Сыныбы 10 кїні Та›ырыбы


Білгенім®йренгенім®йренгім келедіжүктеу 2.96 Mb.
бет14/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Кавказ елдерініЈ ішкі айырмашылытары.


Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: избекстан Республикасы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а избекстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: избекстан Республикасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Кавказ елдерініЈ географиялы› орны?

2. Кавказ елдерініЈ йзара экономикалы› байланыстары?

3. Шзірбайжан Республикасы?

4. Грузия Республикасы?

5. Армения Республикасы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы избекстан Республикасын толы› тЇсіндіру.
ГеографиялыорныСолтЇстігі мен батысында љаза›станмен, шы“ысында љыр“ызстанмен, оЈтЇстік-шы“ысында ТЩжікстанмен, оЈтЇстігінде Ау“анстанмен шектеседі.

Табиаты жЩне табиат ресурстарыЖерініЈ кйпшілік бйлігін Т±ран ойпаты алып жатыр. Аум›тыЈ геологиялы›-тектоникалы› ›±рылысыныЈ кЇрделі болуы жер ›ойнауыныЈ тЇрлі минералды ресурстар“а бай болуына негіз болады. Шсіресе тЇсті, сирек кездесетін жЩне ба“алы металдардыЈ, сондай-а› фосфорит, графит, т±з кен орындары кйп кездеседі. Т±ран ойпатынан таби“и газдыЈ ірі кен орындары ашыл“ан, тас кймір мен м±най ›орлары да барлан“ан. избекстан жерініЈ басым кйпшілігіне ›оЈыржай белдеудіЈ ш±“ыл онтинентті климаты тЩн.

ХалыХал›ы 25,1 млн адам. Т±р“ындарыныЈ ймір жасыныЈ орташа ±за›ты“ы-69 жас. °лтты› ›±рамы йзбектер (3/4 бйлігі), орыстар (7,4%), тЩжіктер (4,7%), ›аза›тар (4,1%), жЩне т.б. Халы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2 – 56 адамнан келеді.

инеркЩсібіЭлектр энергиясын йндіру Ангрендегі ›оЈыр кймір, Шыршы›та“ы СЭС тізбегіне жЩне таби“и газ“а негізделген.Алтыары›, Фер“ана, Б±хара мЇнай йЈдеу зауыттары ж±мыс істейді Шыршы›, Навои, Фер“анада азот тыЈайт›ыштарын йндіреді, Фер“ана, љо›ан, Самар›анд, Алмалы›та“ы зауыттар љаза›станнан Щкелінетін фосфорит шикізаты негізінде ж±мыс істейді. Алмалы› маЈында мыс-молибден кендері йндіріліп, йЈделеді. М±рынтау алтын йндіру комбинаттары, Андижан облысында «дэу» автомобиль жасау компаниялары орналас›ан.

Ауыл шаруашылыыАуыл шаруашылы“ында йсімдік шаруашылы“ыныЈ Їлесі басым. Басты йсірілетін да›ыл-ма›та. КЇздік бидай, жЇгері, кЇріш, кЇздік арпа, техникалы› да›ылдардан темекі, кенеп, ›ант ›ызылшасы, суармалы ал›апта кйкйніс-ба›ша да›ылдары, картоп, жеміс а“аштары йсіріледі. Мал шаруашылы“ы шйлді аудандарда дамы“ан, негізінен, ›аракйл елтірісін беретін ›ой шаруашылы“ы дамы“ан. Тау алды жазы›тары мен тау аЈ“арларында биязы жЇнді ›ой ба“ылады. Ш±ратты аудандар мен ›ала маЈында сЇтті-етті ба“ытта“ы ірі ›ара йсіріледі. ЕЈ ежелгі мамандан“ан кЩсіптіЈ бірі-жібек ›±ртын йсіру.

КйлігіТеміржолдыЈ Їлесі басым, о“ан жЇк айналымыныЈ 80%-дан астамы тиесілі. Тас жолдарыныЈ жиілігі Щр 1000 км2 жерге-91 км. Аса ірі газ ›±бырлары РесейдіЈ орталы“ына, Орал“а жЩне љаза›стан“а ба“ыттал“ан.

Сырты экономикалыбайланыстарыЭкспортында ма›та талшы“ы, химия йнімдері, то›ыма б±йымдары, тЇсті металл, алтын, азы›-тЇлік йнімдері мен таби“и газ басым. Импорт ›±рылымында жо“ары технологиялы› жабды›тар айры›ша орын алады. ТМД елдерімен сырт›ы сауданыЈ кйлемі жыл сайын ›ыс›аруда. Ел экономикасына ГФР, Корея Республикасы, АљШ, Жапония сия›ты елдер ›ома›ты инвестиция Щкелуде.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. избекстан РеспубликасыныЈ географиялы› орны?

2. избекстан РеспубликасыныЈ хал›ы?

3. избекстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі?

4. избекстан РеспубликасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. избекстан РеспубликасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: избекстан Республикасы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: љырызстан Республикасы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а љыр“ызстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: љырызстан Республикасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Б.®.®. кестесі.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесімен ж±мыс.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. избекстан РеспубликасыныЈ географиялы› орны?

2. избекстан РеспубликасыныЈ хал›ы?

3. избекстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі?

4. избекстан РеспубликасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. избекстан РеспубликасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы љыр“ызстан Республикасын толы› тЇсіндіру.


ГеографиялыорныСолтЇстігінде љаза›станмен, шы“ысы мен оЈтЇстік-шы“ысында љытаймен, оЈтЇстік-батысында ТЩжікстанмен, Батысында избекстанмен шектеседі.

Табиаты жЩне табиат ресурстарыЖері негізіне таулы болып келеді. Жер ›ойнауы пайдалы ›азбалар“а аса бай. СолтЇстігінде тЇсті металдардыЈ, Ішкі Тянь-Шань ›ойнауларында молибден, темір, ›алайы кен орындары тарал“ан. ОЈтЇстігінде сынап, сурьма, алтын, темір, марганец, алюминий, полиметалл кездеседі. Тау алды иіндері мен ›азанш±Ј›ырларда ›оЈыр жЩне тас кймір, м±най ›оры барлан“ан. Су ресурстарымен жеткілікті ›амтамасыз етілген. Климаты ш±“ыл континентті.

ХалыХал›ы 5,1 млн адам. Т±р“ындарыныЈ ймір жасыныЈ орташа ±за›ты“ы-67 жас. °лтты› ›±рамы ›ыр“ыздар (58,6%), орыстар (17,1%), йзбектер (13,8%), украиндар (1,8%), татарлар (1,3%), немістер (0,8%) жЩне т.б.

инеркЩсібіНегізгі мамандан“ан салалары электр энергетикасы, тама› жЩне жеЈіл йнеркЩсіп, тЇсті металлургия. Нарын йзені мен оныЈ салаларында СЭС тізбегі орналас›ан. Ош, Жалалабад облыстарында ›оЈыр кймір, Ысты›кйл ›азанш±Ј›ырынан тас кймір йндіріледі. ЕлдіЈ оЈтЇстігінде ма›та йЈдеу мен жібек шаруашылы“ы дамы“ан. љадамжай комбинатында сурьма, Хайдаркан елді-мекенінде сынап йндіріледі.

Ауыл шаруашылыыОрта Азияда“ы бірден-бір мал шаруашылы“ы басым ел. Негізіне биязы жЇнді, жартылай биязы жЇнді ›ойлар ба“ылады, тау алды белдеуі мен орта таулы аудандарда етті-сЇтті ба“ытта“ы ірі ›ара мал, биік тауларда ›одас йсіріледі. Егіншілік ›±рылымында 50%-ын дЩнді-да›ылдар, 41%-ын малазы›ты› шйптер ›±райды, ›ал“аны техникалы› жЩне кйкйніс-ба›ша да›ылдарыныЈ Їлесіне тиеді.КйлігіНегізгі кйлік тЇрі автокйлік, ±зынды“ы 40 мыЈ км. Теміржолдар йте ›ыс›а..

Сырты экономикалыбайланыстарыЭкспортында электр энергетикасы, тЇсті жЩне полиметалл йнімдері, т±рмысты› техника, жЇн мен темекі шикізаты, ауыл шаруашылы› йнімдері басым. Импорт ›±рылымында ›ара жЩне тЇсті металлургия, м±най-химия йнімдері, машина жасау жЩне ауыл шаруашылы› йнімдері айры›ша орын алады.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: љырызстан Республикасы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: ТЇрікменстан Республикасы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: ТЇрікменстан Республикасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. љыр“ызстан РеспубликасыныЈ географиялы› орны?

2. љыр“ызстан РеспубликасыныЈ хал›ы?

3. љыр“ызстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі?

4. љыр“ызстан РеспубликасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. љыр“ызстан РеспубликасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы ТЇрікменстан Республикасын толы› тЇсіндіру.


ГеографиялыорныСолтЇстігінде љаза›стан жЩне избекстанмен, шы“ысында избекстан жЩне Ау“анстанмен, оЈтЇстігінде Ау“анстан жЩне Иранмен шектеседі.

Табиаты жЩне табиат ресурстарыЕл аума“ыныЈ 80%-дан астамын Т±ран ойпатыныЈ шйлді алаптары алып жатыр. Т±ран плитасы мен Каспий теЈізініЈ ›айраЈында таби“и газ бен м±найдыЈ мол ›оры бар. љара-Б±“азкйл шы“ана“ында калий, магний, натрий, бром, йод, глаубер т±здарыныЈ мол ›оры шо“ырлан“ан. Климаты ш±“ыл континентті.

ХалыХал›ы 4,8 млн адам. °лтты› ›±рамы тЇрікмендер (1/4 бйлігі), орыстар (6,7%), ›аза›тар (2,2%), жЩне т.б. Халы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2 – 9,8 адамнан келеді.

инеркЩсібіМамандан“ан саласы – м±най-газ кешені. Д.ж. маЈызы бар таби“и газ кен орындары Чарджоу облысыныЈ солтЇстігінде, Мары ›аласы маЈында жЩне Каспий теЈізі жа“алауында орналас›ан. М±най елдіЈ батыс бйлігінде йндіріледі. Чарджоу, ТЇрікменбашы ›алаларында м±най йЈдеу зауыттары ж±мыс істейді. Чарджоу ›аласында кЇкірт ›ыш›ылын, минералды тыЈайт›ыштар шы“аратын кЩсіпорындар ж±мыс істейді.

Ауыл шаруашылыыЕгіншілікке жарамды жерлер ел аума“ыныЈ 3%-дан астамын “ана алып жатыр. Басты экспортты› да›ыл-ма›та. ДЩстЇрлі сала-жібек ›±рты шаруашылы“ы, орталы›тары Аш“абат, Чарджоу ›алалары.Таби“и жайылымдар ел аума“ыныЈ 97%-“а жуы“ын ›амтиды. љой елдегі мал басыныЈ жартысынан астамын ›±райды.Елде жыл›ы малын йсіруге де Їлкен мЩн беріледі. ТЇрікменстан Щйгілі а›алтеке сЩйгЇлігініЈ отаны.

КйлігіТеміржолдыЈ жалпы ±зынды“ы-2330 км. АвтокйліктіЈ дамуы біршама тймен. љазіргі кездегі ірі теЈіз порты-ТЇрікменбашы Орта Азиямен Кавказ елдерін байланыстыратын еЈ тиімді жолдыЈ «›а›пасы» болып табылады..Сырты экономикалыбайланыстарыТЇрікменстанныЈ экспортыныЈ негізін ›±райтын таби“и газ бен ма›та“а с±раныс Щр кезде де жо“ары.

љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ географиялы› орны?

2. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ хал›ы?

3. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі?

4. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?


V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: ТЇрікменстан Республикасы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: ТЩжікстан Республикасы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а ТЩжікстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі, ауыл шаруашылы“ы, кйлігі, салалары, таралуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: ТЩжікстан Республикасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Б.®.®. кестесі.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесімен ж±мыс.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ географиялы› орны?

2. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ хал›ы?

3. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ йнеркЩсібі?

4. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ ауыл шаруашылы“ы?

5. ТЇрікменстан РеспубликасыныЈ кйлігі, сырт›ы экономикалы› байланыстары?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы ТЩжікстан Республикасын толы› тЇсіндіру.


ГеографиялыорныСолтЇстігінде избекстан жЩне љыр“ызстанмен, шы“ысында љытаймен, оЈтЇстігінде Ау“анстанмен шектеседі.

Табиаты жЩне табиат ресурстарыТаулы ел, оныЈ жерініЈ 93%-дан астамын таулар алып жатыр. Тауалды иіндерінде м±най мен газ кездеседі, Гиссар-Алай тауларыныЈ солтЇстігі ар›ылы сурьма-сынап белдеуі йтеді, сондай-а› вольфрам, ›алайы, флюорит, ас т±зы кездеседі. Памир тауларында алтын, молибден, вольфрам, тау хрустальі, слюда жЩне Щр тЇрлі минералдар бар. ЕлдіЈ солтЇстік-шы“ысында полиметалл мен уран кен орындары аны›тал“ан. Климаты ›оЈыржай жЩне субтропиктік белдеудіЈ шекарасында орналс›ан.

ХалыХал›ы 6,8 млн адам. Халы›тыЈ орташа ты“ызды“ы 1 км2 –ге 46 адамнан келеді.. °лтты› ›±рамы тЩжіктер (68%), орыстар (7,6%), йзбектер (23,5%), ›ыр“ыздар (1,3%), татарлар (1,2%), немістер (0,6%) жЩне т.б.

инеркЩсібіЖетекші саласы-электр энергиясын йндіру. СЭС-рі Вахш йзеніндегі НЇрек, Рогун. Т±рсынзада ›аласында алюминий зауыты, Вахш азот зауыты ж±мыс істейді, Таулы Бадахшан жерінен бас›а бйліктердіЈ барлы“ында ма›та тазалау зауыттары орналас›ан. Душанбеде ма›ата-мата бірлестігі, љайра››±м кілем то›у комбинаты, Худжант, Душанбеде жібек то›у комбинаттары ж±мыс ітейді.

Ауыл шаруашылыыАуыл шаруашылы“ына жарамды жерлер ел аума“ыныЈ 30%-ын ›±райды. Негізгі да›ылы жіЈішке талшы›ты ма›та, дЩнді-да›ылдар мен малазы›ты› да›ылдар“а жер ›оры йте аз бйлінген. Кейбір аудандарда жібек ›±рты, жеміс а“аштары, жЇзім, эфир майы алынатын да›ылдар йсіруге мамандан“ан. Таулы аудандарда“ы жайылымды› жерлер мал шарашылы“ын дамыту“а ›олайлы, Щсіресе ›ой кйп. Биік тау бастарында суы››а тйзімді ›одастар йсіріледі.

КйлігіТМД елдері ішінде кйлік жЇйесінен кйптеген кйрсеткіштері бойынша еЈ соЈ“ы орынды иеленеді. Елдегі еЈ жа›сы дамы“ан кйлік тЇрі-автокйлік. ОныЈ ты“ызды“ы 1000 км2-ге 86 км. Жа›сы жабды›тал“ан теміржолдыЈ ±зынды“ы 481 км “ана.

Сырты экономикалыбайланыстарыЕлдегі саяси ахуал бас›а елдермен ›арым-›атынас жасау“а кедергі келтіруде. Кйпшілік жа“дайда байланыстар ›ыс›а мерзімді келісімдер тЇрінде жЇзеге асуда, мЩселен, белгілі бір шикізат тЇрлерін йзара алмасу. љазіргі кезде ТЩжікстанмен осындай ба“ытта“ы экономикалы› байланыстар Ресеймен жЇзеге асырылуда..

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: ТЩжікстан Республикасы.
Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________


Сараманды› ж±мыс №7
Таырыбы: Орта Азия елдері.

Масаты: Орта Азия елдерініЈ Щкімшілік бйлінісін, шаруашылы“ын, экономикалы› аудандарын аны›тау.

Кйрнекілік: О›улы›, ›осымша деректер, д.ж. картасы т.б.
Жоспары.
1. Орта Азия елдеріне салыстырмалы сипаттама.
ТЩжікстанТЇрікменстанизбекстанљырызстанЖер аума“ы

Аума“ыныЈ созылып жатуы

Астанасы

Шкімшілік-аума›ты› бйлінісі

Хал›ыныЈ саны

Хал›ыныЈ ты“ызды“ы

љала хал›ы

Ресми тілі

Валютасы

Діні

Шаруашылы“ыныЈ мамандан“ан салалары
Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет