Сыныбы 10 кїні Та›ырыбы


Білгенім®йренгенім®йренгім келедіжүктеу 2.96 Mb.
бет13/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Украина. Мемлекеттік ›±рылымы, халы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Украина. Шаруашылыы, ішкі айырмашылытары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а УкраинаныЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы, ішкі айырмашылы›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: УкраинаныЈ шаруашылыы, ішкі айырмашылытарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. УкраинаныЈ географиялы› орны?

2. УкраинаныЈ хал›ы, ›алалары?

3. УкраинаныЈ таби“ат ресурстары?

4. УкраинаныЈ ›алыптасу тарихы?

5. УкраинаныЈ ±лтты›, діни ›±рамы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы Украина шаруашылы“ын тЇсіндіру.

ШаруашылыыИндустриялы›-аграрлы ел. ОныЈ жиынты› ішкі йнімініЈ салалы› ›±рылымында йнеркЩсіп Їлесі 38%-ды, ауыл шаруашылы“ы 16%-ды, ›ызмет кйрсету саласы 46%-ды ›±райды.

инеркЩсібі

Басты саласы -- отын-энергетика кешені.Елдегі еЈ ірі кймір алабы Донецк. индірілетін электр энергиясыныЈ 40%-“а жуы“ы 5 АЭС береді. Жергілікті кймірмен ірі ЖЭС-тер ж±мыс істейді. љара металлургияныЈ негізгі орталы“ы Кривои Рог темір кені алабы. Машина жасаудыЈ орталы›тары: Харьков, Киев, Донецк, Львов, Запорожье (автомобиль жасау), Днепропетровск, Луганск (теміржол жЩне ауыр машиналар жасау), Николаев, Керч, Херсон (кеме жасау). Химия йнеркЩсібінде минералды тыЈайт›ыштар (Одесса, Винница, Горловка), кЇкірт ›ыш›ылы, сода, пластмасса мен химиялы› талшы›тар (Киев), резеЈке б±иымдарын йндіру маЈызды орын алады.

Ауыл шаруашылы“ы

исімдік шаруашылы“ы дЩндЩ жЩне техникалы› да›ылдарды йсіруге мамандан“ан. Бидай, жЇгері, арпа, тары, ›ара›±мы› йсіріледі. ОЈтЇстікте-кЇріш, орманды далада-›ант ›ызылшасы, картоп-барлы› айма›та, Польесе мен Батыс Украинада-зы“ыр, оЈтЇстікте-›±лма›, темекі, Карпат сырты мен љара теЈіз жа“алауында жЇзім, љырымда эфир майы, лаванда, раушан гЇлдері йсіріледі. Мал шаруашылы“ы барлы› аудунда тарал“ан. Шош›а-дала, орманда дала зонасында, ›ой- орманды дала зонасы, Карпат пен Полесеьеде дамы“ан.

Кйлік

Теміржол кйлігініЈ маЈызы зор. ОныЈ ±зынды“ы-23 мыЈ км. Жалпы жолаушы тасымалыныЈ Їлесі-64%. Автомобиль кйлігініЈ Їлесі 34%. °зынды“ы 100 мыЈ км-ге жететін тас жалдар салын“ан. Шуе жЩне теЈіз порттары ар›ылы Украина 80-нен астам елдермен байланысады.

Сырты экономикалыбайланыстарыУкраинаныЈ ТМД елдерімен саудасында импорт экспорттан арты›, ал алыс шетелдермен сауда ›атынастарында экспорт импорттан басым. Украина импортында м±най, газ,, тЇсті металдар, синтетикалы› каучук, а“аш сЇрегі, жеЈіл йнеркЩсіпке ›ажетті шикізат басым болса, экспортта ›ара метал прокаты, ›±бырлар, ферро›орытпалар, машина жасау йнімдері, халы› т±тынатын тауарлар, химикаттар басым. Ішкі айырмашылытарыУкраина аума“ын шаруашылы“ыныЈ мамандану сипатына, Щлеуметтік-экономикалы› ерекшеліктеріне ›арай бірнеше аудан“а: Донецк-Днепр бойы, ОЈтЇстік, ОЈтЇстік-Батыс›а бйледі.

љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Украина шаруашылы“ы?

2. Украина йнеркЩсібі?

3. Украина ауыл шаруашылы“ы?

4. Украина кйлігі?

5. УкраинаныЈ ішкі айырмашылы›тары?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Украина. Шаруашылыы, ішкі айырмашылытары.


Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Молдова Республикасы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а Молдова РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Молдова Республикасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Б.®.®. кестесі.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Украина шаруашылы“ы?

2. Украина йнеркЩсібі?

3. Украина ауыл шаруашылы“ы?

4. Украина кйлігі?

5. УкраинаныЈ ішкі айырмашылы›тары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы Молдова Республикасын толы› тЇсіндіру.

ГеографиялыорныТМД-ныЈ оЈтЇстік-батысында, Прут пен Днестр йзендерініЈ аралы“ында орналас›ан. Ол Украина жЩне Румыниямен шектеседі. Ауданы-33,7 мыЈ км2.

Табиаты жЩне табиат ресурстарыКлиматы ›оЈыржай континентті. Днестр, Прут йзендерініЈ жЩне оныЈ салаларыныЈ Молдова шаруашылы“ында маЈызы зор. Република аума“ы пайдалы ›азбалар“а йте кедей. М±нда тек ›±рылыс материалдар йндірісіне керекті шикізаттар ›оры “ана бар.

ХалыХал›ы 3,4 млн адам. °лтты› ›±рамы молдовандар (64%), орыстар (14%), гагауздар (3,5%), украиндар (13%), жЩне т.б. Халы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2 – 119 адамнан келеді.

инеркЩсібіКишинев, Кагул, Тираполь, Бендеры ›алаларында тама› йнеркЩсібі кЩсіпорындары, ›ант зауыттары-Дондюшаны, Бельцы, Рыбницы ›алаларында орналас›ан.Май шай›ау заыттары-Бельцы мен Бендеры, шарап-коньяк комбинаттары-Кишинев, Тирасполь, Трактор-кишинев, ›ызан жинайтын комбайндар-Бельцы, ма›та-мата комбинаттары-Тираспольде, жібек мата-Бендеры, кілем то›итын комбинат-Унгены, тігін, был“ары ая›киім фабрикалары-Кишинев, Тираспольде орналас›ан. Днестр йзенінде Дубоссар СЭС-і, Прут йзенінде Румыниямен бірлесе отырып СЭС салын“ан. љуатты Молдова ГРЭС-і Днестровск ›аласыныЈ маЈында ж±мыс жасайды.

Ауыл шаруашылыыисімдік шаруашылы“ы мал шаруашылы“нан басым. Асты› (жЇгері, ›ысты› бидай) жЩне техникалы› (›ант ›ызылшасы, кЇнба“ыс, эфир майы) да›ылдар мен бау-ба›ша йсіріледі. ЖЇзімдіктер кеЈінен тара“ан. Молдова мал шаруашылы“ында, негізінен, сЇт-ет ба“ытында“ы ірі ›ара, шош›а жЩне ›аракйл ›ой т±›ымдары йсіріледі. љ±с шаруашылы“ымен де ш±“ылданады.

КйлігіМолдовада теЈіз кйлігінен бас›а кйліктіЈ барлы› тЇрі дамы“ан. ТеміржолдыЈ ±зынды“ы 1 мыЈ км-ден асады. Б±л жолдар бойымен республиканыЈ ТМД жЩне Шетелдік Еуропа елдерімен ішкі экононмикалы› байланыстары жЇзеге асады Автомобиль кйлігі, негізінен, республианыЈ ішкі жол ›атынасын ат›арады. Газ ›±бырлары ар›ылы Украина мен Ресейден таби“и газ тасымалданады.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Молдова Республикасы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Кавказ елдері. Жалпы шолу.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а Кавказ елдері, географиялы› орны, ›±рамы, таби“ат жа“дайлары мен таби“ат ресурстары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Кавказ елдерімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Молдова РеспубликасыныЈ географиялы› орны?

2. Молдова РеспубликасыныЈ хал›ы?

3. Молдова РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі?

4. Молдова РеспубликасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. Молдова РеспубликасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы Кавказ елдерініЈ ›±рамын тЇсіндіру.

3. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ала Кавказ елдеріне жалпы шолу жасау.
ЕлдерШзірбайжанГрузияАрменияЖерініЈ ауданы, мыЈ км86,669,729,8Халы, млн адам8,34,33,2АстанасыБакуТбилисиЕреванМемлекетік ›±рылымыфедерациялыреспубликареспубликареспубликаМемлкет басшысыпрезидентпрезидентпрезидентЗаЈ шыарушы органыпарламентпарламентпарламентМемлекеттік тіліЩзірбайжангрузинармян°лттывалютасыманатларидрам

љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Кавказ елдерініЈ географиялы› орны?

2. Кавказ елдерініЈ ›±рамы?

3. Кавказ елдерініЈ саяси картасыныЈ ›алыптасу кезеЈдері?

4. Кавказ елдерініЈ таби“ат жа“дайлары?

5. Кавказ елдерініЈ таби“ат ресурстары?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Кавказ елдеріне жалпы шолу.


Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Кавказ елдерініЈ ішкі айырмашылытары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а Кавказ елдерініЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Кавказ елдерініЈ ішкі айырмашылытарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Б.®.®. кестесі.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Кавказ елдерініЈ географиялы› орны?

2. Кавказ елдерініЈ ›±рамы?

3. Кавказ елдерініЈ саяси картасыныЈ ›алыптасу кезеЈдері?

4. Кавказ елдерініЈ таби“ат жа“дайлары?

5. Кавказ елдерініЈ таби“ат ресурстары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы Кавказ елдерініЈ ішкі айырмашылы›тарын тЇсіндіру.
ЕлдерШзірбайжанГрузияАрмения

Географиялы›

орныКавказ сыртыныЈ оЈтЇстік-шы“ыс бйлігін алып жатыр, солтЇстігінде Ресеймен, батысында Грузиямен, оЈтЇстік-батысында Армения жЩне ТЇркиямен, оЈтЇстігінде Иранмен шектеседі.СолтЇстігінде Ресеймен, оЈтЇстігінде Армения жЩне ТЇркиямен, шы“ысында Шзірбайжанмен шектеседіСолтЇстігі мен батыснда Грузиямен, шы“ысында, оЈтЇстік шы“ысында Шзірбайжанмен, батысы мен оЈтЇстігінде ТЇркиямен шектеседі.

ХалыХалы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2-95,4 адамнан келеді. Кйп ±лтты ел. °лттары Шзірбайжандар, орыстар, армяндар, лезгин, талыш, грузин, авар, тЇрік, кЇрд, татар, украин т.б.Халы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2-62,3 адамнан келеді. °лттары грузиндер, армяндар, орыстар, Щзірбайжандар т.б.Халы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2-108 адамнан келеді. Бір±лтты ел. °лттары армяндар, орыстар, кЇрдтер, грузиндер, гректер.

инеркЩсібіОтын-энергетика кешені, химия йнеркЩсібі, машина жасау кешені жетекші орында.Тама› йнеркЩсібі, отын-энергтика ешені кйзге тЇседі.Отын-энергетика кешені, тама› йнеркЩсібі жетекші орында.

Ауыл шаруашылыыисімдіктен-бидай, кЇріш, ма›та, малазы›ты› жЩне техникалы› да›ылдар кЇтіп, бапталады. Тау бйктерлерінде жЇзімдіктер мен бау-ба›шалар орналас›ан. Кура-Аракс ойпатында ›ой шаруашылы“ы дамы“ан. Балы› аулау мен жібек шаруашылы“ы жол“а ›ойыл“ан.Шай, картоп, кйкйніс пен ба›ша, асты› да›ылдары, жЇзім егіледі. Мал шаруашылы“ында сЇтті-етті ірі ›араныЈ Їлесі жо“ары.ЖЇзім шаруашылы“ы мен жеміс йсіру жетекші орын алады.Тауларда бидай мен арпа йсіріледі.

КйлікТеміржолдыЈ Їлесі жо“ары. °зынды“ы-1800 км. Автомобиль жолы, Щуе кйлігі, ›±быр, кйлігі, су жолы дамы“ан.Автомобиль жолы, Щуе кйлігі, ›±быр, кйлігі, дамы“ан.ТеміржолдыЈ Їлесі жо“ары. °зынды“ы-1420 км. Автомобиль жолы, Щуе кйлігі, ›±быр, кйлігі, су жолы дамы“ан.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет