Силлабус бакалавриат микроэкономикаДата03.05.2019
өлшемі334.89 Kb.
#132549


Қазтұтынуодағы

Қарағанды Экономикалық Университет
«БЕКІТЕМІН»

Бірінші проректор- оқу - әдістеме жөніндегі проректор э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.

________________

«_____» _________2007ж.


«КЕЛІСІЛДІ»

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор х.ғ.к.,

профессор Ибышев Е.С.

_________________

«_____» _________2007ж.СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ

Микроэкономика пәнінен

Мамандықтар: 050506 – Экономика,050507 – Менеджмент,

050508 – Есеп және аудит, 050509 – Қаржы,

050510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару, 050511- Маркетинг

факультеттер: Экономика және Басқару,Есеп және қаржы

Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы

Барлығы 2 несие

Дәрістер 15 сағат Семинарлық сабақтар 15 сағат

Барлық аудиториялық сағаттар 30 СӨЖ 60 сағат сағат

соның ішінде СРСП 22 сағат Еңбек сыйымдылығы 90 сағат
Экзамен

Қарағанды 2007

Силлабусты оқытушы Аркенова Ж.Р. 50506 – Экономика, 50507 – Менеджмент, 50511 – Маркетинг, 50509 – Қаржы, 50508 – Есеп және аудит, 50510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарының жұмыс оқу жоспары, «Микроэкономика» пәнінің типтік бағдарламасының және пәннің ҚЭУҚ-МИ-85-04.01-2006 оқу - әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптар негізінде құраған.

Экономикалық теория және ХЭ кафедра мәжілісінде қаралды

«31» тамыз 2007ж. Хаттама № 1


«Экономикалық теория және ХЭ»

кафедра меңгерушісі Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушылар туралы мәліметтер: оқытушы Ж.Р.Аркенова Микроэкономика, Макроэкономика пәндерінен семинарлық сабақтар жүргізеді.

Офисі: Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы, аудитория:№266

Қарағанды қ. Академиялық көшесі 9


Үлгі 1

Микроэкономиканың мазмұны

Микроэкономика пәнінің мақсаты. «Микроэкономика» пәні экономикалық бағытттары бойынша мамандықтарды дайындау үшін негізгі пән болып табылады. Қазіргі заманғы микроэкономика – ресурстарды шектеудегі аймақтық шешімдер туралы ғылым. Ол нарықтық қатынастардың шартындағы үй шаруашылығы мен фирмалардың және олардың өзара экономикалық қатынастарының негізінен тұрады.

Микроэкономика негізгі мақсаты үй шаруашылық, фирмалар салалар деңгейіндегі экономиканың қалыптастыру механизімін түсіндіру үшін, сонымен қатар мемлекеттік саясаттты жүргізудің зардаптарын талдау туралы студенттерге ұқыптылықпен түсіндіру.Пәнді зерттеу кезіндегі тапсырмалар: Студенттерге микроэкономиканы оқудағы тапсырмалар экономикадағы проблемаларды теориялық және тәжірибелік жағынан білім беру болып табылады. Студент микроэкономиканың әдістемесін білу керек, нарықтық тепе-теңдікті түсініп және экономикадағы жалпы тепе-теңдікке жетуін түсінуі керек. Ол экономикадағы микроэкономика қалпымен нақты ситуациялар дағдысын талдай білу керек.

Пәннің пререквизиттары: «Микроэкономика» курсын оқып үйрену үшін студенттер статистикалық жалпы теорияны, сызықтық алгебраны, дифференциалдық және интегралдық есептеу, экономика ілімінің тарихы, информатиканың негізін білуге тиіс.

Пәннің постреквизитары: Осы тақырыптар бойынша білу постреквизиттер экономикалық мамандықтардың бәріне тән болып табылады.

Пәннің әдістемесі «Микроэкономика» оқыту ерекшеліктерімен және оқыту мақсаттарымен анықталады. Осыған байланысты білім берудің «жаттығулық» әдістерін қолданған жөн, яғни арнайы білім, ептілік және дағдыны қалыптастыруға бағытталған әдістер: ситуациялық тапсырмалар, қателерді анықтау әдісі, жобалар әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық тесттер.

Үлгі 2

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.
Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.Үлгі 3

Кесте 1. Сабақтың түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Тақырыптың атауы

сағаттар

дәріс

семинар

СӨЖ

СӨЖОСұраныс пен ұсыныс теорияларынң негіздері .


1


1

4

1Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтың әсері

1

1

4

1Тұтынушының іс-әрекеті

1

1

4

1Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

1

1

4

1Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы.


1

1

4

1Өндіріс теориясы

1

1

4

1

Өндірістік шығындарБәсекелес фирманың іс-әрекеті

1

1

4

1Жетілген бәсеке нарығы

1

1

4

1Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

1

1

4

1Монополиялық бәсеке және олигополия.

1

1

4

1Өндіріс факторлардың нарығы

1

1

4

1Жалпы тепе-теңдік.

1

1

4

1Қоғамдық игілік

1

1

4

1Экстерналии сыртқы әсерлер

1

1

4

1Асимметриялық ақпараттар нарығы

1

1

4

1
Барлығы

дәріс

семинар

СӨЖ

СӨЖО

15

15

60

22


Кесте 2. Пән бойынша дәрістер мен семинарлардың кестесіКүн

Уақыт

Тақырыптардың атауы

Дәрістер

1Сұраныс пен ұсыныс теорияларынң негіздері

2Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтың әсері

3Тұтынушының іс-әрекеті

4Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

5Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы

6Өндіріс теориясы


Өндірістік шығындар

7Бәсекелес фирманың пайдасын максимилизациялау (арттыру)

8Жетілген бәсеке нарығы

9Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

10Монополиялық бәсеке және олигополия.

11Өндіріс факторлардың нарығы

12Жалпы тепе-теңдік.

13Экстерналии сыртқы әсерлер

14Қоғамдық игілік

15Асимметриялық ақпараттар нарығы

Семинар сабағы1Сұраныс пен ұсыныс теорияларының негіздері

2Сұраныс және ұсыныс икемділігі

3Тұтынушының іс-әрекеті

4Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

5Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы

6Өндіріс теориясы


Өндірістік шығындар

7Бәсекелес фирманың пайдасын максимилизациялау (арттыру)

8Жетілген бәсеке нарығы

9Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

10Монополиялық бәсеке және олигополия.

11Өндіріс факторлардың нарығы

12Жалпы тепе-теңдік.

13Экстерналии сыртқы әсерлер

14Қоғамдық игілік

15Асимметриялық ақпараттар нарығы

СӨЖО (СӨЖ)

1Сұраныс пен ұсыныс теорияларынң негіздері

2Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтың әсері

3Тұтынушының іс-әрекеті

4-5Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

6-7Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы

8-9Өндіріс теориясы


Өндірістік шығындар

10-11Бәсекелес фирманың пайдасын максимилизациялау (арттыру)

12Жетілген бәсеке нарығы

13-14Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

15Монополиялық бәсеке және олигополия.

16-17Өндіріс факторлардың нарығы

18Жалпы тепе-теңдік.

19Экстерналии сыртқы әсерлер

20-21Қоғамдық игілік

22Асимметриялық ақпараттар нарығы


1 тақырып. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері (3/б.28-42/, 2/б.37-44/, 17/б.82-96/, 12/б.56-67/, 16/б.34-64/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Ресурстарды шектеу проблемасы мен таңдау қажеттілігі – микроэкономиканың негізгі проблемасы.

 2. Сұраныс пен ұсыныс моделі

 3. Нарықтық тепе-теңдік


Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


1.Ресурстарды шектеу проблемасы мен таңдау қажеттілігі.

2.Нарықтық тепе-теңдіктің қалыптасу механизмі.

3.Айналыс моделі.

Әдебиеттер: 17, 12, 16


2 сабақ

 1. Сұраныс және ұсыныс моделі.

 2. Нарықтық тепе-теңдік.

 3. Сұраныс пен бағаның өзгеруі тұтынушыға әсері.

Әдебиеттер: 3, 2, 17, 12, 16
2 тақырып. Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтың әсері (12/б.111-124/, 2/б.49-62/, 18/б.169-182/, 17/б.96-102/, 16/ 4 тарау/, 15/б.118-141/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

1.Баға бойынша сұраныс икемділігі.

2. Қиылысқан сұраныс икемділігі.

3. Табыс бойынша сұраныс икемділігі.

4. Ұсыныс икемділігі.

Семинар жоспары (2сағат)

1 сабақ


1. Бағалық сұраныс икемділігі.

2. Табысқа байланысты сұраныс икемділігі.

3. Бағалық ұсыныс икемділігі.

Әдебиеттер: 12, 2, 18, 17, 16, 15


2 сабақ

Салықтар және сұраныс икемділігі. 1. Салықтар және ұсыныс икемділігі.

 2. Тұтынушы мен сатушылардың салық ауырпалығын бөлу.

 3. Нарықтық тепе-теңдік және субсидия.

Әдебиеттер: 18, 17, 15, 13

3 ТАҚЫРЫП. ТҰТЫНУшы іс-әрекеті

Дәріс жоспары (2 /78-94/, 12 /135-149/, 17 /120-131/, 13 / 3 тарау/, 18 /200-217/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

1.Тұтынушы қалауы және талғамсыздық қисығы.

2. Тұтынушы бюджеттінің шектеулігі.

3. Тұтынушының тепе-теңдігі таңдауы.


Семинар жоспары (2сағат)

1 сабақ


 1. Тұтынушы қалауы және толық пен транзитивтік аксиома.

 2. Алмастырудың шекті нормасы.

 3. Бюджеттік мүмкіндіктер және бюджет сызығы.

Әдебиеттер: 2, 12, 17, 13, 18
2 сабақ

 1. Тұтынушының табыс немесе бағ өзгергендегі бюджет сызығының өзгеруі.

 2. Тұтынушының тепе-теңдігі. Тұтынушы минимумдағы ішкі және бұрыш нүктелері.

 3. Белгіленген қалаулар. Пайдалылық және қанағаттандыру.

Әдебиеттер: 2, 12, 13
4 тақырып. Салыстырмалы статика және

сұранысты талдау (17 /132-134/, 2 /4 тарау/, 12 /152-153/, 16 /133-142/, 3 /60-61/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Энгель қисығы.

 2. «Баға-тұтыну» қисығы.

 3. Алмастыру және табыс әсері.


Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


1. «Табыс-тұтыну» қисығы.

2.Кәдімгі және сапасы төмен тауарлар үшін Энгель қисығы. 1. «Баға-тұтыну» қисығы және сұраныс түзуі.

Әдебиеттер: 17, 2, 12, 16, 3
2 сабақ

 1. Алмастыру және табыс әсері. Гиффен парадоксы.

 2. Слуцкой теңдігі.

 3. Нақты табыс индексі.

Әдебиеттер: 17, 16, 3, 12, 2
5 ТАҚЫРЫП. Үй шаруашылықтары тарапынан еңбек және капитал ұсынысы. (17 /280-318/, 2 /462-467/, 3 /236-257/, 16 /205-207/,2 /147-175/, 17 /386-393/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Өндіріс факторлары нарығындағы үй шаруашылықтары

 2. «Табыс-демалыс» үлгісіндегі талғамсыздық қисығы.

 3. Капитал ұсынысы.


Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


1.Өндіріс факторлары нарығындағы үй шаруашылықтары.

2.Еңбек ұсынысы. «Табыс-демалыс» моделі үлгісіндегі талғамсыздық қисығын талдау.

3. «Табыс-демалыс» моделіндегі ұсыныс қисығы.

Әдебиеттер: 17, 2, 3, 16


2 сабақ

 1. Үй шаруашылығындағы ұсыныс капиталы

 2. Тұрмыстық цикл моделіндегі ауыстыру эффектісі және пайда эффектісі

Әдебиеттер: 2, 17
6 ТАҚЫРЫП. ӨНДІРІС ТЕОРИЯСЫ. ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР (3/71-72/, 13/140-151/, 2 /200-204/, 16 /174-177/,17 /158-162/, 13 /154-156/,

2 /204-210/)Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Өндіріс және технология. Өнірістік функция.

 2. Изокванта. Технологияны алмастыру нормасы. .

 3. Масштаб эффектісі.

 4. Өндіріс шығындары. Шығын түрлері

Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Өндіріс. Өндіріс факторлары. Өндірістік функция.

 2. Изокванта. Кобба-Дугласа функциясы.

 3. Технологиялық алмастыру зонасы.

Әдебиеттер: 3, 13, 2, 16
2 сабақ

 1. Өндіріс фактордың орташа өнім және шекті өнімі.

 2. Өндіріс факторларын қайтарған сайын кему заңы.

 3. Масштаб эффектісі.

Әдебиеттер: 17, 13, 2

7 ТАҚЫРЫП. Бәсекелік фирманың

іс-әрекеті. (17 /183-204/, 13 /220-225/, 12 /192-214/, 3 /109-144/, 13 /240-241/, 17 /204-206/, 2 /9 тарау/, 3 /146-151/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Фирма жетілген бәсеке ретінде. Экономикалық және бухгалтерлік пайда.

 2. Жалпы, орташа және шекті табыс. Бәсекеге қабілетті фирма өнімінің сұраныс қисығы.

 3. Бәсекеге қабілетті фирма пайдасын максимизациялау ережесі.

Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Фирманың экономикалық табиғаты. Іскер кәсіпорындардың негізгі формалары.

 2. Экономикалық және бухгалтерлік пайда.Фирма табысы.

Әдебиеттер: 17, 13, 12, 3
2 сабақ

 1. Фирманың пайдасын максимизациялау ережесі немесе бәсеке нарығындағы фирма шығының минимизациялауы.

 2. Бәсеке нарығындағы фирманың ұзақ мерзімдегі тепе-теңдігі.

Әдебиеттер: 13, 17, 2, 3
8 ТАҚЫРЫП. Жетілген бәсеке нарығы (12 /245-250/, 3 /147-150/, 13 /241-245/,3 /151-157/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Жетілген бәсеке нарығы: негізгі белгілері және артықшылықтары.

 2. Қысқа мерзімдегі нарықтық тепе-теңдік.

 3. Фирманың ұзақ мерзімдегі тепе-теңдігі.


Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Жетілген бәсеке шарты.

 2. Жетілген бәсеке шартындағы қысқа мерзімдегі тепе-теңдік.

 3. Ұзақ мерзім кезеңдегі тепе-теңдік.

Әдебиеттер: 12, 3, 13
2 сабақ

 1. Қысқа мерзімдегі саланың ұсынысы.

 2. Ұзақ мерзімдегі саланың ұсынысы. Тұрақты, өспелі және кемуші шығындары бар сала.

 3. Бәсеке нарығының тиімділігі.

Әдебиеттер: 3 /151-157/
9 ТАҚЫРЫП. Монополия және монопсония. Нарықтық билік. (3 /186-188/, 12 /255-257/, 17 /225-232/, 13 /247-252/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Монополияны сипаттайтын белгілері. Шекті табыс және сұраныстың бағалық икемділігі. Тепе-теңдік.

 2. Монополияның пайдасын максимизациялауы.

 3. Монопольдық биліктің көрсеткіштері. Монополияның жалпы шығындары.

Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Экономикалық табиғат және монополияның түрлері.

 2. Монополия шартындағы баға және шекті табыс.

 3. Монополистің пайдасын максимизациялау.

 4. Монопольдық биліктің көрсеткіштері.

Әдебиеттер: 3, 12, 17, 13
2 сабақ

 1. Монополияның экономикалық шығындары.

 2. Монополияның қызметін реттеу. Табиғи монополия.

 3. Баға дискриминациясы.

Әдебиеттер: 3 /193-199/
10 ТАҚЫРЫП. МОНОПОЛИЯЛЫҚ БӘСЕКЕ және олигополия (17 /232-234/, 3 /207-212/, 12 /261-286/, 13 /212/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Монополиялық бәсеке және оның сипаттайтын белгілер.

 2. Қысқа мерзімдегі және ұзақ мерзімдегі монополиялық бәсеке.

 3. Олигополиялық нарықты сипаттау.


Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Монополиялық бәсекенің пайда болу шарты.

 2. Монополиялық бәсекедегі тепе-теңдік.

 3. Монополиялық бәсекенің зардаптары.

Әдебиеттер: 17, 3, 12, 13
2 сабақ

 1. Олигополиялық нарық.

 2. Дуополия. Бертран бойынша дуополия моделі.

 3. Курно моделі.

 4. Баға белгілеу.

Әдебиеттер: 13, 16, 3
11 тақырып. Өндіріс факторларының

нарығы (16 /202-204/, 13 /284-301/, 2 /455-462/,

2 /470-475/)Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Өндіріс факторларына сұраныс. Ресурстың шекті табысы.

 2. Монопсониялық биліктегі өндіріс факторлар нарығы.

 3. Монополиялық биліктегі өндіріс факторлар нарығы.

Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Сала мен бәсекеге қабілетті фирма жағынан өндіріс факторларына сұраныс.

 2. Жетілген бәсеке және өнімнің монополиялық нарығы.

 3. Қысқа мерзім кезіндегі еңбектің қисық сұранысы.

Әдебиеттер: 16, 13, 2
2 сабақ

 1. Монопсониялық биліктегі өндіріс факторлар нарығы.

 2. Монополиялық биліктегі өндіріс факторлар нарығы.

Әдебиеттер: 2 /470-475/
12 ТАҚЫРЫП. ЖАЛПЫ ТЕПЕ-ТЕҢДІК

(3 /164-173/, 2 /643-651/, 17 /353-360/, 17 /361-371/, 2 /652-672/, 3 /175-181/)Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Жалпы тепе-теңдікті талдау. Эджворт диаграммасы.

 2. Контракт қисығы. Парето бойынша тиімділік.

 3. Экономикалық әл-ауқаттың негізгі теоремасы.


Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Жалпы тепе-теңдік. Экономиканы қалыптастырудағы тиімді критерилер.

 2. «Таза» айырбастаудың экономикалық моделі. Эджворта қорабы.

 3. Парето бойынша тиімділік.

Әдебиеттер: 3, 2, 17
2 сабақ

 1. Тұтынушылар мүмкіндігінің қисығы.

 2. Әділдік және тиімділік.

 3. Жалпы тепе-теңдік және экономикалық жағдайы.

Әдебиеттер: 17, 2, 3

13 тақырып. Сыртқы тиімділік теориясы (Экстерналий) (17 /423-430/, 3 /257-273/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Жағымды және жағымсыз сыртқы әсерлер. Шығындар және пайда.

 2. Мемлекеттің ролі: түзетілген салықтар мен субсидия.

 3. Коуза теоремасы.

 4. Қоршаған ортаны ластаумен күресу.Семинар жоспары (2 сағат)

1 сабақ


 1. Сыртқы әсерлер табиғаты. Сыртқы әсерлердің пайда болу себептері.

 2. Түзетілген салықтар мен субсидиялар.

 3. Коуза теоремасы және оның мәні.

 4. Қоршаған ортаны ластаудағы бақылау.

Әдебиеттер: 17, 3
15 ТАҚЫРЫП. АСИММЕТРИЯЛЫҚ АҚПАРАТТАР НАРЫҒЫ (2 /17 тарау/, 17 /393-398/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

 1. Сапаның белгісіздігі.

 2. Нарықтық сигналдар. Кепілдіктің және міндетеменің ролі.

 3. Моральді тәуекелділік. «Тапсырушы-орындаушы» проблемасы.

 4. Еңбек нарығындағы асимметриялық ақпараттар.Семинар жоспары (2 сағат):

1 сабақ
1.Сапаның белгісіздігі.

2.Нарықтық сигналдар. Кепілдіктің және міндетеменің ролі.

3. Моральді тәуекелділік. «Тапсырушы-орындаушы» проблемасы. 4.Еңбек нарығындағы асимметриялық ақпараттар.

Әдебиеттер: 2 /17 тарау/, 17 /393-398/

2 сабақ


1.Сапаның белгісіздігі.

2.Нарықтық сигналдар. Кепілдіктің және міндетеменің ролі.

3. Моральді тәуекелділік. «Тапсырушы-орындаушы» проблемасы. 4.Еңбек нарығындағы асимметриялық ақпараттар.

Әдебиеттер: 2 /17 тарау/, 17 /393-398/Үлгі 4

Пәнді оқу-әдістемемен қамтамасыздандыру.

1. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.1 Негізгі әдебиеттер:

 1. Кулекеев Ж.А., Султанбекова Г.К. Микроэкономика Алматы, Экономика, ГП. 2001.

 2. Пиндайк Р., Рубинфельд Д., Микроэкономика, М., Экономика, «Дело» 2001

 3. Тарануха З.Ю., Земляков Д.Н., Микроэкономика, М., МГУ, Изд-во «Дело и Сервис», 2002

 4. Долан Э.Дж. Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель.- СПб., 1992.

 5. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.- М., 1992.

 6. Фишер С. Дорнбуш Р. Шманензи Р. Экономика – Москва, 1993

 7. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс – М., 1992

 8. Хайман Д.Н. современная микроэкономика – М.,2002

 9. Пигу А. Экономическая теория благосостояния – М.: Прогресс 1985.

 10. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Перевод с английского – М.: Прогресс 1986.

 11. Чембермен Х. Теория монополистической конкуренции – М. издат. Иностр. Лит. 1959.

 12. Ивашковский С.Н. Микроэкономика – М., Дело 2001

 13. Яковлева Е.Б. «Микроэкономика», М:Тандем,1997

 14. Вэрман Х.Р. «Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход», М: Юнити, 1997

 15. Н.Грегори Мэнкью. «Принципы микроэкономки»,М: Питер,2003

 16. Емцов Р.Г. «Микроэкономика», учебник, М: Дело и сервис, 1999

 17. Нуреев Р. М. «Курс микроэкономики» Москва, 2004 г..

 18. Мамыров Н.К., Кулекеев Ж.А., Султанбекова Г.К. Микроэкономика Алматы Экономика, 1997


1.2. Қосымша әдебиеттер:

19. Овчинников Г.П. «Микроэкономика», С-П, 1997

20. Гальперин В.М.»Микроэкономика», С-П, Экономика, 1998

21. Мамыров К.Н. «Микроэкономика», Алматы, Экономика, 1997

22. Пятьдесят лекций по микроэкономике: Учебник в 2-х томах – С-П.: экономическая школа – (Библиотека и экономические школы, вып. 28). Т.1., 2000, - 624 стр.

23. Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория. – С.-П.: Питер, 2001 –288 стр. ил.:(серия «Краткий курс»).

24. Тарасеевич Л.С, Гребенников П.И. «Микроэкономика», М: Юрайт,2003

25. Фишер С. «Экономика» Москва 1999 г.

26. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. –СПб., 1992.

27. Фишер С. Экономика. М., 1993

28. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. М., Изд-во ВЛАДОС, 1994

29. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. Алматы «Кайнар», 1994

30. Булатов А.С., Экономика, М., 2001

31. Экономическая теория под ред. Добрынина А.И., и Тарасевича Л.С. / Учебник для вузов. Изд-во СПб, 199732. Курс экономической теории: учебник – 4-е дополненное и переработанное издание – Киров: «АСА», 2001г. – 752с. /Под ред. Киселёвой Е.А., Чепурина М. Н./
2. Бақылау сұрақтары

2.1. Бірінші бақылау жұмысын жүргізу үшін бақылау сұрақтары


 1. Ресурстардың шеутеулігі және таңдау қажет проблемалары

 2. Нарық қоғамдық механизм ретінде игіліктерді өз еркімен айырбастау жолымен бөлу

 3. Айналым моделі

 4. Сұраныс пен ұсыныстың моделі

 5. Бағалы емес факторларға әсері

 6. Нарықтық тепе-теңдік

 7. Нарықтық тепе-теңдікті тұрақтандырудағы бағаның рөлі

 8. Сұраныс пен ұсыныстың өзгеруіндегі нарыққа әсері

 9. Баға сұранысының икемділігі

 10. Баға бойынша сұраныс икемділігін пайдалану жолындағы тұтынушы шығындарын талдау

 11. Табыс бойынша сұраныс икемділігі

 12. Тауардың бірінші қажеттіліктері, қалыпты тауарлар, төменгі сапалы тауарлар

 13. Сұраныстың тоғыспалы икемділігі

 14. Өзара орналасу және өзара толықтыру тауарлар

 15. Баға ұсынысның икемділігі

 16. Заң сферасында бекітілген салықтың қызметі және экономикалық сферасындағы салық қызметі

 17. Тұтынушылар мен сатушылардың салықтарын бөлудегі икемділіктің рөлі

 18. Бәсекенің нормативтік талдауы

 19. Тұтынушының артықшылықтары және өзгеріссіз қисықтар

 20. Толық және транзиттік аксиомасы

 21. Орналастырудың шекті нормасы

 22. Өзгеріссіз қисықтардың экономикалық түсінікке кіруі

 23. Тұтынушының бюджеттік шектеуі

 24. Бюджеттік түзудің ойысы

 25. Тауарлардың бағасы немесе тұтынушылардың табыс өзгергендегі бюджеттік түзудің өзгері жағдайы.Бюджеттік шектеудің түрлері

 26. Тұтынушының тепе-теңдігі. Ішкі және бұрыштық шешімдер

 27. Шарттардың тепе-теңдігі

 28. Тең пайдалылықтың принципі

 29. «Табыс-тұтыну» қисығы және Энгель қисығы.Бұл қисықтардың формасы қалыпты және төменгі сапалы тауарлар үшін

 30. «Тұтыну баға» қисығы және сұраныс қисығын тұрғызу

 31. Тиімді орналастыру және тиімді табыс

 32. Гиффен тауары
  1. Екінші бақылау жұмысын жүргізу үшін бақылау сұрақтары
 1. Өндіріс факторлар нарығындағы үй шаруашылық

 2. Еңбек ұсынысы

 3. Бюджеттік шектеу және «табыс-демалыс» моделіндегі өзгеріссіз қисықтар

 4. «Табыс-демалыс» моделі үшін салыстымалы статика

 5. Еңбектің қисық ұсынысы

 6. Капитал ұсынысы

 7. Уақыт аралық бюджеттік шектеу және уақыт аралық артықшылықтар

 8. Адам капиталындағы инвестициялар

 9. Тәуекелділікті өлшеу (Лотерея)

 10. Портфельдік таңдай моделі және тәуекелділікті минимизациялау тапсырмасы

 11. Белгісіздік шартындағы тұтынушының тәртібі

 12. Тәуекелділікке бейімділік

 13. Өндіріс, өндіріс факторлары

 14. Өндірістік функциялар арқылы өндірісті сипаттау

 15. Изокванта

 16. Технологияны орналастыру нормасы

 17. Кобба-Дугластың функциясы

 18. Өндіріс факторларын қайтары жоқтығының заңы

 19. Тиімді масштаб

 20. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар

 21. Ресуртың альтернативтік құны. Жүктелген шығындар

 22. Жүктелген шығындар

 23. Қысқа мерзімдегі өндіріс шығындары

 24. Орташа және шекті шығындары арасындағы байланыс. Қисық орташа шығының формасы

 25. Ұзақ мерзімдегі шығындар

 26. Изокоста

 27. Жалпы шығындарды минимизациялау

 28. Тепе-теңдіктің шарты

 29. Масштаббан экономиясы

 30. Өндірістің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді шығындар

2.3. Емтиханға дайындалу үшін сұрақтар

  1. Микроэкономиканың пәні және әдісі

  2. Оңтайлы және тепе-теңдік моделдер

  3. Ресурстардың шеутеулігі және таңдау қажет проблемалары

  4. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар

  5. Өндіріс факторларына сұраныс

  6. Нарық қоғамдық механизм ретінде игіліктерді өз еркімен айырбастау жолымен бөлу

  7. Тұтынушының артықшылығы және өзгеріссіз қисықтар. Толық аксиомасы және транзивтілік

  8. Ресурстың альтернативтік құны. Жүктелген шығындар

  9. Жиынтық және шекті ішкі шығындар

  10. Ұзақ және қысқа мерзімдегі монополиялық бәсеке. Тепе-теңдік

  11. Эджворт диаграммасы

  12. Шекті қоғамдық пайда

  13. Баға сұраныс икемділігі. Баға бойынша сұраныс икемділігін пайдалану жолымен тұтынушының шығындарын талдау

  14. Нақты бәсекенің шарттары

  15. «Табыс-тұтыну» қисығы және Энгель қисығы. Бұл қисықтардың формасы қалыпты және төменгі сапалы тауарлары үшін, тауардың бірінші қажеттілігі.

  16. «Тұтыну баға» қисығы және сұраныс қисығыны тұрғызу

  17. Табыс бойынша сұраныс икемділігі. Сұраныс пен ұсынысқа бағалы емес факторлардың әсері

  18. Тәуекелділікті өлшеу (Лотерея)

  19. Экономикалық сфераның салыққа әсері

  20. Масштабтың тиімділігі

  21. Бюджеттік шектеу және «табыс-демалыс» моделіндегі өзгеріссіз қисықтар. Тепе-тендік

  22. Олигополдық нарық

  23. Өндіріс, өндіріс факторлары, технология. Өндірістік функция арқылы өндірісті сипаттау

  24. Меншікті және қоғамдық игілік

  25. Тұтынушының бюджеттік шектеуі. Бюджеттік түзудің иілімі

  26. Қысқа мерзімдегі өндіріс шығындары

  27. Баға дискриминациясы

  28. Капитал ұсынысы. Уақыт аралық бюджеттік шектеу және уақыт аралық артықшылықтар

  29. Қысқа мерзімдегі өндірістік таңдау

  30. Белгісіздік жағдайындағы тұтынушының тәртібі

  31. Саясат шешімдерді қабылдау принциптері

  32. Жалпы тепе-теңдікті талдау. Таза айырбас экономикадағы тепе-теңдік

  33. Монополияның негізгі моделі. Монополистің пайда максимицазиясының тәртібі

  34. Айналым моделі. Сұраныс пен ұсыныстың моделі. Өндіріс факторлар нарығындағы үй шаруашылық

  35. Орналастырудың шекті нормасы. Өзгеріссіз қисықты экономикалық түсінікке кіргізу

  36. Еңбек ұсынысы. Еңбек ұсыныс қисығы

  37. Тауардың бірінші қажетіліктері, қалыпты тауарлар, төменгі сапалы тауарлар

  38. Мемлекеттің рөлі: салықтар мен субсидияларды түзету

  39. Қисық келісім шарттар

  40. Сұраныстың тоғыспалы икемділігі

  41. Нарықтық тепе-теңдік. Нарықты тепе-теңдікті тұрақтандырудағы бағаның рөлі

  42. Заң сферасында бекітілген салықтың қызметі. Пайда: экономикалық және қалыпты, бухгалтерлік

  43. Ұсыныстың баға икемділігі

  44. Орташа және шекті шығындардың арасындағы байланыс. Қисық орташа шығынның формасы

  45. Тұтынушылар мен сатып алушылар салықтарын бөлудегі икемділіктің рөлі

  46. Орташа табыс және шекті табыс

  47. Фирманың стратегиялық тәртібі. Дуополия. Курно моделі

  48. Өндіріс тиімділігі. Ресурстарды тиімді бөлу

  49. Коуза теоремасы және оның маңызы

  50. Монополдық биліктің көрсеткіші

  51. Парето бойынша тиімділік

  52. Трансформацияның шекті нормасы

  53. Қоршаған ортаны қорғаудағы бақылау

  54. Өндіріс

  55. Изокоста. Жалпы шығындарды минимализациялау

  56. Екі жақтылық монополия

  57. Саясатты институттар арқылы таза қоғамдық игіліктер ұсынысы

  58. Жағымсыз ішкі әсерлер

  59. Жағымды ішкі әсерлер

  60. Ішкі әсерлерді интернализациялау

  61. Ішкі әсерлер. Салықтар мен субсидияларға түзетулер енгізу

  62. Өндірістегі қысқа және ұзақ мерзімдердегі шығындар

  63. Портфельдік таңдаудың моделі және тәуелділікті минимизациялау тапсырмасы

  64. Әл-ауқат экономикадағы негізгі теорема

  65. Қоғамдық игілікті тұтынудың оңтайлы деңгейі

  66. Кепілдеме және кепілге алу рөлі. Моральдық жүктеме

  67. Сынық қисық сұраныс

  68. Шекті қоғамдық шығындар

  69. Ресурстың шекті табысы

  70. Игіліктің бәсекеге қабілеттілігі емес және сатылмайтындығы

  71. Нарықтық сигналдар. Ассиметриялық ақпараттың маңызы

  72. Олигополияның бәсеке мен монополиямен салыстырмасы.

  73. Игіліктің шекті пайдалылығы және игіліктің шекті қоғамдық пайдалылығы

  74. Еңбек нарығындағы ассиметриялық ақпарат

  75. Кобба-Дугластың функциясы

  76. Сапаның белгісіздігі

  77. Ұзақ мерзімдегі шығындар

  78. Изокванта. Технологияны орналастыру нормасы

  79. Адам капиталындағы инвестиция. Табиғи монополия

  80. Картельдің пайда болуы және тұрақсыздығы

  81. Пайданы максимилизациялау тәртібі немесе бәсеке нарығындағы фирманың жоғалту минимизациясы

  82. Монополияны мемлекетттік реттеуі

  83. Бертрана бойынша дуополияның моделі

  84. Масштабтан экономиясы

  85. Тұтынушының тепе-теңдігі. Тең пайдалылықтың принципі

  86. Орналастыру әсері және табыстың әсері. Гиффен тауары

  87. Еңбекке сұраныстың ұзақ мерзімді қисығы. Еңбекке нарықтық және салалық сұранысы

  88. Факторды қайтару заңның жоқтығы

  89. Нарықты саралау. Монополияның нормативтік талдауы

  90. Қоғамдық игіліктердің жіктелуі


Каталог: attachments -> article -> 722
article -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
article -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
article -> Қазтұтынуодағы
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> ҚазтұтынуодағЫ
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері
722 -> Ќазтўтынуодаєы
722 -> Мазмұны кіріспе микроэкономика пәні және методологиясы
722 -> Мазмұны кіріспе микроэкономика пәні және методологиясы


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет