювзясинин

Эюлцн сятщинин

Ян ашыьы нюгтядя дибинин

орта

максимал

Щямчинин км3

Йухары эюл

Мичиган


Щурон

Ери


Онтарио

82414

58116


59596

25719


19477

207200

175757


188086

84649


90132

183,5

176,9


176,9

174,4


74,8

-213,6

-104,6


-51,9

+110,4


-162,5

114

99

76



21,3

91,5


397,1

281,5228,8

64

237,3


1635

5760


4680

545


1710

Шимали Америкада ян бюйцк эюлляр Канада галханы иля Мяркязи дцзянликляр арасында йерляшян вя чох мцряккяб мяншяли Бюйцк эюллярдир. Бурада цмуми сащяси 245312км2 олан беш бюйцк эюл вар – Йухары эюл, Мичиган, Щуррон, Ери вя Онтарио (ъядвяля бах). Бу, дцнйада ян бюйцк ширин су щювзясидир. Эюллярин максимал дяринлийи 64-397 м, орта дяринлийи 21,3 – 144 м арасында дяйишир. Бюйцк эюлляр, Онтарио мцстясна олмагла, дяниз сявиййясиндян тяхминян ейни йцксякликдя йерляшир (174-123,5 м). Ери эюлц иля Онтарионун сявиййя фярги 100 м –я чатыр (Ери – 174,4, Онтарио – 74,8). Бунларын арасында мящшур Ниагара шялаляси вардыр. Цмумиййятля бюйцк эюлляр бир-бири иля ялагядардыр.

Бюйцк эюлляр яираф вилайятлярин иглимя хейли тясир эюстярир. Гышда онлар тямамиля бузла юртцлмцр. Буна эюря эюлляр йцксяк олдуьундан сиклон режими йараныр, чох гар йаьыр. Йайда яксиня,эюлляр вилайятиндя щаванын орта температуру ятраф сащялярдян бир нечя дяряъя аз олур, булудлуг артыр, йаьыш йаьыр. Бюйцк эюлляр Мцгяддяс Лаврентийа чайынын су режимини хейли тянзимляйир. Цмумиййятля бу эюллярин АБШ вя Канада игтитсадиййатында ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр.

Бюйцк щювзядя реликт мяншяли бир чох дузлу эюл вардыр. Бунлардан ян бюйцйц Бюйцк дузлу эюлдцр (дузлулуьу 300%). Мяркязи Америкада тектоник мяншяли эюллярдян ян бюйцйц Никарагуа (сащ 8000 км2) вя Макагуа эюлляридир.


ТОРПАГ ВЯ БИТКИ ЮРТЦЙЦ

Шимали Америкада торпаг вя битки юртцйцнцн йайылмасында ъоьрафи зоналлыг гануну айдын эюстярир. Материкин ъоьрафи мювгейиндян аслы олараг бурада тропик вя субтропик гуршагларын торпаг вя биткиляриндян тутмуш, субарктика вя арктика гуршагларынын торпагларына гядяр мцхтялиф торпаг типляри вя битки групларына раст эялмяк мцмкцндцр. Даьларда торпаг вя битки юртцйц шагули зоналлыг ганунуна уйьун щалда йайылмышдыр. Ъянубдан шимала щярякят етдикъя шагули зоналарын типи вя гурулушу хейли дяйишир.

Арктика гуршаьында тамамиля арктика сащрялары цчцн хас олан торпаг вя битки юртцйц йайылмышдыр (Арктика сящрасы зонасы). Бу гуршаьын даьлыг яразиляринин буздан азад олан сащяляриндя гцтб сящралары цчцн сяъиййяви торпаг вя битки нювляри инкишаф етмишдир.

Арктика гуршаьынын дцзянликляриндя (ясасян Канада Арктика архипелагында, Викторийа адасынын ъянубу мцстясна олмагла, Бутийа вя Мелвилл йармадаларында) дашлы-кясякли вя глейли-тундра торпаглары йайылмышдыр. Бу гуршагда щаванын температуру чох алчаг, веэетасийа дюврц ися гыса олдуьундан, торпаг вя битки юртцйцнцн йахшы инкишаф етмяси цчцн ялверишли шяраит йохдур. Йайда щаванын температуру 5 –60 олдуьу щалда, торпаьын вя тцнд рянэли даь сухурларынын сятщи 300–йя гядяр гызыр. Буна эюря бурада веэетасийасыны 2-3 айа баша вуран артика биткиляри битир. Йайда торпаг сятщиндян 40 см дяринлийя гядяр дондан азад олур вя онун цст гатында биоложи присес ъанланыр. Лакин эеъяляр щава температурунун 00-дян ашаьы дцшмяси биткилярин инкишафында кяскин суткалыг ритм йаранмасына сябяб олур. Бу гуршагда ян чох ибтидаи биткиляр йайылмышдыр. Бунлардан йосунлары (бунлар ясасян торпаьын сятщиндя олур), щямчинин мамыр вя шибйяляри эюстярмяк олар. Али биткиляр тала щалында кичик чюкякликлярдя мяскян салыр. Бунлардаг мцхтялиф отлары вя алчаг коллары эюстярмяк олар. Арктика гуршаьынын шимал щиссясиндя бу биткиляр торпаг сяищинин ъями 5-10%-ни, ъянубда ися 40-50%-ни юртцр. Бу биткиляр алтында, тяркибиндя битки галыгларынын вя микроорганизмлярин щяъми 3-5 % -я чатан, кясякли, йахуд гумлу вя эилли механики тяркибли ашынма мящсулу - арктика торпаглары ямяля эялмишдир.

Субарктика гуршаьында тундра вя мешя-тундра зоналары йерляшир. Бу гуршагда иллик радиасийа балансы 10-20 ккал/см2 гядяр артыр, веэетасийа мцддяти 2-3 айа гядяр узаныр. Орта айлыг температур 100-я галхыр. Лакин бу зоналарда йай чох гыса вя сярин кечмякля, шахталар тез дцшцр. Иглим чох контенентал олдуьундан, даими донушлуг бцтцн яразидя йайылмышдыр. Гыш материкин башга йерляриндя олдуьундан даща сяртдир. Йайда яразинин эцняш хейли гыздырыр, сятщдян 1,5 – 2 м дяринлийя гядяр торпаьын дону ачылыр. Щяр ики зонанын гярб вя шярг вилайятляри океан иглими тясириня мяруз галыр.

Тундра зонасынын сащил вилайятляринин ясас биткиляри мцхтялиф от биткиляридир (дриадлар, гцтб лаляси, аъыговуг Кассиопей, дашдялян, тахыл биткиляри вя с.). Бунлар дахили вилайятляря тяряф ъыртдан тозаьаъы, сюйцд, бухур колу вя с. бойу 1 м-я чатан колларла явяз олунур. Бу истигамятдя щямчинин мамыр вя шибйяляр дя артыр, чюкяклярдя чилкимиляр эениш йайылыр. Чох йердя тундра тундра биткиляри сятщи тамамиля юртцр. Онларын гырыглары чцрцйя билмир вя торпаьын сятщиндя топланараг йайда торпагдан бухарланманы азалдыр, торфлуг вя батаглыгларын йайылмасына кюмяк едир. Тундранын ясас торпаглары батаглыг вя глейли-тунлра торпагларыдыр. Глей гаты айдын эюрцнцр. Щумусун мигдары аздыр.

Мешя тундранын иглими даща чох континенталдыр. Йайда орта айлыг температур 100-дян бир гядяр артыг олур, сейряк мешялярин вя тяк-тяк аьаъларын бюйцмяси цчцн шяраит йараныр.

Цмумиййятля бу зонанын ландшафты тундрайа нисбятян даща рянэарянэдир. Эениш суайрыъы дцзянликлярдя ясасян мамырлар, йосунлар вя тяк-тяк аьаълар битир. Чай дяряляриндя дренаж нисбятян йахшы олдуьундан аьаъ биткиляри цстцн олур. Буна эюря дя эениш суайрыъы дцзянликлярля чай террасларынын торпаглары фярглидир. Суайрыъы дцзянликлярдя торпаглар тундра торпагларына даща йахын олуб, подзоллашма о гядяр щисс олунмур. Чай дяряляриндя ися глейли подзол торпаглар инкишаф етмишдир. Бу торпагларын эенетик гатлары нисбятян йахшы сечилир. Мешя – тундра аьаъ биткиляринин шимал сярщядини гара вя аь кцкнар, шяргдя аь шам, балзам шамы, гярбдя гара шам, чай дяряляри иля балзам говаьы хейли шимала ирялиляйир. Ъянуба эетдикъя битки юртцйцндя аьаъларын ролу артыр. Зонанын шимал щиссясиндя бу 25%, ъянубда ися 80% тяшкил едир. Бу, артыг тайгайа кечид зонасыдыр.


Шякил Тябии ландшафт типляри

1-бузла юртцлц сащяляр, Арктика вя тундра торпаглары; 1а – даь – тундра торпаглары;

2-даими донушлуг сащяляринин чимли-торплу вя чимли-кобудщунуслу торпаглары;

3-падзол вя чимли-падзол торпаглар; 3а-даь-падзол вя чимли-падзол торпаглар

4-даь-мешя чюлляринин боз-мешя торпаглары; 4а- мешя-чюллярин боз-мешя торпаг-

лары5- гонур мешя торпаглары; 5а –даь-гонур-мешя торпаглары; 6- прерилярин гонур

торпаглары; 7- чюллярин гара торпаглары; 7а – даь чюлляринин гара торпаглары; 8 –

гуру чюллярин шабалыды торпаглары; 9 - йарым-чюлляринин гонур торпаглары; 10 –

субтропиклярин сары вя гырмызы торпаглары; 11 – прериллярин гырмызымтыл-гара торпаг-

лары; 12-субтропик сащялярин гящвяйи торпаглары; 12а – субтропик мешя вя коллуг

лары даь-гящвяйи торпаглары; 13- субтропик сящра торпаглары; 14- тропик сящра тор-

паглары;15- коллуглу чюллярин боз-гящвяйи торпаглары; 18 – щцндцротлу саваннала

рын гырмызы латерит торпаглары; 19 – щямишяйашыл рцтубятли мешялярин гырмызы вя сары

латерит торпаглары; 20 – чай мяъраларынын аллцвиал торпаглары.

Шякил Тябии ландшафт типляри:


Арктика гуршаьы: 1- гцтб сащяляринин бузлу сящралары: 2- мамыр вя шибйяли артика

тундралары. Субарктика гуршаьы. 3-гцтб сящралары вя тундра сащяляри; 4- мцлайим

континентал иглимли сащялярин мамыр вя шибйяли тундралары; 4- мцлайим континентал

иглимли сащялярин мамыр вя шибйяли тундралары; 5- мцлайим континентал иглимли

сащялярин ийняйарпаглы сейряк мешяляри вя даь тундралары. Мцлайим гуршаг: 6-

оекан сащили сащяляринин мцлайим-континентал вя континентал иглимли яразилярин

тайга мешяляри; 7- мцлайим континентал иглимли сащялярин гарышыг мешяляри; 8-

ярг океан сащили яразилярин даима рцтубятли енлийарпаглы мешяляри; 9- даьлыг ярази

лярин мешя вя алп чямянликляри сащяси; 10- мцлайим дяряъядя рцтубятлянян ен

лийарпаглы мешяляр 11- прериляр (рцтубятли чюл вя мешя-чюл сащяляри); 12- конти

нентал иглимли яразилярин гарышыг мешяляри; 13 – континентал иглимли яразилярин ме

я-чюл сащяляри; 14- океан сащили яразилярин даь-тундра сащяляри; 15- континентал

вя мцлайим континентал иглимли яразилярин даь-тундра сащяляри; 16-мцлайим кон

тиненталиглимли чюлляр; 17-континентал иглимли гуру чюлляр; 18 - мцлайим континен

тал иглимли сящра вя йарымсящралар: Субтропик гуршаг: 19-океансащили яразилярин

даима рцтубятли гарышыг мешяляри: 20-субтропик гуршаьын прериляри; 21- мцлайим

континентал иглимли чюлляр вя коллуглар; 22-мцлайим континентал иглимли гуру чюл

ляр вя коллунлар; 23-Аралыг дянизи типли иглим сащяляринин даь мешяляри вя алп чя

мянликляри; 25- континентал иглимли даьлыг яразилярин сейряк мешяляри вя чюлляри;

26 континентал иглимли коллуглу йарымсящралар вя сящралар. Тропик гуршаьы: 27-

нисби рцтубятин йцксяклийи иля фярглянян сящра вя йарымсящралар; 28- сейряк мешя

вя чюлляр сащяси; 29-даьлыг яразилярин даима рцтубятли мешя-чямян сащяляри; 30-

фясли рцтубятлянян саванна,сейряк мешяляр вя коллугларо сащяси; 31-даима рцту

бятли тропик мешяляр; 32-фясли рцтубятлянян гарышыг (йарпаьыны тюкян щямишяйашыл)

мешяляр; 33-даьлыг

яразилярин фясли рцтубятлянян мешя-чюл вя мешя-чямян сащяляри. Субекваториал

гуршаг: 34- даьлыг яразилярин даима рцтубятли мешя-парамос вя мешя-чямян сащя

ляри; 35-фясли рцтубятлянян ясасян йарпаьыны тюкян мешяляр.


Башга материклярдя олдуьу кими,Шимали Америкада да мцлайим гуршаг даща эенишдир. Кордилйерлярин шяргдяки дцзянликлярдя мешя, мешя-чюл вя йарымсящра ъоьрафи зоналары инкишаф етмишдир. Мцлайим гуршаьын Кордилйерлярля тутулмуш гярб даьлыг щиссясиндя шагули зоналлыг юзцнц айдын эюстярир вя даьлыг, юлкянин ландшафтына даща рянэарянэлик верир.

Дцзянликдя мцлайим гуршаьын мешяляр зонасында тяйга мешяляри даща эениш ареала малик олуб, Кордилйерлярин шярг ятяйиндян Атлантик океаны сащилляриня Гядяр узаныр вя бир нечя йарымзонайа айрылыр (орта вя ъянуб тайга). Тайга мешяляри зонасында гыш хейли сярт (250-я гядяр шахталар олур),йай айлары сяриндир. Бухарланма зяиф олдуьундан йаьынтыларын мигдары аз олса да ( 400-700 мм) торпагда рцтубят бол олур. Тайга мешяляри яразисиндя (хцсусиля орта тайганын шимал вя шимал-гярби) даима донушлуг мцшащидя едилир. Йай айларында торпаг сятщдян 2-2,5м дяринлийя гядяр донушлугдан азад олур.

Орта тайга ян эениш йайылыб мешя ямяля эятирян ясас аь кцкнар, балзам аьшамдыр. Бунлардан башга Америка гарашамы, тозаьаъы, говаг аьаъынын бязи нювляри (о ъцмлядян титряк говаг) бу мешялярдя раст эялир. Эюстярилян мешя ямяля эятирян ясас аьаъ нювляри бязян мцяййян яразилярдя тямиз ассосиасийада олур. Мясялян: ъянуби Лабрадордан ибарят олдуьу щалда, кцкнар, кцкнар-аьшам мешяляри иля йанашы бурада беймут шамы, банкс шамы, гырмызы шам чох йайылмышдыр. Бу ахрынъылар ян чох гумлу торпагларда битир. Гярбдя Маккензи чайы щювзясиндя тайга бир гядяр сейряк олуб, ачыг ийняйарпаглы н.влярдян (шам, аь кцкнар, гарашам) ибарятдир. Ъянубда хырда йарпаглылардан титряк говаг йайылмышдыр. Лабрадорда мешяалтында мамырлар вя коллар (гараэиля вя с.) битир. Тайга мешяляри алтында ясасян подзол торпаглар инкишаф етмишдир. Бунунла йанышы хейли сащядя батаглыг вя чимли-глейли торпаглар да йайылмышдыр. Канаданын гярбиндя сейряк мешялярдя ясасян чимли-глейли боз торпаглара раст эялинир.

Кордилйерлярдя вя Сакит океан сащилляриндя ийняйарпаглыларын бир чох нювляри эениш йайылмагла ъянубда субтропик гуршаьа гядяр узаныр. Бурада даьятяйи вя орта даьлыг зона ийняйарпаглылардан, йцксяк даьлаг ися даь-чямян вя даь-тундра биткиляриндян ибарятдир. Йаьынтыларын бол олан вя гышы чох шахталы кечмяйян сащил овалыгларында мешя чямян гонур мешя торпаглары цстцн олан ландшафтлар йаранмышдыр. Бунлардан щумусун мигдары подзол торпагларда олдуьундан чохдур. Кордилйерлярин Сакит океан сащилляриндя даьятяйи вя орта даьлыгда (Алйаска, Канада вя АБШ-ын шм. шяргиндя) Ситха кцкнары, дуглас аьшамы, тсуга, чох сых мешя ямяля эятирян гырмызы сярв аьаъы эениш йайылмышдыр. Щцндцрлцйц 80-100м-я чатан нящянэ аьаълар алтында мешяалты коллардан ибарятдир. Торпаьын сятщиндя айыдюшяйиляр вя мамырлар битир. Йаьынтылыр бир гядяр аз олан сащялярля дуглас аьшам вя сары шам мешя тяркибинин ясас аьаъларыдыр. Бу мншялярдя ийняйарпаглыларын башга нювляриня дя раст эялинир. Сакит океан яащилляриндя ийняйарпаглы мешялярин ъянуб сярщяди 400 шм.ениня гядяр ъянуба дцшцр. Мешянин ъянуб сярщяди йарымхонасында адлары чякиляк аьаъларла йанашы аьшам, гянд шамы вя с. вар. 400 шм. ениндя щямишяйашыл секбоййа, 1500 м йцксякликдя ися материкин ян нящянэ аьаъы секвоййайа раст эялинир щцндцрлцйц 150 м-я гядяр вя диаметри 10 м-дян артыг олан секвоййалар кечмишдя чох эениш ярази тутурду, щазырда хейли сащялярдя гырылмышдыр.

Бу сащялярдя енлийарпаглылардан орегон палыдына да аз-чох раст эялмяк олар (ясасян ъянубда). Алйаскада даьларын йамаълары цзря 800-1000-м-дян, Канадада ися 1200-2000 м-дян йхары меянин тяриби дяишир. Бурада даь щемлоку, алп аьшамы вя с. битир. Торпаглар даь подзол торпагларыдыр. Алййаскада мешя гар хяттиня гядяр галхыр, Канадада мешядян йухарыда даь тундрасы, 480 шм.е-дян ъянуба ийняйарпаглы, даь мешяляриндян йухары субалп вя алп битки зоналары йерляшир. Кордилйерлярин шярг ятяйиндя йаьынтыларын азалмасы иля ялагядар олараг тайга мешяляринин сярщяди чох шимала галхыр, шяргя эетдикъя о йенидян ъянуба яйилир вя Бюйцк эюлляр вилайятиндян кечир.

Материкин шяргиндя тайгадан ъянубда гарышыг мешяляр зонасы йерляшир. Бу зонада гыш айларында температур тайгада олдуьундан бир гядяр йцксякдир (-3-180). Буна эюря мешянин тяркибиндя енлийарпаглы мешяляр релйеф, торпаг вя рцтубятлянмя дяряъясиндян асылы олараг нювбяляшир. Су кечирмяйян чюкцнтцлярдян тяшкил олмуш рцтубятли йцксякликлярдя,морен тяпяляриндя ийняйарпаглылар (Канада щемлоку, туйа, шам, кцкнар, аьшам,гарашам вя с.), лйосабянзяр эиллиъялярдя енлийарпаглылар- аьъагайынлар, шярг щеморку, фыстыг, палыдын мцхтялиф нювляри, Америка гараьаъы, сары тозаьаъы вя с. йайылмышдыр. Гярбдя эетдикъя иглимин континенталлашмасы иля ялагядар олараг енлийарпаглы титряк говаг, балзам говаьы, каьыз (йахуд аь) тозаьаъы вя с. хырдайарпаглылар явяз едир. Мешяалтында ардыъ, гараъющря, фындыг, сумах вя мцхтялиф от биткиляри инкишаф етмишдир. Гарышыг мешялярзонасында ясас торпаглар чимли-подзол торпаглары вя ящянэдашы вя ящянэдашынын гатлары йайылан яразилярдя чцрцнтцлц-карбонатлы торпаглардыр.

Бюйцк эюлляр вилайятиндян ъянубда вя ъянуб-шяргдя Мяркязи дцзянликлярин чох йаьынты олан шярг щиссяси, Аппалач даьларыны ящатя едян дцзянлик вилайятляр субтропик енликляря гядяр зянэин енлийарпаглы мешялярля юртцлцдцр. Енлийарпаглы мешялярдя веэетасийа мцддяти 7 айа гядяр давам едир. Орта йанвар температуру –2-70, орта ийул +20-240-дир. Йаьынтыларын иллик мигдары 700-800мм, бухарланма габилиййяти 800-1000 мм-дир. Бу мешялярдя мешя ямяля эятирян ясас аьаъ нювляри: аь палыд, гырмызы палыд, ирийарпаг палыд, фыстыг, шабалыд, аьъагайын, тсуга, ъюкя, сярв аьаъы вя с-дир. Мешяляр хашхашла, сых мешяалты коллар вя отларда зянэиндир. Аппалач даьларында енлийарпаглыларла йанашы, ийняйарпаглылар да йайылмышдыр. Йаьынтылары нисбятян аз олан,йахшы дренажлы сащялярдя палыд мешяляри, даща чох рцтубятли алчаг даь йамаъларында палыд - фыстыг, аьъагайын мешяляри 700-1000 м-я гядяр щцндцрлцкдя, даьларын орта вя йцксяк йамаъларда (1500-1900 м-я гядяр) кцкнар-шам мешяляри эениш йер тутур. Кцкнар-шам мешяляриндян йухары кичик яразийя малик олан йцксяк суайрыъыларда субалп чямянляриня вя коллуглара раст эялинир. Енлийарпаглы дцзянлик вя даьятяйи мешялярин йериндя кечмишдя шабалыд мешяляри битмишдир. Плейстосен бузларындын кянарда йерляшдийиня эюря бу мешяляр бузлашма дюврцнда о гядяр зийан чякмямиш вя нювъя зянэиндир. Мешя тяркибиндя цчцнъц дювр биткиляринин паликтляриня дя тясадцф едилир (мяс. занбаг аьаъы).

Инсан ияряфиндян гырылмыш мешялярин йериндя йаранан тякрар мешяляр нювъя йохсулдур (ясасян палыд, чинар вя хырдайарпаглылар). Енлийарпаглы мешяляр зонасынын гярб вилайятляриндя иллик йаьынтыларын мигдары азалдыьындан мешя сейрякляшир, парк шякили алыр. Беля мешялярдя от биткиляри (степ формасийасы) йахшы ишкишаф етмишдир. Бу мешялярин торпаглары цст гаты чцрцнтц маддыси иля зянэин олан гонур мешя торпагларыдыр. Типик гонур мешя торпаглары Аппалачын даьятяйи дцзянликляриндядир. Торпаглар тайгада олдуьундан 2-5 дяфя артыг цзви кцтля алыр (20-30 сент. ща). Торпагда олан дямир оксиди вя алцмо - силикатлар торпаьа гонур рянэ верир. Шимала тяряф эетдикъя бу торпагларда подзоллашма яламятляри мцшащидя едилир.

Шимали Американын мцлайим гуршаьында гарышыг вя енлийарпаглы мешяляр гярб вя шимал-гярб тяряф йаьынтыларын азалмасы нятиъясиндя сейрякляшир вя степ (чюл) биткиляринин цстцн олдуьу мешя-чюл зонасы иля явяз олунур. Иглим хцсусиййятляриндя асылы олараг шяргин мешяли вилайятляри иля Кордилйерлярин шярг ятякляри арасында шимали Америка мешя чюлляри вя чюлляринин (степляринин) мцхтялиф нювляри бир-бирини явяз едир вя шималдан ъянуба узанан йарымзоналары (зоналар) ямяля эятирир. Шяргдя Миссуринин ашаьы ахары иля Миссисипи арасында даща чох рцтубят алан Мяркязи дцзянликлярин гярб щиссясиндя чох зянэин прериляр йерляшир. Преридя йаьынтыларын иллик мигдары ади чюллярдя олдуьундан хейли артыгдыр вя бу, мешя иля ади чюл арасында кечиддир. Бурадан шималда мешя-чюл енсиз золаг шяклиндя шимал- гярбя, Кордилйерлярин ятяйиня гядяр узаныр (шимали Саскачеван чайы щювзясиндя). Мешя-чюлцн шимал щиссяляри шимал-шяргдя тайга иля сярщядлянир вя иглим ъянуб щиссяляря нисбятян гышда сярт, йайда нисбятян сяриндир; йаьынтылары аз олмагла Гярби Сибир мешя-чюлцнц чох хатырладыр. Бу сащя ясил мешя чюлцдцр. Битки юртцйцндя аьаълардан титряк говаг ясас йер тутур. Мешя чайлар ятрафында вя релйефин алчаг щиссяляриндя тала шяклиндя битир. Галан яразилярдя тахыл вя от биткиляри цстцндцр (артыг, довшантопалы, йумшаг сцпцрэя вя с.). Торпаг юртцйцндя боз – мешя торпаглары вя чямян гараторпаглы эениш йер тутур. Гурунт суларынын сявиййяси йцксяк, торпаьын ана сухурлары яксярян дузлудур. Яразидя чохлу кичик эюлляр вя эюлмячяляр вардыр.

Шимали Америка прериляриндя щцндцрбойлу отлар чох зянэин инкишаф етмишдир. Ясас биткиси тахылкимилярдян мави дашдайан вя хырда шашдайандыр. Мави дашдайанын бойу 1,8 м-я чатыр. Бу бязян яразилярдя от битки юртцйцнцн 80%-ини тяшкил едир. Башга отлардан щинду оту, чямян гыртыъы, ясмяляр, гуш оту, чящрайы сцпцрэяэцлц, хачэцлц вя бир чох башга отлара раст эялинир. Бунларын инкишаф хцсусиййятиндян асылы олараг веэетасийа дюврцндяпрерилярин цмуми эюрнцшц, от-битки тяркиби вя рянэи дяйишир. Иглим вя битки юртцйц преридя гараторпаьабянзяр торпагларын ямяля эялмяси цчцн ялверишлидир. Бу торпагларын цст гаты (0-40 см) гонур тцнд боз рянэиндядир. Щумусун мигдары 3-10%-дир. Битки юртцйцнцн чох зянэинлийиня бахмайараг торпагда щумусун мигдары типик гараторпаглардан аздыр. Бунун ясас сябяби преридя щумусун тез минераллашмасы вя тюрямя минералларын синтезидир. Кимйяви тяркибляриня эюря прери торпаглары гараторпаглардан гонур-мешя торпагларына даща йахындыр. Мешя-чюл вя прери типли битки юртцйцня Кордилйерляр, дахили Колунбийа вя Фрейзер йайлаларында да раст эялмяк мцмкцндцр.

Мешя-чюл вя прериндян гярбя чюл вя гуру чюл зоналары йерляшмишдир. Щямин зоналар Бюйцк дцзянликлярдя Шимали Саскачеван чайындан ъянубда Лйано-Естакадо йайласына гядяр узанан эениш бир яразини (гярбдя Гайалы даьларын ятяйиня гядяр) вя Мяркязи дцзянликлярин прериндян шимал-гярбдя йерляшян гярб, шимал-гярб кянарыны тутур. Бу яразидя ясил чюлляр (степлшяр) нисбятян енсиз золаг шяклиндя зонанын шярг кянарыны тышкил едир. Буруда йаьынтыларын иллик мигдары 550 мм –дир. Бухарланма габилиййяти йаьынтыларын иллик мигдарындан хейли артыг, гураглыг индекси ващидя бярабярдир. Йаьынтыларын ясас йайда лейсан щалындадцшцр вя хятти ерозийанын эцълц инкишафына сябяб олур. Шимали Америка чюлляринин ясас биткиляри мцхтялиф отлу-чимли вя биткиляридир. Бунлардан топал (довшантопалы), айрыг, назикбалдыр, дашдайан, шийав, дараготу вя с. эениш йайылмагла, сых юртцк ямяля эятирир. Чюл зонасынын типик торпаглары ади гараторпаглардыр. Торпагда щумусун мигдары Авропа чюлляринин гараторпагларында олдуьундан аздыр. Ерозийа просесляринин эениш йайылмасына бахмайараг, бу зона башдан – баша якилмишдир.

Гуру чюлляр даща эениш зона ямяля эятирир. Бурада йаьынтыларын иллик мигдары 400 мм - я гядярдир. Лакин бязи иллярдя 250 - 300 мм –я гядяр азалыр. Бухарланма габилиййяти 1000 мм -я чатыр. Гуру чюллярдя от биткиляри алчагбойлу олмагла, торпаьын сятщиндя бцтюв юртцк ямяля эятиря билмир. Ясас биткиляри грам оту, бизон оту, топал, гумлу торпагларда йовшан вя башга ксерофитлярдир. Гуру чюллярдя от биткиляринин веэетасийа дюврц чох гысадыр (йазын ахры вя йайын яввяллляри). Зонал торпаглары шабалыды торпаглардыр. Гуру чюллярдя якин сащяляри аздыр. Чюл вя гуру чюллярдя тяк-тяк йцксялян даьларын йамаъларында шам мешяляри вя коллу – чюл ландшафтына раст эялинир.

Мцлайим гуршаьын Кордилйердахили вилайятляриндя, хцсусиля даь арасы чюкяклярдя вя эениш йайлаларда рцтубятлянмя шяраитиндян асылы олараг чюл (Бюйцк Калифорнийа вадисиндя) ландшафтлары йайылмышдыр. Йарымсящра вя сящра ландшафты хцсусиля Бюйцк щювзя цчцн сяъиййявидир. Бурада релйефин йцксяк дяряъядя диференсийасы (яразинин даь массивляри, даьарасы чюкякляр вя йайлалардан ибарят олмасы) цзцндян йарымсящра вя сящралар хцсуси зона йаратмыр, тала шякилли ареала маликдир. Йаьынтыларын мигдары 100-250 мм-я гядярдир. Бухарланма габилиййяти йаьынтыларын иллик мигдарындан 8-10 дяфя чохдур. Щцндцрлцйц 1 м-дян артыг олан гара йовшан сящрасы даща эениш йайылмышдыр. Бир-бириндян аралы йерляшян йовшан коллары торпаг сятщини там юртя билмир. Релйефин су топланан чюкяк щиссяляриндя сиркан вя с. битир. Боз- гонур торпаглар, шоран вя шоракятляр эениш йайылмышдыр.

Кордилйерлярин мцлайим гуршагда йерляшян щиссясиндя битки вя торпаг юртцйц шагули зоналлыг ганунуна уйьун йайылмышдыр. Бурада шималдан ъянуба шагули ландшафт гуршагларынын гурулушу дяйишир. Беля дяйишиклик щям дя гярбдян шяргя баш верир. Шималда даьятякляриндя шагули гуршагларын ашаьы пилляси мешя вя мешя-чюллярля башлайырса, ъянубда бу гуру чюл, йарымсящра вя сящрадан башлайыр. Даьларын Сакит океан тясири алтында галан гярб йамаъларынрда рцтубят севян мешяляр йайылдыьы щалда, шярг йамаъларда сейряк мешяляр йайылмышдыр.

Канада Кордилйерляриндя эениш яразидя даь мешяляри (йцксяк даьларын кцкнар-шам мешяляри), субалп сейряк мешяляри, алп чямянляри (Канада кордилйерляринин ъянуб щиссясиндя) вя даь-тундра ландшафтлары (щямин яразинин шимал щиссясиндя) йайылмышдыр. Даьларын даща чох рцтцбят алан гярб йамаъларындакы сащил силсиляляри вя адаларда сащил даь кцкнар мешяляри инкишаф етмишдир. Дахили йайлаларда шам мешяляри сащяляр тутур. 500 шм. е-дян ъянуба ахрынъы зона енсизляшиб йох олур, сащил силсиляляриндя даь псевдотуга вя аьшам мешяляри, ондан йухарыда йцксяк даьлыьын кцкнар вя кцкнар-шам мешяляри, цстцн олур. Кордилйерлярин шярг силсиляляриндя ися Колунбийа шам мешяляри ясас йер тутур. Калифорнийа сащил силсиляляриндяки алчаг даьлыгда ясасян мамонт аьаъындан (секвоййа) ибарят олан реликт мешяляри, даь шам мешяляри цстцндцр. Сйерра-Невада, Каскад вя АБШ Гайалы силсиляляриндя шагули гуршагларда охшарлыг чохдур. Бурада, хцсусиля Сйерра-Невада даьларында субтропик гуршаг биткиляри эениш йайылдыьындан, ярази субтропикя аид едилир. АБШ Гайалы даьлары вя Каскад даьларында ийняйарпаглыларын бир чох нювляринин иштирак етдийи даь шам мешяляри, йцксяк даьлыгда кцкнар - шам мешяляри гуршаьы, бундан йухарыда алп чямянляри гуршаьы йерляшир. Ахрынъы аз сащя тутур.

Суптропик гуршагда битки вя торпг юртцйц мцлайим гуршаьын ъянуб щиссясиндя олдуьу кими, ясасян шяргдян гярбя бир-бирини явяз едян зоналар ямяля эятирир. Бунун башлыъа сябяби шяргдян гярбя тяряф рцтубятлянмя дяряъясинин дяйишмяси иля гураглыьын артмасыдыр. Шярг вя ъянуб-шяргдя ясасян рцтубят севян субтропик мешяляр, мяркяздя вя гярбдя ися субтропик гуршаьын чюлляри, сящралары, Сакит океан сащилиндя щямишяйашыл бярк йарпаглы сейряк мешяляр вя коллар йайылмышдыр. Беляликля, Шимали Америкада субтропик гуршаьын шярг вя гярб кянарлариндя щумид вя семщумид ландшафтлар (мцхтялиф мешяляр), дахили континентал вилайятлярдя ися арид, семиарид ландшафтлар (сящра вя чюлляр) цстцндцр.

Шимали Америкада субтропик гуршаьын Атлантик вилайятляри (сащил овалыьы, Пидмонт,Флорида,Ощаййодан ъянубда Аппалач ятрафы дцзянликляр) ил бойу чох йаьынты алыр. Щаванын орта температуру ися гыш айларында беля 00-дян хейли йухары олур. Беля биткилярин веэетасийа дюврц 12 айа гядяр узаныр. Гыш айларында бязян зяиф шахталар баш верир. Бу вилайятлярдя мцхлялиф тяркибли субтропик мешяляр эениш йайылмышдыр. Мешянин нювц ясасян торпаг сятщини тяшкил едян чюкцнтцлярин литоложи хцсусиййятляриндян асылы олараг дяйишир. Ялбяття, буна айры-айры вилайятлярин иглим (температур вя рцтубятлянмя дяряъяси) дя хейли тясир эюстярир. Даща чох рцтубят алан сащил овалыгларында шам аьаъынын бир чох н.вляриндян ибарят олан мешяляр эениш яразини тутур. Бу мешялярдя шамла йанашы виэинийа палыды, магнолийа, мешяалтында ися хырда бойлу палмалар вя щямишяйашыл палыд коллары, сящляб чичяйи вя с. эениш йайылмышдыр. Бязян узунийняли шам, ладон шамы, кирпи шамы тямиз шам мешяликляри ямяля эятирир.

Дцзянликляр чох йердя суйу асан щопдуран гумлардан, гумдашындан вя ящянэдашы лайларындан ямяля эялмишдир. Буна эюря мцхтялиф сухурлардан йаранмыш сащялярдя битки тяркиби дяйишир. Су кечирчн сцхурларын эениш йайылдыьы суайряъы дцзянликлярдя ясасян шам мешяляри, аьыр тяркибли торпагларда гарышыг мешяляр (шам вя енлийарпаглылар) йайылмышдыр. Аллцвиал чюкцнтцлярин йайылдыьы чай террасларында вя батаглыгларда батаглыг сярви, ликвидамбрлар, тисс аьаъы вя с-дян ибарят мешяляр вар. Мцхтялиф отларла юртцлц батаглыглар да чох йер тутур. Флорида йарымадасында мешяляр бир гядяр сейрякдир. Бу мешялярдя ян чох кариб шамы, хырда бойлу палманын башга нювляри битир. Чюкякликлярдя чямян биткиляри инкишаф етмишдир. Миссисипи чайынын терраслы эениш аллцвиал вадисиндя батаглыглар вя тунай мешяляри ясас йер тутур.

Атлантикйаны вилайятлярдя субтропиклярин гырмызы, сары торпаглары, батаглыг вя чямян торпаглары инкишаф етмишдир. Бу торпагларын сятщиня кцллц мигдарда цзвц маддяляр дцшмясиня бахмайараг щумусун мигдары аздыр. Асан щялл олан маддяляр торпаьын дярин гатларына апарылыр. Торпаьын цст гатында ян давамлы минераллар (Сио2) топланыр вя она подзоллашма характери верилир. Бундан ялавя, торпагда манган, дямир оксиди щидратлары, алминиум топланыр вя торпаьа гырмызымтыл, йахуд сарымтыл рянэ верир. Адятян гырмызы торпаглар суайрыъы яразилярин йухары щиссясиндя, сары торпаглар – йамаъларда, чимли - чямян торпаглары вя батаглыглар чай дяряляриндя вя террасларда, чимли – карбонатлары торпаглар ися карбонат сцхурларын йайылдыьы сащялярдя инкишаф етмишдир.

Миссисипи чайы дярясиндян гярбя иглимин континенталлыьы артыр, йаьынтылар азалыр, бухарланма габилиййяти ися хейли чохалыр. Буна эюря мяркязи дцзянликлярдя вя ондан гярбя ландшафтын эюркями ъидди дяйишир.

Миссисипинин аллцвиал вадисинин саь сащили дцзянликляринин шярг кянарында гарышыг муссон мешяляриня бянзяр, шам-палыд мешяляри енсиз зона йарадыр. Бу мешяляр зонасынын гярбиндя (Мяркязи дцзянликлярин ъянуб-гярбиндя) сейряк алчаг бойлу палыд мешяляри йерляшир. Бу мешяляр от биткиляри иля олдугъа зянэиндир. Бу яразилярдя чюл биткиляриннин артмасы вя йаьынтыларынын хейли азалмасы торпаьыг щумусла зянэинляшмясиня сябяб олур. Яразинин ясас торпаглары сары вя гырмызы торпаглардыр. Сейряк мешяли чюлдя ися гырмызы рендзин торпаглар (терра росса) инкишаф етмишдир. Бу зона субтропик мешя-чюл йахуд саванна адландырылыр.

Гярбдя субтропик мешя - чюл субтропик гуршаьынын прериляриня кечир. Субтропик прериляр щяля чох рцтубят алдыьындан бурада сых юртцк йарадан щцндцрбойлу дашдайан эениш йайылмышдыр. Прери от биткиляри алтында гырмызымтыл- гара торпаглар инкишаф етмишдир. Преридян гярбя иглимин континенталлыьы вя гурулуьу даща да артыр. Едуардс, Лйано - Естакадо йайлаларында вя Бюйцк дцзянликлярин гялан ъянуб щиссясиндя субтропик коллу-отлу саванналар ландшафты ясас йер тутур. Флора тяркибиндян асылы олараг гуру саванналар бир нечя нювя айрылыр. Бунлардан алчаг тахыл отларындан вя щямишяйашыл палыд, йцкка колларындан ибарят олан саванналар, мескит оту, тиканлы мескит колу вя малдили ассосиасийаларындан, нащайят яксярян тиканлы коллардан вя от биткиляриндян ибарят олан саванналар ясас йер тутур.

Тиканлы – коллу вя сейряк оту саванналар Мексика йайласынын шимал вя шимал-гярб щиссясиндя эениш йер тутур. Бурада суккулентляр вя отларда акасийа гарышыьы сых коллуглар йарадыр. Суккулентляр чох яъаиб формаларда олур. Щцндцрлцйц бязян 10 м-я чатан нювляри вап. Бунлар бязян чох сых битир,сейряк мешя вя коллуглар ямяля эятирир. Суккулентлярин Мексика йайласында ян чох йайылан нювляри милдили,кактуслар,агавалар, нящянэ сцтунвари кактуслар, йцкклар вя с-дир. Коллуг сейряк отлу субтропик саванналарда ясасян боз - гящвяйи торпаглар йайылмышдыр.

Колорадо йайласында вя Калифорнийанын аз йаьынтылы дахили чюкяк вя дцзянликлярдя сящра вя йарымсящра ландшафтлары цстцндцр. Йаьынтысы нисбятян чох олан сащялярдя субтропик гуручюл вя коллуглара раст эялинир.

Субтропик гуршаьын Сакит океан сащили вилайяиляриндя йаьынтыларынын мигдары бир гядяр артыр. Хцсусиля даьларын гярб йамаълары даща чох рцтубят алыр. Бу вилайятин иглими Аралыг дянизи вилайятляриндя олдуьу кими, йайда чох гуру вя исти , гышда ися йаьмурлу вя мцлайимдир. Калифорнийанын субтропик ландшафтлары ъянуби авропанын субтропик ландшафтларына чох бянзяйир. Яразинин ясас биткиси даь йамаъларында щямишяйашыл бярк йарпаглар коллар вя аьаълар даьарасы чюкякликлярдя ися субтропик чюл биткиляридир. Сйерра-Невада силсилясинин гярб йамаъларында (гшисмян сащил силсилясиндя) торпаг вя биткилярин шагули зоналлыьыны айдын эюстярир. Ян чох йайылмыш битки нювляри ясасян ийняйарпаглылардан ибарят олан ксерофит вя щямишяйашыл коллардыр. Бурада 227-ня гядяр аьаъ нювцндян 62-си ийняйарпаглылардыр. Аьаълардан секвоййанын ики нювц даща мараглыдыр. Бунлардан щямишяйашыл гырмызы аьач вя мамонт аьаъы даща ири аьаъ нюляриндядир. Щцндцрлцйцня эюря йалныз дуглас шамындан эеридя галыр. Эювдяляринин диаметриня эюря ися (7,5 м), мамонт аьаъынын йашы 4000 иля йахындыр. Щямишяйашыл секвоййа сащили силсилясиндя, нящянэ секвоййа ися Сйерра-Неваданын йамаъларында битир. Кол формасийасында вя гырылмыш мешялярин йериндя чаппарал-щямишяйашыл вя гураглыг севян палыд коллары (Бура палыдын бир чох нювляри дахилдир) эениш йайылмышдыр. Мешя вя коллар алтында гящвяйи торпагларын мцхтялиф нювляри инкишаф етмишдир.

Шимали Америка тропик гуршаьа Флорида йарымадасынын ъянуб кянары, Мексика йайласынын мяркязи вя ъянуб щиссяляри, Калифорнийа кюрфязи сащилляри вя ейни адлы йармаданын мяркязи вя ъянуби дахилдир. Щямчинин Мяркязи Америка тамамиля бу гуршагда йерляшир. Тропик гуршагда щаванын температурунун вя рцтубятин йцксяк олмасы зянэин тропик биткилярин, хцсусиля рцтубят севян мешялярин инкишафы цчцн ялверишлидир. Мексика йайласында вя Калифорнийада ися арид тропик ландшафтлар йстцндцр. Бунун сябяби щямин вилайятлярдя рцтубятин чатышмазлыьыдыр. Рцтубятли вилайятлярдя веэетасийа бцтцн ил бойу давам едир. Мексика йайласынын кянар йамаъларында рцтубятлянмя дяряъясиндян асылы олараг мцхтялиф битки – торпаг зоналары йаранмышдыр. Йайланын Сакит океан сащилиндяки дцзянликлярдя мцхтялиф акасийалардан, сейбадан вя с. ибарят тиканлы коллуглар вя йапаьыны дяйишян алчаг мешяляр цстцндцр. Даьятяйи вя алчаг даьлыгда йарпаьыны дяйишян тропик мешяляр ясас йер тутур. Ясас даьлыг яразилярдя гарышыг даь тропик мешяляр йайылмышдыр. Бу мешялярдя шам вя палыд аьаъларынын мцхлялиф нбвляри ясас йер тутур. Шярги Сйерра Мадренин даща чох рцтубят алан йамаъларында вя Ъянуби Сйерра Мадредя мешя гуршаьында лианалар вя тропик мешяалты флормасийа даща зянэиндир. Даьларын йамаъларында шагули зоналлыг юзцнц айдын эюстярир. 1500 м йцксякликдя щямишяйашыл тропик мешяляри йарпаьыны дяйишян енлийарпаглы мешяляр (фыстыг, ъюкя вя с.), бунлары ися 2900 м йцксякликдя ийняйрпаглы мешяляр явяз едир. 3900 м-дян йухарыда йцксяк даь чямянляри гуршаьы йерляшир. Мексика йайласынын дахили щиссяси, Калифорнийанын гураг яразиляри тропик сящралар вя коллу саванналардыр. Бурада суккулентляри, тиканлы коллар йайылмышдыр. Тропик гуршаьын дцзянликляриндя гара торпаглардан, батаглыг вя гырмызы-сары латеритлярдян тутмуш даьлыг яразиляриндя эениш йер тутан даь-гырмызы, даь-сары латерит, гящвяйи-гырмызы вя даь-гящвяйи торпагларына гядяр чох мцхтялиф торпаг нювляри инкишаф етмишдир. Мексика йайласындакы вя Калифорнийадакы тропик сящраларда гумлу, эилли, дашлакясякли сящра торпаглары ясас йер тутур.

Мяркязи Американын битки юртцйц даща зянэиндир. Флориданын вя Ъянуби Сйерра Мадренин ъянуб йамаъы да дахил олмагла бурада ясасян рцтубятли тропик вя субекваториал мешяляр эениш йер тутур. Ъянуби Америка глейляриня бянзяр аьаъ нювляри иля зянэин, лианалы, епифитли мешяляр даща чох йаьынты алан сащялярдя, 800 - 100 м-я гядяр йцксяклийи олан исти гуршагда (тйерра калйенте) иникшаф етмишдир. Бу мешялярдя мцхтялиф палма аьаълары, каучук верян Ъастиллоа еластиъа, гиймятли одунъаглы алаълар, банан, лианалар битир. Овалыгларда батаглыглар цстцндцр. Торпаглары подзоллашмыш латеритлярдян ибарятдир.

800-1700 м йцксякликдя (тйерра темплада) мешялярдя аьаъабянзяр айыдюшяйиляр йайылмышдыр. 1700 - 3200 м йцксякликдя щямишяйашыл палыд нювляри, магнолийалар, падокарпуслар, айыдюшяйиляри битир. Даьларын йцксяк зирвяляриндя алп чямян биткиляри йайылмышдыр.

Шимали Америка бир чох мядяни биткилярин вятянидир.


Каталог: 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет