Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет15/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Мярка ОПРЧР 2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката/

Брой

4

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

4

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР

лева

400 000

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

2. Индикатори за резултати

Проекти с осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица

Брой

1

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Проекти с включено придобиване на стандарти за безопасни условия на труд

Брой

1

Документи на проектите

Проекти с дейности за обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето

Брой

1

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Брой проекти, водещи до подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Брой

4

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Осигурявани възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост

Брой

1

Документи на проектите, отчети на бенефициентитеМярка ОПРЧР 3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката/

Брой

3

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР

лева

286 430

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

2. Индикатори за резултати

Брой на обхванатите от мярката неактивни лица

Брой

30

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Повишен социален статус на маргинализирани общности

% от обхвананите от мярката лица

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Подобрен достъп до заетост на маргинализирани общности

% от обхвананите от мярката лица

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Подобрено социалното и здравно състояние на маргинализирани общности

% от обхвананите от мярката лица

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Финансиране на неактивни лица по приоритет Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти включващи активиране на маргинализирани общности за тяхното интегриране

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите
Мярка ОПРЧР 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката/

Брой

2

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

2

База данни на МИГ

Публичен принос от стратегията за ВОМР

лева

400 000

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

2. Индикатори за резултати

Проекти включващи заетост на уязвими групи

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа

Брой

10

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти включващи обучения на заетите лица

%

100

Документи на про-ектите, отчети на бенефициентите

Проекти включващи маркетинг и реклама на територията

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Принос на проекта към целите и приоритетите на Стратегията

%

100

Документи на проектите, отчети на бенефициентитеV. ИНДИКАТОРИ ПО МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК 2014 – 2020г.


Индикатори по мярка ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГДряново и Трявна в сърцето на Балкана“

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на стратегията

Източник на информация

1. Индикатори за изпълнение

Брой проекти, финансирани по мярката

Брой

8

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

8

База данни на МИГ

Публичен принос по мярката

лева

1 955 830

Документи на МИГ

2. Индикатори за резултати

Брой успешно изпълнени проекти

Брой

8

Документи на МИГ

Проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазването на околната среда

Брой

4

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване на равните възможности и социалното включване

Брой

4

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването на заетост

Брой

4

Документи на проектите, отчети на бенефициентите

Проекти с ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване използването на информационни технологии

Брой

4

Документи на проектите, отчети на бенефициентите,

Проекти с обосновано пряко положително въздействие върху енергийна ефективност

%

50%

Документи на проектите, отчети

Проекти, които решават проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията

%

100%

Документи на бенефициентите

Проекти за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги

%

50%

Документи на проектите

Проекти за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията

Брой

4

Документи на проектите

Проекти за подобряване на ресурсната ефективност

Брой

4

Документи на проектите

Създадени работни места

Брой

10

Документи на проектите

Брой успешно изпълнени проекти

Брой

8

База данни на МИГ


10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:

Подробно описание на съответствието с хоризонталните политики на ЕС на стратегията за ВОМР е представено в Приложение 1.10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:

- прилагане на принципа на равенство между половете;

Равенството между жените и мъжете е една от целите на Европейския съюз. Стратегията за Водено от общностите местно развитие предвижда поредица от мерки за прилагане на принципите за равенство между мъжете и жените. За целите на настоящата стратегия жените участват равнопоставено с мъжете при вземането на решения, при тяхното активно участие в Колективния върховен орган и Колективен управителен орган на МИГ. При одобрението на проекти, финансирани от стратегията, проектите ще се оценяват единствено по качествени характеристики, без да се взема под внимание половата принадлежност на кандидата. При реализиране на проекти в обществената и социална сфера ще се следи дали обхванатите от проектите целеви групи покриват принципите за равнопоставеност на половете.

- допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности;

Принципът на равните възможности включва система от специални мерки, които целят да компенсират изоставането, произтичащо от расовия или етнически произход, възраст или друга характеристика, която може да доведе до третирането на личността несправедливо.

Принципът на равните възможности е спазен при структурирането на КВО и КУО на МИГ. Този принцип ще се прилага при одобрението на проекти от МИГ като подбора на проекти ще се осъществява единствено по качествените характеристики и всички кандидати ще бъдат напълно равнопоставени при осигуряването им на възможности за финансиране на проекти от настоящата стратегия.

Равни възможности ще бъдат осигурени от страна на МИГ при организирането на обучения, семинари, информационни срещи за местни лидери и други мероприятия, финансирани от подмярка 19.4.

- създаване на условия за превенция на дискриминацията.

Превенцията срещу дискриминация е една от основните хоризонтални политики на ЕС. Следвайки политиките на ЕС Р България през 2004 година приема Закон за защита от дискриминация. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.

Стратегията за развитие на сдружение „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ ще спазва коректно Закона за защита от дискриминация като МИГ е въвела комплекс от мерки, съпътстващи цялостния процес на реализиране на настоящата стратегия.

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):

Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два основни аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско законодателство в тази област.

Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ е напълно съобразена с Третия национален план за действие по изменение на климата като подпомага изпълнението на заложените политики и мерки за постигане на целите на страната по отношение изменението на климата.

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:

В България делът на населението, живеещо в риск от бедност или социална изолация е висок като най-засегнати са слабо населените територии на селските райони. По-високият риск от бедност в селските райони се дължи на по-ниска заетост на трудоспособното население, по-висока безработица, по-ниска образователна степен на населението и по-ниски доходи. Рискът от бедност и социална изолация е по-висок при ромския етнос и дългосрочно безработните, възрастното население и хората с увреждания.

Посочените характеристики са типични за населените места, обхванати от територията на МИГ, затова настоящата стратегия предвижда комплекс от мерки, насочени към повишаване на заетостта и конкурентоспособността на местната икономика.

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:

През настоящия програмен период МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана ще изпълнява мултифондова стратегия за развитие, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, посредством ПРСР 2014 – 2020г., Европейския социален фонд, посредством ОПРЧР 2014 – 2020г. и ОПНОИР 2014 – 2020г., Европейсия фонд за регионално развитие, посредством ОПИК 2014 – 2020г. и Кохезионен фонд на ЕС посредством ОПОС 2014 – 2020г.

Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ съответства и подкрепя реализирането на всичките шест общи приоритета на ЕС за развитие на селските райони: поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и в селските райони; повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите; насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство; възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство; насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните; насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

За периода 2014-2020 г. Европейския социален фонд (ЕСФ) е съсредоточен върху няколко тематични цели на политиката на сближаване, в т.ч.: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; Инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот. Стратегията за ВОМР на МИГ посредством прилагането на мерки, финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020г. и ОПНОИР 2014 – 2020г. ще окаже въздействие върху постигането на посочените тематични цели.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) съсредоточава инвестициите си върху няколко ключови приоритетни области, включително подкрепа за малките и средните предприятия (МСП). Стратегията за ВОМР посредством прилагането на мярка 2.2., финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. цели да ускори темпа на растеж („бърз― растеж) и следва да създаде възможности за повишаване на продуктивността на предприятията.

Прилагането на мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, финансирана от ОПОС 2014 – 2020г. ще допринесе за запазване и подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания, предмет на опазване съгласно Директива 92/43/ЕИО, находящи се на територията на МИГ.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет