Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет14/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16Индикатори по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

10

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

10

База данни на МИГ

Стойност на подпомагането с публични средства от стратегията

Лева

873 425База данни на МИГ

Брой проекти подадени от млади хора – до 40г.

Брой

3

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Брой проекти свързани или допълващи друг проект към Стратегията

Брой

3

База данни на МИГ и документи на проектите

Брой проекти свързани с развитието на туризма на територията

Брой

3

База данни на МИГ документи на проектите

Създадени нови работни места

Брой

10

База данни и отчети на МИГ

Проекти, които предлагат нов, несъществуващ до момента продукт или услуга

Брой

5

Документи на проектите, отчети на бенефициентите
Индикатори по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

6

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Стойност на подпомагането с публични средства от стратегията

Лева

950 000

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Население на територията, обхванато от подобрените услуги по мярката

%

30

База данни и отчети на МИГ

Брой изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с услуги за предоставяне на обазователни услуги

Брой

1

База данни и отчети на МИГ

Брой изградени/обновени сгради/съоръжения за услуги, свързани с подобряване на публичната инфраструктура

Брой

2

База данни и отчети на МИГ

Брой изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с културата

Брой

1

База данни и отчети на МИГ

Проекти, които задоволяват потребностите на уязвими групи от населението

Брой

4

База данни и отчети на МИГИндикатори по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Стойност на подпомагането от Стратегията

Лева

300 000.00

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Население в територията, което се ползва от подобрените услуги

%

30

База данни и отчети на МИГ

Проектите са насочени към създаване на туристически услуги

Брой

2

База данни и отчети на МИГ

Проектите са иновативни за територията

Брой

2

База данни и отчети на МИГ

Проекти, които задоволяват потребностите на уязвими групи от населението

Брой

1

База данни и отчети на МИГ
Индикатори по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Стойност на подпомагането с публични средства от стратегията

Лева

100 000

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

2. Индикатори за резултати

Проектите са насочени към запазване и развитие на културно-историческо наследство

%

100

База данни и отчети на МИГ

Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията

%

100

База данни и отчети на МИГ

Проектите популяризират местната идентичност

%

100

База данни и отчети на МИГ

Проектите спомагат за запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ

%

100

База данни и отчети на МИГ

Проектите решават проблеми, идентифицирани в общинския план за развитие

%

100

База данни и отчети на МИГ

Проектите са обвързани с реализирането на други проекти, финансирани по СМР

Брой

1

База данни и отчети на МИГ

Проекти, които задоволяват потребностите на уязвими групи от населението

Брой

1

База данни и отчети на МИГИндикатори по мярка 8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

1

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

1

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР

лева

85 000

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

2. Индикатори за резултати

Проекти, които подобряват устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Брой

1

Документи на проектите, отчети на бенефициентите,

Проектите са за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите,

Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите,

Проектите са обвързани с реализирането на други проекти, финансирани по СМР

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Създадени нови работни места

Брой

1

Документи на проектите, отчети на бенефициентите
Индикатори по мярка 8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР по тази мярка

лева

200 000

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Проектите оказват обоснован принос върху устойчивото управление на горите

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите,

Проектите са за преработка на собствена или суровина от местни доставчици

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите,

Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите,

Проектите са обвързани с реализирането на други проекти, финансирани по СМР

брой

1

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Създадени нови работни места

Брой

2

Документи на проектите, отчети на бенефициентитеII. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПОС 2014 – 2020г.


Мярка ОПОС 1: „Опазване на околната среда и защитаване на местообитанията на територията на МИГ Дряново и Трявана в сърцето на Балкана“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката/

Брой

3

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР

Лева

447 600

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

2. Индикатори за резултати

Брой на защитените видове

Брой

3

База данни на МИГ

Проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазване на околната среда

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти чиито цели отговарят на основните цели и приоритети на Стратегията

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти довели до реклама на територията

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентитеIII. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПНОИР 2014 – 2020г.


Мярка ОПНОИР 1 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката/

Брой

5

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

5

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР

Лева

520 000

База данни на МИГ

2. Индикатори за резултати

Проекти с включено допълнително обучение по български език за децата и учениците

%

20

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти за реинтегриране в образователната система на лица от етническите малцинства

%

50

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

%

50

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентитеIV. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014 – 2020г.


Индикатори по мярка ОПРЧР 1 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката/

Брой

4

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

4

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР

лева

400 000

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

2. Индикатори за резултати

Брой на обхванатите от мярката неактивни лица, (над 54 г.)

%

20

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Брой на обхванатите от мярката неактивни лица - младежи

%

20

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти с мотивиращо обучение или професионална квалификация или ключова компетентност на започващите работа безработни лица

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Лица с осигурена постоянна заетост след изпълнен проект

Брой

12

Документи на бенефициентите и доклади за мониторинг

Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентитеДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет