Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет10/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. кйлігі.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. кйлік жЇйесі, салалары, ±зынды›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. кйлігімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Б.®.®. кестесі.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Ірі ›ара шаруашылы“ы?

2. љой шаруашылы“ы?

3. Шош›а, ›±с шаруашылы“ы?

4. Арнаулы мал шаруашылы› салалары?

5. Балы› шаруашылы“ы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы д.ж. кйлік салаларыныЈ ерекшеліктерін тЇсіндіру.


Кйлік салаларыЕрекшеліктері

ТеЈіз жЩне йзен кйлігіД.ж. жЇк тасымалыныЈ 62%-ы тиесілі. Д.ж. теЈіз сауда флотыныЈ жетекші елдері: Либерия, Панама, Жапония, Грекия, АљШ, Кипр, љытай. Негізгі теЈіз жолдары: Атлант, Тыны›, ®нді м±хиттар. Д.ж. ірі порттар Сингапур, Роттердам, Шанхай, Нагоя, Йокогама, Тиба, Кобе т.б.

Теміржол°зынды“ы-1,2 млн км. ЕЈ ±зын теміржол АљШ (240 мыЈ км), Канада (90 мыЈ км), Ресей (86 мыЈ км) тиесілі.Ты“ызды“ы жйнінен Батыс Еуропа (100 км2-›а 100 км-ден келеді) кйзге тЇседі. Электрлендірілген теміржол Ресейде жа›сы дамы“ан.

Автомобиль кйлігі°зынды“ы 24 млн км. Д.ж. жолаушыныЈ 80%-ын тасымалдайды. Трансконтиненттік магистральдар Сахара, АљШ пен Канада аралы“ы, Панамерикалы›, Трансамазоналы› жолдар.

љ±быр кйлігіМ±най ›±бырыныЈ ±зынды“ы 400 мыЈ км, газ ›±бырыныЈ ±зыныды“ы 900 мыЈ км. Д.ж. жЇктіЈ 11%-ы тасымалданады. Д.ж. еЈ ірі м±най ›±бырлары Дружба-Ресей-Батыс Еуропа (5,5 мыЈ км), Редуотер-Порт Кредит (4,8 мыЈ км), Хьюстон-Нью Йорк (2,5 мыЈ км).

Су асты ›±бырыЖерорта теЈізі тЇбімен трансжерортаьеЈіздік газ ›±быры тартыл“ан. М±ндай ›±бырлар Мексика шы“ана“ы мен СолтЇстік теЈіздеде жЇргізілген.

Шуе кйлігіД.ж. еЈ ірі Щуе паркі АљШ-та шо“ырлан“ан Одан бас›а ірі Щуе ±ша›тарыныЈ шо“ырлануы Канадада, Францияда, Австралияда, Германияда бай›алады. Халы›аралы› Щуе байланысына 1 мыЈнан астам Щуежай ›атысады.
љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. кйлік.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: љазіргі заманы шаруашылы байланыстары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а ›азіргі заман“ы шаруашылы› байланыстары, еЈбек бйлінісі экономикалы› топтар жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: љазіргі заманы шаруашылыбайланыстарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ТеЈіз жолы?

2. Теміржол?

3. Автомобиль жолы?

4. љ±быр жолы?

5. Шуе кйлігі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы халы›аралы› экономикалы› байланыстарды тЇсіндіру.
Д.ж. шаруашылы›
Д.ж. шаруашылы› географиясы

Халы›аралы› географиялы› еЈбек бйлінісі

Халы›аралы› мамандану саласы

Халы›аралы› экономикалы› интеграция

Шаруашылы› ›атынастарын интернационалдау

Халы›аралы› экономикалы› байланыстар

3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы ірі аума›ты› экономикалы› топтарды тЇсіндіру.

4. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 184-бетіндегі, 44-кесте ар›ылы д.ж. тауар айналымында“ы жетекші елдер Їлесін тЇсіндіру.

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Халы›аралы› географиялы› еЈбек бйлінісі?

2. Халы›аралы› мамандану?

3. Халы›аралы› экономикалы› интеграция?

4. Д.ж. шаруашылы›тыЈ “аламдануы?

5. Транс±лтты› корпорациялар?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: љазіргі заманы шаруашылы байланыстары.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Халыаралы ›аржы-›аражат жЇйесі.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а халы›аралы› ›аржы-›аражат жЇйесі жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Халыаралы› ›аржы-›аражат жЇйесімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Халы›аралы› географиялы› еЈбек бйлінісі?

2. Халы›аралы› мамандану?

3. Халы›аралы› экономикалы› интеграция?

4. Д.ж. шаруашылы›тыЈ “аламдануы?

5. Транс±лтты› корпорациялар?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы валютаныЈ негізгі тЇрлерін тЇсіндіру.

3. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы д.ж. резервтік валюта ›±рылымын тЇсіндіру.
Валюта тЇрлеріШлемдік нарытаы Їлесі (1992 ж.)АљШ доллары55%Жапон иенасы8%Бас›а валюталары37%

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Халыаралы ›аржы-›аражат жЇйесі.

Саба4 Сыныбы:10 КЇні:

Таырыбы: Халыаралы туризм.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а халы›аралы› туризм, маЈызы, алатын орны, басты туристік аудандар жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Халыаралытуризммен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Диаграмма.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Халы›аралы› ›аржы-›аражат жЇйесі?

2. ВалютаныЈ негізгі тЇрлері?

3. Д.ж. резервтік валюта ›±рылымы?

4. Ірі ±лтаралы› бірлестіктер?

5. љаза›станныЈ ›аржы жЇйесі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы туризмніЈ д.ж. шаруашылы›та алатын орнын тЇсіндіру.

Халы›аралы› туризм


Д.ж. жалпы ішкі йнімніЈ 1/10-і тиесілі.

Жылы

на 3 трлн

нан астам табыс тЇседі.

Халы›

тыЈ 1/10-і туризмде еЈбек етеді.

Кариб алабында“ы елдер табысыныЈ 1/3- і туризмге тиесілі.

Испа

ния табысыныЈ 1/5-і туризмге келеді..


3. Диаграмма.

О›улы›тыЈ 102-бетіндегі, 3-диаграмма ар›ылы халы›аралы› туризмніЈ басты айма›тарыныЈ Їлесін тЇсіндіру.

4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы д.ж. туристік айма›тарды тЇсіндіру.


љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Халы›аралы› туризм?

2. Еркін экономикалы› айма›тар?

3. Халы›аралы› сауда?

4. Д.ж. туристік айма›тар?

5. Туристерді еЈ кйп ›абылдайтын елдер?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Халыаралы туризм.
Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Сараманды› ж±мыс №5
Таырыбы: Д.ж. шаруашылы“ы.

Масаты: Д.ж. шаруашылы› салаларын, таралу айма›тарын аны›тау.

Кйрнекілік: О›улы›, ›осымша деректер, д.ж. картасы т.б.

Жоспары.

І-н±с›а

1. Дамушы елдерді дамуы бойынша топтастыру.

Елдер топшасыљ±рамыЕрекшеліктеріЖетекші дамушы елдер

Даму деЈгейі тймен елдер

2. Д.ж. онеркЩсібі.

Д.ж. йнеркЩсібі
Отын Энергетика


3. Д.ж. йсімдік шаруашылы“ы.

ДЩнді да›ылдар

Бйдай

ЖЇгері

КЇріш

4. Арнаулы мал шаруашылы› салалары, айма›тары.

ІІ-н±с›а

1. Дамушы елдерді дамуы бойынша топтастыру.

Елдер топшасыљ±рамыЕрекшеліктеріЖаЈа индустриялы елдер

Жал“а пЩтер беруші елдер

2. Д.ж. онеркЩсібі.

Д.ж. йнеркЩсібі
љара металлургия ТЇсті металлургия Машина жасау


3. Д.ж. йсімдік шаруашылы“ы.

Техникалы› да›ылдар

4. Арнаулы мал шаруашылы› салалары, айма›тары.

Жалпы

1. Дамушы елдерді дамуы бойынша топтастыру.

Елдер топшасыљ±рамыЕрекшеліктеріПлантациялышаруашылыелдері

М±най экспорттаушы елдер

2. Д.ж. онеркЩсібі.

Д.ж. йнеркЩсібі
Химия йнеркЩсібі ЖеЈіл йнеркЩсіп Тама› йнеркЩсібі

3. Д.ж. йсімдік шаруашылы“ы.

Бау-ба›ша шаруашылы“ы

4. Арнаулы мал шаруашылы› салалары, айма›тары.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: ТМД елдеріне жалпы шолу.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а ТМД елдерініЈ жалпы сипаттамасы, ішкі жЩне сырт›ы экономикалы› байланыстары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: ТМД елдерімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет