Состер паза сос пiрiгiстерi Коммуникативнай погiннержүктеу 115.01 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі115.01 Kb.

Темалар хоостыра план
дата

Тема

Погiннер

Состер паза сос пiрiгiстерi

Коммуникативнай погiннер1

2
Пiстiн Чир-Суубыс

Чир-суубыстанар чоох апарып, олганнарны ынаг чуртирга, чирiнге, чонына хынарына угредерге;
торен-оскен чир-суун хайраллиры,
тема хостыра пирiлчеткен сотернi пiлерге, адирга конiктiрерге.

Пiстiн аал, район, город, чир-суубыс, торен чир-суу, саблыг, ынаг, iстенчелер, Москва, Хакасия, флаг, гимн, герб, Агбан, оон город, улуг, сiлiг, илбек, пай, ан.п.

«Кунiчек» хоостарынча чоохтазыг, состернi орта адирга конiктерерi.

Сомнарны коре сурыгларга

нандырары.
Постын аалынанар паза чир-суубыстанар чоох апарары.
Экскурсия: «Пiстiн аал (угретчiнiн коргенiн)


3

4
Школа.

Угредiге кирек нимелер.Угредiге кирек нимелернi пiлерi паза оларны орта адиры;
Тема хоостыра пирiлген состернi пiлерге, орта адирга конiктiрерге;
Угренiске хынарга угредерi, ниме-нооны хайраллирга, иптiг тудынып пiлерге.

Угретчi, угренчi, класс, доска, сан, мел, пенал, иптiг, арыг, тетрадь, ан.п.

«Кунiчек» хоостарынча чоохтазыг.
Хоостарны таап, состернi орта адиры.
Экскурсия школазар, iстендегi ниме-нооларны пiлiп алчалар, сурыгларга нандырчалар.
Соспектер, сиспектер, кибелiстер.

«Угрензен коп ниме пiлерзiн»5Иб паза

иб аразы


Иб iстендегi, иб аразындагы ниме-нооларны оннап, состернi орта адирга;
iстенiске конiктiрерге;
Улугларга полызарга угредерге

Орган, стол, чорган, ат тирии, чуген, изер, паг, аргамчы, тогыс тирiглер: курчек, тырбос, азыр ан.п.
Чалбах-нiске, позiк-чабыс, тайыс-тирен, хатыг-нымзах, кулук-аргаас.

«Кунiчекнен» тогыс. Хоостарча тогыс.
Сомнарны коре, сурыгларга нандырары: хызычах ниме итче? Палалар ниме итчелер? Чон хайдар чыылтыр?
Соспек: улугны улугла, кiчiгне кiстетпе.

6
7Ойначахтар паза ойыннар

Ойначахтарны пiлерге, оларны орта адирга;
нимеден идiлгенiн сизiнерге;

Ибiрчеткен нимелернi хынарга,


хайраллап пiлерге угредерге.

Абачах, хозанах, пагачах, хоосхачах,

Кокло, мерчек, тегiлек, устыг, сарыг, хызыл, курен, ноган, ах, хара, ан.п«Кунiчекнен» тогыс. Хоостарча тогыс. Сурыгларга нандырарга:

Олганнар хайда ойнапчалар?

Олар ниме итчелер?

Хайдаг ойначахтар пар?

Хайдаг ойыннар ойнапчалар?


8

9
Собiрем паза аргыстар

Собiренiн ынаг чуртазынанар, олганнарнын олганнарга полысчатханынанар паза iзестiг аргыстанар чоох;
Сын кiзi поларга угредерге; улугларга хаыйг саларга, улуглирге угредерге

iче, паба, ууча, ага, пиче, ача, тунма, харындас, сын, амыр, паарсах, ынаг, нанчы, коглiг, ачыргастыг, орчiлiг, аргаас, кулук, полысчы, хайыг, улуг, кирi, ан.п.

Собiредегi кiзiлернi орта адирга, оларданар чоохтап поларга, нанчынын собiрезiненер сурап пiлерге.
Род агазын пудiрер, хоостирi.

iче-пабадынар оммалыг чоох

Хоос хоостирыi «Минiн iчемi», «Минiн пабам» ан.п
Соспек:

«Ат полары –хулуннан, ир-полары-кiчiгден»10

11
Ас тамах паза iдiс-хамыс

Ас-тамахты, iдiс-хамысты пiлерге, оларны нимее кирек полчатханын козiдерге,
хакас чоннын паза пасха даа чоннын ас-тамагын таныстарарга.

iнек, талган, хайах, аарчы, потхы, эчегей, пызылах, пiчiро, сут, айран, кодес, айах, чiрче, теербен, самнах, чаймах айах, чей, азыранарга, iзерге, тадылыг, iзiг, ачыг, ан.п.

iдiс-хамысты, чiчен-нименi, столга салчатса, адап поларга, аны-мыны пирiнер тiп сурап пiлерге.
Ойын «Чiчен ниме пызырчам», «Салат итчебiс»,

«Пiссер алчы килдi», ан.п.12

13
Кип паза маймах.

Киптернi, маймахтарны полерi паза оларны хайраллап, ипти кизерденер, арыг туданарга чоох.

Порiк, мелей, когенек, маймах, ыстан, тон, сигедек, иргi, сiлiг, тагыриргы, ипти тудынарга, арыг-кiрлiг, аллыг-хызат, ан.п.

Кип-азахтарны кисчетсе паза суурчатса, орта адирга. Узирга чатчатса, кип-азахты ипти сал салганын чоохтап пiлерге.
Экскурсия «Магазинзер»,

Ойын «магазин» (диалог)14

15
Ибдегi мал-хустар

Иб аразындагы хустарнан паза малларнан танызарга, оларны таныхтапчатхан состернi орта адирга;
состернен орта тузаланып, чоохтаглар, улуг нимес чоох пудiрерге;
иб аразындагы мал-хустарны хайраллирга.

iнек, сосха, пызо, торбах, тазын, хулун, хураган, хуча, пуга, ортек, танах, кучугес, сут, нымырха, чаг, тук, хохлапча, ан.п.

Мал-хустарнын аттарын адап поларга,
оларнын тузадынар чоохтап пiлерге, мал –хустарнын табыстарына коокчеткен хустар.
Ойын:

«кем хайда чуртапча», «лото», «ниме артых»16

17
Сас ан-хустар

Сас ан-хустарданар оннаг пирерге, оларны таныхтапчатхан состернi орта адирга;
состернен чоохтаг, чоох пудiрерге;
сас ан-хустарын аар чуртастарын козiдiп, оларны хайраллап угредерге.


Аба, пуур, тулугу, тиин, хамнос, сыын, корiк, орке, ан.п.

Харга, коогiзiк, курку, аат, саасхан, хуу, полраатй, харачхай, торгай, ан.п

Чылыг, соох, ачын, койтiк, кулук, хортых, чоон, ан.п.


Сас ан-хустарнын аттарын орта адирга.
Аннар хайда чуртапчатханын чоохтирга, оларнын табыстарына коок поларга.
Аннарнын ондайын чоохтап пiлерге.
Чоох «мин-пуурбiн», «мин-харгабын».

Ойын «Мин пастапчам-син тоос сал»,

«Хайдаг ан, мал, хус?» ан.п.


18

19

Арыг тудынары, хазых полары.

Посты арыг тудынары, хайраллирi;

хазых поларга, спорттан айгазарга конiктiрергеХарах, хулах, хол, азах, салаалары, мойны, комiскiлер, кiрбiктер, тозек-частых, иртен, пурны, нiткезi, чуунча, арыглапча, кiрлiг.

Арыг, хазых, зарядка, чугурерге, арыг киинен тынарга, ан.п.
Иртен сай зарядка идер, тозек-частыхты ипти, сiлiг иде чыы салары, мойынны, холны, тiстерiн арыг тудары, оларны иртен, иирде чунары.
Угретчiнiн полызиинан ол тургысхан сурыглар хоостыра iкiлерден паза чалгызан чоох апарары.
Соспек:

«Узаан кiзi оймахха чагын,

чатхан кiзi чардыга чагын»


20

21
Постын аалы

Постын аалынанар, саблыг iстенчiлернiн адын пiлерге,
аалда киректелчеткен профессияларнан таныстырага.

Имчi, угретчi, тракторист, клуб устагчызы, малчы, чабан, формер, сосха корчен малчы, ан.п.

орама


Торен аалнын адын пiлерге, хайдаг орамада чуртапчатханын чоохтирга.
Аал хыринда хайдаг суглар, таглар парын адап пiлерге;

Палгалыстыг чоох «Мин-имчiбiн», ан.п

Экскурсия «Пiстiн арыг», «Музейзер», ан.п.


22

23
Чир – чайаннан танызары.

Чылнын тустарын пiлерi, хайди алысчатханын сизiнерi,
хакас тiлдегi айлар аттарынанар таныстырарга

Куску, часхы, хысхы, чайгы, чазы, озiмнер, арыг, чабыс, ас, тонас, чулычах ахча, хар чаапча, iзiг пасталча, чир тамагы, чистектер, ачын хустар, пур-пурчук, чир чайаан, кугурт, пулут, сурнах, ан.п.

Чылны тустарынанар чоохтазыг, тиннестiрiг.
Чыл ибiре хайдаг тогыстар толдыралчалар.
Экскурсия чазызар, сугларзар, хоостар чыып, палгалыстыг чоох апарчалар.
Ойын «Мин пастапчам-син тоос сал».
Таптыргастар.

24
25Улукуннер

(Наа чыл, ипчiлер кунi, чинiс кунi, улугларнын кунi, ан.п)Улукунненер оннаг пирерге; оларны орта адап пiлерге.

Улукун, ырысчы, олган тус, ынархас, парад, амыр хоных, аарлирга, торен кун, той, тузах кискенi, ан.п.

Улукуннернiн аттарын орта адап пiлерге; олар хачан полчатханын сизiнерге,
Улуг нимес чоохтагларнан тузаланып, 2-3 чоохтаглыг хоос чоох пудiрерi.
Кибелiстер, сарыннар угренерi.
Ойын «Хайхастыг хабычах»

26

27
Туган-чагыннарым.

Туган чагыннарны пiлерге,
аалап килзе алай аллап парза посты хайди тудынарга;
улугларга полызарга.

Тайым, койiм, туганнарым, танызарга, сурарга, улуглирга, улуг, кiчiг, ан.п.

Туган-чагыннарны чахсы адап поларга.
Оларны ааллап хыгырарга, улугларга полызып пiлерге.
Туганнарданар 2-3 чоохтаглыг чоох пудiрерi.
Ойын «Пiссер аалчы(лар) килдi»

28Хакас чоннын кибiрлерi

Хакас чоннын кибiрлерiнен таныстырарга;
пасха чоннын кибiрлерiнен тиннестiрерге:
пос чонын, пасха чонны аарлирга, улуглирга.

Чир, кибiр, иптiг, аарлыг, хайраллирга, чир-чайаан, собiре, тулуп, сумен, хой тозi, пала-парха, аалчы, тигiр,таг, от, iлiг, хазын, согарга, пызырарга, аарлирга, кирi, позiк, хуруг.

Собiредегi киберлернен хакас чоннын паза пасха чоннын киберлерiнен таныстырары;
Хоостарча, сомнарча чоох апарылча.
Ойынныр, кибелiстер, ырлар.

29Тореен чирiм

Аймахтар, городтар аттарын пiлерге,
орта адиргаАгбан, Сорск, Абаза, Саяногорск, Харатас, Асхыс аймагы, хадыл туралар, пудiрерге, чуртирга, iстенерге, чалбах


Аймахтар, городтар аттарын орта адирга,
Хайдаг аймахта, городта чуртапчатханын чоохтап пiлерге.

Чоохта соспектернен тузаланарга.

Наа состерн! орта адирга. Салааларнын аттарын п!лерге.


30
31К!з! пуд!з!


Наа состернен таныстырары,

Ойында чалахай поларгаСала, !ргек сала, туламыр, сымалчых, ортын, устыг
32
33Оз!мнер

Наа состернен таныстырары,

Ойында чалахай поларгаЧистек, агас , от, пур, салаа, тоз!, чахайах,

Оз!мнерн! таныхтапчатхан состерн! орта тузаланары.

Каталог: uploads -> doc
doc -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет