Столичнаобщин аДата14.03.2018
өлшемі21.7 Kb.
#21162
түріКонкурсС Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А

РАЙОН „БАНКЯ”1320 – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1; тел: 997 71 06,

факс: 997 71 63, E-mail: bankya@bankya.bg


СТОЛИЧНАОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ”
ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. За длъжността – Началник отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството” в Столична община – Район „Банкя”.
 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образователна степен – магистър;

 • Професионална квалификация – архитект;

 • Професионален опит – 4 години или IІІ младши ранг.

 • Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й – чл.5, ал.2 от ЗУТ.

 • Предимство е професионален опит в общинска администрация.

 • Да познават нормативната уредба, свързана с дейността на общинската и районна администрация;

 • Компютърна грамотност и ползване на специфични програмни продукти;

 • Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.
 1. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест;

 2. Интервю с кандидатите.
 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)/

 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл

 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации ;

 • Копие от удостоверение за придобита проектантска правоспособност или документи удостоверяващи необходимия стаж за придобиването й – чл.5, ал.2 от ЗУТ;

 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 • Автобиография.

Кратко описание на длъжността: Координира дейността в отдела, разпределя задачи и контролира изпълнението им, отговаря за точното спазване и прилагане на действащото законодателство в областта на аминистративното обслужване, вътрешни правила за работа в район „Банкя” и конкретните заповеди; отговаря за законосъобразността на взетите от него решения.
 1. Основна работна заплата за длъжността от 510 до 1600 лв.
 1. Документите следва да бъдат представени в деловодството на СО-Район „Банкя”, гр. Банкя, ул. Цар Симеон, 1 в 10 /десет дневен/ срок от публикуването на обявлението.
 1. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на районната администрация на СО – район „Банкя” и в сградата на Район „Банкя” на информационното табло на 1-ви етаж.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет