Скупштина општине Топола на седници одржаној данажүктеу 39.53 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі39.53 Kb.
түріЗакон

На основу члана 6. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС", број 88/2011 и 104/2016), члана 29. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон) , члана 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола", број 11/2008 и 6/2013), члана 98. Пословника Скупштине Општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016),

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 2017. године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Члан1.

Општина Топола расписује јавни конкурс за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности управљања отпадом кроз реализацију Пројекта изградње линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице на територији општине Топола (у даљем тексту: Kомунална делатност).ПРАВО УЧЕШЋА
Члан 2.

Право учешћа на јавном конкурсу за поверавање Комуналне делатности има свако страно и домаће правно лице које испуњава опште услове да је регистровано за обављање предметне делатности и поседује одговарајуће дозволе за рад, као и да поседује одређене финансијске, пословне и техничке капацитете који ће бити ближе одређени Јавним позивом за предметни конкурс.ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 3.

Период на који се поверава обављање Комуналне делатности је 25 година, у складу са износом средстава које је понуђач дужан да уложи у обављање комуналне делатности.Члан 4.

Понуђач је дужан да отпочне са обављањем делатности у року од 30 дана од дана закључења уговора о поверавању делатности.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Члан 5.

Конкурсна документација се може преузети од дана објављивања Јавног позива у Службеном гласнику Републике Србије, на адреси: Булевар краља Александра 9, 34310 Топола, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова.

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети лично или ће им, на њихов захтев, бити достављена путем поште.

Све информације се могу добити на телефон 034/6811-008 или путем е-поште miraciric@topola.com, у времену од 7 до 15 часова, контакт особа: Мирјана Ћирић.Члан 6.

Понуде са одговарајућом документацијом наведеном у Јавном позиву и конкурсној документацији достављаће се у затвореној коверти на адресу: Општина Топола, Булевар краља Александра 9, 34310 Топола, са назнаком "Понуда за поверавање обављања комуналне делатности управљања отпадом кроз реализацију Пројекта изградње линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице на територији општине Топола ".

Учесник конкурса може доставити само једну понуду која мора у потпуности да испуњава услове прописане конкурсом.

Рок за достављање понуда ће бити 30 дана од дана објављивања Јавног позива у Службеном гласнику Републике Србије.

Јавно отварање понуда обавиће се дана када истиче рок из става 3. овог члана у просторијама општине Топола, Булевар Kраља Александра I бр. 9 у Тополи.

Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће разматрати.Члан 7.

Поступак конкурса за прикупљање понуда ради поверавања обављања комуналне делатности управљања отпадом кроз реализацију Пројекта изградње линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице на територији општине Топола у складу са овом Одлуком спровешће Стручни тим образован Решењем Општинског већа Општине Топола број 020-37/2017-05-III од 10.02.2017.године.Члан 8.

Општина Топола задржава право да одустане од избора уколико установи да ниједна понуда не одговара условима јавног конкурса или да одустане од избора из било ког другог разлога без образложења.
Члан 9.

Одлуку о избору најповољније понуде донеће Општинско веће општине Топола у року од 30 дана од дана отварања понуда.


Са одабраним понуђачем биће закључен уговор о поверавању комуналне делатности, који ће у име општине Топола потписати председник општине Топола, по прибављеној сагласности Скупштине општине Топола.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА ПРЕДСЕДНИК

Број:______/2017-05-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Датум: _______.2017. године

Драган Jовановић

О б р а з л о ж е њ е

Основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 6. Закона о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС“ број 88/2011) којим је предвиђено да је јединица локалне самоуправе дужна да се у поступку поверавања обављања комуналне делатности руководи начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне средине.У складу са потребама Општине Топола и јавним интересом за уређење обављања комуналне делатности управљања отпадом кроз реализацију Пројекта изградње линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице на територији општине Топола предлаже се Скупштини Општине да донесе Одлуку о расписивању Јавног конкурса за одабир привредног субјекта који ће вршити наведену комуналну делатност на територији Општине Топола, као у предлогу.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет