Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет9/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: иЈдеуші йнеркЩсіп.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а йЈдеуші йнеркЩсіп, химия, орман, а“аш йЈдеу, жеЈіл жЩне тама› йнеркЩсібі жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: иЈдеуші йнеркЩсіппен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Тірек-сызба. 6. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4.Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. љара металлургия?

2. ТЇсті металлургия?

3. Машина жасау кешені?

4. Темір кені ›орларыныЈ таралуы?

5. Жеке елдердегі жеЈіл автомобиль йндірісі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы орман йндірісініЈ басты айма›тарын тЇсіндіру.


СолтЇстік орман белдеуіКанада, Ресей, Финляндия, Швнция.ОЈтЇстік орман белдеуіБразилия, Тропиктік Африка, ОЈтЇстік-Шы“ыс Азия.
3. Топтастыру.

Топтастыру арылы химия йнеркЩсібініЈ басты айматарын тЇсіндіру.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы жеЈіл йнеркЩсіптіЈ басты айма›тарын тЇсіндіру.

ЖеЈіл йнеркЩсіп

Шы“ыс Азия

ОЈтЇстік Азия

ТМД

Шетелдік Еуропа

АљШ

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: иЈдеуші йнеркЩсіп.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. ауыл шаруашылыына жалпы сипаттама.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. ауыл шаруашылы“ыныЈ жалпы сипаттамасы, салалары, таралу заЈдылы›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. ауыл шаруашылыыныЈ жалпы сипаттамасымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. йЈдеуші йнеркЩсіп салалары?

2. Д.ж. орман шаруашылы“ы?

3. Д.ж. химия йнеркЩсібі?

4. Д.ж. тама› йнеркЩсібі?

5. Д.ж. жеЈіл йнеркЩсібі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы ауыл шаруашылы“ыныЈ механикалындырыл“ан шаруашылы› тЇрлерін тЇсіндіру.
Жо“ары механикаландырыл“ан шаруашылы› тЇрлері.

ДЩнді-да›ылдар (бидай, жЇгері).

СолтЇстік Америка, Аустралия, Ресей, Украина, љытай, љаза›стан.
Интенсивті егін (дЩнді, техникалы› да›ыл, жеміс, бау-ба›ша).

Еуропа, СолтЇстік Америка, Жапония.

Интенсивті егін мен мал (сЇтті етті ірі ›ара,

шош›а, ›±с йсіру, ба›ша).

°лыбритания, Германия, Украина, Ресей, АљШ, ЖаЈа Зеландия.

Интенсивті мал шаруашылы“ы (сЇтті ірі ›ара, шош›а, ›±с йсіру).

АљШ, Аргентина, Уругвай, Ресей, љаза›стан, Аустралия.

Экстенсивті мал шаруашылы“ы (етті ба“ытта“ы ірі ›ара, ›ой).

Латын Америкасы, Азия мен АфриканыЈ тропиктік, субтропиктік айма›тарында“ы дамушы елдер.

Плантация (жеміс, сергітпе, техникалы› да›ылдар).

Еуропа мен СолтЇстік Америка елдері, љытай, Жапония.


3. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы ауыл шаруашылы“ыныЈ даму ба“ыттарын тЇсіндіру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Ауыл шаруашылы“ыныЈ маЈызы?

2. Ауыл шаруашылы“ында еЈбек ететіндер Їлесі?

3. Аграрлы› ›атынастар?

4. Ауыл шаруашылы“ыныЈ даму ба“ыттары?

5. Жо“ары механикаландырыл“ан шаруашылы› тЇрлері?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. ауыл шаруашылыына жалпы сипаттама.


Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: исімдік шаруашылыы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а йсімдік шаруашылы“ы, салалары, таралу ерекшеліктері, маЈызы жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: исімдік шаруашылыымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Тірек-сызба. 6. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру.

4.Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Ауыл шаруашылы“ыныЈ маЈызы?

2. Ауыл шаруашылы“ында еЈбек ететіндер Їлесі?

3. Аграрлы› ›атынастар?

4. Ауыл шаруашылы“ыныЈ даму ба“ыттары?

5. Жо“ары механикаландырыл“ан шаруашылы› тЇрлері?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы техникалы› да›ылдарды тЇсіндіру.


Майлы даылдарМаЈызды тЇрлері: соя, жержаЈ“а›, зЩйтЇн, кЇнба“ыс.љантты даылдарљант›±ра“ы-тропиктік, субтропиктік, ›ант ›ызылшасы-›оЈыржай белдеу елдерінде йсіріледі.Талшыты даылдарМа›та, зы“ыр, джут, таби“и каучук.Крахмалды даылдарКартоп, оны жинаудан Ресей, Польша, љытай алдыЈ“ы орындардаСергітпе даылдарШай, кофе, какао.ДЩм-татымдыдаылдарљалампыр, б±рыш, тмин, лавр, кЇнжіт, корица, ваниль, кардамон.

3. Топтастыру.

Топтастыру арылы баса йсімдік салаларын тЇсіндіру.


4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы техникалы› да›ылдарды тЇсіндіру.

Техникалы› да›ылдар


Бидай

КЇріш

ЖЇгері

Шы››ан отаны-АлдыЈ“ы Азия мен Жерорта теЈізі айма“ы. Д.ж. 70-тен астам ел бидай йсірумен айналысады. АлдыЈ“ы Їштікті љытай, АљШ, ®ндістан ›±райды.

Шы››ан отаны-љытай. Тропиктік дЩнді-да›ыл. КЇріштен жылына екі рет йнім алынады. љазіргі кезде кЇріш йсірумен 100-ге жуы› ел айналысады.

Басты йндіруші елдер-АљШ, љытай, Бразилия, Мексика, Батыс ЕуропаныЈ оЈтЇстігіндегі елдер. Д.ж. жЇгері егетін басты аудан-АљШ-тыЈ °лы кйлдерінен оЈтЇс

тікке ›арай орналас›ан.

љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: исімдік шаруашылыы.

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Д.ж. мал шаруашылыы жЩне балы шаруашылыы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а д.ж. мал шаруашылы“ы жЩне балы› шаруашылы“ы, салалары, таралу заЈдылы›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Д.ж. мал шаруашылыы жЩне балышаруаылыымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс.3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Д.ж. йсімдік шаруашылы“ы?

2. ДЩнді-да›ылдар?

3. Техникалы› да›ылдар?

4. Бау-ба›ша шаруашылы“ы?

5. Жеміс-жидек шаруашылы“ы?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

Кесте ар›ылы мал шаруашылы“ыныЈ негізгі салаларын тЇсіндіру.


Ірі ›араљоЈыржай белдеудіЈ табии жЩне мЩдени жайылымдармен жасы ›амтамасыз етілген орман, орманды дала, дала айматарында жасы жола ›ойылан. Д.ж. бойынша мал басы 1,3 млрд.ШошаД.ж. шоша саныныЈ жартысына жуыы Азияа, оныЈ ішінде, еЈ алдымен, љытайа келеді. Д.ж. оныЈ саны 0,8 млрд.љойД.ж. ›ойы еЈ кйп ел Аустралия, одан кейін љытай. Д.ж. бойынша мал басы 1,2 млрд.љ±сАуыл шаруашылыыныЈ еЈ жаЈа жЩне еЈ ›арынды дамып келе жатан саласы.ТЇйе, ешкіАфрика мен АзияныЈ шйлді аудандарында йсіріледі.Балы љазіргі кезде д.ж. бойынша ауланатын балы пен йндірілетін теЈіз йнімдері жылына 100 млн т.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба арылы мал шаруашылыыныЈ ›осымша салаларын тЇсіндіру.

љосымша салалары


Омарта

Жібек ›±рты

Б±“ы

љодас

ТЇйе›±с

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Ірі ›ара шаруашылы“ы?

2. љой шаруашылы“ы?

3. Шош›а, ›±с шаруашылы“ы?

4. Арнаулы мал шаруашылы› салалары?

5. Балы› шаруашылы“ы?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Д.ж. мал шаруашылыы.


Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет