Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“


Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМРбет13/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:

Новият програмен период предостави нови възможности и предизвикателства пред местните инициативни групи в България и другите страни – членки на ЕС. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите, чрез които Европейските структурни фондове финансират интегрираното териториално развитие на страната ни за периода 2014 – 2020г. ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване на местния потенциал. Чрез подхода се цели подобряване качеството на живот и ускоряване развитието на местните общности в селските райони. ВОМР е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които днес сме изправени. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Възползвайки се от възможностите, които подходът ЛИДЕР/ВОМР предоставя на местната общност за децентрализирано и устойчиво развитие на територията, през месец ноември 2016 година на територията на двете общини – община Дряново и общинаТрявна бе учредена местна инициативна група – „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“.

Сдружението има намерение да работи на своята територия чрез прилагане на многосекторна стратегия за развитие, която е базирана на характеристиките на района, разработена въз основа на местните потребности и потенциал, с включени иновативни характеристики в контекста на местното развитие.

През периода септември 2016 година – февруари 2017 година на територията на двете общини бе изпълнен проект, финансиран от подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“. За изграждане на своя капацитет за прилагане на стратегията за ВОМР е реализирана висока степен на предварително консултиране и включване на всички заинтересовани страни в процеса на създаване на партньорство и разработване на стратегията. Проведени са над 5 срещи, семинари, конференции. Проведени са 3 обучения за екипа на МИГ и за местни лидери, свързани с разработването на стратегията за ВОМР. Проведени са 3 на брой обществени обсъждания на варианти на стратегията за ВОМР. Изпълнението на проекта бе основополагащ за изграждане на капацитет на местно ниво, за обучение и укрепване на създаденото партньорство с цел изготвяне и изпълнение на настоящата стратегия за водено от общностите местно развитие. По проекта бяха реализирани 23 публични събития, в т.ч. обучения за екипа и местни лидери, информационни кампании и срещи, информационни конференции, работни срещи. Общият брой на участниците на всичките събития е над 350. На всички тези събития бяха поканени за участие широк кръг от представители на местната общност като по този начин бяха идентифицирани заинтересованите лица/страни, които имат интерес и ще вземат активно участие в изпълнение на настоящата стратегия за развитие. Пред участниците бяха представени теоретичните аспекти на подхода ВОМР, а на проведените събития за консултиране и съгласуване на стратегията, с активното участие на местната общност бяха формулирани основните параметри, включени в настоящата стратегия. В проведените обществени обсъждания и обучения в процеса на разработване на стратегията са представени над 70% от определените в анализите заинтересовани страни на територията на МИГ.

Над 2 % от населението на територията на МИГ подкрепя стратегията за ВОМР, което е видно от приложените списъци. По този начин сред местната общност бе представена базова информация за подхода ВОМР и изграден необходимия капацитет за реализиране на настоящата стратегия. МИГ разполага с достатъчно информирани бенефициенти, способни да реализират проекти по настоящата стратегия.
В изпълнение на дейностите по проект подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ бе направен подробен анализ на територията на МИГ, включващ географски и социо-културни характеристики. На базата на направения анализ и проучвания и като бяха взети под внимание резултатите от проведено анкетиране сред заинтересовани лица от местната общност, бяха определени секторите, които имат нужда от финансиране и които бяха отправна точка при избора мерки и операции, включени в настоящата стратегия.
В Колективния върховен орган и Колективния управителен орган на МИГ участват информирани и обучени лица, представители на широк кръг заинтересовани страни, характерни за територията, които ще подпомогнат и пряко ще вземат участие в процеса на реализиране на стратегията. В екипа по прилагане на стратегията са включени служители с натрупан достатъчно професионален опит и компетентности в съответствие с чл.13, ал.3 и 4 на Наредба № 22 от 14-ти декември 2015г., способни да реализират стратегията за развитие. Ангажирането на опитен експертен и управленски екип на МИГ, съвместно с наемане на доказани външни експерти гарантира успешното изпълнение на Стратегията за местно развитие.

По отношение на материалната обезпеченост на офиса, МИГ разполага с два офиса – в гр.Дряново и в гр.Трявна, които са напълно оборудвани с офис-техника и офис-мебели (работни бюра, работни и посетителски столове, стелажи и др.); осигурен е неограничен достъп до интернет. По този начин са осигурени нармални условия за работа на всички служители с цел осигуряване на нормално изпълнение на дейностите по реализиране на стратегията.

В съответствие с изискванията по Наредба № 22, офисите на МИГ са с осигурен достъп за лица в неравностойно положение, има обособени помещения за работа на екипа, за заседания и архив, както и зала за организиране на срещи.
На етапа на прилагане на подмярка 19.1 бе изградено местно партньорство с участието на общините Дряново и Трявна, представители на местния бизнес и нестопанския сектор – физически и юридически лица. Съгласно изискванията на Наредба № 22 от 14-ти декември 2015г. нито един от трите сектора не превишава 49%. Настоящата стратегията е предназначена да надгражда силните страни в социален, екологичен и икономически план, вместо само да компенсира наличието на проблеми. За тази цел изграденото местно партньорство посредством полученото финансиране ще реши как то да бъде разходвано за развитие на територията.

В процеса на изпълнение на стратегията финансовото обезпечение на дейностите на МИГ ще бъде с безвъзмездна помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“. Финансовата помощ се предоставя за дейности, които ще допринесат за постигане на следните цели:

- обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на стратегия за ВОМР и нейното популяризиране;

- повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и насърчаване на активното му участие в процеса на прилагане на стратегии за ВОМР.

По този начин развитието на капацитет на местно ниво ще продължи и в процеса на изпълнение на стратегията като за целта ежегодно, през целия период на изпълнение на стратегията ще бъдат организирани обучения за екипа и за местни лидери, финансирани от подмярка 19.4.

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:

В процеса на изпълнение на стратегията ще се осъществява мониторинг и оценка върху цялостното изпълнение на стратегията за ВОМР и мониторинг и оценка на проекти, финансирани от настоящата стратегия.

8.4.1. Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР

В съответствие с чл.39, ал.1 на ПМС 161 на МС от 4.07.2016г. Мониторинг за изпълнение на стратегиите за ВОМР се извършва от УО на ПРСР и МИГ. МИГ ежегодно в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението по чл. 38, годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР. В доклада се посочват осъществените дейности за управление наМИГ и за популяризиране на стратегията, срещнати проблеми, научени уроци.

Изпълнението на стратегията се оценява по индикаторите за цялостно изпълнение, в т.ч. изходни индикатори и индикатори за резултат.

През 2020г. се предвижда извършването на Междинна оценка за изпълнение на стратегията. Междинната оценка ще се извърши от външни независими експерти. Целта на междинната оценка е да се проследи и анализира прилагането на стратегията за ВОМР, включващо периода от момента на подписване на Споразумението за изпълнение до 31.12.2019г. като на базата наполучените резултати ще бъдат формулирани изводи и препоръки за хода на реализиране на СВОМР до края на срока на реализиране през настоящия програмен период.

След приключване на периода на прилагане на СВОМР, предстои осъществяването на Окончателна оценка, която ще бъде възложена на независими външни експерти. На окончателната оценка ще се направи цялостен количествен и качествен анализ на изпълнението на стратегията.

8.4.2. Мониторинг и оценка на проекти, финансирани от стратегията за ВОМР.

Изпълнението на отделните проекти в рамките на стратегиите за ВОМР се извършва при спазване на изискванията на всяка от програмите. В съответствие с чл. 51. (1) на ПМС 161 на МС от 4.07.2016г. мониторинг върху изпълнението на проекти в рамките на стратегия за ВОМР се извършва от МИГ, както и от органите, отговорни за управлението и контрола на съответната оперативна програма.

Мониторингът и оценката на изпълнението на всеки от проектите ще се осъществява по количествени индикатори – индикатори за изпълнение и индикатори за резултат, които са разписани за всяка една от приложимите мерки. Индикаторите за изпълнение са свързани пряко с дейностите и целите. Описват във физически единици крайния продукт от реализацията на дадена дейност. Индикаторите за резултат представляват преките и непосредствените ефекти, генерирани от изпълнението на стратегията. Те дават информация за промените, които влияят върху поведението на директните бенефициенти. Тези индикатори могат да бъдат физически или финансови.

Посещения на място. По всеки проект се осъществяват мониторингови посещения на място. Посещенията на място се осъществяват от членовете на екипа или на привлечени външни експерти. Целта на тези посещения е да се установи етапа на изпълнение на проектите, степента на постигане на предвидените цели и постигнати резултати в сравнение с планираните индикатори, проверка и одобряване на ефективността на разходите. В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работии създаване на трайни насаждения, се прави посещение на място и преди стартирането на проекта. Резултатите от посещенията на място се документират от извършилия ги служител от офиса на МИГ или привлечен външен експерт в протоколна форма.

9. Индикатори за мониторинг и оценка:

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:
Индикатори по отношение на цялостното прилагане на стратегията за ВОМР

Индикатор


Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Подадени заявления за подпомагане по мерките от стратегията

Брой

67

База данни МИГ

Усвоени публични разходи от стратегията за ВОМР

Лева

7 343 207.03

База данни МИГ

Общ размер на инвестициите за иновации (минимум)

Лева

1 500 000

База данни МИГ

Създадени нови работни места

Брой

42

База данни МИГ

2. Индикатори за резултати

Одобрени заявления за подпомагане

Брой

73

База данни МИГ

Проведени курсове и семинари за обучение на земеделски и горски стопани

Брой

2

База данни МИГ

Подпомогнати земеделски стопанства

Брой

13

База данни МИГ

Подпомогнати микропредприятия

Брой

8

База данни МИГ

Подпомогнати малки и средни предприятия

Брой

5

Протоколи

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.) и жени

%

40%

База данни на МИГ

Дял на изпълнени проекти за подпомагане на уязвими групи от населението

% от

30%

База данни на МИГ

Брой устойчиви проекти в края на 2023г.

Брой

73

База данни
9.2. Индикатори по мерки:

I. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014 – 2020г.


Индикатори по мярка 1.1. “Професионално обучение и придобиване на умения"

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

1

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

1

База данни на МИГ

Стойност на подпомагането от Стратегията

Лева

25 320.00

База данни на МИГ

Брой курсове от 30 учебни часа

Брой

1

База данни на МИГ

Брой семинар – 8 учебни часа

Брой

1

База данни на МИГ

Брой фермери, участвали в курс от 30 учебни часа

Брой

15

База данни на МИГ

Брой фермери, участвали в семинар от 8 учебни часа

Брой

15

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Брой фермери, обучени по мярката

Брой

30

База данни и отчети на МИГ

Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии в резултат на проведени обучения

Брой

2

База данни и отчети на МИГ
Индикатори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Стойност на подпомагането от Стратегията

Лева

300 000

База данни на МИГ

Брой подпомогнати проекти подадени от млади земеделски стопани

Брой

2

База данни на МИГ

Брой подпомогнати проекти в секторите - производство на плодове и/или зеленчуци и/или продукция от животновъдството

Брой

2

База данни на МИГ

Подпомогнати проекти със свързаност с други участници от територията

%

30

База данни на МИГ

Дял на инвестициите, свързани с постигане на съответствие със стандарти

%

20

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Модернизирани земеделски стопанства

Брой

5

База данни и отчети на МИГ

Брой създадени нови работни места

Брой

5

База данни и отчети на МИГ

Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии

Брой

2

База данни и отчети на МИГ
Индикатори по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на

селскостопански продукти“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

2

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

2

База данни на МИГ

Стойност на осигуреното финансиране от Стратегията

Лева

100 000

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Дял на инвестициите, свързани с опазване на околната среда

%

100

База данни на МИГ

Брой проекти насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост

Брой

2

База данни на МИГ

Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии

Брой

1

База данни и отчети на МИГ

Брой създадени нови работни места

Брой

2

База данни и отчети на МИГДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет