Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет8/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. шаруашылы›тыЈ ›алыптасу кезеЈдері?

2. љазіргі заман“ы д.ж. шаруашылы›?

3. Халы›аралы› географиялы› еЈбек бйлінісі?

4. Индустриялы› кезеЈ?

5. Постиндустриялы› кезеЈ?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы “ылымды ›ажет ететін йнімдерді сырт›а шы“аратын жетекші елдерді тЇсіндіру.


инім тЇрлеріАљШГерманияЖапония°лыбританияАвиация техникасы12-3Телекоммуникация жабдытары231-Сандыбадарлама бойынша басарылатын станоктар312-Микрос±лбалар241-
4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы Щлемдегі аса ірі “ылым ›алаларын тЇсіндіру.


љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. ’ТР ›±рылымы?

2. ’ТР-дыЈ негізгі белгілері?

3. ’ТР-дыЈ шаруашылы› ›±рылымына ы›палы?

4. Шлемдегі аса ірі “ылым ›алалары?

5. ’ылымды ›ажет ететін йнімдерді сырт›а шы“аратын жетекші елдер?


V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: ТР жЩне д.ж. шаруашылытыЈ дамуы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. шаруашылытыЈ айматы айырмашылыы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. шаруашылы›тыЈ айма›ты› айырмашылы“ы, шаруашылы› ±йымдасуыныЈ типтері жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. шарашылытыЈ айматыайырмашылыымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Б.®.®. кестесі.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Тірек-сызбамен ж±мыс.3. Кестемен ж±мыс. 6. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ’ТР ›±рылымы?

2. ’ТР-дыЈ негізгі белгілері?

3. ’ТР-дыЈ шаруашылы› ›±рылымына ы›палы?

4. Шлемдегі аса ірі “ылым ›алалары?

5. ’ылымды ›ажет ететін йнімдерді сырт›а шы“аратын жетекші елдер?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы шаруашылы›тыЈ салалы› ›±рылымын тЇсіндіру.

1-секторАуыл, балы›, орман шаруашылы›тары, тау-кен йнеркЩсібі.2-секториЈдеуші йнеркЩсіп, ›±рылыс.3-секторКйлік, ›ызмет кйрсету.4-секторА›паратты› ›ызмет, “ылыми зерттеулер.
3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы шаруашылы› ±йымдасуыныЈ типтерін тЇсіндіру.

Шаруашылы› типтері

Натуралды тип

Нары›ты› тип

Мемлекеттік тип

4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы д.ж. жиынты› ±лтты› йнімніЈ ›±рылымын тЇсіндіру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. шаруашылытыЈ айматы айырмашылыы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. елдерін дамуы бойынша топтастыру.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а дЇние жЇзі елдерін даму деЈгейі боиынша топтастырылуы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. елдерініЈ дамуы бойынша топтастырылуымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Тірек-сызбамен ж±мыс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. шаруашылы›тыЈ салалы› ›±рылымы?

2. Д.ж. шаруашылы›тыЈ орналасу ерекшеліктері?

3. Шаруашылы› ±йымдасуыныЈ типтері?

4. Д.ж. жиынты› ±лтты› йнімніЈ ›±рылымы?

5. љаза›стан“а ›андай шаруашылы› типі тЩн?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы экономикасы дамы“ан елдерді тЇсіндіру.

Экономикасы дамы“ан елдер

«љоныс аудар“ан капитализм» елдері

Батыс Еуропа елдері

«®лкен жетілік» елдері

3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы йтпелі экономика тЩн елдер тобын тЇсіндіру.

4. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 151-бетіндегі, 19-кесте ар›ылы дамушы елдердіЈ топтарын тЇсіндіру.
љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. ЕлдердіЈ даму деЈгейін сипаттайтын негізгі кйрсеткіштер?

2. Шаруашылы› ›±рылымыныЈ аума›ты› айырмашылы›тары?

3. Экономикасы дамы“ан елдер?

4. итпелі экономикалы елдер?

5. Дамушы елдер?


V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. елдерін дамуы бойынша топтастыру.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: инеркЩсіптіЈ орналасу заЈдылытары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а йнеркЩсіптіЈ орналасу заЈдылы›тары, отын-энергетика кешені, жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: инеркЩсіптіЈ орналасу заЈдылытарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Тірек-сызба. 6. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ЕлдердіЈ даму деЈгейін сипаттайтын негізгі кйрсеткіштер?

2. Шаруашылы› ›±рылымыныЈ аума›ты› айырмашылы›тары?

3. Экономикасы дамы“ан елдер?

4. итпелі экономикалы елдер?

5. Дамушы елдер?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 159-бетіндегі, 20-кесте ар›ылы жан басына ша››анда“ы электр энергиясыныЈ йндірілуін тЇсіндіру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы отын-энергетика кешенініЈ салаларын тЇсіндіру.

Отын-энергетика кешені.

Отын йнеркЩсібі.

Электр энергетикасы.

М±най.

90-нан астам елде йндірі

леді.

Газ.

ГаздыЈ негізгі ›оры Шы“ыс Еуропа.

Кймір.

жылына 5 млрд.т. кймір йндірі

леді.

ЖЭС.

индіріл

ген энергия

ныЈ 65%-ы тиесілі.

СЭС.

индіріл

ген энергия

ныЈ 20%-ы тиесілі.

АЭС.

индіріл

ген энергия

ныЈ 12%-ы тиесілі.

4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы йнеркЩсіп ›±рылымын тЇсіндіру.


љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: инеркЩсіптіЈ орналасу заЈдылытары.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Металлургия жЩне машина жасау йнеркЩсібі.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а металлургия жЩне машина жасау йнеркЩсібі, таралу заЈдылы›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Металлургия жЩне машина жасау йнеркЩсібімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Тірек-сызбамен ж±мыс.3. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. йнеркЩсіп ›±рылымы?

2. Д.ж. йнеркЩсіптіЈ орналасу заЈдылы›тары?

3. Д.ж. отын йнеркЩсібі?

4. Д.ж. электр энергетикасы?

5. љаза›станныЈ отын-энергетика кешенініЈ болаша“ы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы металлургия кешенініЈ салаларын тЇсіндіру.

Металлургия салалары

ТЇсті металлургия

љара металлургия

3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы темір кені ›орларыныЈ таралуын тЇсіндіру.

4. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 162-бетіндегі, 41-кесте ар›ылы жеке елдердегі жеЈіл автомобиль йндірісін тЇсіндіру.
љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. љара металлургия?

2. ТЇсті металлургия?

3. Машина жасау кешені?

4. Темір кені ›орларыныЈ таралуы?

5. Жеке елдердегі жеЈіл автомобиль йндірісі?


V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Металлургия жЩне машина жасау йнеркЩсібі.


Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет