Словник англіцизмівжүктеу 1.25 Mb.
бет1/6
Дата20.08.2018
өлшемі1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Ярослав Голдованський
СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ


В словнику зібрані слова, що прийшли в українську мову з британського, американського, канадського, південноафриканського,

австралійського та новозеландського варіантів англійської мови і набули в нас загальномовного поширення.

Читач знайде у словнику відомості про історію наукових та технічних винаходів, спортивних ігор та іншіх об'єктів номінації, що прийшли до нас з англомовних країн разом із своїми назвами.

Ті, хто вивчає ангійську мову, зможуть одержати відомості про понад тисячу англійських слів, які широко вживаються в сучасній українській мові, історію їх виникнення в англомовних країнах.


ВІД АВТОРА
Етимологічні дослідження лексичних запозичень з окремих мов вважаємо найбільш перспективними в науковому відношенні, оскільки подібні дослідження, проведені спеціалістами, що володіють мовою-джерелом, можуть стати основою для покращення існуючих і створення нових лексикографічних видань, зокрема національних етимологічних словників і словників іншомовних слів. Адже "мета етимологічних досліджень не тільки у встановленні "істинного" (=первісного) смислу якого-небудь слова, а саме у вивченні і відновленні історії слів і форм перш за все на основі окремих відомих мов".

Суть історичного підходу до етимологічної ідентифікації, на нашу думку, полягає у збігу етимологічного джерела лексичної одиниці з вихідною точкою її реально засвідченої історії. При визначенні такої вихідної точки ми виходимо з того, що слово являє собою не просте поєднання трьох основних компонентів – денотата /d/, сигніфіката /s/ і звукового комплексу чи експонента /е/. Сполучаючись між собою, вказані компоненти утворюють бінарні зв'язки, серед яких виділимо:

1) прагматичний зв'язок d-s, який визначає смисл слова;

2) сигматичний зв'язок e-d, який виконує номінативну функцію;

3) сигніфікативний зв'язок e-s , який поєднує знак з лексичним поняттям.

Оскільки денотат як уявлення про об'єкт номінації не запозичується, а утворюється в свідомості сприймаючого суб'єкта, в момент переходу в мову-реципієнт лексема двохкомпонентна: прагматичний і сигматичний зв'язки виникають вже в межах мови-реципієнта. З цього виникає, що в механізмі лексичного запозичення вирішальну роль відіграє сигніфікативний зв'язок.

Первинне сполучення експонента з лексичним поняттям /сигніфікатом/ пропонуємо вважати вихідною точкою історії слова, а констатацію сигніфікативного зв'язку, що виникає внаслідок такого сполучення – головним критерієм етимологічної ідентифікації.

Запропонований історико-сигніфікативний критерій, суть якого полягає у збігу етимологічного джерела слова з вихідною точкою його історії як конкретної одиниці, є, на думку автора, достатньою підставою для висунення етимологічного принципу вихідної точки.

За принципом вихідної точки етимологічним джерелом лексичного запозичання слід вважати мову, в якій вперше утворився об'єкт етимологічної iдентифікації – поєднання експонента лексичної одиниці з конкретним лексичним поняттям.

При застосуванні принципу вихідної точки слід врахувати можливість множинності етимологічного джерела.Вважаючи таку можливість цілком реальною для похідних слів, відзначимо, що для слів з непохідними основами така множинність – надзвичайно рідке явище. Такий висновок зроблений автором в результаті аналізу прикладів, які наводяться в наукових роботах для підтвердження множинності джерела непохідних запозичень.

Навіть у випадках неоднократного утворення одного і того ж сигніфікативного зв'язку в різних мовах, фоно-морфологічні особливості слова в конкретній мові-реципієнті дозволяють виявити його прототип в конкретній мові-джерелі.

Так, запозичення шампунь має два етимологічні джерела:

англійську мову, в якій слово champoo утворене з гіндустанського chāmpō, наказової форми дієслова chāmpnā "витискати" і

французьку мову, в якій запозичене англійське shampooing "миття голови рідким милом" одержало значення "миючий засіб".

Для конкретних же мов-реципієнтів етимологічне джерело залишається одиничним: для українського шампунь – це французька мова, а, наприклад, для іспанського champu – англійська мова.

Практичне застосування принципу вихідної точки передбачає ряд прийомів, серед яких відзначимо встановлення авторства слова, вивчення історії відповідного об'єкта номінації, використання оригінальних лексикографічних та лексикологічних праць потенціальної мови-джерела, розмежування мови-джерела і мови-посередниці, врахування фактів появи в мові-джерелі лекико-семантичних варіантів, які приймають участь в процесі запозичення на рівні лексеми, розрізнення прототипу і лексичних одиниць /етимонів/, використаних для його утворення, хронологічне співставлення і, накінець, документальне підтвердження наявності прототипу в пропонованій мові-джерелі.

Застосування вказаних прийомів створює можливість вирішення етимологічних проблем, пов'язаних з ідентифікацією лексики з ближчих хронологічних пластів, зокрема, так званих "неокласичних" термінів, тобто слів, складених з грецьких та латинських морфем, для значної кількості яких етимологічна ідентифікація підмінюється визначенням походження їх складових частин.

При визначенні сучасних англіцизмів в лексикографічній практиці часто ігнорується поліетнічність англійської мови, яка зумовлює існування в ній британського, американського, канадського та південноафриканського варіантів. Історико-сигніфікативний критерій дозволяє трактувати вказані варіанти як конкретне етимологічне джерело, що є важливим в соціологічному плані, оскільки подібні дослідження прояснюють внесок окремих націй в міжнародний лексичний фонд.

Прийом документального підтвердження наявності прототипу у пропонованій мові-джерелі допомагає виявити так звані "несправжні" англіцизми, тобто утворення типу німецького dressman "манекен", побудованого за англійською моделлю з англійських етимонів, але відсутнього в англійській мові.

Словник також може бути використаний як довідкове видання, оскільки для всіх запозичень, крім загальновживаних, наводиться їх значення, а ряд статей містить відомості з історії об'єкта номінації.


БУДОВА СЛОВНИКА
Словник має ідентифікаційний характер і містить наступну інформацію:
1. Реєстреве слово
Реєстр словника побудований на лексикографічно зареєс-трованому матеріалі. Слова розміщені за алфавітним принципом.
2. Джерело реєстрового слова
Для укладанння реєстру використано одинадцятитомний "Словник української мови" /К., Наук. думка, 1970-1980/, "Словник іншомовних слів" за редакцією О.С.Мельничука /К., 1974; 2-е вид., К., 1985/ і трьохтомний "Російсько–український словник" /К., Наук. думка, 1969/, який "за об'ємом систематизованого в ньому матеріалу двох мов належить до найбільших і найповніших перекладних словників в практиці як вітчизняної, так і зарубіжної лексикографії"1.

Для слів, які входять в реєстр першого видання "Словника іншомовних слів", джерело не наводиться.

3. Значення, з яким слово прийшло в українську мову

Для однозначних загальновживаних слів значення не наводиться.

4. Прототип, тобто конкретне слово мови-джерела, яке стало об'єктом запозичення

Вперше у вітчизняній етимологічній практиці для англомовних запозичень вказується конкретний варіант англійської мови, який виступив в ролі етимологічного джерела.

У словнику подано 749 запозичень з британського, 261 з американського, 7 з канадського, 2 з австралійського, 2 з південноафриканського і 1 з новозеландського варіантів англійської мови.

Відсутність помітки перед прототипом означає, що слово відноситься до британського варіанту англійської мови.

5. Документальне підтвердження наявності прототипу в мові-джерелі

Без вказання джерела в словнику подані англомовні прототипи, які входять в реєстр БАРС /див. Використані джерела/.

6. Дата першої фіксації прототипу в мові-джерелі

Дата наводиться в квадратних дужках в основному для слів з небританських варіантів англійської мови і може бути використана для подальших досліджень цієї групи лексичних запозичень, для британських прототипів дата першої фіксації наводиться у випадках, коли результати етимологічної ідентифікації, одержані автором словника, суперечать раніше висунутим етимологіям. Джерело дати першої фіксації наводиться в кінці словникової статті.

7. Етимони

Етимонами називаємо лексичні одиниці, використані в мові-джерелі для утворення прототипів.

В словнику етимони вводяться знаком <.

В ході дослідження були внесені зміни в інтерпретацію значної кількості етимонів, запропонованих укладачами СІС. При їх уточненні автор користувався принципом самобутності Л.Кіша, який зобов'язує дослідника "шукати етимологічне пояснення перш за все з власних ресурсів даної мови" 1. Виходячи з вказаного принципу, автор віддавав перевагу англомовним етимонам перед іншомовними в тих випадках, коли пропоновані укладачами СІС іншомовні етимони були запозичені англійською мовою до утворення зідентифікованих прототипів і, отже, при утворенні останніх виступали як члени лексичної системи конкретного варіанту англійської мови.

Крім корекції етимонів проведена заміна неправильних, на думку автора, етимонів запозичень віндроуер, пропіл, скіп і треджен.

8.Етимологічна аргументація

Етимологічна аргументація наводиться для незідентифікованих раніше англомовних запозичень та у випадках, коли етимологія автора не співпадає з етимологією, яку пропонують інші дослідники.
P.S. Дивіться також додаток до словника “Лексикографічно незареєстровані англіцизми” на сторінці 73.

А

АБОЛІЦІОНІЗМ "рух за скасування рабства негрів у США" – амер. аbоlіtіоnіsm [1834] < лат. abolition (abolitionis) "скасування".


Слово входить в реєстр словника американізмів В.Крейгі /Craigie І,3/.
АБСЕНТЕЇЗМ "ухилення від участі у виборах" – absenteism < англ. absent "відсутній".
АВТОДРОМ – амер. autodrome [1935] < англ. auto "автомобіль" і англ. (hippo)dromе "іподром". Дата першої фіксації взята з /SOED I,157/. На американське походження слова вказують укладачі /БАРC I,130/.
АВТОПІЛОТ – autopilot < англ. аutо"авто"– і англ. pilot "пілот".
Словник SOED подає слово як автохтонне /І,160/.
АГНОСТИК "прихильник філософського вчення, що заперечує можливість пізнання світу" – аgnostic < гр. аgnostos "недоступний для пізнання".Слово утворене в 1869p. англ. біологом Т.Г.Хакслі /Radford,8/.
АДАПТЕР "звукознімач" – adapter < англ. adapt "пристосову-вати".
АДАПТИВНИЙ "здатний до пристосування" – adaptive < англ. adapt "пристосовувати". Термін ввів у вжиток англ. біолог Г.Сімпсон в 1944 p. /БСЭ І,217/.
АДВЕНТИСТ "член секти, в основу віровчення якої покладено уявлення про друге пришестя Христа" – амер. adventist < англ. advent "пришестя". Секта заснована в 1833 році в Нью-Йорку /ЭСРЯ І,1,45/.
АКВАДАГ "суміш графіту з водою" – Aquadag < товарний знак /Webster,108/, від лат. aqua "вода" і англ. dag "туман".
АКВАЛАНГ – aqualung < фірмова назва /SOED І,115/, від лат. aqua "вода" i англ. lung "легеня". Апарат винайдений у 1943 p. французами Ж.І.Кусто і Е.Ганьяном. Його французька назва (scaphandre autonome) не була запозичена в інші європейеькі мови, очевидно, із-за бінарної структури.
АКР /СУМ І,28/ англ. одиниця площі (0,4047 га) – аcrе < дангл. асer "оброблена і огороджена ділянка землі".
АКУЛЬТУРАЦІЯ /СІС2,39/ "зміна примітивної культури під впливом розвинутої" – амep. aсculturation [1880] < лат. ad "до" і лат. cultura "розвиток". На американське походження слова вказують англійські лексикографи /SOED І,13/.
АЛІГАТОР – alligator <мекс. el lagarto "кайман" /DLE,723/, від ісп. el lagarto "ящірка".
АЛЮМІНІЙ – aluminium < англ. aluminа "глинозем". Автором слова є англієць Гемфрі Деві /OED І,260/.
АМЕРИЦІЙ "радіоактивний хімічний елемент" – амер. americium < англ. America "Америка". Елемент синтезований групою американських вчених на початку 1945 року. Назву одержав за місцем відкриття /БСЭ І,153/.
AMОHAЛ "вибухова речовина з вмістом нітросполук та амонієвої пудри" – ammonal < англ. ammon(ium) "амоній" і англ. al(uminium) "алюміній" /ЭСРЯ І,1,92-93/.
АМОНІЙ "позитивний іон NН+4, що в сполуках відіграє роль одновалентного металу" – ammonium < англ. ammonia "амiак". Слово утворене англ. хіміком Г.Деві /ЭСРЯ І,1,93/.
АНЕСТЕЗІЯ "знеболювання" – амер. anaesthesia [1846] < гр. anaisthēsia "нечутливість". 30 вересня 1846 року дентист В.Т.Мортон з американського міста Бостона вперше використав вдихання пари ефіру для одержання стану загальної анестезії при проведенні хірургічної операції. В британський варіант англійської мови слово потрапило 17 грудня того ж року /E.B. I,908/.
АНІОН "негативно заряджений іон" – ion < гр. ana "вгору" і гр. iōn "той, що йде". Термін ввів англ. фізик М.Фарадей /Амосова,199/.
АНОД "позитивний полюс джерела електричного струму" – аnode < rр. anodos "шлях угору". Слово введене англійським фізиком М. Фарадеєм в1933 році /ЭСРЯ I,1,III/.
АНТИЛОПА – antelope < с.фр. antelop "міфічна рогата тварина" /Longman,41/.
АНТИФРИЗ амер. antifreеze [I935] < амер. antifreeze solution "незамерзаючий розчин" [1913]. Вперше зафіксовано в американсько-му періодичному виданні /SOED 1,103/.
АНТИЦИКЛОН – anticyclone < англ. anti- "анти" і англ. cyclone "циклон". Вперше слово використав англ. вчений Ф.Гальтон /Сarter,48/.
АПВЕЛІНГ "вертикальне переміщення глибинних вод океану" – upwelling < англ. well up "бити джерелом".
АПЕНДИЦИТ – амер. appendicitis [1886] < лат. appendix "придаток". Термін американського хірурга Р.Фітса /OED ISB,29/.
АПЕРКОТ "удар знизу в боксі" – uppercut < англ. upper "верхній" і англ. cut "удар".
АРГОН – аrgon < rp. argos "недіяльний". Аргон був відкритий англійцями Дж.Релеєм і В.Рамзаєм в 1894 p. Назва запропонована У.Рамзаєм /Трифонов,123/.
АСДИК "гідролокатор" – аsdic < англ. A(nti) - S(ubmarine) D(etection) I(nvestigation) C(ommitte) "комітет дослідження засобів виявлення підводних човнів" /De Sola,32/.
АСЕМБЛЕР "програма для автоматичного перекладу описів алгоритмів на машинну мову" – assembler < англ. assemble "укладати".
АСТЕРОЇД "мала планета" – asteroid < гр. аsteroeides "зіркоподібний". Слово створене в XIX cт. англ. астрономом В.Гершелем /ЕСУМ І,94/.
АТОРНЕЙ "адвокат в США" – амер. attorney < амер. аttоrnеу-аt-law "тс", від англ. attorney "повірник" і англ. law "закон". Слово вхо-дить в реєстр словника американізмів /Crаigie І,32/.
АУТ /спорт/ – out < англ. out "поза".
АУТБРИДИНГ "схрещування не споріднених між собою тварин або рослин" – outbreeding < англ. out "поза" і англ. breed "розводити".
АУТРИГЕР "човен з виносними кочетами для весел" – outrigger < англ. оut "поза" і англ. rig "оснащувати".
АУТСАЙДЕР "спортсмен або команда, що займають останні місця у змаганнях" – outsider < англ. outsider "сторонній".
Б

БАБІТ "вид металічного сплаву" – амер. babbit < амер. Babbit metal "метал Баббіта". Сплав винайдений в 1839 p. І.Баббітом в США /БСЭ 2,499/ і запатентований в Англії.


БАДМІНТОН "спортивна гра з опереним м'ячем і ракетками" –badminton. < aнгл. Badminton, місто в англійському графстві Глоc–тершир. В цьому місті вперше в Європі гра була продемонстрована англійцями, які приїхали з Індії /БСЭ 2,517/.
БАЙРОНІЗМ /СУМ І,91/ "літературна течія початку XIX ст." –Вуrоnіsm [1817] < англ. Вугоn, прізвище відомого поета. Зареєстроване як автохтонне слово в OED /І,1236/. Дата першої фіксації слова в ОЕD, яка приходитьоя на роки життя поета, є додатковим підтвердженням англійського походження терміну.
БАЙТ "одиниця кількості інформації, дорівнює 8 бітам" – амер. byte [1964] < слово утворене під впливом амер. bit /Longman,135/. Вперше слово зафіксоване в американському технічному журналі /SOED І,406/.
БАЗУКА "легка протитанкова безвідкатна гармата" – амер. bazooka [I943] < амер. bazooka "незграбний музичний інструмент, зроблений з труби і лійки, з яким виступав відомий американський комік Боб Бернc" /Webster,189/. Дaта першої фіксації слова взята з SOED.
БАЛАНСЕРИ "органи опори у личинок" – balancers < англ. balance "рівновага".
БАМПЕР – bumper < амер. bumper "буфер залізничного вагона" /Craigie І,354/
БАНДЖО "струнний музичний інструмент" – амер. banjo [1774] < англ. bandore "лютня", від iсп. bandurria "12-струнний музичний інструмент" /Craigie, І,133/.
БАНКНОТА – bank-note < aнгл. bank "банк" і англ. nоtе "вексель". Вперше банкноти були випущені при заснуванні Банку Англії в 1694 p. /БСЭ 2,611/.
БАПТИСТ "послідовник протестантської секти, віровчення якої відкидає посередництво церкви між людиною і Богом" – baptist < англ. baptist "хреститель" (баптисти практикують хрещення віруючих у свідомому віці). Перша община баптистів виникла в 1609 p. в Голландії серед англійських емігрантів-індепендентів. В 1612 p. баптистська община з'явилась в Англії, в 1639 p. – в Північній Америці /БСЗ 2,615/.
БАР1 "робоча частина врубової машини" – bar < англ.bаг "мета-лева штаба".
БАР2 "одиниця тиску" – bar < гр. baros "вага". Зареєстровано як автохтонний неологізм в SOED /І,201/.
БАР3 "піщана обмілина в гирлі ріки" – амер. bаг < фр. bагге "бар'єр". На американське походження cлова вказує Д.Стамп /СОТ І,111/.
БАР4 "закусочна" – bar < англ. bаг "шинквас, прилавок".
БАРАТРІЯ "навмисні дії капітана чи команди, що завдають шкоди власникові судна чи вантажу" – barratry < ст.фр. bагаterie "шахрайство".
БАРЕТЕР "стабілізатор сили струму" – амер. barreter [1903] < фр. bareter "обмінювати". Прилад винайшов американець Р.Фесендер /SOED І,209/.
БАРЖА – barge < сангл. barge "мале парусне судно", від ст.фр. barge "тс". Лекcико-семантичний варіант barge "несамохідне судно для перевезення вантажів річками і в закритих районах моря" утворився в англійській мові, перша його фіксація відноситься до 1480 p. /OED І,671/.
БАРИСТЕР "адвокат в Англії" – barrister < англ. bar " бар'єр (в приміщенні суду)".
БАРІЙ "хімічний елемент" – barium < англ. baryta "оксид барію" /СОD,96/. Неологізм англійського хіміка Г.Деві /ЭСРЯ I 2,44/.
БАРКЕНТИНА "шхуна-барк" – амер. barquentinе [1693] < англ. barque "барак",під впливом англ. brigantine "бригантина"/Craigie I,145/.
БАРМЕН – barman < англ. bar "бар" і англ. man "людина".
БАРН "одиниця площі, що застосовується в ядериій фізиці" – амер. barn [1942] < англ. barn "стодола", з фрази аs big аs a barn "великий як стодола". Термін запропоноваиий американськими фізиками /SOED І,206/.
БАРОНЕТ "дворянський титул в Англії" – baronet < фр. baron "барон".
БАСКЕРВІЛЬ "вид друкарського шрифту" – Baskerville /Webster,227/ < англ. Ваskегvіllе, прізвище англійського типографа і видавця, автора шрифту /СЭС,115/.
БАСКЕТБОЛ – амер. basket-ball [1892] < англ. basket "кошик" і англ. bаll "м'яч". Гру винайшов американець Джеймc Нейсміт в 1891р. /Craigie І,158/.
БАТЕНСИ "дошки визначеного розміру" – battens < англ. batten "дошка для настилання підлоги", від фр. baton "палка".
БАТЕРФЛЯЙ "стиль плавання" – амер. butterfly [1936] < англ. butterfly "метелик". Стиль з'явився в США в 1934 p. /БСЭ 3,43/. Вперше слово зафіксовано в газеті " New York Times"/SOED I,402/.
БАФТИНГ "вібрація літака внаслідок дії повітряних вихорів" – buffeting < англ. buffet "наносити удари".
БЕДЛАМ "хаос, плутанина" – badlam < англ. Ваdlam, назва психіатричної лікарні в Лондоні.
БЕДЛЕНД "вид рельєфу" – амер. Bad Lands [1851] < фр. Mau- vaises Тегres "тc". Термін Bad Lands не має відношення до властивостей грунту. Смисл індіанського слова, що позначало важкі для проходження ділянки місцевості був точно відтворений першими французькими мандрівниками у виразі Mauvaises Torres pour traverser "погані для проходження землі" /COT I,105/.
БЕЙЛІФ "помічник шерифа" /СІС2,111/ – bailiff < сангл. baillif від лат. bajulus (nuntii) "вісник" /ЛРС,125/.
БЕЙНІТ "суміш фериту і карбіду заліза, структурна складова сталі" – bainite /Random,112/ < амер. Ваіn, прізвище американського металурга. В Random слово подається як автохтонне.
БЕЙСБОЛ "спортивна гра а м'ячем і биткою" – амер. baseball [1850] < англ. base "частина ігрового поля, яку повинні зайняти гравці після удару по м'ячу" і англ. ball "м'яч" /Craigie І,155/.
БЕК "захисник у спортивних іграх" – back < англ. back "задній".
БЕКОН – bacon < cт.фр. bacon "солена свинина".
БЕКРОС "вид схрещування" – backcrossing < aнгл. back "зворотний" і англ. crossing "схрещування".
БЕКХЕНД "вид удару при грі в теніс" – backhand < англ. back "назад" і англ. hand "рука.".
БЕЛ "електроакустична одиниця" – bel < амер. Bell, прізвище американського винахідника. Зареєстроване як автохтонне слово в /SOED І,237/.
БЕЛЬТИНГ "міцна технічна тканина" – belting < англ. belting
"приводний пас".
БЕНТОНІТ "різновид глини" – амер. bentonite [1898] < aмер. Benton, назва місцевості в США. Автор назви – В.С.Найт /SOED I,244/.
БЕНЧ "прибережна тераса" /СІС2,112/ – амер. bench [1919] < амер. bench "уступ" /COT І,131/.
БЕРКЕЛІЙ "радіоактивний хімічний елемент" – aмep. berkelium [1949] < амер. Berkley, місто в США,в якому розташований Каліфорнійський університет. Елемент був відкритий групою американських вчених на чолі з Т.Сіборгом /Трифонов,201/.
БЕРКШИР "порода свиней" – Berkshire < англ. Berkshire, назва графства в Англії. Порода виведена на початку ХІX ст. в грaфстві Беркшир /ВЛС,56/.
БЕСТСЕЛЕР "ходова книга" – амер. best seller < амер. best seller "ходовий товар". В словнику М.Гофлера перше вживання слова пов'язане з американським автомобілем "Крайслер" (випускається з 1925 року) і датується 1934 роком. В значенні "ходова книга " слово фіксується в французькій мові з 1946 року /DA,14/.
БІГ-БІТ, "пізніша назва рок-н-ролу" /СІС2,115/ – амер. Big Beat < англ. big "голосний" і англ. beat "удар". Назва з'явилась в 60-і роки /МЭ 2,214/.
БІЗНЕС "підприємницька діяльність" – business < англ. business "справа, заняття".
БІЗНЕСМЕН /СУМ І,179/ "підприємець" – businessman < англ. business "бізнес" і англ. man "людина".
БІЛЬ "проект закону, або закон в англомовних країнах" – bill < лат. bulla "печатка, документ з печаткою".
БІМС "підпалубна балка" – beam (мн. beams) < англ. beam "колода".
БІОКІБЕРНЕТИКА "напрям кібернетики, що вивчає закони інформатики в живих системах" – biocybernetics [1970] < bios гр. "життя" і амер. cybernetics "кібернетика". Слово як автохтонне утворення зареєстроване в DNE /61/.
БІОНІКА "наука, що вивчає закономірності побудови організмів для створення технічних пристроїв" – амер. bionics [1959] < англ. bio(logy) "біологія" і англ. (electro)nics "електроніка" /DNE,62/. Народження науки офіційно закріпив перший симпозіум з біоніки,проведений в 1960 p. в американському місті Дайтон /БСЭ 3,353/.
БІТ "одиниця інформації в двійковій системі"– амер. bit [l948] < англ. binary "двійковий" і англ. digit "цифра". Назву ввів американець Дж.В.Тюкі /SOED І,272/.
БІТЛЗ "популярний англійський вокально-інструментальний квартет – Beatles < англ. beetles "жуки" (по аналогії з американським ансамблем Crickets "Цвіркуни"). Букву -е замінив на -а керівник ансамблю Дж.Леннон, так як слово beat викликає ряд асоціацій, пов'язаних з рок-музикою. В англомовних країнах слово Beatles сприймається як "жуки-ударники"/ Воробьева,49/.
БІТНІК "представник бунтарського руху американської молоді" – амер. beatnic [1958] < амер. Beat Generation "розбите покоління", літературна течія кінця 50-х років в США /SOED І,128/. Суфікс -nic – російського походження.
БІФШТЕКС – beaf-steak < англ. beef "яловичина" і англ. steak "шматок".
БІХЕВІОРИЗМ "напрям в американській психології" – амер. behaviourism [1913] < англ. behaviour "поведінка". Термін запропоно-ваний американським психологом Дж.Вотсоном /СЭС,146/.
БЛЕК-РОТ "грибкове захворювання рослин" – амер. black rot [1849] < англ. black "чорний" і англ. rot "гниль" /Craigie І,228/.
БЛЕФ – амер. bluff [l873] < амер. bluff "прийом у грі в покер: гравець з поганими картами діє так, щоб суперники вважали його карти виграшними", від голл. bluffen "хвалитися"/Сгаіgіе І,281/.

Каталог: lib
lib -> Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек
lib -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
lib -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
lib -> Академик Ќ
lib -> Қазақстан Республикасының мереке (демалыс) күндері
lib -> Ќазаќстан тарихындаѓы атаулы к‰ндер
lib -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
lib -> Георг Зиммель
lib -> М. Х. Дулати мұраларын ұЛЫҚтау міндетіміз бақторазов С. У. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет