Стратеги я за подобряване безопасността на движението на територията на Габровска област до 2020г


Стратегически направления и мерки, планирани от общините в Габровска областжүктеу 409.45 Kb.
бет4/4
Дата04.03.2018
өлшемі409.45 Kb.
түріРешение
1   2   3   4

10. Стратегически направления и мерки, планирани от общините в Габровска област

Община Габрово

Община Габрово ще насочва усилията си да се развиват последователни политики за устойчиво развитие на пътната инфраструктура с цел гарантиране на по-голяма безопасност на движението и да се предприемат действия за осигуряване на необходимите финансови средства. Стратегията е в следните направления:
І. Улична мрежа на територията на гр. Габрово
1. Подобряване състоянието на уличните настилки и тротоари в гр. Габрово

1.1. Съществуващо положение

Уличната мрежа в гр. Габрово е 189.1 км. От тях с трайна настилка са 153.5 км. Без настилка в гр. Габрово са 35.6 км.

Тротоарите в гр. Габрово са с обща дължина около 322 км., от тях с трайна настилка 73км.

Уличната мрежа е класифицирана съобразно функционалното си предназначение, транспортното си натоварване, установените транспортни традиции и отговаря на изискванията на наредба №2 за „Планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии”

Повечето улици имат необходимите габарити и тротоари за съответния им клас. Голяма част от уличните и тротоарните настилки са в лошо състояние. Цялостно подновяване на износващия пласт на уличните настилки не е правено от много години, а някои от улиците в кварталите функционират без да е положен износващият пласт от асфалтобетоновата настилка и е започнало разрушаване и на трошенокаменната основа. Многократните разкопавания за отстраняване на аварии на подземната инфраструктура също допринасят за лошото състояние на уличната мрежа, макар разкопаванията да са възстановени локално.

През последните години, в резултат на продължителните проливни дъждове, тези проблеми се задълбочават. Всяка година общината приоритизира работата по обекти, с оглед тяхната натовареност, възможност за обслужване от страна на сметосъбираща и снегопочистваща техника, общински транспорт, население и др. Поради липса на канализация или компрометирана такава, в голяма част от кварталите на града, както и нерешеното отводняване по високите части, проблемът със състоянието на улиците все още не може да бъде трайно решен. Нужни са много финансови средства, които не могат да се осигурят в рамките на един бюджет.


1.2. Стратегически мерки за подобряване безопасността на движението за периода 2011 - 2020 г.

- Текущ ремонт и поддържане

Ежегодно Община Габрово от собствения си бюджет отделя средства за текущ ремонт на улични настилки и тротоари, както и за зимното им поддържане.

- Съфинасиране ремонт на улични настилки и тротоари с изпълнение на проекти, финансирани от ЕС:

Проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”

Финансирането е по оперативна програма "Околна среда" и е в размер на 117,5 милиона лева, от които близо 94 милиона лева от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 23,5 милиона лева съфинансиране от държавния бюджет. Към този проект Община Габрово ще финансира подобряването на улични настилки и прилежащи тротоари на улици, засегнати при изпълнение на проекта.Проект: “Подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово” и „Канализация на квартали Войново и Русевци”

За изпълнение на този проект Община Габрово ще кандидатства за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”. Изпълнението на този проект може да се съчетае, при осигуряване на финансиране, с реализацията на вече изготвен технически проект за „Улици в квартал Русевци".


- Финансиране на готови проекти

Община Габрово е финансирала изготвяне на технически проекти, за чието изпълнение трябва да намери финансиране:

Източна улица - ул. „Хан Крум” и ул. „Марин Дринов”;

Пътна връзка кв.VІ участък;

Реконструкция на улици: ул. „Венера”, ул. „Свищовска” от ж.п. подлез до автосервиз и ул. „В.Неделчев”;

Нови улици в кв. Тлъчници ;

Реконструкция на ул. „Генерал Николов”;

Реконструкция на ул. „Роден край”.


2. Подобряване организацията на трафикопотока в гр. Габрово

2.1. Съществуващо положение

Независимо от намаляване броя на населението на Габровска Община, броят на автомобилите расте.

В градската агломерация се концентрират голямо количество автомобили в ограничено пространство, където почти няма възможност за увеличаване дължината и широчината на уличната мрежа и броя на паркоместата. Нарастващият брой автомобили не може безпроблемно да се разпредели по уличната мрежа, която е проектирана при други условия за движение и десетки години почти не е разширявана. Основните проблеми са осигуряването на необходимите паркоместа за индивидуалния автомобилен транспорт и свободни улични платна за участниците в движението, включително за обществен превоз на пътници.

Движението на тежкотоварния транспортен поток, който е най-бавен и свързан с неблагоприятни показатели по отношение на безопасност на движението и опазването на околната среда, е ограничено по североизточния околовръстен път /за движещите се по I-5/ Е-85/ и II- 44/, но това не е достатъчно за извеждането му напълно извън града. Товарните автомобили са с тегло от 1-1,5 тона до над 11,5 тона на ос и рушат уличните настилки, част от които са с недостатъчна носимоспособност. С цел запазване и увеличаване на експлоатационния период на уличните платна, които са изчислявани за осови натоварвания до 7 тона, е необходимо извеждане на тежкотоварния транспортен поток извън града.

През и около ЦГЧ има непрекъснат и прекъснат транзит. При дадените обстоятелства, ЦГЧ не може да бъде освободена от несвойствения транзитен поток.

Допуска се непрекъснатият транзит да преминава през града по следните улици:

- „Хр. Смирненски” – „Брянска” – „Скобелевска” – бул. „Априлов” с отклонение на товарните автомобили /т. а./ по маршрута „Ем. Манолов” – „Чардафон” – „Македония”;

- „Орловска” – „Д-р Н. Василиади” – „Ст. Караджа”;

- „Ю. Венелин” за т. а. в северното направление;

- „Николаевска” / „Априловска” до „Ю. Венелин”;

- „Неофит Рилски”;

- „Р. Каролев” между бул. „Априлов” и „Николаевска” и

- „Лазар Донков”.

При възникнали необходимости и проблеми в пропускането на движението или затварянето на определени направления за движение по основни улици, поради аварии и ремонти, спортни състезания, масови и политически мероприятия и др., движението сериозно се затруднява поради липсата на подходящи дублиращи трасета.

Основните улици и булеварди все още не са с изчерпана пропускателна способност. Значителни резерви имат улиците от първостепенната улична мрежа. Поради липса на други възможности почти цялото транзитно движение преминава през и покрай ЦГЧ. Затова са необходими мероприятия за извеждане на товарното и транзитното движение извън ЦГЧ или града, за което са необходими средства, надхвърлящи възможностите на общинския бюджет. За тези дейности Община Габрово търси подходящо финансиране.

Основният проблем са кръстовищата поради интензивното движение през тях, както и някои улични участъци, в които е затруднено движението преди всичко в пиковете на работните пътувания заради паркирани автомобили.

На най-натоварените в транспортно отношение кръстовища са изградени светофарни уредби. Като цяло режимите за работа на светофарните уредби позволяват пропускането на транспортните и пешеходните потоци.

По-мащабно преброяване за натовареността на основните кръстовища, улици и булеварди на гр. Габрово за преминали автомобили е правено последно през 2008г. Показателите за час при максимална интензивност на движението са както следва:

На входа от гр. В. Търново регистрирани 1 433 бр. автомобили, влезли в града. В първото по-голямо кръстовище, което е с кръгово движение, имаме регистрирани 1 891 бр. автомобили, преминали през кръстовището; ул. „Брянска” – преминали 2 130 бр. автомобили; ул. „Орловска” – 802 бр. автомобили; кръстовище Спортна зала / ул. „Орловска” с ул. „Д-р Н. Василиади” – 1 563 бр. автомобили.

На входа от гр. Севлиево кръстовище Автогара / ул. „Ст. Караджа” с ул. „Д-р Н. Василиади” – преминали 2 352 бр.; кръстовище Консултативна поликлиника, където се вливат потоците и от ул. „Брянска” – регистрирани 3 196 бр. автомобила; кръстовище Балкан /”Брянска”, „Скобелевска”, „Ю. Венелин” и „Отец Паисий” – регистрирани 1 710 бр.; ул. „Ю. Венелин” – 1 661 бр. автомобили; ул. „Скобелевска” - 1 187 бр. автомобили; кръстовище ул. „Н. Рилски”, ул. „Р. Каролев” и ул. „Николаевска” – 856 бр. автомобили; кръстовище Шиваров мост / ул. „Йосиф Соколски”, ул. „К. Д. Никола”, ул. „Н. Рилски”, ул. „Николаевска” и бул. „Априлов” – 1 573 бр. автомобили и кръстовище – бул. „Априлов”, бул. „Хемус” и бул. „Трети март” /вход от Казанлък/ - регистрирани в кръстовището 2 960 бр. автомобили.


2.2. Стратегически мерки за подобряване безопасността на движението за периода 2011 - 2020 г.

Наблюденията и преброяването показват, че е необходимо изграждането на кръгово движение на кръстовищата. При въвеждането на кръгово движение се очаква да се подобри пропускливостта на кръстовищата, показателите за аварийност чрез заменянето на опасните конфликтни точки с полубезопасни или безопасни /поради липса на пресичане на транспортните потоци и заменянето им с вливане и отделяне/. „Успокояване” на движението предвид необходимостта от движение с по-ниски скорости за осигуряване предимства за преминаване на движещи се в кръга.

Община Габрово е финансирала технически проект "Реконструкция на кръстовище – Консултативна поликлиника” /пресечна точка на републикански пътища I-5/Е-85 и II-44/ в кръстовище с кръгово движение. След изпълнение на водопровода в този участък по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”, Община Габрово ще търси съфинансиране от АПИ, за да реализира проекта.

През 2012г. Община Габрово ще финансира технически проект „Реконструкция кръстовище Шиваров мост” /пресечна точка на републикански пътища I-5/Е-85 и III-5006/ в кръстовище с кръгово движение. След изпълнение на водопровода в този участък по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”, Община Габрово ще търси съфинансиране от АПИ, за да реализира проекта.3. Подобряване организацията на паркиране в гр. Габрово

3.1. Съществуващо положение

Проблемът с паркирането в Габрово, както и в повечето населени места, все повече се изостря, предвид растящата моторизация и съсредоточаването на трудовите, търговските, обслужващите, културно-историческите, туристическите и др. обекти, свързани с масово посещение на пешеходци и МПС предимно в централните градски части. Броят на паркоместата по уличната мрежа в ЦГЧ, междублоковите пространства, гаражите под жилищните сгради, дворовете на къщите и паркингите вече става недостатъчен да поеме личните, ведомствените и фирмените автомобили на живеещите, работещите или посещаващи града граждани. Затова проблемът с паркирането става все по-сложен за решаване.

В ЦГЧ на гр. Габрово има добре устроени пешеходни зони. Те са по ул. „Радецка” от пл. „Първи май 1876” до ул. „Априловска”, която е класическа пешеходна улица; около централния градски пазар по ул. „Отец Паисий”; пл. „Възраждане” покрай Общината и между ул. „Ю. Венелин” и бул. „Априлов” от ул. „Априловска” до р. Синкевица. В тези пешеходни зони важи забрана за движение на автомобили и обслужването на намиращите се в нея търговски и административни обекти, банки, хотели и др. е организирано чрез осигуряването на транспортен достъп до тях. Пресичането от пешеходците на улиците и булевардите около и в ЦГЧ и около пешеходната зона е осигурено и сигнализирано чрез пешеходни пътеки тип „Зебра”. На много места има изкуствени неравности за намаляване скоростта на МПС и осигуряване на по-безопасно движение на пешеходците.

На територията на гр. Габрово в ЦГЧ са обособени общо 100 паркоместа. При нарасналия брой на автомобилите като цяло, силно са намалели възможностите за паркиране. Броят на тези паркоместа е крайно недостатъчен, а възможностите за изграждане на нови места за паркиране в ЦГЧ са много ограничени.


3.2. Стратегически мерки за подобряване безопасността на движението за периода 2011 - 2020 г.

През 2012г. предстои да завърши строителството на „Пътна връзка ул. „Скобелевска” - ул. „Съзаклятие”. С този проект ще се създаде комуникационно решение на една от двете напречни връзки между двете основни надлъжни трасета през центъра на града– ул.Скобелевска и ул.Чардафон. Освен това ще бъдат осигурени допълнително 74 бр. паркоместа за ЦГЧ..

Допълнителни паркоместа за ЦГЧ могат да бъдат осигурени при намиране на финансиране за проект „Пътна връзка кв.VІ участък”.
4. Подобряване хоризонтална и вертикална сигнализация и светофарно регу-лиране в гр. Габрово

4.1. Съществуващо положение

На най-натоварените в транспортно отношение кръстовища има изградени светофарни уредби. Като цяло режимите за работа на светофарните уредби позволяват пропускането на транспортните и пешеходните потоци. Действащите светофарни уредби, монтирани на кръстовища с интензивно движение и концентрация на ПТП в гр. Габрово, са общо 8 бр. и 3 бр. пешеходни светофарни уредби, активиращи се по заявка от пешеходци.


Съществуващите светофарни уредби в кръстовища:

1. Поща: бул. „Априлов”, ул. „Македония” и ул. „Ю. Венелин”;

2. OББ: ул. „Ю. Венелин” и ул. „Р. Каролев”;

3. х-л Балкан: ул. „Брянска”; ул. „Скобелевска”; ул. „Ю. Венелин” и мост „Игото”;

4. ДХС: ул. „Брянска” и ул. „Д- р Н. Василиади”;

5. Пилона: ул. „Ст. Караджа”, бул. „Могильов” и ул. „А. Кънчев”;

6. ЕСА: бул. „Могильов” и ул. „З. Ливада”;

7. Бичкиня: бул. „Столетов”, ул. „К. Евтимов” и ул. „Р. Даскалов”;

8. Автогара: ул. „Ст. Караджа” и ул. „Д- р Н. Василиади”.

Съществуващите пешеходни светофарни уредби:

1. СЕВБРОКЕРС: бул. „Априлов”;

2. VIII ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”: бул. „Могильов”;

3. ЦБА: бул. „Могильов”.
4.2. Стратегически мерки за подобряване безопасността на движението за периода 2011 - 2020 г.

Ежегодно Община Габрово от собствения си бюджет отделя средства за поддържане хоризонталната и вертикалната сигнализация и светофарното регулиране в гр. Габрово.

Трябва да се търси финансиране за реализиране на светофарно регулиране на кръстовищата:

А. Изграждане на нови светофарни уредби, синхронизирани с вече съществуващите светофарни уредби в близост и осигуряващи маршрут за преминаване от незрящи, сигнализиран със зумери:

1. Кръстовище бул. „Априлов” и ул. „Р. Каролев”.

2. Кръстовище ул. „Орловска” и ул. „Д- р. Н. Василиади”.

3. Кръстовище ул. „Априловска” и ул. „Ю. Венелин”.

4. Кръстовище бул. „Могильов” и ул. „Нарцис”.

5. Кръстовище бул. „Могильов” и ул. „Свищовска” и ул. „Лазурна”.


Б. Съществуващи светофарни уредби в кръстовища

Поетапно модернизиране и привързване на съществуващите светофарни уредби на територията на гр. Габрово в единна система чрез предвиждането и обособяването на единен Център за наблюдение, контрол и управление работата на всички светофарни уредби, както съществуващи, така и новоизградени.


ІІ. Улици, съвпадащи с Републиканската пътна мрежа /РПМ/

1. Съществуващо положение

На територията на гр.Габрово 27 км от уличната мрежа съвпадат с републикански пътища.


2. Стратегически мерки за подобряване безопасността на движението за периода 2011 - 2020 г.

Ежегодно, въз основа да двустранни споразумения, АПИ прехвърля на Община Габрово от собствения си бюджет средства за лятно и зимно поддържане на тези 27 км.

Община Габрово и АПИ имат споразумение за съвместно финансиране на рехабилитация на улиците, съвпадащи с Републиканската пътна мрежа. В резултат на съвместната дейност предстоят за изпълнение следните инвестиционни намерения:

1. Изпълнение на СМР на проект „Ремонт на път ІІІ-5006 Габрово – Узана от км 2+150 до км 4+344 /бул. „Трети март” и бул. „Н.Вапцаров”/”.

2. „Ремонт на път ІІІ-4404 Габрово – Дебел дял от км 0+068 до км 5+831 /ул.„Чардафон”, ул. „Н.Войновски”, ул. „Момини скали” и ул. „Гачевци”/”. През 2012г. Община Габрово ще финансира техническия проект. След реализиране на проектите, финансирани от ЕС, „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово” и “Подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр.Габрово” ще започнат строителните работи, предмет на споразумението.

3. „Реконструкция на ул.”Коста Евтимов”, която представлява част от републикански път ІІІ-552 Трявна – Габрово от км 38+170 до км 38+775”. Община Габрово е финансирала промяна на улична регулация, отчуждаване, обезщетяване собственици, събаряне на съществуващи сгради и техническия проект. След реализиране на проекта, финансиран от ЕС, „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово” ще започнат строителните работи, предмет на споразумението.

4. „Ремонт на бул.”Столетов” от пл.”Бичкиня” до кръстовище с път І-5/Е-85, който представлява част републикански път ІІІ-552 Трявна – Габрово, с дължина 970м”.

ІІІ. Подобряване състоянието на уличните настилки и тротоари в селата на Община Габрово

1. Съществуващо положение

Уличната мрежа в селата на територията на община Габрово е 281,3 км. От тях с трайна настилка са около 202,5 км. Без настилка в селата са 78,8 км. В селата дължината на тротоарите е около 350 км, от които 30 км с трайна настилка.

Улиците в селата са компрометирани. Частично се подобряват условията в най-фрапиращите участъци.
2. Стратегически мерки за подобряване безопасността на движението за периода 2011 - 2020 г.

Ежегодно Община Габрово от собствения си бюджет отделя средства за текущ ремонт на улични настилки, както и за зимното им поддържане в селата на Община Габрово.


ІV. Общинската пътна мрежа /ОПМ/

1. Съществуващо положение

Общинската пътна мрежа /ОПМ/ е с дължина 276,1 км и включва 187,1 км бивши четвъртокласни пътища и 89 км местни.

Като цяло общинската пътна мрежа е крайно амортизирана: износени и деформирани настилки, недействащи дренажни системи, затлачени канавки и водоотвеждащи съоръжения, деформирани или липсващи предпазни парапети и еластични огради, частични разрушения на отделни части от мостове и водостоци, подпорни стени, липса на хоризонтална и част от вертикалната пътна сигнализация по пътищата. Горното се обуславя и от планинския релеф на общината, съответно по-висока цена за лятна и зимна поддръжка на пътищата.
2. Стратегически мерки за подобряване безопасността на движението за периода 2011 - 2020 г.

Ежегодно Община Габрово от собствения си бюджет отделя средства за текущ ремонт на общинската пътна мрежа. Тези средства са крайно недостатъчни и се използват само за подобряване пътища с най-фрапиращи проблеми.

Ежегодно Община Габрово получава от държавния бюджет целева субсидия за ремонт на Общинската пътна мрежа. С тези средства се ремонтират общинските пътища, които са с най-големи проблеми.

Ежегодно Община Габрово получава от държавния бюджет субсидия за зимно поддържане на Общинската пътна мрежа.

Пътната инфраструктура е един от основните елементи на транспортната система, който осигурява мобилността на хората и същевременно оказва влияние върху безопасността на движението. Тя следва да осигурява оптимални условия за придвижване на всички участници в движението, да изпраща ясни и разбираеми послания към тях, да ги предпазва от грешки, и в случай на такива – нараняванията да са минимални. При планирането, проектирането, изграждането, ремонта и поддържането на пътната инфраструктура, следва да се спазват изискванията, произтичащи от директиви и регламенти на Европейския съюз в тази област, на действащите технически стандарти и норми, както и да се отчитат и прилагат най-добрите практики, доказали своята ефективност в други страни по света. С цел постигане на по-ефективни резултати при подобряване на характеристиките на пътната инфраструктура за осигуряване на по-голяма безопасност на движението, следва също така да се организира и провежда целева научноизследователска дейност, да се предприемат по приоритетност мерки за оптимизация на пътната инфраструктура в участъците от пътната мрежа с регистрирани високи стойности на ПТП, както и да се осъществява постоянен мониторинг за своевременно откриване, сигнализиране и обезопасяване на съответните участъци. Във връзка с това следва да се развиват последователни политики за устойчиво развитие на пътната инфраструктура с цел гарантиране на по-голяма безопасност на движението и да се предприемат действия за осигуряване на необходимите финансови средства.

Община Дряново
І. Цел

Осъществяване на най-подходящи действия за осигуряване безопасността на движението по пътищата на територията на общината.


ІІ. Средства за реализиране на целта:

  1. Подобряване на пътната инфраструктура.

1.1. Изготвяне и изпълнение на проект за установяване степента на опасност на отделните участъци от републиканската и общинската пътна мрежа.

1.2. Преглед на състоянието и освежаване на маркировката преди активния турис-тически сезон и преди есенно-зимния период.

1.3. Преглед на вертикалната сигнализация по основните направления и изготвяне и реализация на проекти на определяне на реда на преминаване.

1.4. Преглед на пътната мрежа за готовността за експлоатация при есенно-зимни условия и координация на институциите за осигуряване безопасността на движение.

2. Мероприятия по повишаване обучението на подрастващите за безопасно движение по пътищата.

2.1. Въвеждане на извънкласни форми на обучение по безопасност на движение в училищата.

2.2. Подобряване на обучението по безопасност на движение в детските градини на територията на общината.

2.3. Онагледяване и подобряване на материалната база в училищата и детските градини.

3. Мероприятия по осигуряване на безопасност и култура на движението на територията на общината.

3.1. Създаване на организация за съвместен контрол на службите на МТИТС и МВР като мярка за по-ефективно използване на административния капацитет и повишаване обема на проверките по пътя:

- техническо състояние на превозните средства;

- спазване ограниченията за скоростта;

- неправилно изпреварване;

- неправилни маневри;

- поставяне на раменно-бедрени колани;

- употреба на алкохол;

- правоспособност на водача;

- прилагане на винетната система.

3.2. Провеждане на тематичен семинар.

- учебни семинари по новите технически средства за контрол;

- други.

4. Административно, финансово и ресурсно обезпечаване на МВР и Община Дряново за реализиране на дейностите по горепосочените точки.

5. Повишаване ролята на местните органи за самоуправление и на обществените организации.

5.1. Разширяване на правомощията на местните органи за самоуправление по отношение осъществяване контрола на:

- таксиметровите превози;

- изпълнението на общинската транспортна схема.

5.2. Подобряване на взаимодействието с местните органи за самоуправление, с обществените организации и медиите за повишаване ефективността от превантивната дейност по проблемите на безопасността на движението.

5.3. Въвеждане на изискване за начална квалификация и продължаващо обучение на лицата, пряко ангажирани с преподаване на БД.

6. Обмяна на опит на комисията по безопасност на движението с други общински комисии в страната.

ІІІ. Гаранции за реализиране на програмата с цел осигуряване на безопасност на движението на МПС и хора на територията на общината.

1.Контрол от ОбА и РПУ чрез специалисти актосъставители по Наредба № 1.

2. Съвместни действия с Районна пътна служба и ВиК по обезопасяване надеждността на улични, тротоарни настилки и актуална пътна маркировка.

3. При празници на града и започване на ремонтни дейности по улиците да се изготвят схеми за организация на движението, които да се съгласуват с „КАТ-ПП” – гр.Дряново (постоянно при нужда).
Община Севлиево

Подобряването на безопасното движение по улиците в населените места и общинските пътища включва комплекс от мероприятия, които въздействат пряко или косвено върху участниците в движението. За да се постигане по-голям ефект е необходимо да се анализират автомобилните и пешеходните потоците на движение и набележат конкретни мерки за постигане на по-добри резултати. За община Севлиево е необходимо:

- актуализиране на генералния план за организация на движението в гр.Севлиево;

- изнасяне на транзитния поток на МПС от „детелината” към гр.Габрово около гр. Севлиево западно извън урбанизираната територия на града;

- пренасочване на товарния и транзитния поток на МПС след източния мост на р.Росица към гр.Габрово източно между града и р.Росица;

- повишаване броя на осветените пешеходни пътеки;

- ежегодно опресняване на пътната хоризонтална маркировка, като с приоритет са пешеходните пътеки;

- възстановяване на липсващите пътни знаци и подмяна на тези с лош външен вид;

- трайно очертаване на разделителни острови и паркинги, чрез бордюри или декоративни кашпи.
Община Трявна

1. Разработване и изпълнение на проект, свързан с основен ремонт и рехабилитация на път III-609 Кръстец – Трявна – Ц.Ливада – Дряново.

2. Разработване и изпълнение на проект, свързан с основен ремонт и рехабилитация на път III-552 Вонеща вода – Белица – Трявна – Габрово.

3. Поетапно реализиране на разработения през 2008 г. проект за организацията на движението в гр. Трявна от експерта на SES Ролф Камп.4. Ограничаване на възможностите за движение с високи скорости на територията на гр. Трявна чрез поетапно реализиране на проекта за изграждане на кръгови кръстовища в гр.Трявна, разработен от експерта на SES Ролф Камп.
Настоящата стратегия за подобряване безопасността на движение на територията на Габровска област до 2020 г. представлява отворена рамка и е основа за предприемане на конкретни мерки на областно, общинско и местно ниво. В нея могат да се добавят допълнителни приоритети и задачи, съобразени с конкретната оперативна обстановка по безопасност на движението на територията на Габровска област.
Стратегията е приета на заседание на Областната комисия по безопасност на движе-нието по пътищата с Решение № 2, Протокол № 1 от 28.03.2012г.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет