Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет10/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект по тази мярка не може да надхвърля 100 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест се гласуват от Комитета за наблюдение на ОПНОИР, съгласно чл. 14, ал. 2 т.1 и чл. 26, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

7.1.Специфични критерии за оценка:

1. Проектът включва като целева група деца до 6г.– 25т.

2. Проектът включва дейности насочени към застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства или за отпаднали от училище с цел реинтегриране в образователната система 25т.;

3. Проектът включва дейности насърчаващи участието на родителите в образователния процес 25т.;

4. Проектът включва провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност с цел преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност –– 25т.

Общ брой точки: 100т.
Държавни помощи

По настоящата мярка ще се прилагат правилата за минимални помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. За минимална помощ ще се счита целият размер на средствата от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.ОПРЧР (ЕСФ)

Мярка ОПРЧР 1 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката.

Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ) на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация. Безработицата за територията на общините Дряново и Трявна остава сериозен проблем, с най-тежко изражение сред трайно безработните лица.

Мярката допринася за изпълнение на следните специфични цели от инвестиционните приоритети:ИП 1:

 • СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. вкл.;

 • СЦ 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст от 30 и 54 г., вкл.;

 • СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54-годишна възраст.

ИП 2:

 • СЦ 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието.

 • СЦ 2: Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по- ниска образователна степен, които са завършили обучение или са включени в заетост.

 • СЦ 3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование;

Описание на целите:

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от дейности за осигуряване на заетост, на мотивационни обучения и предоставяне на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.


Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ
2. Допустими получатели:

Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации; обучителни организации

- Работодатели – микро, малки и средни предприятия;

- Общини – общините Дряново и Трявна.

- Общински предприятия;

Целеви групи по мярката:

Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”

Целеви групи, към които е насочена мярката: • Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда . Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл;

 • Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда . Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл. но с ниско образование (под средно)

 • Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда2 . но на възраст над 54г.

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)

Целеви групи, към които е насочена мярката: • Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл.;

 • Търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен;

 • Търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или висше образование.


3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

 • Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;

 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

 • Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период от 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;

 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;

 • Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.


Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.


4. Финансови параметри за проектите.
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 200 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


6. Размер на финансовата помощ.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.
7. Обективни критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.
7.1 Специфични критерии за оценка:

 • Проектът е насочен към създаване на зелени работни места (работни места, които допринасят за опазване и възстановяване на околната среда, също така в сферата на екологията, рециклирането и благоустройството) – 25 т.

 • Проектът е насочен към наемане на уязвими групи от населението – 25т.

 • Проектът е свързан с друг проект от Стратегията – 25 т.

 • Проектът решава проблем описан като такъв в анализите – 25 т.


Общ брой точки: 100т.
Държавни помощи

По настоящата мярка ще се прилагат правилата за минимални помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членовете 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в официалния вестник на ЕС L352 от 24.12.2013 г.Мярка ОПРЧР 2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката

Мярката се финансира от ПО1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ на ОПРЧР 2014-2020г..

СЦ Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд

Операцията цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора.

Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Мярката ще бъде прилагана във всички сектори от леката и тежката промишленост, както и в сферата на услугите.
Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.
2. Допустими получатели:

Микро-, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели.


Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
Целевата група: Заети лица в т.ч. наети и самостоятелно заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия от територията на МИГ и работодатели.
3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

*1. Дейности за организация и управление на проекта

*2. Дейности по информиране и публичност

3. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

4. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

5.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите: • Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

 • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

 • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, не е допустима дейност по настоящата операция..

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.*Забележка: Дейност 1 и Дейност 2 са задължителни.
Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.


4. Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

5. Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.

7.1.Специфични критерии за оценка:

1. Проектът включва като целева група млади хора - 25т.

2. Проектът включва като целева група маргинализирани общности и хора в риск – 25т.

3. Проектът осигурява възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост – 25т.

4. Проектът е с иновативен характер за територията на МИГ - 25т.

Общ брой точки: 100
Държавни помощи

По настоящата мярка ще се прилагат правилата за минимални помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членовете 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в официалния вестник на ЕС L352 от 24.12.2013г.Мярка ОПРЧР 3 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката

Мярката е от ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, ИП 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от ОПРЧР 2014 – 2020г.

СЦ „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави“ .

Общата цел на операцията е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.


Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.
2. Допустими получатели:

Доставчици на социални и здравни услуги; работодатели; общини и райони на общини; организации, предоставящи посреднически услуги; обучителни организации; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища; неправителствени организации; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; регистрирани поделения на вероизповеданията

Общините Дряново и Трявна.
Кандидатът/получателят на финансова помощ юридическо лице има седалище и адрес на управление, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
Целеви групи:

Представителите на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).


3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

I. Направление „Подобряване достъпа до заетост”;

II. Направление „Подобряване достъпа до образование”;

III. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

IV. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”

* Задължително e проектите да съдържат няколко дейности от направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”.

За да се гарантира интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването на поне една дейност от всяко едно от останалите три направления.
Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.


4.Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


6. Размер на финансовата помощ:

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.

7.1.Специфични критерии за оценка:

1. Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на узвимите групи от населението, роми и други представители на рискови групи – 20т.

2. Проектът отговаря на целите на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020г., областната стратегия и общинския план за интегриране на ромите, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020г., и общинската стратегия за развитие на социалните услуги – 20т.

3. Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ – 20т.

4. Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване – 20т.

5. Проектът е с интегрирания характер на интервенциите - 20т.


Общ брой точки: 100
Държавни помощи

По настоящата мярка ще се прилагат правилата за минимални помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членовете 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в официалния вестник на ЕС L352 от 24.12.2013 г.


Мярка ОПРЧР 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“
1. Описание на целите и обхвата на мярката:

Мярката се финансира по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ”.

СЦ: „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа“.

Липсата на заетост е една от основните причини за бедност и социално изключване. Целта на този инвестиционен приоритет е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения интерес е причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на тези социални цели. В селските райони и малки населени места социалните предприятия изпълняват обществена функция да запълнят нуждата от местни услуги, които не се предлагат от други доставчици порази липса на пазарен стимул.

Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. В същото време социалните предприятия ще бъдат обвързани в мрежа за предлагане на местни услуги и продукти, под обща за територията марка, като едновременно с това се осигури подкрепена заетост на уязвими социални групи, изключени от трудовия пазар.

Мярката допринася за изпълнение на специфична цел: „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа” на инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”.


Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет