Ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсiптiк даярлығының үлгiлiк бағдарламасын бекiту туралыбет26/34
Дата09.09.2017
өлшемі5.1 Mb.
#369
түріБағдарламасы
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34
№ р/н

Модуль 1. Математика

Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттары үшiн қолданылады

Деңгей/Level

A

B1

B2

B3

1.

Арифметика
Арифметикалық терминдер мен белгiлер, көбейту және бөлу тәсiлдерi, бөлшек және ондық бөлшек, көбейткiштер мен көбейтулер, салмақ коэффициентi, бөлшектердiң өлшемi және қайта конструкцияланулары, өзара қатынасы және пропорция, орта шама және пайыздар, аудандар мен көлемдер, шаршы және текше түбiрлер

 
 
 

1

 
 
 

2

 
 
 

2

 
 
 2

2.

Алгебра
(a) қарапайым алгебралық сандарды қосу, алу, көбейту және бөлу есептерi, iлгешектердi пайдалану, қарапайым алгебра бөлшектерi

1

2

2

2

(a) сызықты теңеулер мен олардың шешiмдерi;
Бинарлық және қолданылатын басқа да сандар жүйесi
Бiрiктiрiлген теңеулер және бiр белгiсiз логарифмдi екiншi қатарлы теңеулер

-

1

1

1

3.

Геометрия
(a) қарапайым геометриялық түзiлiмдер

-

1

1

1

(b) графикалық бейнелеулер, графиктердiң табиғаты мен қолданысы, графикалық теңеулер/функциялар

2

2

2

2

(c) қарапайым тригонометрия, тригонометриялық қатынастар, кестелердi қолдану және тiкбұрышты және полярлық координат.

-

2

2

2

№ р/н

Модуль 2. Физика

Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттары үшiн қолданылады

Деңгей/Level

A

B1

B2

B3

1.

Зат
Заттың табиғаты: химиялық элементтер, атомдар құрылысы, молекулалар
Химиялық қосындылар
Жағдайы: қатты, сұйық, газ тәрiздес
Жағдайлар арасындағы өзгерiстер

1

1

1

1

2.

Механика

Төмен қара

1)

Статика
Күштер, сәттер және жұп күштер, тартылыс және серпiндiлiк: тартылыс, сығу, қозғалту және бұрау;
Ертiндiлердiң, сұйықтықтардың және газдардың табиғаты мен қасиеттерi;
Сұйықтық iшiндегi қысым және жүзгiштiк.

1

2

1

1

2)

Кинетика
Сызық бойымен қозғалыс: түзу сызық бойымен қозғалу, үздiксiз екпiнмен қозғалу (ауырлық күшiне байланысты қозғалыс);
Айналу сәтi: өзгерiссiз айнала қозғалу (ортадан тебу/ортаға тарту күштерi)
Мерзiмдiк қозғалыс: маятниктiк қозғалыс;
Қарапайым тербелiс теориясы, гармоник және резонанс;
Бергiштiк қатынас және күшпен ұту.

1

2

1

1

3)

Динамика
(b) Масса;
Күш, инерция, жұмыс, энергия (әлеуеттiк, кинетикалық және жалпы энергия)
(c) Сәт, сәттi сақтау;
Импульс;
Гироскоп принциптерi;
Iлу: iлудiң табиғаты және салдары, коэффициентi(тербелiске кедергi)

1
 

1


2
 

2


1
 

2


1
 

1


4)

Сұйықтықтар динамикасы
(a) Ауырлық орталығы және тығыздық
(b) Жабысқақтық, сұйықтыққа кедергi, сипай өтудiң әсерi;
Сұйықтықтың сығылымдылығына әсерi;
Статика, динамика жалпы қысым: Теорема Бернулли, Трубка Вентурри.

 

21

 

22

 

21

 

21

3.

Термодинамика
(a) Температура: термометрлер мен температуралық шкалалар: Цельсия, Фаренгейта және Кельвина; жылуды анықтау;
(b) Жылу қасиетi, жылу спецификасы;
Жылу беру: конвенция, сәулелену және жағдайы;
Көлемдiк кеңею;
Термодинамиканың бiрiншi және екiншi заңдары;
Газдар: мүлтiксiз газдар заңы; спецификалық тұрақты шамаға жылыту және тұрақты қысым, газ ұлғайуының нәтижесi;
Изотермикалық, адиабатикалық ұлғаю, қозғалтқыштар топтамасы, тұрақты шама қысымы және қысым, конденсаторлық және жылу сорғыштары;
Еру және буға айналудың жасырын қызуы, термикалық энергия, жану жылуы.

 
 


2
 
 

-

 
 

2
 
 

2

 
 


2
 
 

2

 
 

2
 
 1

4.

Оптика (жарық)
Жарықтың табиғаты, жарықтың жылдамдығы;
Тебiсу және сыну заңдары, ұшақтың беткi қабатының шағылысуы, сферикалық айналардан шағылысу, сыну, линзамен;
Оптикалық талшық.

-

2

2

-

5.

Толқындар мен дыбыстың таралуы
Толқындардың тербелiсi: механикалық толқындар, толқындардың синусоидальдық тербелiсi, интерференция феноменi, тұратын толқындар;
Дыбыс: дыбыстың жылдамдығы, дыбыстың генерациясы, интенсивтiлiк, биiктiк және сапа Доплер эффектi.

-

2

2

-

№ р/н

Модуль 3. Электротехника негiздерi

Аталған модуль А, В1, В2 және В3 санаттары үшiн қолданылады

Деңгей/Level

A

B1

B2

B3

1.

Электрондар теориясы
Электр қуаттандырғыштарының конструкциялары мен таралуы: атомдар, молекулалар, иондар, қосындылар шегiнде;
Өткiзтердiң, жартылай өткiзгiштердiң және диэлектриктердiң молекулярлық конструкциядары.

1

1

1

1

2.

Статистикалық электричество және өткiзгiштiгi
Статистикалық электричество электр қуаттандырғыштарын тарату;
Тартылудың және тебiсудiң электростатикалық толқындары;
Қуаттандырғыш бiрлiктерi, кулон заңы;
Ертiндiлерде, сұйықтықтарда, газдарда және вакуумде электрдiң өткiзгiштiгi.

1

2

2

1

3.

Электрлiк терминология
Оларға әсер ететiн төмендегiдей терминдер, бiрлiктер және факторлар: әлеуеттерiнiң айырмасы, электрдi қозғалтатын күш, кернеу, ток, кедергi, өткiзгiштiк, қуаттандырғыш, токтың стандартты ағысы, электрондардың ағысы.

1

2

2

1

4.

Электрдiң генерирленуi
Электрдi төмендегiдей тәсiлдермен өндiру: жарық, жылу, iлгектеу, қысым, химиялық реакция, магнетизммен және қозғалыс.

1

1

1

1

5.

Тұрақты электр тогының қайнаркөздерi
Конструкция және базалық химиялық реакция: бастапқы гальваникалық элементтер, екiншi гальваникалық элементтер, қорғасын-қышқылды гальваникалық элементтер, никель-кадмилiк гальваникалық элементтер, басқа да сiлтiлiк гальваникалық элементтер;
Гальваникалық элементтер, кезекпен және параллель қосылған;
Iшкi кедергi және оның батареяға әсерi;
Конструкция, материалдар және термобуды пайдалану;
Фотогальваникалық элементтер.

1

2

2

2

6.

Тұрақты ток тiзбектерi
Ом заңы, Кирхгоффтың кернеу және ток заңы;
Кедергiнi, кернеудi және токты анықтау үшiн қолданылатын жоғарыда айтылған заңдар, есептеулер;
Қайнаркөздiң iшкi қарсылығының мәнi.

-

2

2

1

7.

Кедергiлер/резисторлар
(a) Температура: термометрлер мен температуралық шкалалар: Цельсия, Фаренгейт және Кельвин; жылуды анықтау;
Кедергiлер және әсер ететiн факторлар;
Дербес кедергiлер;
Резистор түстi коды, шамасы және рұқсат етiлген шамасы, қолайлы шамасы, қуаттылық коэффициентi;
Резисторлар, кезекпен және параллель қосылған;
Кезекпен және параллель қосылған элементтердiң жалпы кедергiсiнiң және кезекпен комбинациясының есебi;
Потенциометрлер мен реостаттарды пайдалануға беру және қолдану;
Витстон көпiрiн пайдалануға беру;
(b) Өткiзгiштiктiң оң және терiс коэффициенттерi;
Тұрақты кедергi, тұрақтылық, ену және шектеу, конструкциялау тәсiлдерi;
Ауыспалы резисторлар, термисторлар, кедергiге тәуелдi резисторлар;
Потенциометрлер мен реостаттардың конструкциялары;
Витстон көпiрiнiң конструкциясы.

 
 
 


 

-
 
 


 

-

 
 
 
 

2
 
 


 

1

 
 
 
 

2
 
 


 

1

 
 
 
 

1
 
 


 

-


8..

Қуаты
Қуаты, жұмыс және энергия (кинетикалық және әлеуеттiк);
Кедергiнiң әсерiнен қуаттың сарқылуы;
Қуаттылық формуласы;
Қуаты, жұмыс және энергия нәтижелерiнiң есебi.

-

2

2

1

9.

Сауыты/конденсатор
Конденсаторды пайдалану және жұмысы;
Пластина сауытының ауданына әсер ететiн факторлар; пластиналардың арақашықтығы, пластиналардың саны, диэлектрик және тұрақты диэлектрика, жұмыс жағдайындағы кернеу, кернеудi анықтау;
Сауыттың типтерi, конструкциялары және жұмысы;
Конденсатордың түстiк коды;
Сауыты және кезекпен және параллельдi кернеу тiзбектерiнiң есебi;
Экспоненциальдық қуаттандырғыш және конденсатордың тұрақты уақыттағы разряды;
Конденсаторларды тестiлеу.

-

2

2

1

10.

Магнетизм
(a) Магнетизм теориясы
Магниттiң қасиетi
Жердiң магниттiк кеңiстiгiндегi iлiнiп тұрған магниттiң әрекетi;
Магниттеу және магниттен шығару;
Магниттiк экрандау;
Магнит материалдарының түрлi типтерi;
Электромагниттердiң конструкциясы мен жұмыс принциптерi;Тогы бар өткiзгiштiң айналасындағы магнит кеңiстiгiн анықтауда оң қол ережесi;
(b) Магниттi қозғалтатын күштер, кеңiстiктiң кернеуi, магнит материалдары ағынының тығыздығы, өткiзгiштiк, гистерезис iлгегi, магниттiк қалдығы, магнит кедергiсiнiң мәжбүрлiк күшi, қанықтыру нүктесi, вихр токтары;
Магниттi пайдалану мен сақтау бойынша сақтандыру шаралары.

-
 
 

-


2
 
 

2


2
 
 

2


1
 
 

1


11.

Индуктивтiлiк/индуктивтiлiк катушкасы
Фарадей заңы;
Магнит кеңiстiгiнде қозғалып келе жатқан өткiзгiштегi кедергiнi анықтау әрекетi;
Индуктивтiлiк принциптерi;
Индуцирленген кернеудiң шамасына әсер ететiн эффектер: магнит кеңiстiгiнiң кернеуi, ағыстың өлшем бiрлiгi, өткiзгiштердiң трансформациялану саны;
Өзара Индуктивтiлiк;
Бастапқы токтың жылдамдығының өзгеруi мен өзара индуктивтiлiктiң индуцирленген кернеуге әсерi;
Өзара индуктивтiкке әсер ететiн факторлар: катушкадағы орамдар саны, катушалардың физикалық көлемi, катушкалардың өткiзгiштiгi, катушкалардың бiр-бiрiне қатысты орналасуы;
Ленц заңы және полярлықты анықтау ережесi;
Керi байланыс ЭДС, өзiндiк индукция;
Қанықтыру нүктесi;
Индуктивтiктi пайдалану принциптерi.

-

2

2

1

12.

Тұрақты ток қозғалтқышының теориясы
Қозғалтқыштар мен генераторлардың базалық теориясы;
Тұрақты ток генераторларындағы компаненттердiң конструкциялары мен мәнi;
Тұрақты ток генераторларында токтың өндiрiсi мен бағытына әсер ететiн факторлар мен олардың қолданысы;
Тұрақты ток қозғалтқыштарының шығыс қуатына, айналу сәтiне, жылдамдығы мен бағытына әсер ететiн факторлар мен олардың қолданысы;
Кезектескен, параллельдi және бiрiктiрiлген орамды қозғалтқыштар;
Стартер-генераторлардың конструкциясы.

-

2

2

1

13.

Ауыспалы токтың теориясы
Толқынның синусоидальдық формасы: фаза, кезең, жиiлiк, топтама;
Бiрден, орташа, орташа шаршылы, бағытталған, бағытталған ток шамасына бағытталған және бұлардың кернеуге, токқа және қуатқа қатысты есептерi;
Үш жақты және шаршылы толқындар;
Бiр фазалық/үш фазалық ауыспалы токтың принциптерi.

1

2

2

1

14.

Резистивтiк тiзбектер (R), сыйымдылығы (С) және индуктивтi (L)
L,C және R тiзбектерiнде кезекпен, параллельдi және кезектескен-параллельдi қосылуларда кернеу мен токтың фазалық қатынасы;
Толық кедергi, фазалық бұрыш, қуаттылық пен ток факторларының есептерi;
Шынайы, толық және реактивтi қуаттың есебi.

-

2

2

1

15.

Трансформаторлар
Трансформаторларды құрастыру және олардың жұмыстарының принциптерi;
Трансформаторлардағы шығын және шығынды жою тәсiлдерi;
Трансформаторлардың жүктемемен және жүктемесiз жұмыс iстеуi;
Қуаттылық трансформаторы, тиiмдi полярлықты маркiлеу;
Сызықтық және фазалық кернеу мен токтың есебi;
Үш фазалық жүйе қуатының есебi;
Бастапқы және екiншi ток, кернеу, орамаға қатысы, тиiмдiлiк;
Автотрансформаторлар.

-

2

2

1

16.

Сүзгiлер (фильтрлер)
Төмендегiдей сүзгiлердiң жұмыстары, қолданылуы және пайдаланылуы: қысқа жиiлiкте, жоғары жиiлiкте, диапазон жиiлiгi, тоқтатылу жиiлiгi.

-

1

1

-

17.

Ауыспалы ток генераторы
Iлгектiң магнит кеңiстiгiнде айналуы және одан туындаған толқын;
Ауыспалы ток генераторларының конструкциясы мен айналып тұрған зiкiр мен айналып тұрған кеңiстiктегi жұмысы;
Бiр-, екi-, үш фазалы генераторлар;
Жұлдызшамен және үшбұрышпен қосылу және оларды қолдану;
Тұрақты магниттi генераторлар.

-

2

2

1

18.

Ауыспалы ток қозғалтқыштары
АС синхронды және асинхронды бiр-, екi-, үш фазалы генераторлардың конструкциясы, жұмыс принциптерi және сипаттамалары;
Жылдамдықты басқару тәсiлдерi және айналу бағыты;
Айналмалы магниттiк кеңiстiктi шығаруды тәсiлдерi: экранданған немесе бөлектенген полюстер.

-

2

2

1

Каталог: sites -> default -> files -> txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Трафиктi өткiзуді және өзара есеп айырысу тәртібін қоса алғанда, телекоммуникация желiлерiн қосу және өзара іс-қимыл қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Телефон байланысы қызметтерін көрсету қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> «Химия өндірісіндегі қашықтықтан басқару» кәсіби стандарты Жалпы ережелер
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Идентификация опасных производственных объектов
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы шарт


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет