Скорочена програма навчальної дисциплінижүктеу 156.21 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі156.21 Kb.
түріПрограма


СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ОСНОВИ АНТРОПОЛОГІЇ" (2015/16 навч. рік)
ОКР – БАКАЛАВР

напрям підготовки 6.020302 історія1 курс (денне відділення)

Лекцій – 26 годин, практичних – 20 годин, самостійна та індивідуальна робота студентів – 44 години


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Метою курсу є забезпечення наявності у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з фізичної антропології, передбачених чинними Державними освітніми стандартами. Загальний курс «Основи антропології» введений як обов’язковий предмет в історичній освіті в ВНЗ України в 1997 р. Доцільність його пояснюється як необхідністю підвищення рівня історичної і, зокрема, етнологічної та археологічної освіти, для яких фізична антропологія є важливою допоміжною дисципліною, так і глибоким ідеологічним значенням курсу, особливо при широкому розповсюдженні расистських, етноцентричних, а також примітивно-креаціоністських доктрин, які не сприяють гармонійному розвитку суспільства.

Завдання: Предметом курсу є вивчення фізичних (морфологічних та фізіологічних) особливостей людини, які розглядаються в просторі і часу. Відповідно до цього студенти спочатку вивчають загальні проблеми науки – її предмет і завдання, місце в системі наук, ідеологічне і практичне значення, історіографію антропології та методи дослідження. Потім вони переходять до вивчення основних розділів науки: морфофізіології людини, еволюційної антропології (антропогенезу) та етнічної антропології (расознавства).

Вивчення морфофізіологічної характеристики людини сприяє засвоєнню наступних розділів курсу, вона надає загальне уявлення про морфологічні та фізіологічні ознаки людини. Еволюційна антропологія досліджує місце людини в системі тваринного світу, проблеми походження людини з виділення людської лінії еволюції приматів до формування людини сучасного типу. Етнічна антропологія розглядає проблеми расової класифікації, походження поліморфізму та політипії, етапи расогенезу, а також антропологічний склад сучасного населення світу, зокрема, в плані його формування.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні морфофізіологічні ознаки людини, проблеми антропогенезу, критерії визначення рас, фактори расоутворення, сучасне розселення великих та малих рас, антропологічних типів, співвідношення расових та етнічних ознак.

Студент повинен вміти визначити расову приналежність окремих груп, постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд, застосовувати набуті знання, навички та вміння на практиці.


Тематика лекційних занять:

Тема 1. Вступ. Предмет та завдання фізичної антропології (1 лекція) Поняття «антропологія» в світовій науки. Предмет фізичної антропології. Місце антропології в системі наук. Теоретичне, практичне і ідеологічне значення антропології. Основні розділи антропології та їх завдання. Морфофізіологія. Еволюційна антропологія (антропогенез, палеоантропологія). Расознавство (етнічна антропологія). Методологічні основи антропології.

Тема 2. Морфологічна та фізіологічна характеристика людини (4 лекції)

Шкіра: будова, рельєф. Волосся: будова, зміна волосяного покрову, ріст, форма, третинний волосяний покрив. Пігментація: колір шкіри, колір волосся, колір очей.

Розміри тіла. Антропометричні точки. Довжина тіла. Вага тіла. Пропорції тіла.

Посткраніальний скелет. Формування кісток черепу. Основні точки на черепі. Загальна форма черепу. Розміри черепа обличчя. Відділи черепа обличчя. Зуби.

М'які тканини обличчя. Очна область. Ніс. Губи. Вухо. Місткість мозкової коробки.

Фізіологія людини.Тема 3. Антропогенез (3 лекції)

Місце людини в системі тваринного світу. Філософські і біологічні критерії людини. Загальна еколого-географічна і морфофізіологічна характеристика приматів. Людина як примат. Біологічні передумови формування людини. Сіміальна теорія антропогенезу.

Тваринні пращури людини. Виділення людської лінії еволюції. Основні етапи еволюції приматів. Еволюція гоміноїдів. Пізні етапи еволюції гоміноїдів. Виділення філітичної лінії людини.

Ранні етапи еволюції гомінід. Австралопітеки – безпосередні попередники людини. Перші представники роду Гомо в Східної Африці – Гомо габіліс. Чинники і критерії гомінізації. Проблема прабатьківщини людства.

Походження Гомо сапієнс. Гомо еректус: огляд знахідок, особливості морфології і життєдіяльності. Гомо неандерталенсіс – розселення і особливості морфології. Неандертальська проблема і питання формування людини сучасного типу – Гомо сапієнс сапієнс. Час і місце виникнення людини сучасного типу. Гіпотези моно- і поліцентризму. Соціальні аспекти походження людини. Сучасна людина і еволюція.

Тема 4. Проблема класифікації в етнічній антропології (2 лекції)

Поняття «раса», «популяція», «мінливість», «поліморфізм». Історія расових класифікацій. Типологічний і популяційний підходи до класифікації. Головні питання класифікації рас в сучасної антропології. Класифікаційні схеми Я. Я. Рогінського і М. Г. Лєвіна, Г. Ф. Дєбєца, В. В. Бунака.

Морфологічний опис «великих» рас. Географічне розповсюдження і характеристика основних антропологічних типів. Сучасне розповсюдження антропологічних типів.

Тема 5. Антропологічний склад народів України (3 лекції)

Історія досліджень антропологічного складу українців. Антропологічний склад українців: основні особливості, класифікація та розповсюдження. Динаміка антропологічних типів на теренах України. Антропологічний склад інших народів України.


Теми для самостійного вивчення:

Тема 1. Історія антропологічної науки. Методи дослідження в етнічній антропології

Зародження антропологічних знань в стародавньому світі і в добу середньовіччя. Питання антропології у працях вчених XVIII – першої половини XIX ст. Формування антропології як самостійної наукової дисципліни. Ч. Дарвін. Розвиток зарубіжної антропології в XX ст.: основні напрями та методи досліджень.

Зародження антропологічних знань в Росії. Розвиток антропології в Росії в XIX ст. К. М. Бер. М. М. Миклухо-Маклай. А. П. Богданов. Д. М. Анучін. Радянська школа в антропології. Антропологія в Україні.

Вибір розділювальних ознак. Методика вимірів та описів антропометричних ознак. Характеристика загального типа групи і зіставлення різних груп. Методи палеоантропології. Статистичні методи аналізу даних. Проблема використання даних антропології в історичних (етногенетичних) дослідженнях.Тема 2. Антропологічний склад народів світу: народи Австралії та Океанії Антропологічна характеристика корінного населення Австралії і Тасманії. Австралоїдна раса та її положення в таксономії. Антропологічний тип тасманійців в зв'язку з проблемою їх походження. Антропологічний тип меланезійців. Особливості папуаського типу. Антропологічний тип полінезійців та проблема їх походження. Антропологічний тип мікронезійців.

Тема 3. Антропологічний склад народів світу: народи Азії

Давній екваторіальний антропологічний тип населення Південно-Східній Азії. Проникнення монголоїдів і формування сучасного антропологічного складу. Локальні антропологічні особливості населення Південно-Східній Азії.

Найдавніші викопні знахідки людини в Східній Азії і проблема виникнення монголоїдної раси. Антропологічні типи Східної Азії: тихоокеанські, південноазіатські і континентальні монголоїди, Антропологічний тип народів Тибету. Расовий склад і питання етногенезу народів Східної Азії.

Найдавнішій екваторіальній антропологічний тип в Південній Азії. Розповсюдження європеоїдного населення, процес метисації та його наслідки. Монголоїдні антропологічні типи в Південній Азії. Викопні знахідки в Передній Азії. Сучасний антропологічний склад населення Передньої Азії.Тема 4. Антропологічний склад народів світу: народи Африки

Африканські негроїди: проблеми антропологічного вивчення. Ефіопська, бушменська, негрська раси: особливості формування та ареали розповсюдження. Пігмейська проблема в антропології. Індосередземноморська раса в Африці.Тема 5. Антропологічний склад народів світу: народи Америки

Проблема таксономічного положення і походження американоїдної раси, в зв'язку з питанням заселення континенту. Локальні варіанти серед індіанців. Процеси метисації після 15 ст. та їх наслідки.Тема 6. Антропологічний склад народів світу: народи Європи

Антропологічна характеристика народів зарубіжної Європи. Викопні знахідки і проблема давнього антропологічного типу населення Європи. Основні сучасні антропологічні типи Європи. Антропологія Європи в зв'язку з етногенезом її народів.Рекомендована література

Опорна література:

Деникер И. Человеческие расы. СПб., 1902.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.

Додаткова література:

Акимова М. С. Антропологические данные по происхождению народов Волго-Камья //Вопросы антропологии. 1961. Вып. 7.

Алексеев В. П. Основные этапы истории антропологических типов Тувы //СЭ. 1962. № 3.

Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (Краниологическое исследование). М., 1969.

Алексеев В. П. О первичной дифференциации человечества на расы. Первичные очаги расообразования //СЭ. 1969. № 1.

Алексеев В. П. Вторичные очаги расообразования //СЭ. 1969. № 6.

Алексеев В. П. География человеческих рас. М., 1974.

Алексеев В. П. Восточный первичный очаг расообразования и расогенетические процессы в Восточной Азии //Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977.

Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. М., 1979.

Алексеев В. П., Гохман И. И. Антропология Азиатской части СССР. М., 1984.

Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973.

Алексеева Т. И. Антропологический облик русского народа //Вопросы антропологии, диалектологии и этнографии русского народа. М., 1998.

Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л., 1986.

Бабаков О. Б. Антропологический состав туркменского народа в связи с проблемой этногенеза. Ашхабад, 1977.

Бунак В. В., Токарев С. А. Проблемы заселения Австралии и Океании //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

Бунак В. В. Человеческие расы и пути их образования //СЭ. 1956. № 1.

Бунак В. В. Происхождение и этническая история русского народа по антропологическим данным //ТИЭ, новая серия. 1965. Т. 88.

Витов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров Н. Н. Этническая антропология Восточной Прибалтики. М., 1959.

Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантропология Средней Азии. М., 1972.

Давыдова Г. М. Антропология манси. М., 1989.

Дебец Г. Ф. Селькупы (антропологический очерк) //ТИЭ, новая серия. 1947. Т. 2.

Дебец Г. Ф. Заселение Южной и Передней Азии по данным антропологии //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

Дебец Г. Ф. Антропологические исследования в Камчатской области //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 17.

Дебец Г. Ф. Антропологические данные по заселению Африки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

Дебец Г. Ф. Происхождение коренного населения Америки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

Дебец Г. Ф., Трофимова Т. А., Чебоксаров Н. Н. Проблемы заселения Европы по антропологическим данным //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

Золотарева И. М. Этническая антропология бурят //Этнографический сборник. Ч. 1. Улан-Удэ, 1960.

Золотарева И. М. Антропологическое исследование нганасан //СЭ. 1962. № 6.

Золотарева И. М. Антропологическое исследование долган //СЭ. 1965. № 3.

Золотарева И. М. О некоторых проблемах этнической антропологии Северной Азии //СЭ. 1971. № 1.

Золотарева И. М. Территориальные варианты антропологического типа якутов //Этногенез и этническая история народов Севера. М., 1975.

Исмагулов О. Этническая антропология Казахстана (соматологическое исследование). Алма-Ата, 1982.

Левин М. Г. Проблема пигмеев в антропологии и этнографии //СЭ. 1946. № 2.

Левин М. Г. Антропологический тип якутов //КСИЭ. 1947. № 3.

Левин М. Г. Этническая антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока //ТИЭ, новая серия. 1958. Т. 36.

Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Древнее расселение человечества в Восточной и Юго-Восточной Азии //ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.

Миклашевская Н. Н. Соматологические исследования в Киргизии //Тр. Киргиз. Археолого-этнограф. экспедиции. Т. 1. М., 1956.

Ошанин Л. В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов. Ч. 1-3. Ереван, 1957-1959.

Рогинский Я. Я. Проблемы происхождения монгольского расового типа //Антропологический журнал. 1937. № 2.

Хить Г. Л., Долинова Н. А. Расовая дифференциация человечества. (Дерматоглифические данные). М., 1990.

Чебоксаров Н. Н. Антропологический состав современных немцев //Уч.записки МГУ. 1941. Вып. 63.

Чебоксаров Н. Н. Монголоидные элементы в населении Центральной Европы //Уч.записки МГУ. 1941. Вып. 63.

Чебоксаров Н. Н. К вопросу о происхождении китайцев //СЭ. 1947. № 1.

Чебоксаров Н. Н. Основные направления расовой дифференциации в Восточной Азии //ТИЭ, новая серия. 1947. Т. 2.

Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., 1974.

Ярхо А. И. Алтае-Саянские тюрки. Антропологический очерк. Абакан, 1947.


Тематика практичних занять

1. Предмет та завдання фізичної антропології (1)

План:

1. Поняття «антропологія» в світовій науці.

2. Предмет фізичної антропології.

3. Місце антропології в системі наук.

4. Основні розділи антропології та їх завдання.

Опорна література:

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. – 2004.

Антропология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Биология» / Харитонов В.М. и др. М., 2008.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.


2. Морфологія людини (1)

План:

1. Шкіра. Волосся. Пігментація.

2. Розміри тіла.

3. Череп. Зуби.

4. М'які тканини обличчя.

Опорна література:

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. – 2004.

Зиневич Г. П. Человек изучает человека. К., 1998.

Морфология человека / Под ред. Б.А. Никитюка и В.П. Чтецова. М., 1990.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.

Додаткова література:

Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. М., 1941.

Гримм Г. Основы конституциональной биологии и антропометрии. М., 1967.

Дунаевская Т. Н. Влияние искусственной деформации на форму головы у туркмен //Вопросы антропологии.. 1963. Вып. 15.

Зубов А. А. Этническая одонтология. М., 1973.

Харрисон Дж., Уайнер Дж., Тэннер Дж. и др. Биология человека. М., 1979.

Хить Г. Л. Дерматоглифика народов СССР. М., 1983.

Хить Г. Л., Долинова Н. А. Расовая дифференциация человечества (дерматоглифические данные). М., 1990.


3. Історія антропологічної науки (1)

План:

1. Зародження та розвиток антропології за кордоном.

2. Розвиток антропології в Росії та СРСР.

3. Розвиток антропології в УкраїніОпорна література:

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В.


Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. – 2004.

Зиневич Г. П. Человек изучает человека. К., 1998.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.Додаткова література:

Алексеева Т. И., Дяченко В. Д. Антропологический облик // Украинцы. М., 2000.

Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. К., 1965.

Левин М.Г. Очерки по истории антропологии в России. М., 1960.


4. Антропогенез (2)

План:

1. Місце людини в системі тваринного світу.

2. Сіміальна теорія антропогенезу.

3. Австралопітеки – безпосередні попередники людини.

4. Перші представники роду Гомо в Східної Африці – Гомо габіліс. Чинники і критерії гомінізації. Проблема прабатьківщини людства.

5. Гомо еректус

6. Гомо неандерталенсіс. Неандертальська проблема і питання формування людини сучасного типу – Гомо сапієнс сапієнс.

7. Час і місце виникнення людини сучасного типу. Гіпотези моно- і поліцентризму.Опорна література:

Алексеев В. П. Становление человечества. М. 1984.

Зиневич Г. П. Человек изучает человека. К., 1998.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.Додаткова література:

Алексеев В. П. Человек. Эволюция и таксономия (некоторые теоретические вопросы). М., 1985.

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. – 2004.

Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М., 1980.

Констебл Дж. Неандертальцы. М., 1978.

Матюшин Г. Н. Три миллиона лет до нашей эры. М., 1986.


5. Проблема класифікації в етнічній антропології (2)

План:

1. Історія расових класифікацій

2. Принципи і методи класифікації

3. Основні сучасні класифікаційні схемиОпорна література:

Алексеев В. П. География человеческих рас. М., 1974.

Деникер И. Человеческие расы. СПб., 1902.

Зубов А. А. Проблема термина «раса» и расовых классификаций в современной физической антропологии // ЭО. 1996. № 1.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.Додаткова література:

Алексеев В. П. К обоснованию популяционной концепции расы // Проблемы эволюции человека и его рас. М., 1968.

Бунак В. В. Человеческие расы и пути их образования // СЭ. 1956. № 1.

Дебец Г. Ф. Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас // СЭ. 1958. № 4.

Нестурх М. Ф. Человеческие расы. М., 1954.

Хить Г. Л., Долинова Н. А. Расовая дифференциация человечества. (Дерматоглифические данные). М., 1990.

Чебоксаров Н. Н. Основные принципы антропологических классификаций // ТИЭ, новая серия. 1951. Т. 16.
6. Антропологічний склад народів України (3)

План:

1. Історія антропологічного вивчення народів України

2. Географічна варіабельність антропологічних ознак

3. Антропологічні типи українців

4. Динаміка антропологічних типів і етногенез українців

5. Антропологічний склад інших народів УкраїниОпорна література:

Алексеева Т. И., Дяченко В. Д. Антропологический облик // Украинцы. М., 2000. С. 55 – 62.

Волков Ф. Антропологические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1916.

Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. К., 1965.

Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

Додаткова література:

Гохман И. И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический очерк). М., 1966.

Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. К., 1971.

Дяченко В. Д. Антропологическое исследование гагаузов Молдавской ССР // КСИЭ. 1952. Вып. 15.

Дяченко В. Д. Антропологический состав средневековых восточных славян // Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. М., 1986.

Дяченко В. Д. Антропологический состав гагаузского народа (в связи с его происхождением) // Гагаузы. Исследования и материалы. М., 1993.

Зиневич Г. П. Очерки палеоантропологии Украины. К., 1967.

Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. К., 1972.

Носов А. До антропології болгарів. Болгари кримські // Антропологія. 1929. № 3.

Носов А. До антропології болгарів. Болгари мелітопольські // Антропологія. 1930. № 4.

Шабашов А. В. Этногенез гагаузов по антропологическим данным // Шабашов А. В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа. Одесса, 2002.
Методи контролю

Методи контролю включають поточне та підсумкове оцінювання. Поточне оцінювання студентів здійснюється через контроль знань з кожного з двох змістовних модулів.

При цьому враховуються два види поточного контролю: перший – за роботою під час практичних занять (максимальна кількість балів – 40); другий – за результатами складання 3-х тестів (максимальна кількість балів за складання одного тесту – 20, разом – 60).

Підсумковий результат оцінювання враховує поточне оцінювання за змістовними модулями. Усна перевірка знань студентів за контрольними питаннями є обов’язковою для тих студентів, які в результаті поточного оцінювання не набрали мінімальної для зарахування кількості балів (60 балів) та необов’язковим (за бажанням) для тих студентів, які бажають підвищити свій рейтинг.


Зразки тестових завдань

Варіант № 1

1. Визначити предмет фізичної антропології

2. Визначити місце антропології в системі наук

3. Тест 1. Антропологія розподіляється на:

А) 3 основні дисципліни

Б) 5 основних дисциплін

В) 2 основні дисципліни

Тест 2. Антропологія є:

А) природознавчою

Б) гуманітарною

В) суміжною дисципліною

Тест 3. Антропологія як наука сформувалась в:

А) 19 ст.

Б) 18 ст.

В) 20 ст.

Тест 4. Епікантус є характерною ознакою:

А) європеоїдів

Б) монголоїдів

В) негроїдів

Г) австралоїдів

Тест 5. Антропоморфологія вивчає:

А) закономірності расової мінливості

Б) функціонування організму людини

В) закономірності мінливості людини


Варіант № 2.

1. Описати шкіру і волосся людини

2. Описати череп людини

Тест 1. Коротконогість – характерна риса:

А) європеоїдів

Б) монголоїдів

В) негроїдів

Тест 2. Доліхоскелія це:

А) довгоголовість

Б) круглоголовість

В) коротконогість

Г) довгоногість

Тест 3. Найбільш розвинута горизонтальна профіліровка обличчя характерна для:

А) європеоїдів

Б) монголоїдів

В) негроїдів

Тест 4. Одної із головних антропологічних ознак є:

А) вага тіла

Б) пігментація

В) форма голови

Тест 5. В вітчизняної традиції під «антропологією» розуміється:

А) філософське учення про людину

Б) наука про фізичну будову людини

В) наука про культуру народів світу


Контрольні питання до курсу:

1. Визначити предмет фізичної антропології

2. Висвітлити основні завдання фізичної антропології

3. Охарактеризувати основні розділи фізичної антропології

4. Висвітлити проблему місця фізичної антропології в системі наук

5. Висвітлити ідеологічне та практичне значення фізичної антропології

6. Висвітлити становлення фізичної антропології як науки

7. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Західної Європі (кінець 19 – початок 21 ст.)

8. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Україні (19 – початок 20 ст.).

9. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Росії (19 – початок 20 ст.).

10. Висвітлити розвиток фізичної антропології в СРСР

11. Висвітлити розвиток фізичної антропології в УРСР та в сучасної Україні

12. Охарактеризувати біологічні критерії людини

13. Дати загальну еколого-географічну і морфофізіологічну характеристику приматів

14. Висвітлити біологічні передумови формування людини

15. Висвітлити сіміальну теорію антропогенезу

16. Дати характеристику австралопітекам

17. Дати характеристику Гомо габіліс

18. Висвітлити чинники і критерії гомінізації

19. Висвітлити проблему прабатьківщини людства

20. Дати характеристику Гомо еректус

21. Дати характеристику Гомо неандерталенсіс

22. Висвітлити неандертальську проблему в антропології

23. Висвітлити питання походження людини сучасного типу та расогенезу. Концепції моно- та полігенезу людських рас

24. Чинники, центри та етапи расогенезу

25. Висвітлити історію расових класифікацій

26. Охарактеризувати основні сучасні расові класифікації

27. Висвітлити поняття «раса» та «популяція», охарактеризувати проблему расової класифікації людства

28. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення монголоїдної раси

29. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення європеоїдної раси30. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення негроїдної раси


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> География пәнінен облыстық олимпиада
2015 -> Сыздыкова Гульжанар Каримовна карабаева Самал Сериковна Исетова Венера Мухаметжановна Список граждан, допущенных к собеседованию на объявленный конкурс
2015 -> Ибраев Жомарт Омашұлы; Результат конкурса по осуществлению отбора кандидатов на занятие
2015 -> Географиядан теориялық тур сұрақтары ( 9 сынып) Аудандық олимпиада 2014 – 2015 оқу жылы
2015 -> Биографическая справка
2015 -> Bala Turkvizyon 2015» Түрік әлемі әндерінің Ұлттық іріктеу турының ережесі Байқауды ұйымдастырушылар: «Bala Turkvizyon 2015» Ұлттық Түрік әлемі әндері байқауының (ары қарай Байқау) ұйымдастырушылары «rimas televiziyon Radyo Produksyon A


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет