Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет1/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Сыныбы 10 КЇні_________
Таырыбы: Кіріспе

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а Д.ж. Щлеуметтік-экономикалы› географиясы пЩні, ма›саттары, міндеттері, мазм±ны жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. Щлеуметтік-экономикалыгеографиясы пЩнімен танысан т±ла
СабатыЈ типі: Кіріспе сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап.

2. ШЈгіме-дЩрісСабатыЈ кйрнекілігі: Д.ж. Щлеуметтік-экономикалыкартасы, оулы›, кескін карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ЖаЈа сабаты йту

ІІІ. љорытындылау.

IV. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ЖаЈа саба›ты йту.

љо“ам мен таби“атты бірт±тас жЇйе ретінде ›арастыратын бірден-бір “ылым саласы-›азіргі заман“ы география. ’ТР дЩуірінде география “ылымы да Їлкен йзгерістерге ±шырады. љо“ам мен таби“ат арасында“ы “аламды› Їйлеспеушіліктен туында“ан жаЈа ба“ыт экономикалы› жЩне Щлеуметтік географияныЈ экологиялы› т±р“ыдан ›алыптасуына алып келді. Сонды›тан экономикалы› жЩне Щлеуметтік география жер бедері мен жалпы таби“ат кешендерініЈ заЈдылы›тары ар›ылы таби“ат йзгерістерін зерттеуді шаруашылы› салаларыныЈ орналасуы мен дамуына байланысты жЇргізеді. Б±л атал“андар ›о“ам мен адамдардыЈ м±›тажды“ына байланысты шаруашылы›тыЈ ба“ытын аны›тау“а, болжау“а, сол сия›ты материалды› жЩне рухани ›ажеттілігін зерттеуге септігін тигізеді. љазіргі дЩуірде елдер арасында“ы экономикалы› жЩне Щлеуметтік байланыстардыЈ ±л“аюына ›арай география бойынша жЇргізілетін зерттеулердіЈ негізгі екі ба“ыты аны›талады.

1. Таби“ат байлы›тарын са›тау, оны тиімді пайдалану жЩне ›айта тЇлету.

2. Жалпы таби“ат заЈдылы›тары негізінде халы› пен шаруашылы› салаларын ±тымды орналастыруда география “ылымыныЈ жетістіктері ал“ышарт ретінде пайдаланылуы керек.

ІІІ. љорытындылау.

IV. ®йге тапсырма беру.

®йге: Кіріспе.

Сыныбы 10 КЇні_________
Таырыбы: Жер туралы ›ысаша мЩліметтер

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а Жер “аламшар ретінде, оныЈ заЈдылы›тары, ерекшеліктері жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Жер туралы танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Б.®.®. кестеі. 6. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. Щлуеметтік-экономикалы› географиясы нені зерттейді?

2. ’.Т.Р. география“а ›атысы?

3. ГеографияныЈ йзгеріске ±шырауы?

4. љазіргі дЩуірдегі география?

5. љо“ам мен таби“ат арасында“ы байланыс?

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы жердіЈ пішіні жЩне полюстері тЇсіндіріледі.

Географиялы› полюстеріЫ“ысу жылдамды“ы 10 см/ге теЈМагниттік полюстеріШамамен 3 млрд жыл б±рын пайда бол“анЖердіЈ математикалы› пішініСферойд немесе элипсойд деп аталадыНа“ыз геометриялы› пішініГеоидЭкваторлы› радиусыныЈ ±зынды“ы6378,2 кмПолярлы› радиустыЈ ±зынды“ы6356,8 кмМеридиан ±зынды“ы40008,8 кмЭкватор ±зынды“ы40075,7 кмЖердіЈ жалпы ауданы510 млн км2

3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы Жер “аламшарыныЈ ›оз“алыстары тЇсіндіріледі.

ЕЈ алыс Їкте, 5 шілде, ЕЈ жа›ын нЇкте

152 млн км 3 ›аЈтар, 147 млн км

4. тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы Жылу белдеулері тЇсіндіріледі.
Жылу белдеулері
1 ысты› белдеу бар

23,50с.е.- 23,50о.е. аралы“ы,

ЖердіЈ 40%-“а жуы“ын алып жатыр.
2 ›оЈыржай белдеу бар

23,50с.е.- 66,50с.е. аралы“ы,

23,50о.е.- 66,50о.е. аралы“ы,

ЖердіЈ 52%-“а жуы“ын алып жатыр.
2 суы› белдеу бар

66,50с.е.- 900с.е. аралы“ы,

66,50о.е.- 900о.е. аралы“ы,

ЖердіЈ 8%-“а жуы“ын алып жатыр.

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Жер туралы мЩлімет.

Сыныбы 10 КЇні_________
Таырыбы: ЖердіЈ ›±рылысы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а ЖердіЈ ішкі ›±рылысы, тау жыныстарыныЈ тЇрлері жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: ЖердіЈ ›±рылысымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ЖердіЈ КЇн жЇйесіндегі орны?

2. ЖердіЈ пішіні?

3. Жер ›оз“алыстары?

4. Са“атты› белдеулер?

5. Жылу белдеулері?

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы ЖердіЈ ішкі ›±рылысы тЇсіндіріледі.


ЖердіЈ ішкі ›±рылысы
Жер ›ыртысы

Орташа ›алыЈды“ы м±хиттарда 5-10 км, материктерде 35-40 км, биік тауларда 70 км-ге дейін жетеді.


Мантия

2900 км/ге дейінгі тереЈдікте орналас›ан,жо“ар“ы мантия ты“ызды“ы-4,5 т/м3, температурасы-2200С. Тйменгі мантия ты“ызды“ы-5,7 т/м3, температурасы-36000С.

Ядро

2900-6370 км аралы“ында орналас›ан.Екі бйліктен т±рады. Сырт›ы ядро 2900-5000 км аралы“ында, ты“ызды“ы-10-15 т/м3, температурасы-40000С. С±йы› металдардан темір, никель т.б. т±рады. Ішкі ядро ты“ызды“ы-15-20 т/м3, температурасы-60000С. љатты темірден т±рады.

3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы тау жыныстары мен минералдар тЇсіндіріледі.


љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. ЖердіЈ ішкі ›±рылысы жйніндегі “ылыми деректер?

2. МантияныЈ ›±рылысы?

3. ЯдроныЈ ›±рылысы?

4. Магмалы› жыныстар?

5. Шйгінді жыныстар?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: ЖердіЈ ›±рылысы.

Сыныбы 10 КЇні_________
Таырыбы: Географиялы карталар, топографиялы карталар, картография жайлы жалпы деректер

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а географиялы› карталар, тЇрлері, ›асиеттері, заЈдылы›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Географиялыкарталармен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Топтастыру. 6. Б.®.®. кестесі.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ЖердіЈ ішкі ›±рылысы жйніндегі “ылыми деректер?

2. МантияныЈ ›±рылысы?

3. ЯдроныЈ ›±рылысы?

4. Магмалы› жыныстар?

5. Шйгінді жыныстар?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

О›улы›та“ы 13,14,17 беттердегі 1,2,3-ші сызбан±с›алар ар›ылы о›ушылар“а жалпы географиялы› карталар, та›ырыпты› карталар, картография салаларыныЈ жіктелуі тЇсіндіріледі.
3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы бас›а да картографиялы› кескіндемелер тЇсіндіріледі.

4. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы картография жЩне оныЈ бйлімдерін тЇсіндіру.
КартографияныЈ

теориялынегізіКартаныЈ жасалуын, Щдіс-тЩсілдерін, карталардыЈ тЇрлерін зерттеиді.Математикалы

картографияКартаныЈ математикалы› негізін, проекциялар теориясын, б±рмалануларды зерттеиді.КартографияныЈ тарихыКартографиялы› идеялардыЈ даму тарихын зерттеиді.Картографиялы

информатикаКартографиялы› туындылар мен Щдебиеттерді жина›тау.Карталарды жобалау

жЩне ›±растыруКарта жасаудыЈ Щдіс-тЩсілдері мен технологиясын зерттеумен, карта Їлгілерін ›±растырумен айналысады.Картаны кйркемдеу

жЩне шыаруКарта, атлас, бас›а да картографиялы› туындыларды басып шы“ару.Картаны пайдалануКартографиялы› туындыларды “ылыми, ›олданбалы, мЩдени-а“арту ма›сатында пайдаланудыЈ теориясы мен Щдістерін ›арастыратын сала.Картографиялы

топонимикаКарталарда“ы географиялы› атаулардыЈ д±рыс берілуін зерттейтін сала.љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, баалау. VІ. ®йге тапсырма беру. ®йге: Географиялы карталар.

Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Картографиялы проекция.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а картографиялы› проекция тЇрлері, карталарда“ы шартты белгілер жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Картографиялыпроекциямен танысан танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс.

3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Географиялы› карталардыЈ маЈызы?

2. Географиялы› карта жЩне оныЈ ›асиеттері?

3. Бас›а да картографиялы› кескіндемелер?

4. Картография жЩне оныЈ бйлімдері?

5. КартографияныЈ бас›а “ылым салаларымен байланысы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы о›ушылар“а картографиялы› проекциялардыЈ тЇрлері тЇсіндіріледі.


3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы карталардыЈ ›андай белгілеріне ›арай жіктелетініне сипатталады.

КарталардыЈ белгілеріне ›арай жіктелуі


љамтитын ама“ына

Мазм±нына

Масштабына

љолданылу сипатына

Жарты шарлар, д.ж. карталары, д.ж. м±хит картасы, материктер мен олардыЈ бйліктерініЈ кртасы, топографиялы› карталар.

Жалпы географиялы› жЩне та›ырыпты› карталар.

°са›, орта жЩне ірі масштабты карталар.

ылыми-аны›тамалы›, о›у карталары мен мЩдени-а“арту, техникалы› жЩне туристік карталар.
љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. ПроекциялардыЈ жіктеліуі?

2. Карта тЇрлері?

3. Шартты белгілердіЈ пайдаланылуы?

4. ПроекциялардыЈ б±рмалануына ›арай жіктелуі?

5. ПроекциялардыЈ жазы››а тЇсірілуіне ›арай жіктелуі?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Картографиялы проекция.

Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет