Склярук тетяна василівна оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємствжүктеу 442.07 Kb.
бет1/3
Дата13.05.2019
өлшемі442.07 Kb.
түріАвтореферат
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

УДК 658.155:621](477)СКЛЯРУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА


ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


ЛЬВІВ - 2010

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент,

ЗАХАРЧИН ГАЛИНА МИРОНІВНА,

Національний університет «Львівська політехніка»

доцент кафедри менеджменту організацій
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

ДАНИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ,

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу,

завідувач кафедри економіки підприємства


кандидат економічних наук, доцент,

МЕЛЬНИК ОЛЬГА ГРИГОРІВНА,

Національний університет «Львівська політехніка»

докторант кафедри менеджменту

і міжнародного підприємництва


Захист відбудеться « » 2010 р. о - год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 79013, Україна, м. Львів, вул. Ст.Бандери,12, IV корпус, ауд. 209а.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, Україна, м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий « » 2010р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.03

к.е.н., доцент Завербний А.С.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Трансформаційні процеси в економіці України неминуче приводять до розширення і реструктуризації інституціонального середовища, що є обов’язковим для складових економічних систем. Тому відповідно до сучасних наукових поглядів і практики виробничої діяльності рівень витрат виробничо-господарської діяльності підприємства, як правило, свідчить про ефективність її здійснення. Серед витрат, що забезпечують провадження будь-якої господарської діяльності, виокремлюють і трансакційні витрати, які виникають у результаті реалізації сумісних рішень, планів, укладених договорів і раціоналізації діяльності організаційних структур управління. Від точності оцінювання, аналізу та об’єктивності планування витрат і правильного вибору методів їх оптимізації у ході підприємницької діяльності залежить ефективність господарювання суб’єктів ринкових відносин. Отже, ґрунтовне дослідження сутності трансакційних витрат і факторів, які впливають на них, дає змогу виявити непродуктивні витрати чи втрати взагалі в діяльності суб’єкта господарювання, які можна розцінювати як своєрідний резерв забезпечення високих конкурентних позицій на ринку.

Поняття “трансакція” та “трансакційні витрати” досліджуються на різних рівнях економічних процесів. Логічно, що наукова та практична зацікавленість щодо цієї проблематики в українській економічній науці зростає, з’являються актуальні дослідження, пов’язані із аналізом різних аспектів цієї категорії. Вивченням суті та класифікацією трансакційних витрат займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці: А. Алчіан, С. Архієреєв, І. Барцель, Дж. Волліс, О. Віль-ямсон, Тр. Еггертссон, Р. Капелюшников, Г.В. Козаченко, Дж. Коммонс, Р. Коуз, В. Кокорев, Кл. Менар, С. Малахов, П. Мілграм, Р. Нельсон, Ю.С. Погорелов, Р. Ріхтер, Дж. Робертс, Дж. Стиглер, О. Уїльямсон, Е. Фуруботн. Спробу систе-матичного оцінювання трансакційних витрат на рівні економіки загалом зробили Д. Норт і Дж. Уолліс. Питання кількісного оцінювання трансакційних витрат на окремому ринку вивчали X. Демсетц і Т. Лоеб., а К.Еррору пов'язав трансакційні витрати з рівнем невизначеності. Особливості виникнення трансакційних витрат, їх поширення та використання були об'єктом дослідження багатьох економістів: Д. Бела, Є.В. Крикавського, Ф. Махлупа, А.А. Ткача, Н.І. Чухрай. Проблематика функціонування суб’єкта ринку як одиниці складного ринкового механізму, що супроводжується трансакційними витратами, ґрунтовно досліджено у працях вітчизняних вчених: І.В. Алєксєєва, Є.І. Бойка, В.Б. Войцеховського, М.О. Дани-люка, Г.М. Захарчин, М.А. Козоріз, О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Й.М. Петрови-ча, М.В. Римара, І.Б. Скворцова та ін. Відомі дослідники інституційної економіки А.А. Аузан, В.Г. Белоліпецький, Г.І. Башнянін, В.Л. Іноземців, О.В. Іншаков, З.Р. Кирдіна, В.Е. Кокорев, Д.З. Львів, А.Д. Лясько, З.У. Малахов, А.Д. Некипе-лов, А.Н. Олейник, В.М. Полтеровіч, Ж.В. Поплавська, В.У. Радаєв, І.А. Стрі-лець, В.Л. Тамбовцев, І.О. Тивончук, А.Е. Шастітко, А.А. Яковлев розглядали проблеми трансакційних витрат у економічних системах.

Незважаючи на значну кількість наукових праць із досліджуваної проблематики, існує низка нерозв’язаних теоретико-методичних питань, пов’язаних із класифікацією трансакційних витрат, способів виділення їх у структурі витрат підприємства. Недостатньо опрацьована проблема оцінювання та планування трансакційних витрат, що не дає змоги організувати ефективне управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Водночас недостатньо досліджений вплив стану сучасних виробничо-господарських і правових відносин на динаміку трансакційних витрат.

Проблема оцінювання трансакційних витрат полягає у тому, що ці витрати охоплюють широке коло відносин суб’єктів ринку, ускладнюючи процедуру їх ідентифікації та визначення.Значення трансакційних витрат особливо зростає в умовах глобалізації через ускладнення механізму господарської діяльності, який набуває контрактного характеру. Відповідно величина трансакційних витрат постійно зростає, а необхідність їх визначення та оптимізації усвідомлюють керівники підприємства, що спонукає до мінімізації цих витрат у ході всієї господарської діяльності суб’єктів ринку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає науковому напряму кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», а також пов’язана із держбюджетною темою ДБ/Фактор «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів» (номер державної реєстрації № 0109U001161), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2008 р. № 1043 на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва у 2009 р. Внеском автора у розроблення держбюджетної теми є рекомендації щодо використання матричного підходу до діагностики трансакційних витрат (розділ 2 «Дослідження та розроблення методів полікритеріальної діагностики діяльності підприємств», підрозділ 2.1. «Обґрунтування матричних підходів до полікритеріальної діагностики діяльності підприємств», § 2.1.1. «Обґрунтування матричного підходу до діагностики трансакційних витрат»).

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління трансакційними витратами суб’єкта ринку в машинобудуванні. Досягнення поставленої мети зумовило потребу постановки та розв’язання комплексу таких завдань:

 • розвинути сутнісне поняття трансакційних витрат та конкретизувати їх вплив на діяльність підприємства;

 • удосконалити класифікацію видів трансакційних витрат машинобудівних підприємств;

 • доповнити класифікацію факторів, які впливають на формування трансакційних витрат виробничо-господарської діяльності;

 • оцінити склад, структуру та джерела виникнення трансакційних витрат вітчизняних машинобудівних підприємств;

 • розробити концептуальну модель управління трансакційними витратами суб’єктів ринку;

 • удосконалити бюджетування трансакційних витрат на основі систематизації даних бухгалтерського та управлінського обліку, необхідних для оцінювання і планування витрат;

 • запропонувати модель планування трансакційних витрат у діяльності суб’єктів ринку.

Об’єктом дослідження є процес оцінювання та планування витрат у діяльності машинобудівних підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано такі методи дослідження: систематизації, порівняння та узагальнення – для уточнення категорій трансакційних витрат суб’єкта ринку, удосконалення та доповнення класифікації трансакційних витрат (підр. 1.1, 1.2); статистичного та порівняльного аналізу – під час дослідженя стану та тенденцій розвитку трансакційних витрат у діяльності суб’єктів ринку галузі машинобудування (підр. 2.1, 2.2); індукції та дедукції – з метою виявлення проблем у процесі досягнення ефективного функціонування суб’єктів ринку та способів їх вирішення за допомогою аналізування трансакційних витрат (підр. 2.1, 2.2); системного підходу та графічний метод – для побудови динамічної системної моделі впливу складових трансакційних витрат на ефективність виробничо-господарської діяльності (підр. 2.2, 2.3); методи експертних оцінок – для розроблення методичних рекомендацій з виділення та оцінювання трансакційних витрат (підр. 2.2); структурно-логічний – для удосконалення методичних рекомендацій щодо виділення основних видів трансакційних витрат під час взаємодії суб’єктів ринку з ринковими інституціями (підр. 2.2, 2.3); статистичні методи та методи економіко-математичного моделювання, абстрагування, аналізу та синтезу – для обґрунтування методичних рекомендацій щодо планування трансакційних витрат у функціонуванні суб’єкта ринку (підр. 3.1–3.3).

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань, статистичні матеріали Державного комітету статистики, законодавчі акти, зібрані та опрацьовані матеріали досліджень суб’єктів ринку машинобудування та внутрішня документація підприємств щодо їх господарської діяльності.Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних засад та розробленні методичних рекомендацій щодо оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств. Основні наукові результати дисертаційної роботи є такі:

вперше:

 • розроблено концептуальну модель управління трансакційними витратами підприємства, яка інтегровано охоплює оцінювання, планування трансакційних витрат та регулювання процесів їх формування, що дає змогу визначати оптимальний рівень витрат за різних умов діяльності підприємства;

удосконалено:

 • класифікацію трансакційних витрат за ознакою їх виникнення у певній сфері діяльності суб’єкта ринку (трансакційні витрати адміністративної, збутової, фінансової та іншої операційної діяльності);

 • бюджетування трансакційних витрат, що дасть змогу досліджувати причинно-наслідковий механізм формування цих витрат із урахуванням факторів інституціонального середовища;

набули подальшого розвитку:

 • визначення понять «трансакція», «трансакційні витрати», «структура трансакційних витрат», що, на відміну від наявних, повніше розкривають їхню сутність, зважаючи на важливість дослідження цих витрат для прийняття ефективних управлінських рішень;

 • класифікація факторів, які впливають на формування трансакційних витрат підприємства, що, на відміну від інших, ураховує специфіку галузі машинобудування і розширює можливості її прикладного використання;

 • механізм формування трансакційних витрат, який, на противагу використовуваним відображає ідентифікацію трансакційних витрат, джерела їх виникнення і специфіку етапів та напрямів впливу на узагальнювальні показники виробничо-господарської діяльності підприємства;

 • методи оцінювання та планування трансакційних витрат у взаємодії суб’єктів ринку з ринковими інституціями та аналізування їх взаємозв’язків.

Практичне значення одержаних результатів. Серед основних положень дисертації практичне значення мають розроблені методичні рекомендації з оцінювання розміру трансакційних витрат та визначення їх впливу на ефективність функціонування суб’єктів ринку. Запропонована система показників, що характеризують ефективність здійснення трансакційних витрат у виробничо-господарській діяльності, а також створена модель планування трансакційних витрат. Вказані авторські розробки практично застосовані у діяльності таких підприємств галузі машиновудування: ВАТ «Львівагро-машпроект» (довідка про впровадження № 1.1/579 від 24.09.2009 р.), ВАТ «Дрогобицький долотний завод» (довідка про впровадження № 12/1412 від 24.12.2009 р.), ВАТ «Конвеєр» (довідка про впровадження № 515 від 23.12.2009 р.).

Окремі теоретичні розробки дисертаційної роботи використано у навчальному процесі Національного університету «Львівська політехніка» під час викладання дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності організації», «Економіка підприємства», «Управління використанням ресурсів» (довідка № 67-01-237 від 19.02.2010 р.).Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. Усі наукові результати, викладені в цій роботі, отримані особисто автором. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті положення, які є індивідуальним внеском дисертанта. Внесок здобувача в колективних опублікованих працях зазначено в списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати наукових досліджень доповідались та схвалені на 12 науково-практичних конференціях: Міжнародній науковій конференції «Особливості соціально-економічного розвитку України і регіонів» (м. Запоріжжя, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів» (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), Міжвузівській науково-практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку України: теорія і практика» (м. Львів, 2007 р.), III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір» (м. Маріуполь, 2007 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 2008 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура» (м. Київ, 2008 р.), VIII Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2007 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (м. Полтава, 2008 р.), Міжнародній конференції «Економіка XXI століття» (м. Донецьк, 2009 р.), Міжнародній конференції «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Тернопіль 2009 р.), XI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Шляхи виходу України із світової фінансово-економічної кризи» (м. Донецьк, 2009 р.).

Публікації. За тематикою дисертаційного дослідження опубліковано 20 наукових праць (тези доповідей на конференціях, наукові статті), з них 16 одноосібно. Загальний обсяг публікацій становить 4,33 друк. арк., з яких особисто дисертанту належить 3,92 друк.арк. У фахових виданнях опубліковано 8 праць, з них 5 одноосібно.

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки комп’ютерного тексту, з них основного тексту  181 сторінка, який містить 28 таблиць, 35 рисунків. У роботі 16 додатків. Список використаних літературних джерел налічує 219 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі розкрита актуальність теми дисертаційного дослідження, ступінь наукового розроблення, сформульовані мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, висвітлені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі «Теоретичні та методичні засади оцінювання і планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств» розкрито зміст основних категорій «трансакція» та «трансакційні витрати» господарювання суб’єктів ринку, виокремлено та систематизовано структуру трансакційних витрат і запропоновано їх класифікацію, виділено основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ, що впливають на формування трансакційних витрат, досліджено особливості їх виникнення та вплив на ефективність господарювання суб’єкта ринку у машинобудуванні.

Узагальнення літературних джерел дало змогу сформулювати визначення трансакційних витрат як витрат фінансових ресурсів підприємства на його контрактні відносини із зовнішнім оточенням: податковою адміністрацією та іншими державними інституціями, клієнтською базою, постачальниками, партнерами та на внутрішні комунікації із урахуванням фактора часу.

У дисертаційній роботі удосконалено класифікацію трансакційних витрат у виробничо-господарській діяльності суб’єкта ринку. Зокрема, запропоновано нову класифікаційну ознаку за виникненням у певній сфері діяльності, відповідно до якої виділено: адміністративні трансакційні витрати, трансакційні витрати на збут, трансакційні витрати іншої операційної діяльності та трансакційні витрати фінансової діяльності. Пропонована класифікація трансакційних витрат сприятиме надалі адекватному оцінюванню ефективності здійснених трансакцій за різними напрямами діяльності підприємства.

Зясовано, що на формування трансакційних витрат суб’єкта ринку впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори із різним характером і ступенем важливості впливу. Практика діяльності машинобудівних підприємств свідчить, що найвагомішими факторами впливу трансакційних витрат на ефективність виробничо-господарської діяльності є: економіко-технологічні фактори, які охоплюють контрактну природу; конкурентоспроможність суб’єкта господарювання, галузь виробництва, вид стратегії просування товару, масштаб ринку, вид конкурентного ринку та інші групи; соціально-правові фактори (провадження діяльності згідно із законом; ухиляння від легальних санкцій; уникання податків і нарахувань на заробітну плату; відсутність легально зафіксованих прав власності; неможливість використання контрактної системи; нелегальні процедури урегулювання конфліктів; перешкоди, що виникають під час досягнення особистісних цілей тощо; невідповідний кваліфікаційний рівень працівників; недостатній ступінь оснащеності управлінської праці; висока плинність кадрів серед працівників апарату управління); організаційні фактори (нечітке визначення мети і завдань; чисельність працівників для реалізації кожної управлінської функції; професійно-кваліфікаційний склад працівників апарату управління; кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними; інформаційні зв’язки; делегування повноважень; належне інформаційне забезпечення).

За результатами виконаних досліджень у дисертації запропоновано механізм ідентифікації трансакційних витрат, в якому виокремлено три етапи впливу трансакційних витрат на прибуток підприємства (рис. 1).

Перший етап характеризує вплив трансакційних витрат на фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток). На цьому етапі спостерігається найбільша частка трансакційних витрат і, відповідно, вплив цих витрат на результати діяльності підприємства найвідчутніший. До трансакційних витрат функціонування підприємства належать: трансакційні витрати адміністративної діяльності (витрати на оплату праці апарату управління підприємством (працівникам маркетингового, юридичного та комерційного відділів); витрати на службові відрядження; податки та збори; витрати за послуги сторонніх організацій (комісійні банку, транспортні послуги, перекладацькі послуги, послуги з ведення реєстру ЦП, аудиторські послуги, інформаційно-консультаційні послуги, послуги навчання та атестації, нотаріальні послуги, експертні послуги, публікація оголошень, підписка періодичних видань, послугиЧИСТИЙ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

Собівартість реалізованої продукції (виробнича) (товарів, робіт, послуг)

Інші

операційні доходи
Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати


Доход від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Рис.1. Механізм ідентифікації і впливу трансакційних витрат на фінансові результати виробничо-господарської діяльності підприємстваПримітка: розроблено дисертантом
страхування)); трансакційні витрати на збут (транспорті витрати; витрати на проведення рекламних, передпродажних заходів та на дослідження ринку стосовно товарів (робіт, послуг); витрати на виготовлення нових видів тари; витрати на гарантійний ремонт (обслуговування); витрати пов'язані з несплатою податків та зборів під час реалізації (збуту) продукції; інші витрати, пов'язані із збутом); трансакційні витрати іншої операційної діяльності (витрати на дослідження та розробки; собівартість реалізованої іноземної валюти; сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; втрати від операційної курсової різниці; втрати від знецінення запасів, нестачі й втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойки; витрати на підвищення ділового іміджу підприємства; інші витрати операційної діяльності).

Другий етап характеризує вплив трансакційних витрат на фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток). Аналіз цього етапу підтверджує незначний вплив трансакційних витрат на формування кінцевих результатів діяльності підприємства. До трансакційних витрат на цьому етапі зараховуємо: втрати від неопераційних курсових різниць; витрати на ліквідацію необоротних активів; втрати від реалізації фінансових інвестицій; втрати від реалізації необоротних активів; інші витрати звичайної діяльності.

Третій етап визначає вплив трансакційних витрат на чистий прибуток (збиток). До трансакційних витрат, які виникають на цьому етапі, належать: витрати на покриття протермінування чи несплати загальнодержавних податків і обов’язкових платежів (зборів); витрати на покриття суми протермінування чи несплати нарахованих місцевих податків та зборів (обов’язкових платежів); витрати, що виникають внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням таким наслідкам та їх ліквідацією.

Трансакційні витрати формуються упродовж усього виробничо-господарського процесу. Тому, аналізуючи трансакційні витрати, необхідно комплексно досліджувати виробничо-господарську діяльність підприємства. Розмір прибутку, обсяг реалізації, рівень рентабельності залежать від виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства, отже, ці показники характеризують усі аспекти ефективності виробничо-господарської діяльності суб’єкта ринку.

У другому розділі «Оцінювання трансакційних витрат підприємств машинобудування» проаналізовано склад і структуру витрат виробничо-господарської діяльності, виділено структуру трансакційних витрат підприємств машинобудівної галузі, охарактеризовано їх вплив на функціонування підприємства.

Виконане дисертантом аналізування структури трансакційних витрат машинобудівних підприємств Львівщини (ВАТ «Дрогобицький долотний завод», ВАТ «Стрий Авто», ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод», ЗАТ «Автонавантажувач», ВАТ «Конвеєр», та ВАТ «Сільмаш») за період 2005–2008 рр. дає змогу зробити такі висновки: • найістотнішими у виробничо-господарській діяльності підприємств є трансакційні витрати у складі адміністративних та інших операційних витрат (у сукупності 70–90 % від загальної суми трансакційних витрат);

 • висока частка трансакційних витрат у складі адміністративних витрат може як позитивно, так і негативно впливати на ефективність господарювання підприємств, оскільки їхня величина свідчить про складність або ефективність роботи управлінського персоналу;

 • наявність високої частки трансакційних витрат у складі інших операційних витрат переважно негативно впливає на ефективність виробничо-господарської діяльності суб’єктів ринку, оскільки ці витрати спрямовуються на покриття сумнівних та безнадійних боргів, втрат від операційної курсової різниці, нарахованих штрафів, пені, неустойки тощо;

 • частка трансакційних витрат у складі витрат на збут здебільшого позитивно впливає на ефективність функціонування підприємств, оскільки ці витрати формуються у процесі взаємовідносин із ринком збуту, що підтверджує ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств;

 • виділення та аналіз трансакційних витрат за окремими складовими необхідні у виробничо-господарській діяльності суб’єктів ринку з огляду на можливість оцінити ефективність здійснення тих чи інших операцій, що надалі дасть змогу виявляти недоліки та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності усього виробничо-господарського процесу.

Аналізування ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств охоплює комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва та робочої сили за певний проміжок часу.

Оцінювання трансакційних витрат зумовило потребу в дослідженні інституціонального середовища, в якому суб’єкти ринку взаємодіють між собою (рис. 2), із подальшим вивченням інституціональних факторів, що впливають на ефективність виробничо-господарської діяльності. До таких факторів зараховуємо: податкову політику, відсутність належного законодавчо-нормативного забезпечення, адміністративні перешкоди, обмеженість внутрішнього попиту і кризу збуту на внутрішньому ринку, механізм фінансування і кредитування, інформаційне, консультаційне забезпечення,


Рис.2. Схема взаємозв’язку підприємства із іншими складовими інституціонального середовища

Примітка: розроблено дисертантом
систему підготовки і перепідготовки, неефективну приватизацію, тіньову економіку, низьку інвестиційну активність унаслідок нестабільності економіки.

За результатами дослідження складових інституціонального середовища, які впливали на формування трансакційних витрат підприємств галузі машинобудування у 2005–2008 рр. (рис. 3), виявлено, що:

За період 2005–2006 рр. найбільша частка трансакційних витрат у загальній сумі управлінських витрат спостерігається у ВАТ «Дрогобицький долотний завод» – 44,27 % у 2006р., та на ВАТ «Стрий Авто» – 33,44 % у 2006 р.

Найменший відсоток трансакційних витрат у загальній сумі управлінських витрат, спрямованих на співпрацю із суб’єктами ринку, відзначено у ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» – 10,6 % у 2006 р. • За період 2006–2007 рр. найвідчутніші зміни розміру трансакційних витрат простежуються у загальному обсягу управлінських витрат у ЗАТ «Автонавантажувач» – збільшення частки цих витрат на 12,76 % у 2007 р. порівняно з 2006 р. роком, що супроводжується зниженням загальної рентабельності підприємства на 6,17 % у 2007 р. порівняно з попереднім періодом.


Рис.3. Динаміка трансакційних витрат підприємств,

спрямованих на взаємозв’язок з інституціональним середовищем (у відсотках до сумарних витрат (крім витрат собівартості реалізованої продукції))

за період 2005–2008рр.

Примітка: розраховано дисертантом на підставі зібраних на підприємствах даних


 • За період 2007–2008рр. найбільша частка трансакційних витрат у сумарній величині управлінських витрат зафіксована на двох підприємствах: ВАТ «Дрогобицький долоний завод» – 40,1 % у 2008 р. та ЗАТ «Автонаванта-жувач» - 41,42% у 2008р. Загалом здійснеення цих витрат для обох підприємств є позитивним та виправданим, оскільки за аналізований період діяльність підприємства характеризується підвищенням рентабельності, зокрема, на ЗАТ «Автонавантажувач» рівень загальної рентабельності зріс на 20,83 % порівняно з 2007 р.; у ВАТ «Дрогобицький долотний завод» рівень рентабельності становив 12,03 % у 2008 р.

Аналізування динаміки за період 2005–2008 рр. трансакційних витрат підприємств машинобудування, спрямованих на взаємозв’язок з інститут-ціональним середовищем, показав, що їхня величина коливається від 10,6 % до 44,23 % у сумарних витратах виробничо-господарської діяльності (крім витрат виробничої собівартості). В аналізований період простежується позитивна тенденція зниження розміру трансакційних витрат на 6 % практично на всіх досліджуваних підприємствах (винятком є ЗАТ «Автонавантажувач», де за пе-ріод 2006-2007рр. трансакційні витрати зросли на 12,76 % порівняно з 2005 р.).

В умовах розвитку ринкових відносин підприємства самі зацікавлені у визначенні та впровадженні критеріїв оцінювання впливу трансакційних витрат на ефективність їхнього функціонування. Зазначимо, що зменшення трансакційних витрат не повинно негативно впливати на якісні характеристики продукції та на ефективність управління виробничо-господарськими процесами суб’єкта ринку. Саме тому питання оптимізації трансакційних витрат необхідно розглядати поряд із іншими важливими чинниками.

У дисертації досліджено ефективність використання ресурсів, зокрема й трансакційних витрат, за допомогою показників рентабельності та коефіцієнтів дохідності трансакційних витрат (табл. 1).

Таблиця 1

Показники оцінювання ефективності трансакційних витрат


з/п


Показники і коефіцієнти та формули для їх розрахунку

Характеристика показників і коефіцієнтів

1

2

3

1. Для оцінювання ефективності використання трансакційних витрат управлінської (адміністративної) діяльності:

1.1Показник рентабельності трансакційних витрат управлінської діяльності (Пч – чистий прибуток виробничо-господарської діяльності підприємства, грн., ТВадм – трансакційні витрати управлінської діяльності, тис.грн.)

1.2Коефіцієнт дохідності трансакційних витрат управлінської діяльності ( – обсяг реалізованої продукції, тис.грн.)

2. Для оцінювання ефективності трансакційних витрат збутової діяльності:

2.1Показник рентабельності трансакційних витрат збутової діяльності (ТВзб – трансакційні витрати збутової діяльності, тис.грн.)

Продовження табл.1

1

2

3

2.2Коефіцієнт дохідності трансакційних витрат збутової діяльності

3. Для оцінювання ефективності трансакційних витрат фінансової діяльності:

3.1Показник рентабельності трансакційних витрат фінансової діяльності (ТВфін – трансакційні витрати фінансової діяльності, тис.грн.)

3.2Коефіцієнт дохідності трансакційних витрат фінансової діяльності

4. Для оцінювання ефективності трансакційних витрат іншої операційної діяльності

4.1Показник рентабельності трансакційних витрат іншої операційної діяльності (ТВінш – трансакційні витрати іншої операційної діяльності, тис.грн.)

4.2Коефіцієнт дохідності трансакційних витрат іншої операційної діяльності

5. Загальна рентабельність трансакційних витрат виробничо-господарської діяльності підприємства

5.1Загальна рентабельність трансакційних витрат

Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Загальна характеристика роботи
ntb -> Синтез нейроелементів І нейромереж реального часу паралельно-вертикального типу
ntb -> Узагальнений клас двопараметричних t-норм І t-конорм як основа нечітких зв’язок
ntb -> Розвиток наукових основ підвищення якості оцінювання та прогнозування ресурсних характеристик складних об'єктів
ntb -> Інтенсифікація гомогенно-каталітичного окиснення етилбензолу
ntb -> Загальна характеристика роботи
ntb -> Резонансні явища у динамічних систем, які характеризуються поздовжнім рухом андрухів А.І., Сеник А. П., Сокіл М. Б
ntb -> Мінімізації похибок термоперетворювачів


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет