Сыныбы 10 кїні Та›ырыбыжүктеу 2.96 Mb.
бет2/14
Дата03.04.2019
өлшемі2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Сыныбы:10 КЇні_________
Таырыбы: ЖердіЈ геологиялы тарихы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а тау жыныстарыныЈ жасы, геологиялы› жыл санау, геохронологиялы› кесте, тау жасалу кезеЈдері жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: ЖердіЈ геологиялытарихымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Б.®.®. кестесі.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

3. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ПроекциялардыЈ жіктеліуі?

2. Карта тЇрлері?

3. Шартты белгілердіЈ пайдаланылуы?

4. ПроекциялардыЈ б±рмалануына ›арай жіктелуі?

5. ПроекциялардыЈ жазы››а тЇсірілуіне ›арай жіктелуі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы тау жыныстарыныЈ жасын тЇсіндіру.

Тау жыныстарыныЈ жасы

Салыстырмалы

Абсолюттік

Шйгінді тау жыныстарыныЈ орналасу ретіне, оларда“ы йсімдіктер мен жануарлардыЈ тас›а айнал“ан таЈбаларын зерттеу ар›ылы біледі.

Жер ›ойнауында кейбір радиоактивті элементтердіЈ ыдырау жылдамды“ы сырт›ы Щсерге тЩуелсіз бол“анды›тан, тау жыныстарыныЈ дЩл жасын аны›тау“а мЇмкіндік береді..

3. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 26-бетіндегі, 1-кесте ар›ылы геохронологиялы› кестені тЇсіндіру.
љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: ЖердіЈ геологиялы тарихы.


Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Литосфера жЩне оныЈ даму заЈдылытары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а литосфера жЩне оныЈ даму заЈдылы›тары, литосфералы› та›талар, платформалар жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Литосфера жЩне оныЈ даму заЈдылытарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Тау жыныстарыныЈ жасы?

2. Геологиялы› жыл санау?

3. Геохронологиялы› кесте?

4. Тау жасалу кезеЈдері?

5. Неотектоникалы› ›оз“алыстар дегеніміз не?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 30-бетіндегі, 2-кесте а›ылы жер ›ыртысыныЈ химиялы› ›±рамын тЇсіндіру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы платформалардыЈ жіктелуі тЇсіндіріледі.

Платформалар
Ежелгі ЖасАрхей-протерезой Палеозой эрасында

эраларында ›алыптас›ан ›алыптас›андар

Шы“ыс Еуропа, Сібір, Арабия, Батыс Еуропа, Батыс

СолтЇстік Америка, Аустралия т.б. Сібір, Т±ран т.б.
4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы ›ал›андар, геосинклиналдар тЇсіндіріледі.


љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Литосфералы› та›талар?

2. Жер ›ыртысыныЈ химиялы› ›±рамы?

3. љал›андар?

4. Геосинклиналды› белдеулер?

5. Платформалар?
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Литосфера жЩне оныЈ даму заЈдылытары.

Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Жер бедерініЈ ›алыптасу заЈдылытары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а жер бедері, йзгеру себептері, Їгілу тЇрлерін, нЩтижелерін жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Жер бедерініЈ ›алыптасу заЈдылытарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Тірек-сызба.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру. 6. Б.®.®. кестесімен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Литосфералы› та›талар?

2. Жер ›ыртысыныЈ химиялы› ›±рамы?

3. љал›андар?

4. Геосинклиналды› белдеулер?

5. Платформалар?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы жер бедерін йзгертетін себептерді кйрсету.

Жер бедерін йзгертетін кЇштер

Сырт›ы кЇштер

Ішкі

кЇштер
3. Тірек-Сызба.

Тірек-сызба ар›ылы жер бедерініЈ ›алай йзгеретінін тЇсіндіру.
Жер бедерініЈ йзгеруі.
Ішкі кЇштер Сырт›ы кЇштер
Тік ›оз“алу ’асырлы› КЇн сЩулесі, климат, Їгілу,

оз“алу а“ын сулар, м±зды›тар,теЈіз тол›ындары, адам

Щрекеттері.

Жанартаулы› Материктер мен

±былыстар, м±хит ›азанш±Ј-кЇшті жер ›ырларын ›алыптас-

сілкінулер, тырады.

атпарлану,жары›тардыЈ

п.б.
4. Кестемен-ж±мыс.

Кесте ар›ылы Їгілу тЇрлерін тЇсіндіру.
Физикалы› Їгілу

Химиялы› Їгілу

Тау жыныстарыныЈ угілу нЩтижесінде химиялы› ›±рамы йзгеріске ±шырамаса.

Минералды› ›±рамы йзгеріске ±шыраса.


љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді
V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Жер бедерініЈ ›алыптасуы.

Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Атмосфера жЩне оныЈ ›асиеттері.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а атмосфера, ауа температурасы мен ›ысымныЈ таралуы, климатты› карталар жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: атмосфера, ауа температурасы менысымныЈ таралуымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Жер бедері дегеніміз не?

2. Ішкі кЇштердіЈ Щсері?

3. Сырт›ы кЇштердіЈ Щсері?

4. Физикалы› Їгілу?

5. Химиялы› Їгілу?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы климатты› карталарды тЇсіндіру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы ауа массаларыныЈ негізгі тЇрлерін тЇсіндіру.

Ауа массалары

Арктикалы›

љоЈыржай

Тропиктік

Экваторлы›

4. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 38-беттегі, 8-сурет ар›ылы атмосфера ›абаттарын тЇсіндіру.
љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. АтмосфераныЈ ›±рамы?

2. Атмосфера ›±рылысы?

3. АтмосфераныЈ жылынуы?

4. Атмосферада“ы ыл“ал?

5. АтмосфераныЈ маЈызы?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Атмосфера, ауа температурасы мен ›ысымныЈ таралуы.

Сыныбы: 10 КЇні_________
Таырыбы: Атмосфералы циркуляция.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а ауа массалары, басым желдер, жауын-шашынныЈ таралуы, заЈдылы›тары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Ауа массалары, басым желдер, жауын-шашынныЈ таралуымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Кестемен ж±мыс.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Топтастыру. 6. Тірек-сызбамен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен ж±мыс.

4. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. АтмосфераныЈ ›±рамы?

2. Атмосфера ›±рылысы?

3. АтмосфераныЈ жылынуы?

4. Атмосферада“ы ыл“ал?

5. АтмосфераныЈ маЈызы?

љорытындылау.
Каталог: uploads -> konspekt -> geografiya
konspekt -> Сабақтың тақырыбы: Қ
geografiya -> Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы
geografiya -> Сынып: 7 Күні: Тақырыбы: Материктер мен мұхиттар географиясы Мақсат-міндеттер: Білімділік мақсаты
geografiya -> Сабақтың мақсаты : Оқушылардың өзен және оның бөліктері, өзендердің қоректенуі, шаруашылықта пайдаланылуы туралы түсінік беру
geografiya -> Сабақтың тақырыбы: Ресейдің экономикалық-географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты: а Білімділігі
geografiya -> Муханбетжанова Кулшат Рысбековна Еңбек өтілі 5 жыл Мамандығы География пәні мұғалімі Деңгейі ІІІ деңгей Орта мерзімді сабақ
geografiya -> Білімдіден шыќќан сµз


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет