Шындықты ұғымдық бейнелеу деңгейіндегі дүниетаным a дүниені қабылдаубет2/4
Дата12.11.2017
өлшемі0.77 Mb.
#7084
1   2   3   4

E) Г.В.Ф. Гегель.Л.Фейрбахтың философиялық ұстанымы:

A) механикалық материализм

B) дөрекі материализм

C) дуализм

D) антропологиялық материализм

E) енжар материализмЛ.Фейрбах іліміндегі адам қандай жаран?

A) құдіретті

B) рухани

C) табиғи

D) әлеуметтік

E) ақыл жетпейтінРационализм принцпі мен ақылды сынауды алға тартушы XIX ғ. философтары:

A) Г.В.Ф.Гегель, Л.Фейербах;

B) И.Кант, И.Фихте;

C) А.Шопенгауэр, Ф.Ницше;

D) К.Маркс, Ф.Энгельс;

E) Ф.Шеллинг, И.Гердер.А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, В. Дильтей қай бағыттың өкілдері?

A) рацианолистік

B) экзистенциалистік

C) иррационализм

D) марксизм

E) неокантшылдық«Әлем еркіндік пен елестету ретінде», «Табиғаттағы еркіндік жайында», «Дәстүрлі даналық афоризмдері» шығармаларының авторы:

A) Л.Фейербах

B) К.Маркс

C) Ф.Ницше

D) И.Кант

E) А.ШопенгауэрА. Шопенгауэрдің негізгі идеялары:

A) Әлем ол материя және табиғат

B) Әлем ол менің түйсіктерімнің жиынтығы

C) Әлемдік рух әлем негізін құраушы

D) Табиғат ол субстанция

E) Әлем ол еркіндік пен елестетуА. Шапенгауэр іліміне сәйкес келетін анықтама:

A) скептицизм

B) нигилизм

C) психоанализ

D) волюнтаризм

E) неотомизмЭкзистенциализмнің ізашары, XIX ғ. даттық философ-жазушы:

A) С.Кьеркегор

B) Б.Спиноза

C) Г.-Х. Андерсен

D) В. Дильтей

E) О.КонтС.Кьеркегордың пайымдауынша адамның өмір сүруінің нақты сипаты не?

A) махабат және жеккөру.

B) сана


C) еңбек

D) ойын


E) қорқыныш және бейтараптық


В. Дильтейдің айтуынша жаратылыстану ғылымдары түсіндіру әдісіне негізделген, ал әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар қандай әдіске негізделген?

A) Есептеу

B) Аңғару

C) Түсіну

D) Еске түсіру

E) Ақымен көруФ. Ницшенің «Құдай өлді» - дегені нені білдіреді?

A) Барлығы мүмкін принцпін бекіту

B) Нигилизмді өмірлік ұстаным ретінде бекіту

C) Атеизмді бекітуге шақыру

D) Волюнтаризмді бекіту

E) Өмір философиясының бастамасыФ.Ницшенің негізгі ұғымдарының бірі

A) Тарихи тұлға

B) Құдаи адам

C) Жоғары адам

D) Әмбебап тұлға

E) Алғашқы адамПозитивизмнің негізін салушы:

A) С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, К.Ясперс

B) О.Конт, Г.Спенсер, Дж.С.Милль

C) И.Кант, Ф.Шеллинг, Г,В.Ф.Гегель

D) А.Камю, Ж.-П.Сартр

E) Л.Н.Толстой, Ф.М.ДостоевскийДиалектикалық -материалистік философияның негізін қалаушылар

A) Левкипп және Демокрит.

B) Ф. Бэкон және Р. Декарт.

C) К. Маркс және Ф. Энгельс.

D) Г.В. Плеханов және и В.И. Ленин.

E) П. Гольбах және К. ГельвецийМарксизм философиясының тікелей алдын алушылар

A) Г.В.Ф.Гегель, Л.Фейербах

B) А.Шопенгауэр, Ф.Ницше

C) С.Къеркегор, В.Дильтей

D) О.Конт, Г.Спенсер

E) Г.В.Плеханов, В.И.ЛенинМарксизм бойынша мемлекет тағдыры, тарих барысы немен анықталады?

A) Діннің дамуымен

B) Моральдың дамуымен

C) Экономика дамуымен

D) Танымал тұлғалардың әсерімен

E) Идеялар дамуыменК.Маркс бойынша қоғамдық болмыстың қоғамдық санамен арақатынасы:

A) қоғамдық болмыс қоғамдық сананы анықтайды.

B) қоғамдық сана қоғамдық болмысты анықтайды

C) олар өзара абсалютті байланыста

D) Олар бір-бірін толықтырады

E) олар антогонистіФ.Энгльстің шығармасы

A) Логика ғылымы

B) Таза ақылға сын

C) Материализм және эмприокритицизм

D) Болашақ философиясының негіздері

E) Жануяның, жекеменшіктің және мемлекеттің шығуыҚоғамдық-экономикалық фармация», «базис», «құрылғы», «өндіргіш күштер», «өндірістік қарым-қатынастар» қай философияның негізгі түсінігі?

A) позитивизмнің

B) прагматизмнің

C) неотомизмнің

D) марксизмнің

E) интуитивизмніңМарксизмнің дінге қатысты ұстанымы

A) деизм

B) теизм


C) пантеизм

D) индифферентизм

E) атеизм
«Шығыс- Батыс- Ресей» - орыс философиясының шешуші мәселесін алғаш алға қойған П.Я Чадаевтің шығармасы:

A) «Исповедь»

B) «Философиялық хаттар»

C) Қайырымдылықты ақтау

D) «Ортақ іс философиясы»

E) «Өзін-өзі тану»Славияншылдар мен Батысшылдар арасындағы пікірталас нысанасы

A) Ресей және орыс халықының тарихи тағдыры

B) Қоғамдық болмыстың қоғамдық санамен арақатынасы

C) Жалпы түсініктер табиғаты

D) Әлем танымдылығы мәселесі

E) Экологиялық мәселе«Жалпы бірлік», «адам құдай», шығыс және батыс мәдениетінің синтезі идеяларын қалыптастырушы XIXғ көрнекті орыс философы?

A) Н.Г.Чернышевский

B) Вл.С.Соловьев

C) В.И.Ленин

D) М.В.Ломоносов

E) Г.В.ПлехановОрыс космист-философы?

A) Н.Г. Чернышевский.

B) П.Я.Чаадаев

C) Н.А.Бердяев.

D) А.Л.Чижевский

E) Ф.М.Достоевский.«Бостандық философиясы», «Шығармашылықтың мәні», «Тарихтың мәні», «Адамның мақсаты жайында» кітаптарының авторы XXғ орыс діни философиясының өкілі, 1922ж. Кеңестік ресейден жер аударылған ірі философ.

A) Н.А. Бердяев.

B) В.И. Вернадский.

C) П.А. Флоренский.

D) В.Н. Лосский.

E) Л.И. Шестов«Қылмыс пен жаза» романының авторы, Ш.Уалихановтың досы, жазушы, публицист орыстың танымал ойшылы?

A) Н.А. Добролюбов.

B) Ф.М. Достоевский.

C) Н.Г. Чернышевский.

D) Л.Н. Толстой.

E) В.С. СоловьевОрыс философиясында кешірімділік, қианатсыздық, адамның өзін-өзі жетілдіруі идеяларын ұсынушы кім?

A) Ф.М.Достоевский;

B) Л.Н.Толстой;

C) Н.Г.Чернышевский;

D) В.И.Ленин;

E) Н.А.БердяевМәдени-тарихи типтер концепциясының авторы, XIXғ орыс ойшылы?

A) Н.Я.Данилевский;

B) П.Я.Чаадаев;

C) Н.Г.Чернышевский;

D) К.Э.Циолковский;

E) В.И.Ленин;XIXғ соңындағы XXғ бас кезіндегі орыс діни философиясының өкілі

A) А.И. Герцен;

B) Н.П. Огарев;

C) М.А. Бакунин;

D) П.А.Флоренский;

E) В.Г. Белинский;Кеңес дәуірінде Ресей жерінде басым болған философиялық бағыт?

A) неопозитивизм

B) марксизм-ленинизм

C) неотомизм

D) космизм

E) эмпириокритицизмҚазақстандағы диалектика саласының қалыптасуы мен дамуына ерекше әсерін тигізуші кеңестік дәуірдің ресейлік философы?

A) А.Ф.Лосев

B) В.П.Тугаринов

C) М.М.Бахтин.

D) Г.С.Батищев

E) Э.В.Ильенков
ХХ ғасырдағы «өмір сүру» философиясы:

A) феноменология

B) неопозитивизм

C) постпозитивизм

D) экзистенциализм

E) герменевтикаЭкзистенциализм өкілдері:

A) Маркс, Энгельс, Ленин.

B) Кант, Фихте, Шеллинг.

C) Демокрит, Платон, Аристотель.

D) Поппер, Кун, Фейерабенд.

E) Сартр, Камю, ХайдеггерЭкзистенциалдық философияның өкілі, «Болмыс және Уақыт» еңбегінің авторы?

A) М.Фуко

B) А.Камю

C) М.Хайдеггер

D) Э.Гуссерль

E) Т.Кун
Адам және қоғам өмірінің абсурдтылығы кімнің шығармашылығындағы басты идея болып табылады?

A) К.Ясперс

B) К.Маркс

C) О.Конт

D) М.Хайдеггер

E) А.Камю
«Белдеулік уақыт» қағидасының авторы?

A) Ф.Ницше

B) А.Шопенгауэр

C) М.Хайдеггер

D) С.Кьеркегор

E) К.ЯсперсА.Бергсонның пікірінше шығармашылыққа қабілет немен анықталады?

A) Интуициямен

B) Материямен

C) Инстинктпен

D) Интеллектімен

E) Психикалық ауруларменҚазіргі заманғы діни-философиялық ағым:

A) экзистенциализм.

B) феноменология.

C) структурализм.

D) герменевтика.

E) неотомизм.Әлемдегі құдай болмысының дәлелдігі, адам болмысының мәселелері, білім мен сенім, ғылым мен дін үйлесімділігі қай бағыттың басты тақырыбы?

A) постструктурализм

B) феноменология

C) неопозитивизм

D) постмодернизм

E) неотомизмГерменевтиканы ХХ ғ. философиясының негізгі ағымының бірі ретінде сипаттайтын анықтама:

A) жекелік -адам болмысының философиясы

B) мәтіндерді түсіндіру, талқылау философиясы

C) мәдениеттің құрылымдық негіздерінің философиясы

D) бейсаналық философиясы

E) тілдік философиясыХХ ғ. философиялық герменевтиканың дамуына елеулі үлес қосқан:

A) О.Конт, Г.Спенсер

B) Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский

C) А.Шопенгауэр, Ф.Ницше

D) Х.-Г.Гадамер, П.Рикер

E) Э.Трельч, П.Тейяр де ШарденЗ.Фрейд қай ілімнің негізін қалаушы:

A) психоанализ

B) экзистенциализм

C) позитивизм

D) неотомизм

E) герменевтикаПсихоанализдің өкілдері:

A) А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, В.Дильтей

B) К.Г.Юнг, Э.Фромм, В.Франкл

C) Г.Коген, П.Наторп, Э.Кассирер

D) У.Джемс, Ч.Пирс, Д.Дьюи

E) М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.КамюБілімді, оның пайдалылық қызметінде қарастыратын философия:

A) персонализм.

B) экзистенциализм.

C) неотомизм.

D) прагматизм.

E) позитивизм.Позитивизмнің үшінші тарихи түрі саналатын ХХ ғасырдың философиялық ағымы:

A) феноменология.

B) неопозитивизм.

C) постпозитивизм.

D) структурализм.

E) эмпириокритицизм.Философияны метафизикалық проблемалардан босатуға ұмтылу тән:

A) марксизмге

B) өмір философиясына

C) неопозитивизмге

D) неотомизмге

E) экзистенциализмгеПостпозитивизм философиясының мақсаты:

A) бейсаналықты зерттеу

B) адамзат тарихындағы позитивтік үделерді айқындау

C) билік феноменін оқыту

D) адам болмысын тану

E) ғылыми білімнің дамуын зерттеуПостпозитивизм және «ғылым философиясының» өкілдері?

A) К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд

B) С.Кьеркегор, Ф.М.Достоевский, Н.А.Бердяев

C) А.Камю, Ж.-П.Сартр

D) Э.Мах, Р.Авенариус

E) В.Дильтей, О.Шпенглер, А.Бергсон«Ғылыми революция құрылымы» кітабының авторы?

A) Ф Франк.

B) О. Конт.

C) К. Поппер.

D) Р.Карнап.

E) Т. Кун.Құрымдылық философиясын сипаттайтын әлеуметтік-гуманитарлық әдіс:

A) экстраполяция әдісі

B) гипотетико-дедуктивтік

C) құрылымдылық-қызметтік

D) диалектикалық

E) статистикалық«Білім археологиясын» жасауға ұмтылған, «Сөздермен заттар» кітабының авторы, француз философы, тарихшысы?

A) К.Леви-Строс

B) Ж.-П. Сартр

C) М.Фуко

D) Ж.Делез

E) Ж.ДерридаПостмодернизм философиясының өкілдері:

A) Б. Рассел, Р. Карнап, Л. Витгенштейн.

B) М. Хайдеггер, Ж.П. Сартур, К. Ясперс.

C) Ж. Деррида, Ж. Лиотар, М. Фуко.

D) К. Поппер, Т. Кун, П. Фейерабенд.

E) Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи.«Логоцентризм», «деконструкция», «ажырату», «архехат» - кімнің философиясының негізгі ұғымдары:

A) Ж.Дерриданың

B) А.Камюдің

C) К.Г.Юнгтың

D) М.Хайдеггердің

E) З.Фрейдтің
«Диуани хикмет» философиялық-теологиялық поэмасының авторы?

A) Әль-Газали.

B) Әль-Араби.

C) Ахмет Яссауи.

D) Х. Дулати.

E) Ж. Баласағұн.
XV ғасырдағы ақын-жыраулар өкілі, ұлы қазақ ойшылы?

A) Бухар Жырау.

B) Асан Қайғы.

C) Шортанбай.

D) Шалкииз.

E) Актамберді.XIX ғ. қазақ ағартушысы:

A) Абай Құнанбаев.

B) Дулат Бабатаев.

C) Мустафа Шорманов.

D) Ы. Алтынсарин.

E) Ч. Валиханов.Ы.Алтынсариннің негізгі үлес қосқан философиялық іздену саласы:

A) тарих философиясы

B) білім философиясы

C) табиғат философиясы

D) дін философиясы

E) әдістеме философиясыXIX соңы -XX ғ. басындағы ұлы қазақ ақыны және философ-ағартушы, «Қара сөздердің» авторы:

A) Абай.

B) Шәкәрім.

C) С. Торайғыров.

D) М. Дулатов.

E) М. Жұмабаев.Абай философиясынындағы басты мәселе:

A) таным мәселесі

B) табиғат мәселесі

C) әсемділік мәселесі

D) адам мәселесі

E) экология мәселесіАбай философиясындағы негізгі этикалық принцип:

A) жекелік

B) ұжымдық

C) гумантстік (Адам бол!)

D) гедонистік

E) альтруистік«Үш анық» философиялық шығармасының авторы кім?

A) Ш. Құдайбердиев.

B) Ы. Алтынсарин.

C) А. Құнанбаев.

D) А. Байтұрсынов.

E) С. Торайғыров.«Мұсылмандық тұтқасы» шығармасының авторы, ұлы ақын, философ:

A) М. Жұмабаев.

B) М. Дулатов.

C) С. Торайғыров.

D) А. Байтұрсынов.

E) Ш. Құдайбердиев.Шәкәрім Құдайбердиевтің ілімі бойынша адамның ең басты қасиеті:

A) мақсатшылдық

B) еңбекқорлық

C) батылдық

D) ақкөңілдік

E) ар-ождан«Қамар сұлу» поэмасының авторы, ХХ ғ. басындағы демократиялық интеллигенция өкілі, ұлы қазақ ойшылы:

A) А. Байтұрсынов.

B) А. Бүкейханов.

C) С. Торайғыров.

D) М. Көпеев.

E) Ж. Аймауытов.Ұлы ойшыл, қоғам қайраткері, ағартушы-демократ, ақын, жазушы, лингвист-ғалым:

A) А. Бөкейханов

B) А. Байтұрсынов

C) М. Дулатов

D) М. Көпеев

E) С. СейфуллинҚазақ философиясының тарихында тіл философиясының негізін қалаушы:

A) Ы. Алтынсарин

B) А. Байтұрсынов

C) М. Дулатов

D) Ә. Бөкейханов

E) С.ТорайғыровПсихологиядан қазақ тілінде алғашқы оқулықтың авторы, ақын, жазушы, философ-ағартушы:

A) М. Дулатов

B) М. Жумабаев

C) М. Сералин

D) М. Көпеев

E) Ж. АймауытовКеңес үкіметі уақытында Қазақстан философтары зерттеген танымал сала:

A) әлеуметтік философия

B) ғылыми атеизм

C) тарих философиясы

D) диалектикалық логика

E) формалдық логикаН.Ә. Назарбаевтың ұлттық тарих және халық дәстүрін сақтау мәселелерін толыққанды зерттеген кітабы:

A) Қазақстан ХХІ ғасыр қарсаңында

B) Қазақстан - 2030

C) Тарих ағысында

D) Халыққа жолдауында

E) ҚР Ата заңындаБолмыс туралы философиялық ілім:

A) гносеология

B) онтология

C) антропология

D) социология

E) аксиологияФилософиялық оантологияның негізгі ұғымы:

A) энергия.

B) синергия.

C) субстракт.

D) вакуум.

E) болмыс.Басты онтологиялық категориялар:

A) жалпылық пен жекелік

B) заң және заңдылық

C) болмыс және бейболмыс

D) құтылыс және мән

E) біртұтас және бөлікБардың жалпы негізі мен ішкі бірлігін айқындайтын категория:

A) объект

B) субстанция

C) субъект

D) мән


E) құрылым


«Материя» категориясының анықтамасы.

A) объективтік нақтылық

B) атом және қарапайым бөліктер

C) субъективтік нақтылық

D) қоғамдық қатынастар жиынтығы

E) адамның идеялары мен идеалдарыМатерия болмысының негізгі формалары:

A) орын ауыстыру мен тыныштық

B) энергия және инерция

C) симметрия және ассиметрия

D) кеңістік пен уақыт

E) идеалдық пен нақтылық«Қозғалыс» ұғымының жалпы философиялық анықтамасы:

A) қозғалыс - ол кез-келген өзгеріс, жалпы өзгеру

B) қозғалыс – ол сана ағымы

C) қозғалыс – ол кеңістіктегі заттардың ауысуы

D) қозғалыс – ол адам сезімінің жиынтығы

E) қозғалыс – ол физико-химиялық процестерМатерия қозғалысының ең жоғарғы формасы:

A) биологиялық

B) механикалық

C) әлеуметтік

D) химиялық

E) физикалықҚозғалыстың әлеуметтік формасы дегеніміз:

A) қоғамдық байланыстар мен қатынастар

B) белоктық заттардың өзара әрекеті

C) кеңістіктегі заттардың ауысуы

D) атомдар мен молекулалардың өзара әрекеті

E) оптикалық құбылыстарЖоғарғыдан төменгіге, күрделіден қарапайымға апару принципі:

A) волюнтаризм.

B) редукционизм.

C) архаизм.

D) инструментализм.

E) мистицизм.Объектілердің өмір сүруі ұзақтылығы мен жағдайларының өзгеру қатарын айқындайтын материяның формасы:

A) кеңістік

B) уақыт


C) қозғалыс

D) құрылымдық

E) жүйелілікКеңістіктің жалпы белгілері:

A) шексіздік, жойылмайтындық, өзіндік көзқарас

B) өзін-өзі жаңарту, өзін-өзі бақылау

C) қашықтық, үш өлшемділік, бір тектілік, изотроптылық

D) құрылымдық, жүйелілік, өзін-өзі ұйымдастыру

E) ұзақтылық, бір өлшемділік, бір тектілікУақыттың жалпы қасиеттері:

A) ұзақтығы, бірқалыптылығы, кері қайтпайтындығы, біртектілігі

B) қозғалыссыздық, бөлінбейтіндік

C) өзіндік ұйымдастыру, өзіндік қозғалыс, өзін-өзі қалыптастыру

D) созылмалылық, үшөлшемділік, бір тектілік, изотроптылық

E) таусылмайтындығы, жоғалмайтындығы, құрылымдылығыМатерия мен қозғалыс, кеңістік пен уақыт арасындағы байланысты толыққанды айқындайтын физикалық теория:

A) Ньютон механикасы

B) А. Эйнштейннің қатыстылық теориясы

C) термодинамика

D) Максвелдің электродинамикасы

E) М. Планктың кванттар теориясыМарксизм философиясында әлемнің біртұтастығы қалай анықталады:

A) әлемнің бірлігі оның жаратылысында

B) әлемнің бірлігі оның біртұтастығында

C) әлемнің бірлігі оның материалдығында

D) әлемнің бірлігі оның құдаи жаратылысында

E) әлемнің бірлігі оның абсолюттік рухындаСана – бұл:

A) сезімталдық саласы

B) жалпы психикалық

C) ойлау саласы

D) өзің мен айналыны саналау ушін құдайдан берілген дарын

E) субъективтілік нақтылық, мақсатты бейнелеуСананың ерекше бейматериалдық мәнін айқындайтын философиялық уғым:

A) трансценденталдық

B) құдайшылдық

C) түйсіктілік

D) идеалдылық

E) изотроптылықБейнелеу теориясы тұрғысынан сана дегеніміз:

A) ойлау субстанциясы

B) космостық түйсік бөлігі

C) «Құдайдың айнасы»

D) жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті

E) ой туындататын ми қызметіАқпаратты алу, сақтау, тасымалдауға қызмет ететін белгілер жүйесі:

A) ғылым

B) ес (зерде)

C) тіл

D) практикаE) өнер


Адамның өзін ойлаушы, сезуші және әрекеттенуші субъект ретінде бағалауы:

A) көзқарас

B) бейнелеу

C) психика

D) ойлау


E) өзіндік сана


Сезімталдықтың ең жоғарғы формасы:

A) тітіркену

B) елестету

C) сезіну

D) шабыттану

E) қабылдауЗаттың негізгі қасиеттері, қатынастары мен байланыстарының жиынтығы айқындалатын ойлау формасы:

A) ұғым

B) талдауC) индукция

D) теория

E) қорытындылауБейсаналылықты алғаш рет ғылыми анализдің объекті жасаған:

A) Платон;

B) Ф. Бэкон;

C) З. Фрейд;

D) Г.Ф.В. Гегель;

E) К.Г. Юнг.З.Фрейд бейсаналылықты қай терминмен белгіледі:

A) «Мен»

B) «Жоғарғы мен»

C) «Либидо»

D) «Ол»


E) «Эрос»


Адамның қабылдау, еске түсіру қабілетін сақтайтын:

A) ес (зерде)

B) ми
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет