Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти – bg06rdnp001-19. 030 „Инвестиции в създаванетожүктеу 42.47 Kb.
Дата13.05.2019
өлшемі42.47 Kb.


group 3

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – BG06RDNP001-19.030 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Рег. № на проектното предложение


Наименование на кандидата


Наименование на проектното предложение


Основание за недопускане до техническа и финансова оценка


1.

BG06RDNP001-19.030-0003

Община Кубрат

Изграждане и обзавеждане на сензорна зала, закупуване на лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа и изграждане на специализирана рампа за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. Кубрат
Проектното преложение не преминава проверката за административно съответствие и допустимост тъй като не отговаря на изискванията в Условията за кандидатстване, както следва:

1. Не е представена във формат pdf., с подпис и печат Таблица за допустими инвестиции и дейности - Приложение 2 - Документа е представен само във формат .xls;

2. Не е представена Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване;

3. Не е представена Декларация, подписана от кандидата, в която се изброяват подадени проектни предложения за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с ОПРР, ОПРЧР и ОПНОИР;

4. Проектното предложение включва следните разходи: Изготвен е бюджет по проекта, с включени в него разходи с ДДС, също така е декларирано, че ДДС е допустим разход по проекта;

5. В проектното предложение е заложено изграждане на рампа, но не са представени изискуемите документи, във връзка с наличие на СМР.


BG06RDNP001-19.030-0004

Община Кубрат

Доставка и монтаж на водогреен котел и обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер-база в с. Сеслав, община Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат–база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.Бисерци, община Кубрат

Проектното преложение не преминава проверката за административно съответствие и допустимост тъй като не отговаря на изискванията в Условията за кандидатстване, както следва:

1. Не е представена Таблица за допустими инвестиции и дейности - Приложение 2 във формат .pdf. Документа е представен само във формат .xls, в която числата и сумите на разходите, посочени в таблицата са с включен ДДС;

2. Не е представена Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина;

3. Не е представена Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване;

4. Проектното предложение включва следните разходи - за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия.

BG06RDNP001-19.030-0005

Община Кубрат

Закупуване на обзавеждане на трите жилищни блока в Дом за стари хора с.Тертер, община Кубрат

Проектното преложение не преминава проверката за административно съответствие и допустимост тъй като не отговаря на изискванията в Условията за кандидатстване, както следва:

1.Таблицата за допустими инвестиции и дейности (Приложение 2) не е представена в .pdf формат. Числата и сумите на разходите, посочени в таблицата са с включен ДДС;

2. Не е представена Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване;

3. Проектното предложение включва разходи за ДДС, освен невъзстановимия.


BG06RDNP001-19.030-0006

Община Кубрат

Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат

Проектното преложение не преминава проверката за административно съответствие и допустимост тъй като не отговаря на изискванията в Условията за кандидатстване, както следва:

1. Не е представена Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване;

2. Не е представена Декларация, подписана от кандидата, в която се изброяват подадени проектни предложения за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с ОПРР, ОПРЧР и ОПНОИР;

3. Проектното предложение включва следните разходи - за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет