Стратеги я за подобряване безопасността на движението на територията на Габровска област до 2020гбет3/4
Дата04.03.2018
өлшемі409.45 Kb.
#19324
түріРешение
1   2   3   4

ІІ. ЦЕЛИ


Целите на стратегията са намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия към 2020 г. спрямо показателите за 2010 г., както следва:

1. Намаляване броя на убитите при ПТП с 50%.

2. Намаляване броя на тежко ранените при ПТП с 20%.

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ


1. Намаляване броя на нарушенията, свързани с отнемане предимството на пешеходци и на самите пешеходци.

Нарушенията, свързани с отнемане предимството на пешеходци и на самите пешеходци, през 2012 г. са изведени като приоритет в патрулно-постовата дейност на нарядите “Пътна полиция” и “Опазване на обществения ред”, като са включени и служителите от “Териториална полиция” при РУ ”Полиция”. Целта е по този начин да се покрият оптимален брой пешеходни пътеки в общинските центрове чрез явен /демонстративен/ и негласен контрол.

Полицейските служители са инструктирани да реагират незабавно при отнемане предимство на пешеходна пътека от МПС или при неправилно пресичане на пешеходци, като прилагат нулева толерантност към нарушителите.

При осъществяване на дейността по контрол на пътното движение се обръща специално внимание на най-уязвимите и застрашени от ПТП участници в движението – малолетни и непълнолетни лица, възрастните и трудно подвижни хора. Установъчните пунктове за работа са съобразени с местата, където най-масово пресичат пешеходци, особено в сутрешните часове и привечер, когато трафикът е интензивен и рискът от ПТП е най-висок.

След задълбочен анализ на настъпилите ПТП през 2010 г., през първото тримесечие на 2011 г. са установени 8 участъка с концентрация на ПТП по републиканската пътна мрежа

на територията на област Габрово.

Съгласно изискванията на Наредба № 5 на МРРБ, данните за УКПТП са подадени на Агенция “Пътна инфраструктура” за предприемане на мерки по подобряване на пътните условия и безопасността в тези участъци. От страна на сектор “ПП” при ОДМВР – Габрово и звената “ПК” към РУП, откритите УКПТП са обезпечени със засилено полицейско присъствие и контрол на скоростните режими. Набелязани са и участъците с повишена аварийност по уличната мрежа на град Габрово, като информацията е предоставена на компетентните общински органи. Тези места са залегнали и в часовите графици за работа на служителите от “ПП” при ОДМВР и “ООР” при РУП.
2. Изграждане и поддържане на нискоконфликтна пътна инфраструктура, даваща ясни послания към участниците в движението и гарантираща тяхната безопасност.

Отчитайки продължаващото изграждане на крайпътни обекти по път ІІ-44 и свързаната с това промяна в организацията на движението, през следващите години се планира доизграждането на предпазната еластична ограда от пътен възел „Поповци” до разклона за кв. Войново.

В момента голяма част от тежкотоварния транзитен трафик преминава през гр.Габрово, което създава големи проблеми, свързани с шум, екология и аварийност в града. Този проблем може да бъде решен единствено с изграждането на “Западен обходен път на гр.Габрово”, който да изведе транзитния товаропоток на сега съществуващия път “Габрово-Шипка”. Обходът е съобразен с бъдещото тунелно преминаване на Стара планина и техническите му характеристики отговарят на съвременните европейски изисквания.

Предвижда се част от път І-5/Е-85 „Русе-Маказа”, включващ „Западния обход на гр.Габрово” да бъде един от седемте скоростни пътя в Република България, които ще бъдат изградени по Оперативна програма „Транспорт” през програмен период 2014-2020 г. и при които на безопасността на движението е обърнато сериозно внимание – самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, пресичания с други пътища и ж.п. линии само на различни нива или чрез контролирани кръстовища на едно ниво, връзки към прилежащи територии чрез локално платно и т.н.

Приоритет на Агенция „Пътна инфраструктура” е доизграждането на обект „Път ІІ – 44 Севлиево - Габрово, обход на с.Поповци”, с което ще се избегне друга конфликтна точка – преминаването на транзитното движение през населеното място по най-натоварения републикански път в областта.

Чрез възлагане е изготвен проект за изпълнение обект: „Път ІІІ-403 „Кормянско-Крамолин” – за рехабилитация с частична реконструкция, който по възможност може да бъде включен за изпълнение по Оперативна програма „Регионално развитие”.

За следващия програмен период 2014- 2020 се предвижда изработване на проекти и изпълнение на рехабилитация по Оперативна програма „Регионално развитие” на пътищата ІІ-44 „Севлиево-Габрово”, ІІІ-552 „Трявна-Габрово” и ІІІ – 609 „Трявна – Дряново”.

В момента от Агенция „Пътна инфраструктура”, се работи по подобряване безопасността и по път І – 5 „Велико Търново – Габрово”, като се предвижда изпълнение на 3 (трета) лента в района на разклона за с.Балиновци, и сваляне на скалата в района на Сарая, за изправяне на кривата и подобряване на видимостта и опасността от падащи камъни по пътното платно.

Ангажираността на Агенция „Пътна инфраструктура” и Областно пътно управление – Габрово не свършва с републиканските пътища извън населените места. Съгласно подписани между Агенцията и общините споразумителни протоколи за съвместно финансиране рехабилитацията на участъци от републиканските пътища, съвпадащи с улици в населените места през изминалите години са подобрени технико-експлоатационните характеристики и условията на движение на част от републиканските пътища, преминаващи през градовете Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.

За 2012г. – 2013г. се предвижда рехабилитация на път ІІІ-5006 „Габрово-Узана” в участъка от „СИМАТ” до Хаджицонев мост и на път ІІІ-4404 „Габрово-Дебел дял” от Консултативна поликлиника в гр.Габрово до разклона за с.Мечковица, кв.Гачевци.

Агенция „Пътна инфраструктура” – София ще съфинансира изграждането на кръговото кръстовище при Консултативна поликлиника в гр.Габрово, което обхваща 3 републикански пътя – път І-5/Е-85 „Дряново-Габрово-вр.Шипка”, път ІІ-44 „Севлиево-Габрово” и път ІІІ-4404 „Габрово-Дебел дял”.

С реализацията на тези приоритетни проекти в транспортната система, основната пътна мрежа в Габровска област ще добие ново качествено и хармонично развитие, ще отговори на съвременните изисквания, което ще доближи състоянието й до това на развитите европейски страни.


ІV. МЕРКИ


1. Диалог и съвместна работа с институциите, неправителствените организации и гражданското общество по проблемите на безопасността на движението.

Безопасността на движението изисква приобщаване на компетентните държавни институции, общинските администрации и гражданското общество към проблемите на пътния травматизъм чрез изграждането на активна мрежа от партньори. За целта са необходими конструктивен диалог, обмяна на опит и участие в съвместни програми и проекти по БД.

В това отношение е направена първата крачка, като със Заповед № ОСК-14-01-12/21.02.2012 г. на Областния управител на област Габрово е създадена Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, включваща представители на четирите общини, сектор “ПП” при ОДМВР – Габрово, Областно пътно управление – Габрово, Областен отдел “КД-ДАИ”, РИО – Габрово и Областен съвет на БЧК.
2. Цялостно подобряване на пътната инфраструктура.

Ограничаване и намаляване на пътния травматизъм и запазване на тенденция към намаляване на тежките ПТП на територията на област Габрово чрез предприемане на мерки за цялостно подобряване на транспортната инфраструктура – габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации, осветление, тротоари, предпазни съоръжения и др. елементи на републиканската, общинска и улична пътна мрежа. За целта от страна на “Пътна полиция” при ОДМВР - Габрово ще бъде изведена като приоритет превантивната сигнална дейност на службите за контрол съгласно чл.165, ал.1, т.3 от ЗДвП, като се следи за състоянието на пътя и пътните принадлежности и се издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя.

В изпълнение на Указанията за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места, утвърдени чрез съвместна Заповед на МВР № Із-359/24.02.2012 г. и на МРРБ № РД-02-14-447/24.02.2012 г., ще се извърши проверка за състоянието на пешеходните пътеки по РПМ и в населените места /сигнализация с пътни знаци, пътна маркировка, осветеност/ и ще се предложат мерки за обезопасяването им до администрациите, управляващи пътищата/улиците, в срок до 1 май 2012 г.

Основни мероприятия за подобряване безопасността на движението по републиканските пътища:


 • превантивни мерки за подобряване безопасността на пътната инфраструктура;

 • изкърпване на пътната настилка за предотвратяване на опасността от ПТП, особено при големи скорости;

 • осигуряване на добра видимост в участъците с остри хоризонтални криви;

 • обезопасяване на пътищата чрез поставяне на стоманени предпазни огради и парапети на участъци с риск;

 • обезопасяване на мрежата от ЖП прелези;

 • поддържане на актуална и пълна вертикална сигнализация за повишаване вниманието на водачите на МПС и предупреждаване за участъците с повишен риск;

 • полагане на хоризонтална пътна маркировка със светлоотразителни перли по основните и най-натоварени пътища.


3. Подобряване на образованието, уменията и дисциплината на участниците в движението.

Както се подчертава в Националната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 2011г. – 2020г., участниците в движението следва постоянно да се обучават по проблемите на безопасността по социални и училищни програми, служебни семинари, кампании и чрез медиите.

Инициатори могат да бъдат правителствени и неправителствени организации, държавни предприятия и общини, фирми за обучение на водачи, търговски дружества и компании, училища, детски градини и др., а националната политика по осигуряване на безопасността на движението следва да насърчава и подкрепя дейността по непрекъснатото ограмотяване на обществото за постигане на адекватна реакция по проблема. От важно значение е системното провеждане на превантивни мероприятия и кампании, с цел информиране на обществеността за истинските измерения на пътните трагедии, разясняване причините за тежки ПТП, даване съвети и препоръки към водачите, пешеходците и останалите участници в движението, от страна на “Пътна полиция”, съвместно с общините, СМО и неправителствените организации. В тази връзка, по инициатива на Отдел “Пътна полиция” при ГД ”Охранителна полиция” са произведени компакт-дискове /СD/ със записани авторски песни за деца с тематика по безопасност на движението /тираж 4000 бр./, с финансиране от Фонд “Безопасност на движението”. Те ще се използват в превантивната дейност по БД, като ОДМВР – Габрово ще предостави 83 броя компакт-дискове на училища и детски градини, за да се използват в учебния процес с децата и учениците от началния курс; в заниманията на кръжоците и конкурси по пеене; за награди на детски отбори във викторини и състезания по безопасност на движението, както и на местни радиостанции с предложение за нееднократно излъчване на детски песни.

Основни мероприятия за подобряване безопасността на образованието и уменията на участниците в движението:

1.Обучение на деца, ученици и педагогически специалисти:

1.1. Създаване и развиване на учебно-материалната база като необходимост за качествен и ефективен процес на възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата.

1.2. Организиране на обучение на децата и учениците в принципите на безопасността на движението от гледна точка на водача, още от най-ранна възраст.

1.3. Организиране на курсове за обучение на ученици по безопасност на пешеходците.

1.4. Организиране на курсове за обучение на учители и директори.

2. Провеждане на представителни изяви, тематично свързани с БДП:

2.1. Провеждане на общински и областни ученически викторини и състезания.

2.2. Провеждане на общински и областни конкурси за детска рисунка и есе по безопасност на движението.

3. Информиране на участниците в движението по пътищата:

3.1. Организиране на събития и празници, за да се популяризират принципите на безопасността на движението.

3.2. Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма безопасност за децата пешеходци.

3.3. Повишаване на информираността на обществото, родителите, учителите за необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на деца и ученици.

3.4. Информиране на обществеността за пътно транспортни произшествия с деца водачи, настъпили поради слаб родителски контрол, предоставяне на ключове от семейни автомобили, мотоциклети и други.

4. Подобряване на инфраструктурата, свързана с БДП:

4.1. Създаване на по-добри условия /алеи и площадки/ за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове.

4.2. Оглед на пътната маркировка, изкуствените неравности в района на всички училища в областта, както на оградните и осветителните съоръжения като част от превантивните мерки за намаляване на пътнотранспортния травматизъм сред децата и учениците.

5. Участие на децата в ученически патрули, съвместни патрули с контролните органи.

6. Участие в междуведомствени проекти с цел предотвратяване на пътнотранс-портните произшествия и последиците от тях за здравето и живота на децата и учениците.

7. Контролно-методическа дейност на експерта в РИО – Габрово, отговарящ за обучението по БДП на децата и учениците в област Габрово.

8. Дейности, свързани с осигуряване на безопасен транспорт на децата и учениците от област Габрово.

Целеви групи:

Децата в детските градини и в училищата.

Учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Педагогическите специалисти в детските градини и училищата в област Габрово.

Семействата на децата и учениците.4. Повишаване на контрола по спазване правилата за движение.

Съгласно Националната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 2011 г. – 2020 г., ефективността на политиката за осигуряване на безопасност на движението по пътищата зависи от интензивността на контрола по спазване на правилата за движение. Той е ключов фактор за създаване на условия за значително намаляване на смъртните случаи и наранявания вследствие на ПТП.

Превишената скорост, шофирането след употреба на алкохол и неизползването на обезопасителни колани и каски от водачи и пътници, се считат за трите основни фактора за смъртните случаи по пътищата.

От страна на “Пътна полиция” ще се набележат и приложат мерки за засилване на контрола по спазване правилата за движението по пътищата, чрез усъвършенстването на тактиката за осъществяване на контрол по време и място, в съответствие с резултатите от аварийността по уличната мрежа в населените места и участъците с концентрация на ПТП по републиканската пътна мрежа. Ще бъдат адаптирани и прилагани най-добрите европейски практики за контрол по спазване на правилата за движение, какъвто е примерът с холандския метод за “широкообхватен контрол”, който успешно се прилага от “Пътна полиция” при ОДМВР – Габрово от 2011 г. при провеждане на специализирани полицейски операции по безопасност на движението и наистина дава резултати.

Предприемане на комплекс от мерки за подобряване ефективността от превенцията и контрола по отношение движението на пешеходците и поведението на водачите на МПС в зоните на кръстовищата, пешеходните пътеки, подлези и др. уязвими места, където съществува потенциална опасност от настъпване на ПТП с пешеходци.

Оптимизиране на местата и времето за контрол на скоростните режими, особено в участъците с концентрация на ПТП по РПМ и участъците с повишена аварийност в населените места, като същите се обезпечат ефективно от служителите на “Пътна полиция”. Максимално използване възможностите на наличната мобилната система “TFR1-М” и развиване административния капацитет на служителите от звеното “АСКПД” към сектор “Пътна полиция” за работа със системи за видеоконтрол. Съвместна работа с Община Габрово и неправителствени организации, ангажирани с БД, за изграждане на система за видеонаблюдение в централната част на град Габрово.

Намаляване броя на водачите, управляващи под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, чрез системен контрол и проверки на водачи на МПС в районите около питейните и увеселителни заведения, в селата и по междуселските пътища, особено през дните петък, събота и неделя.

Повишаване ползваемостта на обезопасителните колани, каски и детските обезопасителни системи, тъй като тя оказва непосредствено влияние върху тежестта на нараняванията при ПТП и е сериозен резерв за намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Изследвания на автомобилни производители показват, че обезопасителните колани намаляват с 30% броя на тежките наранявания и предотвратяват смъртните случаи до 50%. Децата, които не са обезопасени, са застрашени седем пъти повече при произшествие, отколкото при ползване на колани и детски седалки.

Ограничаване на агресията по пътищата, която е проявление на безотговорно, лекомислено и пренебрежително отношение към правилата за движение по пътищата, физическите закони, етиката спрямо другите участници в движението, както и към собствения живот, здраве и свобода. Намаляването на агресията по пътищата изисква преди всичко системен подход за повишаване на отговорността за безопасно движение както на отделните участници, така и непримиримостта на обществото към нарушаване на правилата за движение.Повишаване като цяло активността на състава от “Пътна полиция” в административно-наказателната дейност, като при индивидуалната оценка за работата на служителите ще се прилага качествен критерий, свързан с тежестта на констатираните нарушения и значението им за БД.
5. Мерки в системата за подготовка на нови водачи на МПС

 • усъвършенстване и обективизиране на процеса за провеждане на теоретичния и практически изпит на кандидатите за водачи на МПС – изпитът за получаване на свидетелство за правоуправление не трябва да се ограничава до проверка знанията на кандидата относно правилата за движение и уменията му да извършва маневри.

 • анализ на записите от практическите изпити и уеднаквяване на методиката и критериите при провеждането на практическите изпити от страна на председателите на изпитните комисии.


6. Повишаване и поддържане на техническата изправност на парка от пътни превозни средства посредством всеобхватен и усъвършенстван технически контрол

 • усъвършенстване на качеството и обхвата на периодичните технически прегледи, както и повишаване на отговорността на пунктовете и ангажираните лица в тази насока;

 • въвеждане на постоянен контрол относно положението и изправността на камерите в пунктовете за ПТП и периодични проверки на качеството при извършването на прегледите, директно чрез камерите в пунктовете.

 • повишаване качеството на предпътните прегледи и повишаване отговорността на работодателите по отношение на техническите неизправности на техните моторни превозни средства.

 • строги изисквания и проверки на място за начина на извършване на предпътния технически преглед при комплексните проверки на транспортните предприятия.

 • съставяне на АУАН на превозвача при констатирани технически неизправности или непредставяне на ПТП на ППС от нашата област и взаимно осведомяване за констатирани такива нарушения на ППС от други области.

 • усъвършенстване на системата и повишаване на обхвата за контрол на техническата изправност на пътните превозни средства на пътя, с цел намаляване на броя на движещите се технически неизправни и не оборудвани моторни превозни средства;

 • усъвършенстване на критериите за техническа изправност на пътните превозни средства според спецификите на времето и сезона по отношение оборудването, видимостта включително и ползването на зимни гуми през есенно зимния период;

 • активна съвместна работа с екипите на МВР при извършване на предсезонните проверки на ППС.


7. Ограничаване влиянието на умората върху тежките пътнотранспортни произшествия

 • засилване контрола по спазване на режимите на движение и на почивките от професионалните водачи при трансграничните пътувания и транзитно преминаващите ТМПС.

 • снабдяване на всички служители на ОО ”КД-ДАИ” гр. Габрово с карти за контрол и оборудване на служебните автомобили с устройства за извличане на информация от тахографските карти на водачите и обработка на информацията.


8. Водачи на МПС за превоз на пътници и товари

 • въвеждане на продължаващо обучение на водачите, които извършват обществен превоз на пътници и товари;

 • засилване на контрола на фирмите извършващи обучението за придобиване на “професионална компетентност” на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари.9. Други мерки

 • Задължително използване на велосипедни каски. Задължителното носене на каска трябва да бъде регламентирано със закон и подкрепено с информационни кампании и мерки за контрол.

 • Видимост на превозните средства – с

транични светлоотразители за велосипеди; ц

елогодишно движение на МПС с включени светлини. • Обучение и кампании по пътна безопасност - обучение на водачи на МПС; образователни спектакли в детските градини.

 • Рехабилитация и диагностика - мерки за възстановяване на правоспособността на водача да управлява МПС след нарушения (напр. предупредителни писма, еднодневни и неколкодневни курсове, групови обсъждания, понякога в съчетание с техническа мярка).
 • Медицинска помощ след злополука - бхващане на по-широк кръг групи от обществото обучени по Първа Долекарска помощ. /това е една от приоритетните области в които БЧК работи/.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет