Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет3/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы желдердіЈ тЇрлерін тЇсіндіру.

Жергілікті желдерБриздер, тау-аЈ“арлы› желдер, фендер, боралар, сирокко, самум т.б.АтмосфераныЈ жалпы циркуляциясына енетін желдерПассаттар, батыс желдер, муссондар, шы“ыс желдер.Жоары жЩне тйменысымды орталытардан соатын желдерЦиклонды›, антициклонды› желдер.

3. топтастыру.

Топтастыру ар›ылы жауын-шашынныЈ Щркелкі тЇсуініЈ ›алай Щсер ететінін тЇсіндіру.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы ауа массаларын тЇсіндіру.

Ауа массалары


Экваторлы›

Тропиктік

љоЈыржай

Полярлы›
љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Атмосфералы циркуляция.
Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Климат жЩне оныЈ жіктелуі.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а климат, климатты› белдеулер, таралуы, ерекшеліктері, климат ›алыптастырушы факторлар жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Климат жЩне оныЈ жіктелуімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Атмосфералы› ›ысым?

2. Ауа массалары?

3. Жауын-шашынныЈ таралуы?

4. Атмосфералы› фронттар?

5. Желдер?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы климатты› белдеулерді тЇсіндіру.
Климатты› белдеулер

Субарктикалы›

Субтропиктік

Субэкваторлы›

Арктикалы›

љоЈыржай

Тропиктік

Экваторлы›

итпелі

Негізгі

3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы климат ›алыптастырушы факторларды тЇсіндіру.

љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Жер шарында“ы климатты› белдеулер?

2. Негізгі климатты› белдеулер?

3. итпелі климатты› белдеулер?

4. Климат ›алыптастырушы факторлар?

5. КлиматтыЈ адам йміріне Щсері?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Климат жЩне оныЈ жіктелуі.


Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Гидросфера ›±рамы, ›асиеті.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а гидросфераныЈ ›±рамы, ›асиеті, д.ж. су айналымы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Гидросфера ›±рамы, ›асиетімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Топтастыру. 6. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Жер шарында“ы климатты› белдеулер?

2. Негізгі климатты› белдеулер?

3. итпелі климатты› белдеулер?

4. Климат ›алыптастырушы факторлар?

5. КлиматтыЈ адам йміріне Щсері?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы желдердіЈ тЇрлерін тЇсіндіру.

О›улы›тыЈ 50-бетіндегі, 3-кесте ар›ылы гидросфераныЈ ›±рамдас бйліктері мен су кйлемін тЇсіндіру.


3. топтастыру.

Топтастыру ар›ылы жауын-шашынныЈ Щркелкі тЇсуініЈ ›алай Щсер ететінін тЇсіндіру.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы д.ж. су айналымын тЇсіндіру.

М±хит булануы

Б±лт

Жауын-шашын

љ±рлы› суларына ›осылу


М±хит›а ›осылу


љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Гидросфера ›±рамы, ›асиеті.

Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. м±хит.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. м±хит, ›асиеттері, беткі а“ыстары, су массалары, м±хитта“ы тіршілік жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. м±хит аыстары, тіршілігімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Тірек-сызбамен ж±мыс.3. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Гидросфера дегеніміз не?

2. ГидросфераныЈ ›±рамдас бйліктері?

3. СудыЈ ›асиеттері?

4. Д.ж. су айналымы?

5. СудыЈ адам йміріне Щсері?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы д.ж. м±хит ерекшеліктерімен ›асиеттерін тЇсіндіру.


Д.ж. м±хитАуданы 361 млн. км2 , Д.ж. Тыны›, Атлант, ®нді, СолтЇстік м±зды м±хиттар бар.ТемпературасыТереЈдеген сайын ал“аш›ыда температура тймендейді, 3000-4000 м тереЈдіктен кейін +20-00 С аралы“ында т±ра›тайды.Т±здылы“ыОрташа т±здылы“ы 350/00 шамасында, еЈ жо“ары т±здылы› љыщыл теЈіздіЈ солтЇстігінде 410/00 .М±хит а“ыстарыМ±хит а“ыстары жылы жЩне суы› болады.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы су массаларын тЇсіндіру.

Су массалары

Ендікке байланысты

љасиеттеріне байланысты

ТереЈдігіне байланысты

Экваторлы›, љоЈыржай, Тропиктік, Полярлы›.

Жа“алы›, На“ыз м±хитты›.

Беткі, ТереЈдік, ТЇпкі.

4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы м±хит тіршілігін тЇсіндіру.


љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. м±хит?

2. Д.ж. м±хит ›асиеттері?

3. Д.ж. м±хиттыЈ су массалары?

4. Д.ж. м±хиттыЈ беткі а“ыстары?

5. Д.ж. м±хит тіршілігі?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. м±хит.


Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: љ±рлы сулары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а ›±рлы› сулары, ›асиеттері, маЈызы, таралу ерекшеліктері, заЈдылы›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: љ±рлысуларымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Топтастыру. 6. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. м±хит?

2. Д.ж. м±хит ›асиеттері?

3. Д.ж. м±хиттыЈ су массалары?

4. Д.ж. м±хиттыЈ беткі а“ыстары?

5. Д.ж. м±хит тіршілігі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы желдердіЈ тЇрлерін тЇсіндіру.

О›улы›тыЈ 61-бетіндегі, 6-кесте ар›ылы д.ж. аса ірі кйлдерді тЇсіндіру.


3. топтастыру.

Топтастыру ар›ылы ›±рлы› суларыныЈ тЇрлерін тЇсіндіру.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы м±зды›тарды тЇсіндіру.

М±зды›тар


љ±рлы› м±зды›тары.

Тау

м±зды›тары.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: љ±рлы сулары.


Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Биосфера жЩне жердегі тіршілік.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а биосфера, ›асиеттері, ›±рамы, ›±рылымы, даму кезеЈдері, жердегі тіршілік жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Биосферамен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Тірек-сызбамен ж±мыс.3. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. љ±рлы› сулары?

2. Кйлдер?

3. Жер асты сулары?

4. М±зды›тар?

5. изендер?

љорытындылау.
Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет