Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет4/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 65-бетіндегі, 7-кесте ар›ылы жер шары бойынша биомассаныЈ таралуын тЇсіндіру.


3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы биологиялы› айналымда жЇзеге асыратын топтарды тЇсіндіру.

Биологиялы› айналым

Продуценттер.

(йндірушілер)

Консументтер.

(пайдаланушылар)

Редуценттер.

(›алпына келтіруші).

исімдіктер.

Жануарлар, саЈырау›±ла›тар.

Микроорганизмдер.

4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы биосфераны ›±райтын тіршілік дЇниесініЈ ›±рамында“ы химиялы› элементтерді тЇсіндіру.

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Биосфера туралы тЇсінік?

2. БисфераныЈ ›±рамы?

3. БиосфераныЈ ›±рылысы?

4. БиосфераныЈ даму кезеЈдері?

5. Жер шары бойынша биомассаныЈ таралуы?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Биосфера жЩне жердегі тіршілік.

Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Географиялы› ›абы, табиат кешені.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а таби“ат кешені, географиялы› ›абы›тыЈ ›±рылысы, жер›ыртысында“ы заттар айналымы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Табиат кешенімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.

3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кетесімен ж±мыс.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Биосфера туралы тЇсінік?

2. БисфераныЈ ›±рамы?

3. БиосфераныЈ ›±рылысы?

4. БиосфераныЈ даму кезеЈдері?

5. Жер шары бойынша биомассаныЈ таралуы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы географиялы› ›абы›тыЈ ›±рылысын тЇсіндіру.
Биосфера

Тропосфера

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы жер ›ыртысында“ы заттар айналымын тЇсіндіру.

Атпалы

(магмалы›) жыныстар

Атпалы

жыныстар

Метаморфты› жыныстар

Шйгінді жыныстар
Магма

КЇн энергиясы

®гілу, тасымалдау Кристалдану


ЖыныстардыЈ љайта

айта йзгеруі бал›уыљорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Географиялы› ›абы›, табиат кешені.

Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Географиялы белдеулер мен зоналар.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а географиялы› зоналы›, таралуы, заЈдылы›тары, ерекшеліктері жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Географиялыбелдеулер, зоналармен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Таби“ат кешені дегеніміз не?

2. Географиялы› ›абы› туралы тЇсінік?

3. Жер ›ыртысында“ы заттар айналымы?

4. Географиялы› ›абы›тыЈ бірт±тасты› заЈдылы“ы?

5. Географиялы› ›абы›тыЈ ыр“а›тылы“ы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы географиялы› зоналы›тыЈ тЇрлерін тЇсіндіру.

Географиялы› зоналы›

Биіктік белдеулік

Ендік зоналы›

Жазы› жерлерде тарал“ан.

Таулы жерлерде тарал“ан.

3. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы Гималай тауыныЈ биіктік белдеуін тЇсіндіру.
0-1000 м.м.Тау етегіндегі-терая, Субэкваторлы› ыл“алды ормандар.1000-2000м.м.МЩЈгі жасыл субтропиктік ормандар.2000-2500м.м.Жапыра›тарын тЇсіретін жалпа› жапыра›ты ормандар.2500-3500 м.м.љыл›ан жапыра›ты ормандар.3500-4500 м.м.Субальпілік биік шйпті шал“ындар, Субальпілік аласа шйпті шал“ындар.4500-9000 м.м.љар.

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Географиялы› зоналы› дегеніміз не?

2. Ендік зоналы›?

3. Биіктік белдеулік?

4. Таби“ат зоналары?

5. Гималайда“ы биіктік белдеулер?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Географиялы белдеулер мен зоналар.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________


Сараманды› ж±мыс №1
Таырыбы: Географиялы› ›абы›.

Масаты: Географиялы› ›абы›, оныЈ ›±рамдас бйліктерін, заЈдылы›тарын аны›тау.

Кйрнекілік: О›улы›, ›осымша деректер т.б.

Жоспары.

1. Географиялы› ›абы›та“ы зат жЩне энергия айналымы.

2. Жер шарында“ы таби“ат зоналары.

Табиат зоналарыЕрекшеліктеріАрктикалыжЩне антарктикалышйл

Тундра

Орманды тундра

Орман зоналары

Орманды дала

Дала

Шйлейт жЩне шйл

Саванна жЩне сирек ормандар

Субтропиктік орман

Ыл“алды мЩЈгі жасыл тропиктік ормандар

Биіктік белдеулілік


Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. саяси картасы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. саяси картасы, ›алыптасу кезеЈдері, ›азіргі саяси карта жа“дайы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. саяси картасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Б.®.®. кестеі. 6. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен ж±мыс.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Географиялы› зоналы› дегеніміз не?

2. Ендік зоналы›?

3. Биіктік белдеулік?

4. Таби“ат зоналары?

5. Гималайда“ы биіктік белдеулер?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы д.ж. саяси картасыныЈ ›алыптасу кезеЈдерін тЇсіндіру.

3. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы д.ж. елдерініЈ тЩуелсіздігін алуын тЇсіндіру.
ТЩуелсіздігін алан жылыЕлдерХХ “/Ј басыТЩуелсіз 55 ел бол“анІІ-ші д.ж. со“ыстан кейінТЩуелсіз 81 ел болды1950 ж/дыЈ соЈындаТЩуелсіз 92 ел болды1960 жыл «Африка жылы»17 ел тЩуелсіздік алды1990 жылТЩуелсіз 171 ел болды1991 жылыКСРО ыдырап 15 тЩуелсіз ел ›осылды1990 жылдарЮгославия бірнеше елдерге ыдырады1993 жылыЧехия, Словакия, Эритрея, Палау, Шы“ыс Тимор елдері п.б.љазір230-дан астам елдер мен иеліктер бар
4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 78-бетіндегі, 5-сызбан±с›а ар›ылы саяси картаныЈ йзгеруіне Щсер ететін факторларды тЇсіндіру.
љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. саяси картасы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. елдерініЈ тЇрлері, халыаралы ±йымдар.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. елдерініЈ мемлекеттік ›±рылымы, саяси-Щкімшілік ›±рылысы, халы›аралы› ±йымдар жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. елдерініЈ мемлекеттік ›±рылымы, халыаралы› ±йымдармен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Саяси картаныЈ ›алыптасуы?

2. љазіргі саяси карта?

3. ТЩуелді елдер мен жер аума›тары?

4. љазіргі саяси картада“ы тЇйінді мЩселелер?

5. Саяси картаны йзгертетін факторлар?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы д.ж. елдерініЈ мемлекеттік ›±рылысын тЇсіндіру.


Д.ж. елдерініЈ мемлекеттік ›±рылымы.

Монархиялар.

Республикалар.

Конституциялы›.

Теократты.

Абсолютті.

Президенттік.

Парламенттік.


3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы бас›арудыЈ бас›а формаларын тЇсіндіру.

4. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы федерациялы елдерді тЇсіндіру.
АйматарЕлдерЕуропаАустрия, Бельгия, Германия, Ресеи, Швейцария.АзияБАШ, Малаизия, Мьянма, ПЩкстан, ®ндістан.АмерикаАљШ, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Мексика.АфрикаКомор ар/ры, ОАР, Нтгерия, Эфиопия.Аустралия, М±хит аралдарыМикронезия, Аустралия.

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. елдерініЈ мемлекеттік ›±рылымы?

2. Халы›аралы› ±йымдар?

3. ЕлдердіЈ саяси-Щкімшілік ›±рылысы?

4. Монархиялы бас›ару?

5. Федерациялы елдер?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. елдерініЈ мемлекеттік ›±рылымы, халыаралы ±йымдар.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Саяси география жЩне геосаясат.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а геосаясат, саяси география, тарихи-географиялы› айма›атар жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Саяси география жЩне геосаясатпен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Б.®.®. кестеі.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет