Специальность 5В050400 «Журналистика»жүктеу 0.71 Mb.
бет1/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5Специальность 5В050400 «Журналистика»
1 КУРС 1 семестр

Базалық пәндер

1

Журналистикаға кіріспе

Пререквизиттер

Қажеттілік етпейді/

Постреквизиттер

Телерадиожурналистика, Этика. БАҚ заңнамасы, Публицистакалық шығармашылықтың негіздері

Кредит саны

3

Максаты

Бұл курс журналистика пәндерінің ішінде негізгі болып саналады. Осы курстың теориялық негізінде басқа пәндердің мазмұны жасалады. Бұл курс журналистиканың қоғамдағы әсері жайлы жалпы теориялық білім береді. Пәннің мақсаты – студенттердің журналистика жайлы білімін арттыру, ақпараттың нәтижелік принциптарымен таныстыру.

Негізгі бөлімдердің қысқа мазмұны

Бұл пәннің мақсаты. Қазақстанның БАҚ- зерттеу объекті. Журналистиканың пайда болуы, ақпараттың кеңейтуі, әдістері. Ақпараттың қоғамдық мақсаты. Журналистиканың құқықтық негіздері. Журналистиканың функциясы. Журналистиканың принциптары. БАҚтағы бостандық мәселесі. БАҚ типологиясы. Типтік нышандар: БАҚтың интегративтік және бөліп көрсететін қасиеттер. Журналистика саласындағы шығармашылық. Шығармашылықтың критерийлары.


Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

Журналистиканың дамуының әр кездегі кезеңдерін білу;

•теория журналистикасының жалпы ұғымдарының мазмұны: «публицистика», «ақпарат», «журналистиканың функциялары», «журналистиканың принциптары»

Шеберлік

Жалпы теориялық білімді қолдану, сонымен қатар болған оқиғалардың себептерін талдау;Машықтары

•прессаның басқа қоғамдық институттармен байланысы жайлы білу, солармен ара-қатынасты орнату;

•баспалардың саясаттық, қоғамдық, ақпараттық бағыттарын, керекті критерийларды қолдана отырып түсіну;

•тақырып бойынша архивтік материал жинауҚұзырет

Білікті болу:
– ҚР ақпараттық қауыпсіздігі ;

– қазақ халқының ұлттық мәдениеті жайлы және басқа ұлттардың мәдениеті;

– ҚР ұлтаралық байланысы;

– ҚР стратегиялық жоспарлауы;

Журналистикалық этика;

–Халықаралық қатынас мәселелері.2

Журналистика тілінің мәдениеті


Пререквизиттер

Орыс тілі (мектептік курс)

Постреквизиттер

БАҚтағы тілмен стиль, Публицистикалық шығармашылықтың негіздері, қазігрі журналистиканың жанрлық формалары

Еңбек сыйымдылығы, кредит саны

3

Пәннің мақсаттары

Пәннің мақсаты – орыс тілінің стилитискалық ресурстарын зерртеу, қоғамдық, профессионалдық оқиғалардық коммуникацияның тілімен стиліне әсері: баспа, радио, телевизия саласы.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

БАҚтың тілі. Тілдік өнімнің салмағы. Тілдік мәдениет. Грамматикалық, лексикалық, орфографиялық нормалар. Сөйлеу процессіндегі қателер. Шетелдік сөздердің дұрыс қолданбауы.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білу керек:

Сөйлеу мәдениетінен оқу құралдарын білу, сөздіктерді жіктеу;

Орыс тілінің функционалды түрлерін оқу;

Орыс әдебиет тілінде сөйлеуді білуШеберлік

Сөйлеу және жазба түрінде тексттерді редакциялау.Машықтары

Қоғамдық, іскерлік тілінде сойлеу.

Құзырет

Тілді үнемі дамыту;


2 семестр

Базалық пәндер

3

Журналистика тілінің мәдениеті

Пререквизиттер

Орыс тілі (мектептік курс)

Постреквизиттер

БАҚтағы тілмен стиль, Публицистикалық шығармашылықтың негіздері, қазігрі журналистиканың жанрлық формалары

Еңбек сыйымдылығы, кредит саны

3

Пәннің мақсаттары

Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

БАҚ тілі. БАҚ тілінің салмағы. Сөйлеу мәдениеті мен тілдік критика. Грамматикалық, лексикалық, орфографиялық, акцентологиялық норма. Сөйлеу барысында жіберілетін қателер. Шет сөздерін дұрыс қолданбау. Тілдің тазалығын сақтамау.


Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер Білім

Сөйлеу мәдениеті бойынша кітаптарды оқу, сөздіктерду жіктеп түсіну; орыс тілінің функционалды түрлерін меңгеру;

Орыс ідебиет тілін білу.Шеберлік

Ауызша және жазба түрінде мәтіндерді өзгерту.

Машықтары

Қоғамдық, іскерлік қатынасты түсіну.

Құзырет

Тілді дамыту;


4

Орыс әдебиеті


Пререквизиттер

Әдебиет (мектептік курсы)

Постреквизиттер

Әлемдік әдебиеттің тарихы, қазақ әдебиетінің тарихы

Кредит саны

3

Мақсаты

Пәннің мақсаты әдебиеттегі жаңа бағыттармен таныстыру; тарихи-мәдениеттік факторлар жайлы білім беру.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

19-20 ғ. Орыс классикалық әдебиетімен таныстыру.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері)) - білім, икемділік, машық,құзырет)

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

- 19-20 ғ. орыс классикалық әдебиетін білу;

- әдебиет процессінің заңнамаларын, әдебиеттің қоғам арасындағы маңыздылығы;

- орыс әдебиетінің тарихы современноеШеберлік

Түсіну:


-ғылыми, ақпараттық, әдіскерлік әдебиетпен қолдану

Машықтары

Туындыларды талдау;Құзырет

Әдебиеттерді талдау әдістерін білу
5

Дінтану

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы, Социология.

Постреквизиттер

Философия, Психология

Трудоемкость, кредит

2

Мақсаты

Дінтанудың қоғамдағы орнын анықтау, религияның құрылымын түсіну, дінтануда болатын оқиғалардың салыстырмалы талдау жүргізу, этикалық және эсхатология, политеикалық, дуалистичесттік, супремотеистикалық, пантеистическалық діндерді талқылау, жаңа дін жолдарын білу.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

«Дінтану» пәніне кіріспе: дінтану пәнінің қалыптасуы; дінтанудың құрылымы; дінтанудың типилогиясы. Дінтанудың формалары. Политеизм. Дуализм. Супремотеизм. Пантеизм. Монотеизм. Теизм. Қоғамдағы дінтанудың орны.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек:

Діннің ерекшеліктерін қарастыру, діннің тарихы, діннің құрылымы, сенімдердің ерекшеліктері, сакральді мәтіндердің мазмұны;

Діни доктриналар; діни ұйымдардың түрлері;

Діннің әлемдегі орны.Шеберлік

Түсіну:

Дін туралы жалпы мәлімет беру;

Діннің белгілері;

Онтологиялық, космологиялық, антропологиялық докториналардын ерекшеліктерін анықтау.Машықтары

Діни мәтіндерді түсіндіру.Құзырет

Кәсіпқойлық құзыртке қойылған шарттар:

Дінтанудың әдістері;
2 КУРС 3 семестр

Базалық пәндер

6

Публицистикалық шығармашылықтың негіздері

Пререквизиттер

Журналистика пәніне кіріспе, журналистиканың функциясы мен жанрлық формалары.

Постреквизиты

Публицисттің шығармашылық шеберханасы

Кредит саны

3

Мақсаты

Бұл курстың мақсаты – студенттерді өз міндеттерін дұрыс атқаруға үйрету. Курстың басты мақсаты – журналистика шығармашылықтың негізгі саласы;

- Студенттерді журналисттік шеберлікке үйрету, ақпаратты жинау тәсілдерімен танысу,

- актуалды тақырыпты таңдау, - тақырыпты ашатын тәсілдер, - оперативті ақпаратты қолдану, - қоғамдық мәселелерді түсіну,

- материалдарды редакциялау, - журналист этиканы білу қажет.Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Публицистиканың мақсаты мен орны. Публицистиканың мәселелері. Публицистикада орын алатын деректер мен ойдан шығарылған оқиғалар. Публицистикалық образ. Қазақстанның әйгілі публицисттары. Қазақ публицистикасының қалыптасуы мен дамуы. Газет жанрларының қалыптасуы. Ақпарат жанрлары. Аналитикалық жанр. Сатира.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Білу керек::

• әдеби мәтіндерге баға беру;

• журналистикалық мәтіндердің типологиясы;

• публицистикалық өнердің ерекшеліктері;

заманауи газеттердің дамуы;

• мәтіндердің құрылымы;

• публицистика саласындағы жанрлық құрылым;

• әдістерді зерттеу ерекшеліктері;Шеберлік___Түсіну'>Шеберлік

түсіну:


- публицистикалық шығармаларды талдау;
Машықтары

- Болып жатқан оқиғаны талқылау, дискуссияға қатысу, аудиторияны қызықтыра білу, журналисттің мақсатын, тәсілдерін түсіну;

- түрлі деректерден алынған ақпаратты талдау;
Құзырет

Кәсіпқойлық құзыртке қойылған шарттар:

- публицистикалық шығармаға баға беру

- публицистикалық шығарманың жанры

- зерттеу әдістері

- деректер

- мәтіннің құрылымы.

- публицистикалық материалдын құрылымы


7

Әлемдік әдебиетінің тарихы

Пререквизиты

Әдебиет (мектептік курс)

Постреквизиты

Публицисттің шығармашылық шеберханасы

Кредит саны

3

Мақсаты

Бұл курстың мақсаты – студенттерді әлемдік әдебиетпен таныстыру. Әдеби процессінің тарихын зерттеу.

Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Журналистикада кәсіпқойлықтың үлкен маңызы бар. Журналистика саласында ақпарат тек қана жаңалықты жеткізбейді, қоғамдық пікірді қалыптастырады.

Кәсіпқой журналист ақпаратты тез жеткізе білу керек, мәселені ашып түсіндіру қажет. Журналисттің басты міндеті - керекті мәселені көтеріп, объективті түрде экономикалық, саяси жаңалықтарды халыққа жеткізу. Кәсіпқойлық тек журналисттік шеберлікпен келеді.Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

По завершению курса студенты согласно кредитной технологии обучения и принципам Болонского процесса на основе Дублинских дескрипторов должны Знания

знать:

 • Ежелгі әдебиеттің ерекшеліктері;

 • Орта ғасырдағы еуропаның әдебиеті;

 • АҚШтағы әдеби процессінің ерекшеліктері;

 • Заманауи әдебиет;

 • Жанрладрың пайда болуы;

 • Тақпақ теориясы;

 • Әдеби териминологияны білу;

Шеберлік

Түсіну:

- Әдеби стильдерді жіктеу;

- Прозалық, поэтикалық мәтіндерді талдау

Машықтары

Шығармаларды талдау білу;Құзырет

Кәсіпқойлық құзыртке қойылған шарттар:

  • Шығарманың тақырыбын талдау, авторлық ойына баға беру;

  • Әдебиет пен мәдениеттің байланысы мен дамуы;

  • Практикалық машықтану.

8

Аналитикалық журналистика

Пререквизиттер

Журналистикаға кіріспе, журналистикадағы жанрлық формалар

Постреквизиттер

Журналисттік шеберлік

Кредит саны

3

Мақсаты

Бұл пәннің мақсаты актуалды қоғамда болып жатқан жәтйттарды зерттеу, оқиға, процесс, практикалық және теориялық мәселелер. Чтобы во всем этом разобраться, журналисту приходится уточнять причины и условия развития событий, определять скрытые мотивы и намерения действующих в той или иной ситуации, оценивать правильность выбора средств и путей развития ситуации, обоснованности точек зрения и идей..


Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Курсты оқу барысында студент басты және қосымша әдебиетпен танысуы қажет. Елде болып жатқан әр бір ақпаратты бағыттарына қарата жазып талқылау керек: саясат, экономика, тарих, мәдениет, транспорт, ауыл шаруашылығы, индустрия т.б. Әр сабақта студент аудиторияда (ойын ретінде) және өзіндік жұмысты атқарады. Студент елде болып жатқан экономика, сасясат тақырыптарына арналған мақала жазу керек. Осы жұмыстың аясында студенттер ақпаратты талқылап өз пікірлерін жеткізулері керек.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) - білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек

• аналитикалық журналистиканың тарихы, қоғамда болып жатқан оқиғалар, процесс, теориялық, практикалық мәселелер;

• қазақ әдебиетінің қалыптасуы, тарихы;

• қоғамда орын алған аналитикалық журналистиканың орны;

• аналитиканың ерекшеліктері;

• талдау түрлері;

• аналитикалық журналистиканың тақырыпқа байланысты ерекшеліктер;

• аналитикалық журналистиканың жанрлары;

Білу

- аналитикалық журналистиканың ерекшеліктері;- болған оқиғалардың аналитикалық журналистикаға қатысты ерекшеліктері;

- аналитикалық журналистиканың функциялары;

- журналистиканың аналитикалық жанрлары;

- аналитикалық мәтіннің принциптері;

- аналитикалық журналистиканың әдістері;

Шеберлік

Икем:

- Баспа және телевизиядағы халықаралық ақпараттың мазмұнын, мақсатын, ерекшеліктерін анықтау;Машықтары

Түрлі жанрларда аналитикалық шығармалар жазу;Құзырет

Білікті болу:

- актуалды мәселелерді зерттеу және қоғам дамуына кедергі келтіретін теориялық, практикалық мәселелер;

- қоғамның даму жолдарын табу;


9

Экономика мен БАҚ


Пререквизиттер

Экономикалық теориясының негіздері

Постреквизиттер

Журналисттік шеберлік, Публицисттің шығармашылық шеберханасы.

Еңбек сыйымдылығы, кредит саны

3

Пәннің мақсаттары

Бұл пәннің мақсаты -

Студенттерге мемлекеттің экономикалық құрылымын түсіндіру. БАҚтың экономикалық тақырыптарды ашып айтып, оның байланысын анықтау. Баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру. Журналист экономика мен саясаттын байланысын түсініп талдау қажет.Басты бөлімдердің қысқа мазмұны

Киын кезеңдердегі Қазақстанның экономикасы. Экономиканың негізгі бағыттары. БАҚ – басты экономикалық инструменнтердің бірі.

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) -білім, икемділік, машық,құзырет

Кредиттік технологиясына және Болон процессінің принциптеріне сай, студенттер

Білім

Түсіну керек:

Нарықтық қатынастың негіздері;

- Приватизация;

- Кіші және орта бизнес;

- СМИ – қоғамдық пікірді қалыптастыратын басты канал;

- БАҚтың жұмысы;

- БАҚ нарықтық экономиканың субъекті;

- Жарнама – БАҚтың басты каржыландыру бұлағы;

- нарықтық жарнаманың ерекшеліктері;

Умения

Уметь:


-экономикалық тақырыпқа ақпараттық материал жазу;

- экономикалық тақырыпқа публицистикалық материал жазу;Шеберлік

Икем:

- экономикалық дамудың бағыттарын білу;

- экономикалық тақырыптардағы материалдарды талдау, оларды рецензиялау;

- экономикалық тақырыпқа жазылған материалдың талаптарын білу;Машықтары

Журналист себептермен қатар экономикамен саясаттың өзара ықпалдығын білу
4 семестр

Базалық пәндер

10

Қазақ әдебиетінің тарихы

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы. Қазақ журналистикасының тарихы.

Постреквизиттер

Публицисттің шығармашылық шеберханасы

Кредит саны

3

Мақсаттары

Бұл пәннің мақсаты - баспалармен ақпаратты таратушы телевизия саласындағы негізгі принциптарды, ережелерді, заңдылықтарды түсіндіру. Оқушыларды қазақ әдебиетінің тарихын оқу барысында қойылатын талаптарды білу. Қазақ әдебиетінің лекцияларында әдеби негіз ретінде тұрақталынған. Жазушы мен поэттердің туындыларын талдау. Болашақ манмандарды дайындаудағы осы талап маңызды болып саналады.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет