Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет5/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен ж±мыс.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. елдерініЈ мемлекеттік ›±рылымы?

2. Халы›аралы› ±йымдар?

3. ЕлдердіЈ саяси-Щкімшілік ›±рылысы?

4. Монархиялы бас›ару?

5. Федерациялы елдер?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы тарихи-географиялы айма›тарды тЇсіндіру.


Тарихи-географиялы› айма›тар


Орталы› жЩне Шы“ыс Азия.

Латын Америкасы.Батыс Еуропа.

СолтЇстік Африка.


Шы“ыс Еуропа.

Батыс Африка.

ТМД.

Орталы› Африка.


ОЈтЇстік-Батыс Азия.

Шы“ыс Африка.

ОЈтЇстік Азия.

ОЈтЇстік Африка.


ОЈтЇстік-Шы“ыс Азия.

Аустралия.


СолтЇстік Америка.

М±хит аралдары.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Саяси география жЩне геосаясат.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________

Сараманды› ж±мыс №2
Таырыбы: Д.ж. саяси картасы.

Масаты: Д.ж. саяси картасында“ы елдерді, саяси картаныЈ йзгеру себептерін, «Геосаясат» ±“ымын аны›тау.

Кйрнекілік: О›улы›, ›осымша деректер, д.ж. саяси картасы т.б.

Жоспары.

1. Д.ж.елдерініЈ мемлекеттік ›±рылымы.

ТЩуелсіз елдер
Монархиялар

Республикалар


Елдер

Елдер

Елдер

Елдер

Елдер

2. Д.ж. федерациялы елдер.

АйматарМемлекеттерЕуропаАустрия, Бельгия, Германия, Ресей, Швейцария.АзияБАШ, Малайзия, Мьянма, ПЩкстан, ®ндістан.АмерикаАљШ, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Мексика.АфрикаКомор аралдары, ОЈт. Африка Республикасы, Нигерия, Эфиопия.Аустралия мен

м±хит аралдарыМикронезия, Аустралия.

3. Геосаяси жа“дайы йте ›олайсыз елдер, себептері.

4. Д.ж. тарихи-географиялы› айма›тары.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Табиат пен ›оам арасындаы байланыс.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. таби“ат ресурстарыныЈ таралуы, ›орлары, жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Табиат пеноам арасындаы байланыспен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Саяси география туралы тЇсінік?

2. Геосаясат дегеніміз не?

3. Ал“аш›ы геосаяси теориялар?

4. љазіргі заман“ы геосаяси а“ымдар?

5. Тарихи-географиялы› айма›тар?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы таби“ат ресурстарыныЈ таралуын тЇсіндіру.


Жер ресурстарыД.ж. жер ›орыныЈ жалпы кйлемі-13,1 млрд га немесе 131 млн км2. М±ныЈ тек 1/3 бйлігі “ана ауыл шаруашылы“ына жарамды жер (4,8 млрд га). иЈделетін ›±нды жер Щлемдік жер ›орыныЈ тек 11%-ын “ана алып жатыр.

Т±щы су ресурстарыТ±щы су ресурстары гидросфераныЈ жалпы кйлемініЈ 2,5%-ын “ана ›±райды екен. Планетамызда оныЈ басты кйзі болып йзен суы саналады. Жер шарыныЈ 60%-“а жуы› бйлігінде т±щы су мйлшері жетіспейтін кйлемде.

Орман ресурстарыПланетамыздыЈ 30%-“а жуы“ын ормандар алып жатыр. Д.ж. еЈ кйп орман ал›аптары ОЈтЇстік Америка мен Азияда са›тал“ан. Еуропада, Щсіресе Австралияда ол тіптен аз кЇйде. Д.ж. м±хит ресурстарыМ±нда аса мол биологиялы› жЩне минералды›, энергетикалы› ›уат кйзі бар.РекреациялыресурстарАдамныЈ денсаулы“ын тЇзеуге, сауы“уына байланыста пайда бол“ан.КЇн, жел ресурстарыКЇн сЩулесін, желдіЈ кЇшін пайдалану ар›ылы энергия йндіру.

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра-жауап.

1. «Таби“ат» ±“ымы?

2. «Географиялы› орта» ±“ымы?

3. Таби“ат пен ›о“ам арасында“ы байланныс?

4. Таби“и ортаныЈ бЇлінуі?

5. «Таби“ат», «Географиялы› орта» ±“ымдарыныЈ ±›састы“ы ?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Табиат пен ›оам арасындаы байланыс.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. табиат ресурстары, тЇрлері.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. таби“ат ресурстары, жіктелуі, таралып орналасуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. табиат ресурстарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Тірек-сызба. 6. Б.®.®. кестесі.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. «Таби“ат» ±“ымы?

2. «Географиялы› орта» ±“ымы?

3. Таби“ат пен ›о“ам арасында“ы байланныс?

4. Таби“и ортаныЈ бЇлінуі?

5. «Таби“ат», «Географиялы› орта» ±“ымдарыныЈ ±›састы“ы ?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы таби“ат ресурстарыныЈ тЇгесілуіне ›арай жіктелуін тЇсіндіру.


Таби“ат ресурстары

Сар›ылатын

Сар›ылмаитын

љалпына келетін

љалпына келмейтін
3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы таби“ат ресурстарыныЈ шы“у тегіне ›арай жіктелуін тЇсіндіру.

4. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы таби“ат ресурстарыныЈ бас›а да жолмен жіктелуін тЇіндіру.
љол жетерлікІске асатын немесе на›тылы жЩне потенциалдыПайда болуыТаби“и, антропогендікХимиялы› таби“атыОрганикалы›, минералды›Кйздері мен орналасуыЖер, су, кен, йсімдіктер, орман љолдану міндетіинеркЩсіптік, “ылыми, эстетикалы›, рекреациялы›Пайдалану йрісіЭнергетикалы›, шикізат, тама›

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. табиат байлытары.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. табиат ресурстары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. таби“ат ресурстары, жіктелуі, таралып орналасуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. табиат ресурстарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Таби“ат жЩне таби“ат ресурстары?

2. Таби“ат ресурстарыныЈ тЇгесілуіне ›арай жіктелуі?

3. Таби“ат ресурстарыныЈ шы“у тегіне ›арай жіктелуі?

4. Таби“ат ресурстарыныЈ бас›а да жолмен жіктелуі?

5. Таби“ат байлы›тары жЩне олардыЈ жіктелуі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы таби“ат ресурстарыныЈ ›олданылуына ›арай жіктелуін тЇсіндіру.

Таби“ат ресурстары
Шаруашылы›тыЈ жеке салаларыныЈ ресурстары.

љ±рылыс›а ›ажетті ресурстары.

Отын-энергетикалы› ресурстары.

3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы таби“ат ресурстарыныЈ бас›а да жолмен жіктелуін тЇіндіру.

4. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы минералды› ресурстардыЈ жіктелуін тЇсіндіру.
Кенді пайдалыазбаларКенсіз пайдалыазбаларљара металдарТЇсті металдарБа“алыРадио

активтіљ±рылыс материал

дарыХимиялы› шикізатМеталлур

гиялы› шикізатАсыл тастарТемір, марганец, хром, титан, ванадий.Мыс, алюминий, ›алайы, ›ор“асын, мырыш, вольфрам, молибден, кобальт, никель.Алтын, платина, кЇміс.Радий, Уран, Торий.љ±м, саз, Щктас, мрамор, гранит т.б.КЇкірт, фосфат, калий т±зы т.б.Асбест, кварц т.б.љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Таби“ат ресурстарыныЈ ›олданылуына ›арай жіктелуі?

2. Таби“ат ресурстарыныЈ бас›а да жолмен жіктелуі?

3. Минералды› ресурстардыЈ жіктелуі?

4. Пайдалы ›азбалардыЈ жіктелуі?

5. Таби“ат ресурстарыныЈ тЇрлері?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. табиат ресурстары.
Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. табиат ресурстары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. таби“ат ресурстарыныЈ таралуы, ›орлары, жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. табиат ресурстарыныЈ таралуы, ›орларымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Б.®.®. кетесі.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Таби“ат ресурстарыныЈ ›олданылуына ›арай жіктелуі?

2. Таби“ат ресурстарыныЈ бас›а да жолмен жіктелуі?

3. Минералды› ресурстардыЈ жіктелуі?

4. Пайдалы ›азбалардыЈ жіктелуі?

5. Таби“ат ресурстарыныЈ тЇрлері?

љорытындылау.
Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет