Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет12/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Кестемен ж±мыс.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. РесейдіЈ отын-энергетика кешені?

2. РесейдіЈ металлургия, машина жасау кешені?

3. РесейдіЈ химия йнеркЩсібі?

4. РесейдіЈ жеЈіл йнеркЩсібі?

5. РесейдіЈ тама› йнеркЩсібі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы РесейдіЈ йсімдік шаруашылы“ын тЇсіндіру.


РесейдіЈ йсімдік шаруашылы“ы

ДЩнді да›ылдар

(жалпы жыртылатын жердіЈ 56%-ы тиесілі)

Кйкйніс пен ба›ша

(жалпы жыртылатын жердіЈ 5%-ы тиесілі)

Техникалы› да›ылдар

(жалпы жыртылатын жердіЈ 6%-ы тиесілі)

Малазы›ты› да›ылдар

(жалпы жыртылатын жердіЈ 33%-ы тиесілі)

3. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы мал шаруашылы“ын тЇсіндіру.
Іріара шаруашылыыОрман, орманды дала зоналарында, дала мен шйлейт зоналарында тарал“ан.Шоша шаруашылыыШош›а саны жйнінен Краснодар йлкесі, Орал мен Волга бойы аудандары алдыЈ“ы орындарда.љой шаруашылыыЖыл бойы жайылым“а шы“арып ба“у мЇмкіндігі бар аудандарда кеЈ тарал“ан.љ±с шаруашылыыРесейдіЈ ірі ›алалары маЈайында жЩне асты›ты аудандарда кйбірек шо“ырлан“ан.Жылы шаруашылыыЕуропалы› бйліктіЈ оЈтЇстігі мен Оралда жа›сы жол“а ›ойыл“ан.

4. Топтастыру.

Тортастыру ар›ылы РесейдіЈ кйлік жЇйесін тЇсіндіру.


љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. РесейдіЈ ауыл шаруашылы“ыныЈ жалпы сипаттамасы?

2. РесейдіЈ йсімдік шаруашылы“ы?

3. РесейдіЈ мал шаруашылы“ы?

4. РесейдіЈ кйлігі?

5. Байланыс?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: РесейдіЈ ауыл шаруашылыы, кйлігі.


Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: РесейдіЈ экономикалы аудандары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а Ресей федерациясыныЈ экономикалы› аудандары, экономикалы› байланыстары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: РесейдіЈ экономикалыаудандарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Тірек-сызбамен ж±мыс.3. Б.®.®. кестесі.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. РесейдіЈ ауыл шаруашылы“ыныЈ жалпы сипаттамасы?

2. РесейдіЈ йсімдік шаруашылы“ы?

3. РесейдіЈ мал шаруашылы“ы?

4. РесейдіЈ кйлігі?

5. Байланыс?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы РесейдіЈ экономикалы› зоналарын тЇсіндіру.

РесейдіЈ экономикалы› зоналары
Батыс

(ел аума“ыныЈ 74%-ын ›±райды)

Шы“ыс

(ел аума“ыныЈ 26%-ын ›±райды)

3. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы РесейдіЈ экономикалы› аудандарын тЇсіндіру.
ОрталыМЩскеу ›аласы мен 12 облыс кіреді.Волга-ВяткаНижегород, Киров облыстары, Чуваш, Марий Эл, Мордва республикалары кіреді.Оталы› ›ара топыратыБелгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов облыстары кіреді.СолтЇстік-БатысСанкт-Петербург ›аласы мен Ленинград облысы.СолтЇстікКарелия, Коми республикалары, Ненец авт. окр., Мурманск, Вологда облыстары кіреді.

СолтЇстік КавказАдыгей, љарашай-Черкес, Кабарда-Бал›ар, СолтЇстік Осетия, Ингуш, Шешен, Да“ыстан республикалары, Краснодар, Ставрополь йлкелері, Ростов облысы кіреді.Волга бойыТатар, љалма› республикалары, Ульянов, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань облыстары кіреді.ОралУдмурт, Баш›±рт республикалары, Коми-Пермяк авт. окр., Свердлов, Челябі, Орынбор, љор“ан облыстары кіреді.Батыс СібірАлтай республикасы, Алтай йлкесі, Кемеров, Новосибирск, Омбы, Томск, облыстары, Ханты-Мансы, Ненец авт. окр. кіреді.Шыыс СібірБурят, Тыва, Хакасия республикалары, Таймыр, Эвенк, Усть-Орда, Агин Бурят авт. окр. кіреді.љиыр ШыысСаха республикасы, Еврей авт. обл. Чукот, Коряк авт. окр. Приморск, Хабаровск йлкелері кіреді.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: РесейдіЈ экономикалы аудандары.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________


Сараманды› ж±мыс №6
Таырыбы: Ресей Федерациясы.

Масаты: Р.Ф. Щкімшілік бйлінісін, шаруашылы“ын, экономикалы› аудандарын аны›тау.

Кйрнекілік: О›улы›, ›осымша деректер, д.ж. картасы т.б.

Жоспары.

1. Р.Ф. Щкімшілік-аума›ты› бйлінісі.

1. Адыгей, Марий-Эл, Чечен, Тыва, Приморье, Ненец.

2. Даыстан, Мордова, Чувашия, Бурятия, Коряк, Ямал-Ненец.

3. Ингушетия, Солт. Осетия, Карелия, Саха, Краснояр, Ханты-Мансы.

4. Кабардин-Балар, Татарстан, Коми, Краснодар, Пермь, Таймыр.

5. Калмыкия, Удмуртия, Башортостан, Ставрополь, Агинск-Бурят, Эвей.

6. љарашай-Черкес, Хакас, Алтай, Хабаровск, Усть-Ордын, Чукот.


2. Р.Ф. экономикалы› аудандары.

1. СолтЇстік, СолтЇстік Кавказ.

2. СолтЇстік-Батыс, Орал.

3. Орталы›, Батыс Сібір.

4. Волга-Вятка, Шыыс Сібір.

5. Орталы› љара Топыраты, љиыр Шыыс.

6. Волга бойы, Калининград облысы.


3. Р.Ф. йнеркЩсібі.

1. Р.Ф. йнеркЩсібі
Отын Энергетика

2. Р.Ф. йнеркЩсібі
љара металлургия ТЇсті металлургия Машина жасау

3. Р.Ф. йнеркЩсібі


Химия йнеркЩсібі ЖеЈіл йнеркЩсіп Тама› йнеркЩсібі

4. Р.Ф. ауыл шаруашылы“ы.
Ауыл шаруашылысалаларыТаралан аймаыисімдік шаруашылыы:

Мал шаруашылы“ы:

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Беларусь Республикасы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а Беларусь РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Беларусь Республикасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. РесейдіЈ географиялы› орны?

2. РесейдіЈ хал›ы?

3. РесейдіЈ йнеркЩсібі?

4. РесейдіЈ ауыл шаруашылы“ы, кйлігі?

5. РесейдіЈ экономикалы› аудандары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы Беларусь Республикасын толы› тЇсіндіру.


ГеографиялыорныСолтЇстік-батысында Литва, Латвия мемлекеттерімен, шы“ысында Ресеймен, оЈтЇстігінде Украинамен, Батысында Польшамен шектеседі. ТеЈіздік шекаралары жо›. Ауданы-207,6 мыЈ км2.

Табиаты жЩне табиат ресурстарыБеларусь аума“ын Ежелгі Орыс платформасы негізінде ›алыптас›ан жазы›тар алып жатыр. Солигорск маЈында калий т±здарыныЈ д.ж. еЈ ірі кен орындарыныЈ бірі орналас›ан, Мозырь Давыдов кен орындарында ас т±зыныЈ едЩуір мол ›оры бар, ел аума“ында ›±рылыс материалдары да мол. Беларусь жеріне ›оЈыржай континентті климат тЩн.

ХалыХал›ы 9,8 млн адам. Т±р“ындарыныЈ ймір жасыныЈ орташа ±за›ты“ы-68 жас. °лтты› ›±рамы беларусьтар (78%), орыстар (13%), поляктар (4%), украиндар (3%), жЩне т.б. Халы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2 – 47,4 адамнан келеді.

инеркЩсібіинеркЩсіп саласында машина жасау, химия жЩне м±най химиясы йнімдерін шы“ару“а мамандан“ан. Минск, Могилев, Жодино ›алаларында «Белаз» машиналары, Минск, Гродно, Барановичиде автомобильге тетіктер, Минскіде «Трактор» шы“арылады. Бобруиск ›аласында ірі шина йндірісі, Гродно ›аласында жасанды талшы›тар йндірісі жол“а ›ойыл“ан. Орша ›аласында ірі зы“ыр комбинаты, Минск, Могилев, Гродно, Лида ›алаларында был“ары жЩне ая›киім фабрикалары орналас›ан.

Ауыл шаруашылыыАуыл шаруашылы“ына жарамды жерлер 10 млн га-“а жуы›. Жалпы елде ›ой, ірі ›ара, шош›а, ешкі саны біршама. Елде жылына 0,9 млн т ет, 5 млн т-дан астам сЇт йндіріледі. Егістік негізінен елдіЈ орталы› бйлігінде орналас›ан. ДЩнді-да›ылдар басты орын алады, техникалы› да›ылдардан зы“ыр айры›ша орын алады. Зы“ыр кйбінесе елдіЈ солтЇстігі мен солтЇстік-батысында, ›ант ›ызылшасы орталы› жЩне батыс аудандарда, картоп барлы› айма›та йсіріледі.

КйлігіБеларусь аума“ы ар›ылы Шы“ыс Еуропа елдері мен Ресейді, Ресей мен Украинаны Балты› бойы елдерімен жал“астыратын ›±рлы›та“ы кЇре жолдар йтеді. ТеміржолдардыЈ жалпы ±зынды“ы 5,5 мыЈ км-ден астам. Тас жолдардыЈ жиілігі 1 км2 – ге 350 м шамасында.

Сырты экономикалыбайланыстарыСырт›ы экономикалы› байланыстарында Еуропа елдері мен Ресей басты орын алады. Ресейден жасанды каучук, м±най мен газ, кймір, электр энергиясын жЩне ›ара металлургия йнімдерін, йсімдік майын сатып алады. Экспортында Германия мен ПольшаныЈ да Їлесі жо“ары. Шетке машина жасау жЩне химия йнеркЩсібініЈ йнімдерін, кйлік ›±рал-жабды“ын, жеЈіл жЩне тама› йнеркЩсібі йнімдерін сатады. Елде 1,5 мыЈ“а жуы› бірлескен, 500-дей шетел кЩсіпорындары ж±мыс істейді.

љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Беларусь РеспубликасыныЈ географиялы› орны?

2. Беларусь РеспубликасыныЈ хал›ы?

3. Беларусь РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі?

4. Беларусь РеспубликасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. Беларусь РеспубликасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Беларусь Республикасы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Украина. Мемлекеттік ›±рылымы халы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а УкраинаныЈ мемлекеттік ›±рылымы, географиялы› орны, таби“ат ресурстары, хал›ы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: УкраинаныЈ мемлекеттік ›±рылымы, халымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Беларусь республикасыныЈ географиялы› орны?

2. Беларусь республикасыныЈ хал›ы?

3. Беларусь республикасыныЈ йнеркЩсібі?

4. Беларусь республикасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. Беларусь республикасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы УкраинаныЈ географиялы› орнын тЇсіндіру.

3. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы Украина хал›ын тЇсіндіру.
ХалысаныХал›ыныЈ саны 47,3 млн адам. Туу коэффициенті-80/00 , йлім коэффициенті-140/00 , адамныЈ ймір жасыныЈ орташа ±за›ты“ы-68 жас.

°лтты› ›±рамыБасты ±лттар: украиндар (78%), орыстар (22%), б±дан бас›а ел аума“ында беларусьтар, еврейлер, молдавандар, поляктар, болгарлар т.б. т±рады. Татарлар љырымда, гректер Азов теЈізі жа“асында, румындар мен словактар Карпат сыртында, Карпатта тау халы›тары-гуцулдар, бойкалар, лемкалар шо“ырлан“ын. Діни ›±рамыХристиан дінініЈ православие тарма“ы басым, б±дан бас›а христиан дінініЈ бас›а тарма›тары мен а“ымдары, ислам, иудаизм дініндегілер бар.

Халытыыздыы1 км2 – 78,6 адамнан келеді. Шы“ыста йнеркЩсіпті-ауыл шаруашылы›ты аудандарда, батыста Львов облысында 1 км2 – 100-200 адамнан келеді. Чернигов, Волынь, Житомир, Херсон облыстарында 1 км2 – 40-50 адамнан келеді.љалаларыІрілі-±са›ты 415 ›ала бар. љала хал›ыныЈ Їлесі-68%. Елде 5 миллионер ›ала бар: Киев, Харьков, Донецк, Одесса, Днепропетровск.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет