Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет11/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

2. Допустими получатели:

 • Неправителствени организации;

 • Доставчици на социални услуги;

 • Общините Дряново и Трявна.

 • Социални предприятия;

 • работодатели;

 • специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.


Партньори: образователни и обучителни организации; общини; доставчици на социални услуги, неправителствени организации.
Целеви групи:

Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.


3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

 • Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на подкрепена заетост;

 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика;

 • Подкрепа за подобрвяване на материална база на социалните предприятия;

 • Оборудване и адаптиране на работни места;

 • Заетост за уязвими лица в социалната икономика, вкл. „подкрепена” заетост за хората с увреждания - подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;

 • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

 • Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия;

 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

 • Подкрепа за междуобщинско сътрудничество и разпространение на добри практики;

 • Обучения на ЧР за ефективно управление на социалните предприятия.


Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и приложимите подзаконови нормативни актове, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.


4.Финансови параметри за проектите:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 200 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


6. Размер на финансовата помощ .

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

За оценка на проектите по настоящата мярка ще бъдат използвани критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020г.

7.1.Специфични критерии за оценка:

1. Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на хората с увреждания и други представители на рискови групи – 20т.

2. Проектът е свързан с друга дейност, финансирана по друга мярка от СМР – 20т.

3. Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ 20т.

4. Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване – 20т.

5. Проектът включва междуобщинско сътрудничество в социалната сфера - 20т.


Общброй точки – 100 т.
Държавни помощи

По настоящата мярка ще се прилагат правилата за минимални помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членовете 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в официалния вестник на ЕС L352 от 24.12.2013 г.
ОПИК

Мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“

1.Описание на целите и обхвата на мярката

Мярка «Подобряване производствения капацитет в МСП» е по Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП”от ОПИК 2014 – 2020г.

Третата област на интервенция на ОПИК 2014-2020г. (капацитет за растеж на МСП) цели да ускори темпа на растеж („бърз― растеж) и следва да създаде възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране. Следва да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във веригата на добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда. Отчитайки тези обстоятелства и позицията на бизнеса и неговите организации, стратегията предвижда през периода 2016 - 2020г. да инвестира в подобряване на производствените процеси в предприятията и преминаването към високо технологични и базирани на знанието – технологии за усъвършенстване на производството, управление на качеството и повишаване на възможностите за експортна ориентация и достъпа до международни пазари.

Значителен потенциал за повишаване на конкурентоспособността и производителността на предприятията съществува в развитието на електронните приложения и услуги и използването на системи за управление на бизнеса.

Принос към следните резултати от Споразумението за партньорство:

• повишаване на обема на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;

• подкрепа за клъстери;

• подкрепа за МСП за участие в промоционални дейности:

• подкрепа за МСП за въвеждане на сертификати;

• подкрепа за проекти на МСП за растеж и експорт;

• увеличение на дела на износа в общия оборот на МСП.

Чрез изпълнението на индикативните мерки по този инвестиционен приоритет се цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на българските МСП, с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал.

Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, подобрен капацитет за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.
Обхват на мярката – цялата територия на МИГ.

2. Допустими получатели:

Малки и средни предприятия от територията на сдружение „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“.

Кандидатите за подпомагане трябва да са с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от посочените групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.

Приоритетно се подкрепят проекти, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия. за интелигентна специализация.

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

Предвидено е подкрепата в рамките на този инвестиционен приоритет да бъде насочена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности и комбинации от тях:

• общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

• подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;

• подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги;

• подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП;

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект;

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.
Допустими разходи:

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално

предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и

издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от

обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,

без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
4.Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по за един проект е 390 000 лева.
5. Интензитет на подпомагане:

За малки предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 70%;

За средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП – 60%.
Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013г.
6. Размер на финансовата помощ:

Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка на малко предприятие не може да надвишава 273 000 лева.

Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка на средно предприятие не може да надвишава 234 000 лева.
7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Подборът на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се определя в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 2 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ от Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
Сдружение „Местна инициативна група Дряново и Трявна в сърцето на Балкана” ще използва и следните специфични и обективни критерии за оценка:

1. Проект свързан с въвеждане на нова услуга или продукт за населението – 25т.

2. Проект свързан с развитие на типичен за територията продукт и рекламиращ територията - 25 т.

3. Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, намаляване на вредните емиси и опазване на водните ресури и почвата. - 25т.

4. Проектът отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014-2020г. и на целите и мярката по стратегията за ВОМР и е насочен към повишаване на експорта на предприятието – 25т.
Общ брой точки: 100т.

ПМДР (ЕФМДР)

 МИГ не предвижда мерки

6. Финансов план:

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:

(не повече от 2 страници)

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

2933745.00

39.95

 

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

447202.03

6.09

 

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)

520 000.00

7.08

 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1486430.00

20.24

 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1955830.00

26.64

 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:

7 343 207.03

100%
 

 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)

 977 915.00

 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:

 Мултифондовата стратегия на сдружение „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ е с осигурен финансов принос за изпълнение на проекти на обща стойност 7 343 207.03 лева. Настоящата стратегия включва мерки от ПРСР 2014-2020г., ОП РЧР 2014 – 2020г., ОП НОИР 2014 – 2020г., ОП ИК 2014 – 2020г. и ОПОС 2014 – 2020г. Изхождайки от възможностите, които предоставя подхода ВОМР за финансране на стртегии, основавайки се на Указанията на УО на различните ОП, както и на основание чл.7 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година по отношение на максималния размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР, с най-голям финансов принос са включените мерки от ПРСР 2014-2020г.

Стратегията за ВОМР предвижда изпълнението на девет мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. Общата стойност на осигурения финансов ресурс е 2 933 745 лева. Съотношението на осигурена подкрепа между стопанския и публичния сектор е в полза на стопанския сектор – 1 583 745 лева или 53.98% от общата стойност на осигурения финансов ресурс от ЕЗФРСР. Инвестициите в подкрепа на частния бизнес са насочени към обучение на земеделски и горски стопани, инвестиции в земеделски стопанства, инвестиции в преработка на селскостопански продукти, за развитие на неземеделски дейности от територията на МИГ, както и за устойчиво управление на горите. За подкрепа на публичния сектор са предвидени 1 350 000 или 46.02% за инвестиции в публична инфраструктура, инфраструктура за отдих, спорт, туризам и опазване на културното и историческото наследство.

Мярка 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ е финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. Общата стойност на осигурения финансов принос от стратегията възлиза на 1 955 830 лева. Средствата ще бъдат изразходени изключително в подкрепа на местния бизнес, и по-конкретно – за подкрепа на малките и средни предприятия от територията на МИГ. Осигурената подкрепа е за подобряване на производствените процеси в предприятията и преминаването към високо технологични и базирани на знанието – технологии за усъвършенстване на производството, управление на качеството и повишаване на възможностите за експортна ориентация и достъпа до международни пазари.

Стратегията за ВОМР ще прилага четири мерки, финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020г. Общата стойност на осигурените средства е 1 486 430 лева като са разпределени между различните мерки от програмата по следния начин:

- Мярка 1 „Ново работно място на общините Дряново и Трявна“ – 400 000 лева;

- Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ - 400 000 лева;

- Мярка 3 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ - 286 430 лева;

- Мярка 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“- 400 000 лева.

Дейностите, които ще финансира стратегията посредством избраните мерки от ОП РЧР 2014 – 2020г. са насочени основно към намаляване на безработицата в района и подобряване на условията на труд, интегриране на уязвими групи от населението, подкрепа на дейността и устойчиво развитие на социалните предприятия от територията на МИГ.

Стратегията предижда прилагането на една мярка, финансирана от ОП НОИР 2014 – 2020г. - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“. Осигуреният финансов ресурс е на стойност 520 000 лв. тези средства ще бъдат използвани за социално-икономическа интеграция на децата и учениците, произхождаши от етническите малцинства за да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация. Основните дейности са насочени към осигуряване на допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства, реинтегриране в образователната система на лица от етническите малцинства до 18 г., отпаднали от училище, подкрепа за семейства от етнически малцинства за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация.

Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ е финансирана от ОПОС 2014 – 2020г. Осигуреният финансов ресурс е 447 202.03 лева. Средствата са получени на база наличните на територията животински видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние. Стратегията ще финансира инициативи за извършване на преки консервационни дейности за тези видове и изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на тези видове.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет