Статистичні іструменти управління якістюжүктеу 146.03 Kb.
Дата17.04.2019
өлшемі146.03 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Розділ 6.

Статистичні іструменти управління якістю.

^ Історія розвитку статистичних інструментів управілння якістю.

^ "Сім інструментів "статистичного управління якістю. ■^ Класифікація витрат на управління якістю.

Статистичні методи в управлінні якістю, - це не математика, а діяльність з управління процесами, скерована на зменшення варіацій, випадкових відхилень характеристик процесу від визначеної цілі.

Система Тейлора - чудовий для свого часу механізм управління якістю кожним окремим виробом. Однак виробництво - це виробничі процеси, які здійснюються людьми. І лише з часом стало зрозумілим, що дефектні вироби є наслідком неправильного здійснення виробничих процесів, неадекватної праці людей, обладнання.

Слід зауважити, що помилки робітників є не єдиним джерелом невідповідностей та дефектів. В багатьох випадках причини є більш глибокими і, як правило, носять організаційний, системний характер.

Нарощування армії інспекторів призводило до того, що відносини між робітниками та інспекторами ставали гострішими, і це не сприяло покращенню якості та продуктивності. Енергія людей витрачалася на боротьбу між функціональними підрозділами фірми, на інтриги.

Основи статистичного управління якістю було закладено у 1924 році. Це були розробки контрольних карт у виконані В.Шухарта (1891-1967 р.р.), перші поняття і таблиці вибіркового контролю якості, розроблені Х.Доджом та Х.Ромігом. Це був початок статистичних методів управління якістю. Свого поширення вони набули завдяки розробкам Е.Демінга (1900-1994 р.р.) у Японії, здійснивши досить суттєвий вплив на економічну революцію у цій країні..

В.Шухарт переніс акцент з підходу до управління якістю через допуски на підхід, спрямований на забезпечення стабільності процесів та зменшення їх варіацій. Це була революційна ідея та лише через півстоліття вона завоювала свої позиції у промисловому виробництві. Окрім того, В.Шухарт висловив ідею безперервного покращення якості, запропонувавши цикл безперервного покращення процесів за рахунок зменшення варіацій і усунення причин, які порушують стабільність процесу.

Пізніше Е.Демінг розвинув концепцію безперервного покращення якості і ввів у повсякденну практику менеджменту використання циклу РОСА. В системі Шухарта-Демінга цикл РОСА змінив свою сутність і його окремі фази - планування, виконання, перевірка, дія стали розглядати, як елементи командної роботи. Зокрема, в Японії при роботі гуртків якості всі члени гуртка постійно здійснювали всі чотири дії при виконанні своєї роботи. Це виключило конфліктність, закладену в системі Тейлора, де ці чотири дії виконувались окремими людьми. Розроблена концепція і сьогодні суттєво впливає на всі міжнародні стандарти в області якості, зокрема ІСО 9000:2000.

Концепція статистичного управління якістю формувалась в методологію в період 1925-1970 років, коли було розроблено сім простих методів управління якістю. Один з базових принципів управління якістю полягає в прийнятті рішень на основі фактів. Найкраще це вирішувати методом моделювання виробничих та управлінських процесів інструментами математичної статистики. Однак, сучасні статистичні методи складні для сприйняття та широкого практичного використання без поглибленої математичної підготовки всіх учасників процесу. В кінці 80-х років Союз японських вчених та інженерів (.Ш8Е) зібрав в одне ціле сім досить простих у використанні, наглядних методів аналізу процесів. При всій своїй простоті вони зберігають зв'язок із статистикою і надають професіоналам змогу користуватись їх результатами, а при необхідності і вдосконалювати їх. "Сім інструментів " статистичного управління якістю включають:

І.Причинно-наслідкова діаграма Ішікави. Діаграма типу 5М розглядає такі компоненти якості, як "люди", "машини", "матеріал",

"метод", "контроль", а в діаграмі типу 6М до них додається компонент "середовище". Щодо задачі кваліметричного аналізу компоненти "людина" необхідно визначити фактори, пов'язані із зручністю та безпекою виконання операцій; для компоненти "машина" - взаємодію елементів виробу, що аналізується, між собою і які пов'язані з виконанням даної операції; для компоненти "метод" -фактори, пов'язані з продуктивністю і точністю операції, що виконується; для компоненти "матеріал" - фактори, пов'язані з відсутністю змін характеристик матеріалів виробу в процесі виконання даної операції; для компоненти "контроль" - фактори, пов'язані з достовірним розпізнанням помилки у процесі виконання


86

87операції; для компоненти"середовище" - фактори, пов'язані з впливом середовища на виріб і виробу на середовище. Приклад діаграми Ішікави приведено на Мал. 6.1 .

Обладнання (2)

Персонал (1) 1.2

продуктивність виробництва


4.3 Організація управління Технології (3)

Мал. 6.Ї. Причинно-наслідкова діаграма Ішікави.


2.Контрольні листки. Контрольні листки застосовують для контролю якісних та кількісних характеристик продукту. Приклад контрольних листків наводиться на Мал.6.2.

Помилки у складанні

рахунків Понеділок


ГН4

І І

* Невірний первинний запис


ги і

•Невірний підрахунок Інші помилки
"Невірний первинний запис


гі.1 1

•Невірний підрахунок

З.Гістограми - один з варіантів стовпчикової діаграми, що відображає залежність частоти попадання параметрів якості виробу (процесу) у визначений інтервал значень. Гістограма будується таким, чином.:

 1. Визначаємо найбільше значення показника якості.

 2. Визначаємо найменше значення показника якості.

 1. Визначаємо діапазон гістограми як різницю між найбільшим та найменшим значеннями.

 1. Визначаємо число інтервалів гістограми.

 1. Визначаємо довжину інтервалу гістограми (діапазон гістограми ділимо на число интервалів).

 1. Розбиваємо діапазон гістограми на інтервали.

 1. Підраховуємо кількість попадань результатів у кожний інтервал.

 2. Визначаємо частоту попадань в інтервал (число попадань ділимо на загальне число показників якості)

 1. Будуємо стовпчикову діаграму.

Частота ,»___.^

!

Діапазон даних Мал.6. 3. Гістограма.4.Аналіз Парето - отримав свою назву від імені італійського економіста Вільфредо Парето, який продемонстрував, що велика кількість капіталу(80%) знаходиться в руках у незначної кількості людей (20%). Парето розробив логарифмічні математичні моделі, які описують такий неоднорідний розподіл, а математик М. Лоренц представив графічні ілюстрації. Правило Парето - "універсальний" принцип, який можна застосовувати в багатьох ситуаціях, і без сумніву - для рішення проблем якості. Джозеф Джуран відмітив "універсальне" застосування принципу Парето до будь-якої групи


20 ЗО

Кількість год. навчання


причин, які викликають той чи інший наслідок, причому більша частина наслідків викликана малою кількістю причин. Аналіз Парето ранжує окремі області за значимістю чи важливістю і закликає до виявлення і усунення тих причин, які викликають найбільшу кількість проблем (невідповідностей).

Аналіз Парето, як правило ілюструється діаграмою, на якій по осі абсцис відкладені причини виникнення проблем якості в порядку зниження викликаних ними проблем, а по осі ординат - в кількісному вираженні самі проблеми, причому, як в числовому, так і в накопичувальному (кумулятивному) відсотковому значенні.

На діаграмі чітко видно область прийняття першочергових заходів, яка обмежує ті причини, які викликають найбільшу кількість помилок. Таким чином, в першу чергу, попереджувальні заходи повинні бути спрямовані на усунення саме цих причин.

Дефекти


12 у 10 і

шш

6

4

+

0

о ю

Мал. 6.5. Діаграми розсіювання.
Частота

80% проблем

виникає із-за 20% причин.

Причини


Технол. Клімат
Дизайн інструмент Навчання Інші

Мал. 6.4. Аналіз В. Паюето

5. Діаграми розсіювання являють собою графіки, які дозволяють виявити кореляцію між двома різними факторами. Приклади діаграм розсіювання наведено на Мал 6.5.

6.С гратифікація - процес сортування даних відповідно певним критеріям або змінним, результати якого показують у вигляді

діаграм та графіків.

Ми можемо класифікувати масиви даних в різні групи (або категорії) із загальними характеристиками, які називаються змінною стратифікації (стратами). Важливо встановити, які змінні будуть використовуватись для сортування.

Стратифікація - основа для інших інструментів, таких як аналіз Парето чи діаграми розсіювання. Таке поєднання інструментів робить їх більш дієвими.

7. Контрольні карти - спеціальний вид діаграм, вперше


запропонований В. Шухартом у 1925р. Контрольні карти

відображають характер зміни показника якості в часі. Приклад контрольної карти та бланку наводиться на рис. Розрізняють контрольні карти по кількісних та якісних ознаках.

Контрольні карти по кількісних ознаках - це, як правило, здвоєні карти, одна з яких показує зміну середнього значення процесу, а друга - розсіювання процесу. Розсіювання може розраховуватись або на основі розмаху процесу Я (різниці між найбільшим та найменшим значенням), або на основі середньоквадратичного відхилення процесу 8. При складанні контрольних карт враховуються чотири основні фактори: розміри вибірки, кількість вибірок, їх частота і контрольні границі. В ході контролю якості виробничого процесу слід робити


90

91

вибірки невеликих розмірів, оскільки вибірка повинна проводитись в розумних інтервалах часу, в протилежному випадку процес зміниться в ході її здійснення, і чим більша вибірка, тим вищі затрати на її обробку. Найефективнішими є вибірки з 4-5 одиниць, тому що середні значення вибірки такого розміру мають приблизно нормальний розподіл, незалежно від того, як виглядає розподіл вхідної сукупності. При вибірці більше, ніж 5 одиниць, вже будуть контрольні границі, а відповідно підвищується чутливість контролю. Якщо виникає необхідність виявлення навіть незначних відхилень виробничого процесу слід користуватись вибірками великого розміру. Однак, якщо розмір вибірки перевищує 15 одиниць, то краще користуватись х-5 картами зі стандартним відхиленням 8, а не контрольною картою х-К(розсіювання), Далі на контрольну карту послідовно одна за одною наносяться оцінки по кожній вибірці, причому кожна наступна вибірка порівнюється з попередньою і приймається рішення про задовільність процесу, що аналізується. Здоровий глузд (і статистика) рекомендують будувати контрольні карти на основі, приблизно, 25 вибірок.

Частота вибірок приймається, виходячи із співвідношення витрат на обробку вибірки (з врахуванням вартості одиниці продукції, якщо в результаті тестування виріб пошкоджується) і вигоди підприємства від коригування виробничої системи. Зазвичай рекомендується починати з частого тестування технологічного процесу і проводити вибірки все рідше по мірі зростання впевненості у його якості. Так, наприклад, нормальною вважається ситуація, коли на початку контролю кожні півгодини здійснюють вибірку з п'яти одиниць, а в кінці здійснюють одну вибірку на день.

Стандартна практика статистичного контролю процесу по кількісних ознаках полягає у встановленні верхньої контрольної границі на. відстані трьох середньоквадратичних відхилень вище середнього значення і трьох нижче середнього значення- для нижньої контрольної границі. В цей діапазон контрольних границь ймовірно попадає 99,7% середніх значень вибірки (тобто довірчий інтервал складає 99,7%). Таким чином, якщо хоча б одне середнє значення вибірки виходить за межі даного широкого діапазону, аналітик може бути впевненим, що виробничий процес вийшов з-під контролю.

В даний час зазвичай використовуються х- 8 карти, х - К карти використовують рідше,

Контрольні карти за якісними ознаками. Оцінка за. якісними ознаками полягає в оцінці вибірки одиниць продукції і прийнятті простого рішення: дані вироби якісні чи ні. Оскільки це рішення типу "так/ні", то для його прийняття використовують контрольні р-карти, основані на простих статистичних даних, де встановлюється верхня (ВКГ) і нижня (НКГ) контрольні границі. Ці контрольні границі відображують у контрольній карті, а потім на. ній фіксують долі дефектів кожної окремо протестованої вибірки. Вважають, що виробничий процес, який аналізується, проходить правильно, якщо вибірки, що періодично проводяться на протязі дня, не виходять за межі вказаних контрольних границь. Значення верхньої та нижньої контрольних границь розраховуються за формулами:

Лхи >де £)- загальна кількість бракованих виробів у всіх вибірках; М- кількість вибірок; п- розмір вибірки; р- доля дефектів;

5,

' -середньоквадратичне відхилення; НКГ = р~+ 3 5р .

ВКГ=] З р, де 3- ступінь достовірності (99,7%).

Безумовно, при створенні систем якості ці методи слід впроваджувати від простого-до складного.

В період з 1970 по 1990 роки мав місце розвиток підходу, відомого нині як концепція Г.Тагуші. Ним було зроблено два великих кроки в розвитку принципів управління якістю.

Перший стосувався форми вимог. Тагуші запропонував вимоги до якості задавати у вартісному виразі, встановивши квадратичну функцію втрат, згідно якої вважається, що кожне відхилення показників якості від цільового призводить до економічних втрат, виражених квадратичною функцією. Мінімум втрат досягається при
92

93


цільовому значенні, а максимум - при досягненні границь (меж) полів допусків.

Другий крок вніс багато новизни. Тагуші запропонував враховувати варіації характеристик продукції на різних етапах розробки продукції або процесів. Потрібно було встановити поєднання параметрів виробів або процесів, які призводили до мінімуму варіацій поцесів. Вони (процеси) повинні бути стійкими до варіацій вхідних параметрів. їх називають стійкими (робастими) процесами.

Застосування статистичних методів дозволило проводити управління якістю і виробництвом в цілому не на основі емоцій, відчуттів і думок керівників, а на основі фактичних даних, які використовують для найбільш ефективного пошуку, аналізу і прийняття рішень.

Класифікація витрат на управління якісно.

Ефективна система якості позитивно впливає на дохідність і прибуток організації через вдосконалення бізнес-процесів, процедур, операцій, зменшення витрат через зменшення кількості помилок та більш високий рівень задоволення потреб споживача.

Розробка критеріїв оцінки вищеназваних факторів, оцінки їх стану за певний період створює базу для виявлення неефективних видів діяльності та ініціювання заходів щодо внутрішнього удосконалення системи. Стандарти 180 9001-2000 рекомендують у здійсненні збору, поданні та аналізі економічних даних щодо оцінки ефективності системи якості керуватися двома підходами: • підхід з погляду витрат иа управління якістю;

 • підхід з погляду витрат внаслідок неналежної якості.

Перші дві категорії витрат ми несемо на здійснення спроб управляти якістю з метою запобігання виникнення дефектів. Це також називають капіталовкладеннями. Сукупність цих затрат для виробничих підприємств складає від 15 до 35% від виробничої собівартості продукції.

Дві інші категорії - це витрати через невдале управління якістю. Витрати на усунення дефектів можуть складати від 50 до 90% від загальної суми затрат на управління якістю.

Витрати Запобігання - це витрати, що мають місце в процесі

реалізації спроб запобігти помилкам і дефектам внаслідок їх появи.


Навчання постачальників фірми. Проектування якості.

До них відносять витрати на такі елементи, як:

• Планування процесу

управління якістю


Проектування якості виробничої системи.

 • Навчання управлінню якістю.

 • Профілактичний ремонт і ТО обладнання.

Впровадження програм

статистичного керування

виробничим процесом . Проведення огляду.


Витрати на оцінку - це витрати на оперативне визначення якості виробничої системи і складаються із елементів витрат на;

Придбання вимірювальних пристроїв для перевірки компонентів і матеріалів.

• Оперативне керування


Збір і обробка даних щодо стану якості.

спеціальними випробуваль­ними лабораторіями

* Придбання спеціального


устаткування для
контрольної оцінки.

які стали

Внутрішні витрати на усунення дефектів - це витрат, на усунення дефектів, що виявлені перед відвантаженням (передачею) продуції клієнту. Як правило, вони складаються із витрат на оплату праці за усунення дефектів і переробку та вартості матеріалів, непридатними для переробки:

Розробка проекту щодо
порядку заміни та
переробки.

Загублений дохід через нестабільно
працююче устаткування або через
неналежно підготовлений персонал.

Перероблення і повторне
випробування після

усунення дефекту

Час простою устаткування і робочої
сили, що незадіяні через очікування
завершення ремонту.

Втрачений прибуток через Прискорення із метою своєчасного


зниження обсягів виконання замовлення з відповідним
виробиицтва і послуг. 1 рівнем якості.


94

95


Зовнішні витрати на усунення дефектів - це витрати на усуннення поміток і дефектів після того, як товар поступив до клієнта. До них відносяться наступні типи витрат:

Оперативна відповідь на скарги.

Врегулювання конфлікту і вирішення проблеми. • Відкликати товар із торгової мережі, щоб уникнути проблемних стосунків з іншими клієнтами.

 • Гарантії, страхування і врегулювання вимог судових процесів

 • Втрачена доброзичливість зі сторони клієнтів.

Запитання для контролю і обговорення,

 1. Прокоментуйте історію появи статистичних інструментів управління.

 2. Ідентифікуйте перелік кроків побудови гістограми.

 3. Ідентифікуйте етапи побудови діаграми В.Парето.

 4. Охарактеризуйте зміст обліку затрат на управління якістю.

Розділ 7.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 1. Принципи організації виробництва за Е.Демінгом. Типи процесів на підприємстві. Алгоритм опису процесу. - 2 год.

 2. Ситуативна задача : побудова послідовності бізнес-процесів у створенні доданої споживчої цінності. -- 2 год.

 3. Процесна модель виробничої системи. Ситуативна

задача "Офістех". -2год.

 1. Формування організаційно-структурних карт процесу. Розробка стандартів, як спосіб документування процесів. - 2год.

 2. Побудова моделі СУЯ. - 4 год. 6.Методика обгрунтування рішення з використанням принципу Паретто та причинно-наслідкової діаграми. Статистичні інструменти управління якістю. - 2 год.
 1. Аналіз та оцінка рівня Тотального Менеджменту Якості на підприємстві з використанням методики М.Болдріджа. Методика визначення критичного бізнес-процесу в СУЯ. - 2 год.

 1. Методика безперервного покращення. - 2 год.

         1. ЗАДАЧІ.

Задача 1. Моделювання ланцюжка бізнес - процесів.

Світлана, студентка III курсу факультету менедменту, у розмові з мамою поділися своєю таємницею про намір вийти заміж за Івана, свого однокурсника. Мама на цю новину відрегувала бажанням попередньо познайомитися із майбутнім зятем, і це було б зручно зробити під час відпочинку на природі у найближчі вихідні, з приготуванням шашликів. Проте тато Світлани, зіславшись на зайнятість, сказав:

Я погоджуся на спільне проведення вихідного дня і знайомство із Іваном, лише після попереднього ознайомлення із програмою „вихідного дня ". / було б дуже добре, якби Іван підготував цей план у форматі ЮР„. Якщо ця пропозиція буде сформульована логічно, з дотриманням, вимог ситемного менеджменту, то я прийму позитивне рішення. В іншому випадку я не вважаю за потрібне марнувати свій час ".

Спочатку Світлана негативно сприйняла подібні вимоги батьків. Але бажання перевірити здатність Івана діяти професійно, здатність96

97Каталог: data -> ukr
ukr -> Культура Камбоджі
ukr -> “Життєвий шлях Валер’яна Підмогильного”
ukr -> Зображення голодомору в романі Василя Барки “Жовтий князь”
ukr -> Климатические особенности различных регионов Африканского континента
ukr -> Реферат Напрямки підручникотворення в західному зарубіжжі
ukr -> 1. історія та структура нато
ukr -> В цілому світі бізнес-діяльність асоціюється якщо не з жорстокою, то принаймні з жорсткою поведінкою її суб'єктів по відношенню один до одного
ukr -> Доповідь Муссоліні Беніто
ukr -> Математики ХVІ – поч
ukr -> Короткі відомості


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет