Силлабус Пән: «Химия-технологиялық процестерді модельдеу»бет1/2
Дата06.07.2018
өлшемі379.99 Kb.
#35459
  1   2ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер кафедрасы044- 43/15 УМК(1)

17-беттің беті - -беті«Химия-технологиялық процестерді модельдеу» пәні бойынша

силлабус


Силлабус


Пән: «Химия-технологиялық процестерді модельдеу»
Пән коды:
Мамандық: 5В074800 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
Оқу сағатының көлемі/(кредит): 90 сағат/ (2 кредит)
Оқытылатын курс пен семестр: 3курс, 6 семестр


Дәрілер технологиясы

кафедрасының мәжілісінде

_________2014 ж.(хаттама№___)

« Б Е К І Т І Л Г Е Н»

Дәрілер технологиясы

кафедрасының меңгерушісі

фарм.ғ.д., профессор

__________ Сағындықова Б.А

2014-2015 оқу жыл

Силлабус 5В074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығының «Химия-технологиялық процестерді модельдеу» пәнінің жұмыс бағдарламасына сәйкес дайындалған


Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер кафедрасының мәжілісінде __________ 2014 ж. (хаттама №_____) талқыланған және бекітілген.

Каф.мең, фарм.ғ.д., профессор ________ Сағындықова Б.А.

1.7 Оқытушылар туралы мәлімет:
Аты-жөні

Ғылыми дәрежесі, атағы және қызметі

Ғылыми бағыты, жетістіктері

1.

Арыстанбаев К.Е.

т. ғ. к., доцент


Жоғары температурадағы жану үрдістерді автоматтандыру. 32 ғылыми басылым, 1 патент жаңалық ашуға


1.8 Байланыс ақпараты:

Оқу пәнінің өткізу орны және уақыты: Химия-технологиялық процестерді модельдеу бойынша сабақтар өткізіледі: кафедраның зертханалық аудиториясында, ол арнайы зертханалық құралдар мен жабдықтармен, компьютерлі жабдық жүйесімен жабдықталған.

Кафедраның орналасқан орны – Шымкент қ., Аль-Фараби даңғылы - 1, ОҚМФА, негізгі оқу корпусы, ІІІ – қабат (307, 310 ауд.). Телефон 87252 (408222), ішкі 122, 322 дәрілер технологиясы кафедрасы, электронды адрес: tex lek@mail.ru


1.9 Пәннің саясаты:

 1. Сабақта арнайы киімде (халатта, колпакта) болу қажет;

 2. Оқу кестесіне сәйкес дәрістік және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу;

 3. Сабаққа кешікпеу;

 4. Сабақты жібермеу және сырқаттанған кезде анықтама қағазын көрсету;

 5. Жіберілген сабақтарды оқытушы көрсеткен уақытта өтеу;

 6. Өз жұмыс орнының санитарлық жағдайына және жеке гигиенасын сақтауға жауапты болу. Аудиторияларда тамақтануға қатаң тиым салынады;

 7. Оқу процесіне белсенді қатысу;

 8. Академияның ішкі ережелерін және тәртіп этикасын сақтау;

 9. СӨЖ және үй тапсырмаларын уақытысында және толық орындау;

 10. Тапсырманы орындамаған жағдайда қорытынды баға 0,66% -ға төмендейді;

 11. Оқытушыға және бір курста оқитындарға шыдамдылық, сабырлық, төзімділік, ашықтық және тілектестік таныту;

12. Кафедра мүлкін күтімді және құнттап ұстау керек.
2. бағдарлама

2.1. Кіріспе

«Химия-технологиялық процестерді модельдеу» пәнінің жұмыс бағдарламасы ОҚМФА 5В074800 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтарының түлектерін дайындауға бағытталған.

«Химия-технологиялық процестерді модельдеу» пәні жалпы білімдік пәндердің бірі болып табылады және арнайы технологиялық дайындықтан өткен фармацевтикалық өндіріс мамандарының қалыптасуына негізделген. Химия-технологиялық процестерді математикалық модельдеу, процестерді оптималды басқару есептерді шешу. Бұлардың барлығын фармацевтік өндірісінің инженер-технологы білуі қажет.

Берілген оқыту жүйесі фармацевтикалық институттар және медициналық жоғары оқу орнындағы фармацевтикалық факультеттердің жалпы бағдарламасымен мамандықтар дайындаудағы жаңа мәселе.2.2 Пәннің мақсаты

«Химия-технологиялық процестерді модельдеу» пәнін оқыту мақсаты автоматтандырылатын технологиялық үрдістің математикалық моделін жетілдіру және идентификациялау, ал негізгі мәселесі автоматты басқару теориясының негізгі мәселелерінің бірі болатын бақылау нәтижелері бойынша модель құру болып табылады.

Оқыту үрдісінде студенттер келесі бағыттардан білім алуы тиіс:


 • жүйелерін модельдеу және идентификаттау есептерін шешу барысында жүйелік тәсіл принциптері;

 • модельдеу мен идентификациялаудың негізгі әдістері мен алгоритмдерін;

 • техникалық жүйелерді модельдеу және идентификаттау есептерінде ғылыми мен қатар өндірістік зерттеулерді автоматтандырудың негізгі қағидаларын;

ептілігі болуы керек:

- модельдеу әдістері мен алгоритмдерді дұрыс қолданып оларды білу;

- түрлі физикалық жаратысты басқару объектілерінің жүйелерін жобалау және құру үрдісінің аймағында математикалық модельдерді алу мақсатымен зерттеулерді жүргізу және оның нәтижелерін өңдей білу;

дағдылануы тиіс:

- өзіндік игеру және жетілдіруге берілген техникалық тапсырманы өңдей білу негізінде шығармашылық, зерттеушілік және өндірістік есептерді шешу;

- ғылыми-техникалық әдебиеттерді зерттеу;

- модельдеу мен идентификаттаудың игерілген немесе жетілдірілген алгоритмдерін іске асыру үшін есептеу техникасын пайдалану.
2.3 Оқыту мақсаттары:

«Химия-технологиялық процестерді модельдеу» пәнін оқу нәтижесінде студент келесіні игеруі тиіс.Модельдер классификациясы және модельдеу түрлері; байланыс және телекоммуникаттау жүйелер модельдерінің мысалдары; математикалық модельдеудің кезеңдері; жүйелердің математикалық модельдерін құру принциптері мен оларға қойылатын негізгі талаптар; жүйелердің математикалық модельдерін зерттеудің мақсаттары мен мәселелері; математикалық модельдерді жетілдірудің жалпы сұлбасы; жүйе қызмет жасау үрдісін формализациялау; эксперименталды деректер бойынша объектілер мен жүйелердің математикалық модельдерін құру; құрылымдық және параметрлік идентификаттау; басқару объектілердің статикалық және динамикалық модельдерін құру әдістері; идентификаттаудың сапа критерийлері мен көрсеткіштері; идентификаттау әдістері; объектілердің идентификаттану шарттары; құрылымдық идентификаттау; бағалаудың жалпы сұлбасы, объектілер мен жүйелерді модельдеудің бағдарламалық құралдары.
2.4 Оқытудың соңғы нәтижесі

Дублин дескрипторлары

ОҚМФА әзірленген мамандық құзыреттілігі

Пәнді оқытудың нәтижесі

Тұжырымдама бойынша оқытудың нәтижелері

А

Зерттеліп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол салабойынша білімі мен түсінігін көрсете білу.Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік

Химия – технологиялық үрдістерді модельдеу білімі мен міндеттерін ұсынады
Автоматтандыру және басқару саласындағы қолданылатын терминдерді біледі

Кәсіптік міндеттерді шешу үшін оқу, анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді қолдануды біледі

Фармацевтикалық өндірістегі математикалық модельдерге қойылатын талаптарды біледі

Химия – технологиялық үрдістегі моедльдеу үшін жаңа бағдарламалар саласындағы жетістіктері туралы білімін ұсынады

Математикалық модельдерді әзірлеу үшін әдістері мен тәсілдерін біледі

Технологиялық процесті тұрғызу үшін бағдарламалық қамтамасыздануды таңдаудың негізгі принциптерін біледі

Мақсаттық функцияның оптималды мәндерін анықтауын ұсынады

Регрессиялық модельдер туралы білімін ұсынады

ХТП жабдықтардың жұмыс істеу принципі және оларды іске қосу туралы біледі

Виртуалды құрылғыларды тұрғызу принципін біледі

ChemCad ортада қарапайым операцияларды біледі

ХТПАБЖ бағдарламалық қамтамасыз ету және өндірістік контроллерлер туралы білімін ұсынады

Кәсіпкерлік құзыреттілігі

Химия –технологиялық процестерді ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері бойынша білімін ұсынады

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және қауіпсіздік техникасы ережелерін біледі

НТҚ жұмыс істей білетінін демонстрациялайды

Химия –технологиялық процестердің нақты аппараттарын модельдеу әдістерін біледі

Математикалық модельдің реалды объектіге адекваттылығы туралы білімін ұсынады

Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілік

Модельдеу және оптимизациялау саласында жаңа технологиялар мен технологиялық объект туралы мәліметтерді іздестіру, жинақтау, сақтау және өңдеу білімін ұсынады

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреттілігі

Мәліметтерді ғылыми мақсатта іздестіру, жинақтау, сақтау және өңдеуді білетінін ұсынады

Дәрілерді өндеудің технологиялық линиясын жетілдіру бойынша зерттеулерді жүргізу білімін ұсынады

Химия – технологиялық үрдісті оптималды басқару ережесін таңдау әдістерін және тәсілдерін біледі

Химиялық өндірістерді басқару жүйесін технико – экономикалық талдауды жүргізу әдісін біледі

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерді біледі

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеті, шеттілділік құзыреттілігі)

Әдебиеттерді, мәліметтердің электрондық базаларын және компьютерлік арнайы бағдарламаларын пайдалана білетінін ұсынады

Мәліметтерді әр түрде (суреттер, графиктер, схемалар, кестелер) және әртүрлі тасымалдағыштарда (қағаз, электронды нұсқа) ұсына білетінін демонстрациялайды

Алынған мәліметтерді сабақтарда, ғылыми үйірмелерде, семинарларда және т.б. презентация түрінде ұсына білуді демонстрациялайды

Кіші топтарда жұмыс істей білу, тақырып бойынша орындалған зертханалық жұмыс нәтижесін талқылай білу, дискуссия жүргізу қабілетін ұсынады

В

Осы білімі мен түсінігін кәсібидеңгейде қолдана білу

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеті, шеттілділік құзыреттілігі)

Әдебиеттермен, мәліметтердің электрондық базалары және компьютерлік арнайы бағдарламаларымен жұмыс істей алады
Мәліметтерді әр түрде (суреттер, графиктер, схемалар, кестелер) және әртүрлі тасымалдағыштарда (қағаз, электронды нұсқа) көрсетеді

Сыни ойлау қабілеттілігін және жетекшілік қасиеттерін білдіреді

Кіші топтарда жұмыс, дискуссия жүргізеді

Ерекше апаттық жағдайларда шешім қабылдау қабілеттілігін ұсынадыЖаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік

Дәріханалық өндірісте міндеттерді шешу үшін алған білімін қолданады
Химиялық өндірісте қолданылатын терминдерді қолданады

Оқу, анықтамалық және ғылыми әдебиеттерді пәнді оқыту үшін қолданады

Химия–технологиялық процестердің жабдықтардың анықтамалық номенклатурасын қолданады

Заманауи бағдарламалық құралдарды қолдану арқылы дәрілерді өндеу технологиясын жетілдіреді

Технологиялық сұлбаларын оқып, шешім қабылдайды

Химиялық өндірістегі жеке аппараттарға математикалық модельдерді таңдайды

Өтпелі процесстерге талдау жүргізеді

Модельдеу және оптимизациялау жағынан технологиялық регламентке талдау жұргізе алады

Қондырғылармен жұмыс істегенде оларды іске қосу ережелерін ескереді

Химия –технологиялық процестердің математикалық модельдерін әзірлегенде заманауи бағдарламалық құралдар туралы білімін қолданады

Заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы технологиялық үрдістін визуализациясын жасайды

Кәсіпкерлік құзыреттілігі

Химия – технологиялық процестерді модельдеудің негізгі принциптерін меңгерген

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және қауіпсіздік техникасы ережелерін қолданады

НТҚ жұмыс істей алады

Химиялық өндірістегі өндірістік қалдықтарды қоршаған ортаға тастауын азайту әдістері туралы білімін қолданады

Фармацевтикалық өнімнің сапасына математикалық есептердің әсерінің деңгейін анықтайды

Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілік

Кәсіптік қызмет аумағында мәліметтерді іздестіреді, жинақтайды, сақтайды және өңдейді, соның ішінде компьютермен жұмыс жүргізеді

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреттілігі

Мәліметтерді ғылыми мақсатта іздестіру ,жинақтау, сақтау және өңдеуді жүргізеді

Дәрілерді өндеудің технологиялық линиясын жетілдіру бойынша зерттеулерді жүргізеді

Химия – технологиялық үрдісті басқару әдістері туралы білімін пайдаланып, оптималдысын таңдайды

Химиялық өндірістерді басқару жүйесін технико – экономикалық талдауын жүргізеді

Мақалаларды, тезистерді, баяндамаларды талаптарға сай шет тілге аударады

С

Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу.

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік

Математикалық модель негізінде шешім қабылдау дәйектемелерін тұжырымдайды
Химия – технологиялық өндірісті жаңа басқару әдістерді іздестіру және енгізу дәйектемелерін тұжырымдайды

Кәсіпкерлік құзыреттілігі

Химия – фармациялық процестерді модельдеудің және автоматтандыру техникалық құралдарын жетілдірудің негізгі принциптерін тұжырымдайды
«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Модельдің реалды объектіге адекваттылығын бағалайды

Химия –технологиялық процестерді модельдеудің және оптимизацияның тиімділігін талдайды

Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілік

Дәрілерді жасау технология саласында модельдеу мен оптимизациялау заманауи әдістері туралы мәліметтерді интернет ресурстарынан таба білетіндігін демонстрациялайды

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеті, шеттілділік құзыреттілігі)

Кіші топтарда жұмыс істей білуді, алға қойылған міндеттерді бірге шешуді бағалайды

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреттілігі

Дәрілік түрлерді және олардың технологиясын минималды энергетикалық және ресурстық шығындармен жетілдіру бойынша жүргізілген зерттеу нәтижелерін бағалайды және интерпретациялайды, зерттеу нәтижелерін ғылыми конференцияларда мақала, баяндама түрінде ұсынады

D

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік

Химия – технологиялық үрдісті модельдеу туралы жеке пайымдаулар жасауға, реферат,презентация түрінде безендіріп, зертханалық сабақтарда, студенттердің ғылыми үйірмелерінде, конференцияларда ұсынуға қабілетті
«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеті, шеттілділік құзыреттілігі)

Параметрді оптимизациялау және процесті модельдеу тәсілдері туралы арнайы мәліметтерді жарияламауға қабілетті

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Химиялық өндірісінде қолданылатын ГОСТ, ОСТ, ТУ, ФМ, УФМ ҚР ДСМ заңдары негізін білетінін демонстрациялайды

Е

Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.


«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасау қабілеті, шеттілділік құзыреттілігі)

Студенттерге мәліметтермен (оқу, анықтамалық, ғылыми әдебиеттермен) жұмыс істей алу білімін және дағыларын беруге қабілетті
Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік

Химия –технологиялық процестерді модельдеу, мақсаттық функцияның оптималды мәндерін анықтау, ХТП аппараттардың өлшемдерін есептеу туралы білімін студенттерге беруге қабілетті
Тәжірибелік жұмыстарды жоспарлау және жүргізу туралы білімдері мен дағдыларын студенттерге, оқытушыларға, экзаменаторларға беруге, бақыланатын фактілер мен құбылыстарды, олардың себебі мен салдарының арақатынасын түсіндіруге қабілетті

Кәсіпкерлік құзыреттілігі

Автоматтандыру және басқару саласында инновациялық технологияларды әзірлеу және ендіру бойынша білімін студенттерге және басқа да қызығушылық танытқандарға беруге қабілетті
«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі


НҚ, МФ қолдану туралы білімін беруге қабілетті
Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілік


Өнімнің сапасын жақсарту үшін ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді қолдану туралы білімін беруге қабілетті

«Ғылыми зерттеу дағдылары» құзыреттілігі

Химия – технологиялық үрдісті үлгілеу және автоматтандыру саласында студенттерге ғылыми зерттеу әдістерін үйретуге қабілетті
Оқытудың дербес зейінін әрі қарай жалғастыру
Үздіксіз кәсіптік оқу


2.5 Реквизитке дейінгі пәндер: Химия-технологиялық процестерді басқару жүйесі, инженерлік – экономикалық есептеудегі есептеу техникасы.

Аралас пәндер: Дәрілік үлгілерді өлшеу және орау мәшинелері мен автоматтары.
2.6 Реквизиттен кейінгі пәндер: Дайын дәрілік түрлер технологиясы және биофармация, өндірісті жобалау және жабдықтау негіздері.
2.7 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Химия-технологиялық процестерді модельдеу» пәні студенттерге өндірістің кез-келген саласында технологиялық үрдістерді модельдеу оптимизациялау есептерін студенттерге өзіндік шешуге мүмкіндік береді.

Бұл пәннің ішінде жүйелерді модельдеу және идентификаттау есептерін шешу барысында жүйелік тәсілдер принциптері зерттеледі.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> География пәнінен облыстық олимпиада
2015 -> Сыздыкова Гульжанар Каримовна карабаева Самал Сериковна Исетова Венера Мухаметжановна Список граждан, допущенных к собеседованию на объявленный конкурс
2015 -> Ибраев Жомарт Омашұлы; Результат конкурса по осуществлению отбора кандидатов на занятие
2015 -> Географиядан теориялық тур сұрақтары ( 9 сынып) Аудандық олимпиада 2014 – 2015 оқу жылы
2015 -> Биографическая справка
2015 -> Bala Turkvizyon 2015» Түрік әлемі әндерінің Ұлттық іріктеу турының ережесі Байқауды ұйымдастырушылар: «Bala Turkvizyon 2015» Ұлттық Түрік әлемі әндері байқауының (ары қарай Байқау) ұйымдастырушылары «rimas televiziyon Radyo Produksyon A


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет