«Совершенствование системы оценки медицинских технологий в здравоохранении Республики Казахстан» представленную на соискание ученой степени PhD по специальности 6D110200 Общественное здравоохранениежүктеу 50.22 Kb.
Дата23.04.2019
өлшемі50.22 Kb.Аннотация

на диссертационную работу Кошербаевой Ляззат Кошербайкызы на тему: «Совершенствование системы оценки медицинских технологий в здравоохранении Республики Казахстан» представленную на соискание ученой степени PhD по специальности 6D110200 – Общественное здравоохранение.


Цель исследования:

Научное обоснование и разработка рекомендаций по совершенствованию системы оценки медицинских технологий в Республике Казахстан.


Задачи исследования:

 1. Изучить и провести системный анализ существующей ситуации по роли оценки медицинских технологий в процессе оказания медицинских услуг.

 2. Определить уровень подготовки врачей, менеджеров здравоохранения и студентов медицинских ВУЗов в области оценки медицинских технологий.

 3. Разработать критерии и индикаторы уровня квалифицированности специалистов в области оценки медицинских технологий.

 4. Предложить схему процесса оценки медицинских технологий системы здравоохранения Республики Казахстан.


Научная новизна исследования

Впервые в Республике Казахстан дан системный анализ ситуации сложившейся в области оценки медицинских технологий в отрасли здравоохранения.

Проведен анализ подготовки врачей, менеджеров здравоохранения и студентов медицинских Вузов в области оценки медицинских технологий.

Впервые в Республике Казахстан использована модель Маркова для обоснования критериев и индикаторов уровня квалифицированности специалистов в области оценки медицинских технологий.

Разработаны научно обоснованные национальная модельпроцесса оценки медицинских технологий системы здравоохранения Республики Казахстан.
Практическая значимость исследования:

Полученные результаты исследования помогут менеджерам здравоохранения, а также практикующим врачам освоить методологию оценки медицинских технологий; внедрить современные инструменты по принятию решения о внедрении новых технологии в практическое здравоохранение, что позволит им повысить качество оказываемых услуг.

Объективная информация о квалифицированности специалистов в области оценки медицинских технологий позволит определить уровень подготовки специалистов на настоящее время, а также разработать модель процесса оценки медицинских технологий в условиях развития национальной системы здравоохранения, а предложенная программа ее совершенствования определит структурную траекторию формирования институционализации нового этапа охраны и укрепления здоровья населения страны.
Внедрение:

Полученные результаты исследования использовались для подготовки отчета в РЦРЗ МЗ РК, а также в практическом здравоохранении для обоснования внедрения инновационных технологий ВСМП, в преподавании курсов общественного здравоохранения и доказательной медицины АО «Медицинский университет Астана».


Область применения: в теории и практике менеджмента и общественного здравоохранения, в экономике здравоохранении, в фармакоэкономическихисследованиях.

ТҮЙІНДЕМЕ
6D110200 –Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша PhD ғылыми дәрежесін алуға ұсынылған Кошербаева Ляззат Кошербайқызының «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы медициналық технологияны бағалау жүйесін жетілдіру» диссертациялық жұмысына
Зерттеудіңмақсаты:

ҚазақстанРеспубликасындамедициналықтехнологияны бағалау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды ғылыминегіздеужәнеқұрастыру.


Зерттеудіңтапсырмалары:

 1. Медициналық қызмет көрсету үрдісіндегі медициналық технологиясын бағалаудың рөлі бойынша қазіргі жағдайды зерттеп, жүйелік талдау жүргізу;

 2. Медициналық технологияны бағалау саласындағы дәрігерлердің, денсаулық сақтау менеджерлерінің және медициналық ЖОО студенттерінің дайындық деңгейін анықтау;

 3. Медициналық технологияны бағалау саласындағы мамандардың біліктілік деңгейінің критерийлері мен индикаторларын дайындау;

 4. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің медициналық технологияларды бағалау үрдісінің сұлбасын ұсыну.


Зерттеудің ғылыми жаңалығы

Қазақстан Республикасында алғашқы рет денсаулық сақтаудағы медициналық технологияларды бағалау саласында бүгінде қалыптасқан жағдайдың жүйелік талдауы берілген.

Медициналық технологияларды бағалау саласында дәрігерлердің, денсаулық сақтау менеджерлерінің және медициналық ЖОО-ң студенттері дайындығының талдауы жүргізілген.

Қазақстан Республикасында алғаш рет медициналық технологияларды бағалау саласындағы мамандардың біліктілік деңгейінің критерийлері мен индикаторларын негіздеуге арналған Марков үлгісі қолданылды.

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесіндегі медициналық технологияларды бағалау үрдісінің ғылыми негізделгенұлттықүлгісідайындалды.
Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы:

Зерттеуден алынған нәтижелер денсаулық сақтау менеджерлеріне, сонымен қатар тәжірибедегі дәрігерлерге медициналық технологияларды бағалау әдістемесін меңгеруге; көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік беретін жаңа технологияларды тәжірибелік денсаулық сақтауға енгізу бойынша шешім қабылдауға арналған заманауи құралдарды енгізуге көмектеседі.

Мединалық технологияны бағалау саласындағы мамандардың біліктілігі жөніндегі объективті мәлімет олардың қазіргі уақыттағы дайындық деңгейін анықтауға, сонымен қатар ұлттық денсаулық сақтау жүйесін дамыту талаптарында медициналық технологияларды бағалау үрдісінің үлгісін дайындауға мүмкіндік береді, ал ұсынылып отырған жетілдіру бағдарламасы халқымыздың денсаулығын сақтау мен нығайтудың жаңа кезеңдегі институционализациясын құрудыңқұрылымдықтраекториясынанықтайды.
Енгізу: зерттеу кезінде алынған нәтижелер ҚР ДМ ДСДРО-ң есебін дайындауға; сонымен қатар ЖММК инновациялық технологияларын енгізуді негіздеу үшін денсаулық сақтау тәжірибесінде, АҚ «Астана медицина университетінде» қоғамдық денсаулық сақтау және дәлелді медицина курстарын оқытуда қолданылды.
Қолдану саласы: қоғамдық денсаулық сақтау мен менеджменттің теориясы мен тәжірибесінде, денсаулық сақтау экономикасында, фармакоэкономикалық зерттеулерде.

SUMMARY
For the dissertation work of KosherbayevaLyazzatKosherbaykyzy on «Improving Health Technology Assessment in Healthcare of the Republic of Kazakhstan» submitted for the degree of PhD in specialty 6D110200 – Public health
Objective:

The scientific substantiation and development recommendations to improve the health technology assessment in the Republic of Kazakhstan.


Tasks:

 1. To study and carry out a systematic analysis of the current situation on the role of health technology assessment in medical services delivery.

 2. To determine the level of awareness of doctors, health managers and medical students in the field of health technology assessment.

 3. To develop criteria and indicators of the level of qualification of specialists in the field of health technology assessment.

 4. Propose a chart of health technology assessment process of the health system of the Republic of Kazakhstan.


The scientific novelty of the research:

Systematic analysis of the situation prevailing in the field of health technology assessment in health care sector of Kazakhstan is carried out for the first time.

Analysis of the awareness of doctors, health managers and medical students in the field of health technology assessment is carried out.

For the first time, Markov’s model was used to identify criteria and indicators of level of qualification of specialists in the field of health technology assessmentin the Republic of Kazakhstan.

National model of Kazakhstan healthcare system HTA processes was developed based on scientific approach.
The practical significance of the study:

The obtained results of the study will help managers of health care and practitioners to learn the methodology of health technology assessment; implement advanced tools for decisions making about implementation of new technology into practical health, enabling them to provide to improve the quality of health services.

Objective information about the qualifications of experts in the field of health technology assessment will help to determine the level of the awareness of the specialist at the present time, as well as to develop a model of the process of health technology assessment in the development of the national healthcare system, and the proposed program for its improvement trajectory will determine the structural formation of the institutionalization of a new phase of health protection and promotion population.

Implementation:

The obtained results of the study were used to prepare a report to the Republican centre for health development of Republic of Kazakhstan, as well as in practical health to rationale implementation of innovative technologies high specialized medical care, and teaching courses in public health and evidence-based medicine of JSC «Medical University of Astana».


Applications:in theory and practice of management and public health, health economics, in the pharmacoeconomic research


Страница из
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет