Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет16/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Съответствие на стратегията за ВОМР с хоризонталните политики на ЕС


10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:

- прилагане на принципа на равенство между половете;

Равенството между жените и мъжете е една от целите на Европейския съюз. С течение на времето законодателството, съдебната практика и измененията в Договорите спомогнаха за засилването на този принцип и неговото прилагане в ЕС. В Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво са залегнали шест принципа:

1. Равенството на мъже и жени представлява фундаментално право, трябва да се прилага от местни и регионални власти във всички сфери на тяхната отговорност.

2. Вземането предвид на правото на равнопоставеност допринася за премахването на редица дискриминационни фактори на базата на раса, цвят на кожата, етническа и социална принадлежност, генетични признаци, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежността към национално малцинство, социален статус, месторождение, инвалидност, възраст или сексуална ориентация.

3. Правото на равнопоставеност изисква местните и регионални власти да предприемат всички необходими мерки за промотиране на балансирано представителство и участие на мъже и жени във всички сфери на процеса на вземане на решения.

4. Местните и регионални власти трябва да насърчават преодоляването на стереотипите и препятствията, върху които се базира неравенството по отношение на жените, и които водят до неравно оценяване на ролите на мъжете и жените в политически, социален, икономически и културен аспект.

5. Перспективата за равнопоставеност трябва да се взема предвид при изработването на политики, методи и инструменти, предназначени да я осъществяват – например чрез използването на новаторски и бюджетни техники за равенство.

6. Политиките и действията на местните и регионални власти трябва да включват планове и програми за равнопоставеност, заедно със съответните финансови и човешки ресурси, необходими за изпълнението им.

Държавната политика на Р България в областта на равнопоставеността на половете и недискриминацията по признак „пол” обединява усилията и действията на изпълнителната власт на всички нива, както и на местното самоуправление. На 15 април 2016 г. Народното събрание прие Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

Законът урежда провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете като целта му е да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна среда чрез определяне на органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие предвижда поредица от мерки за прилагане на принципите за равенство между мъжете и жените. За целите на настоящата стратегия жените участват равнопоставено с мъжете при вземането на решения, при тяхното активно участие в Колективния върховен орган и Колективен управителен орган на МИГ. В КВО от 39 физически и юридически лица членски състав, 16 са жени.

При избора на служители за екипа на МИГ също е следван принципа на равнопоставеност между жените и мъжете като направеният избор е обоснован единствено на професионалните качества на служителите.

Наред с това МИГ ще следва следните принципи и цели:

• При одобрението на проекти, финансирани от стратегията, проектите ще се оценяват единствено по качествени характеристики, без да се взема под внимание половата принадлежност на кандидата.

• При реализиране на проекти в обществената и социална сфера ще се следи дали обхванатите от проектите целеви групи покриват принципите за равнопоставеност на половете;

• В проектите водещи до създаване на нови работни места ще се наблюдава разпределението на работните места между мъже и жени като размера на възнагражденията ще зависи единствено от длъжността и служебните отговорности.

- допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности;

Европейският парламент играе съществена роля в подкрепата на политиката за равни възможности. Принципът на равните възможности включва система от специални мерки, които целят да компенсират изоставането, произтичащо от расовия или етнически произход, възраст или друга характеристика, която може да доведе до третирането на личността несправедливо. Общият принцип за равни възможности съдържа два ключови елемента – за забрана на дискриминацията по национален признак и равенство между жените.

Затова настоящата стратегия за развитие предвижда поредица от мерки, които ще допринесат за утвърждаване принципа на равните възможности на територията на МИГ. Тук би следвало да се посочат следните мерки:

1. При одобрението на проекти, финансирани от стратегията проектните предложения ще се оценяват единствено по качеството на поекта, без да се вземат под внимание характеристиките на кандидата, произтичащи от етнически/малцинствен произход, пол, лица от уязвими групи от населението или по друг признак, който може да постави в неравностойно положение кандидата;

2. В критериите за оценка на проектите по някои от приложимите мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. е дадено предимство на проекти, насочени към уязвими групи от населението (мярка 7.2., мярка 7.5., мярка 7.6.);

3. В критериите за оценка на проектите по някои от приложимите мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. е дадено предимство на проекти, които ще се изпълняват в населени места от територията на МИГ, извън общинските центрове (мярка 7.2., мярка 7.5., мярка 7.6.). По този начин стратегията насърчава осигуряването на инвестиции в отдалечени населени места от територията с цел подобряване на условиягта за живеене и повишаване на стандарта и качеството на живот в тези населени места;

4. Мярка 1 “Ново работно място на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020г., предвижда дейности за наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период от 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение и предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;

5. Мярка 3 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020г. е изцяло насочена към уязвимите групи от населението. Мярката предвижда дейности за подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги на представители на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

6. Мярка 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020г. предвижда да се създадат възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване.

7. Мярка 1 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПНОИР 2014 – 2020г. има за цел да подпомогне децата и учениците, произхождаши от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация.

8. В състава на Колективния върховен орган на МИГ са включени представители на уязвими групи от населението;

9. В процеса на изпълнение на стратегията, в изпълнение на дейности по подмярка 19.4. МИГ ще продължи да организира и провежда обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери, с участие на представители от отдалечени населени места, на уязвими групи от населението и на лица, поставени в рискови условия.

- създаване на условия за превенция на дискриминацията.

Превенцията срещу дискриминация е една от основните хоризонтални политики на ЕС. Следвайки политиките на ЕС Р България през 2004 година приема Закон за защита от дискриминация. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.

Стратегията за развитие на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана ще спазва коректно Закона за защита от дискриминация като МИГ е въвела поредица от мерки, които предотвратяват възможността от създаване на дискриминационни процеси:

1. Колективният върховен орган на МИГ бе структуриран на Учредително събрание, състояло се на 28.11.2016г. в гр.Трявна. Учредителното събрание бе организирано след използване на различни форми на оповестяване сред местната общност и практически всяко лице от територията на МИГ, което е изявило желание да членува в КВО е станало редовен член на организацията;

2. В процеса на реализиране на стратегията набирането и подбора на проекти ще се осъществява на базата на обективни и прозрачни процедури като одобрението на проектните предложения ще се осъществява единствено по качествени показатели и всякакви дискриминационни елементи в критериите за оценка са напълно изключени.

3. В поредица от мерки, предвидени за изпълнение се предвиждат дейности, насочени към подпомагане на живеещите в отдалечени населени места от територията на МИГи осигуряване на равен достъп до пазара на труда на малцинствени и уязвими групи от населението. Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, насочени към подобряване на социалните и здравни услуги на уязвими групи и други представители на маргинализираните общности като по този начин ще се окаже принос към намаляване на социалната изолация на тези групи от населението и тяхната социална интегграция.

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):

Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два основни аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско законодателство в тази област. Основната стратегическа цел на Третия национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на климата за периода 2013-2020 г. и да насочи усилията на страната към действия, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти.

Стратегията за ВОМР на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана е напълно съобразена с Третия национален план за действие по изменение на климата като подпомага изпълнението на заложените политики и мерки за постигане на целите на страната по отношение изменението на климата в няколко насоки:

1. Преди подаването за одобрение на настоящата стратегия бе проведена е предварителна преценка относно необходимостта от извършване на екологична оценка.

2. Стратегията за ВОМР е рамков документ и не съдържа инвестиционни предложения, попадащи в обхвата по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда.

3. На всички проекти, които ще се реализират посредством стратегията за Водено от общностите местно развитие ще се изисква преценка относно необходимостта за извършване на екологична оценка.

4. Приоритетно ще бъдат финансирани проекти по някои от приложимите мерки (напр. мерки 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.3 и 8.6), финансирани от ПРСР 2014 – 2020г., които имат пряко въздействие или са директно насочени към опазване на околната среда;

5. В съответствие с критериите за оценка на проекти по редица мерки (напр. мерки 4.1 и 4.2), финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. приоритетно ще се финансират проекти, които водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятията;

6. Стратегията за ВОМР предвижда прилагането на мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, финансирана от ОПОС 2014 – 2020г. Мярката е директно ориентирана към опазване на околната среда като цели извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние от територията на МИГ.

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:

В България делът на населението, живеещо в риск от бедност или социална изолация е висок като най-засегнати са слабо населените територии на селските райони. По-високият риск от бедност в селските райони се дължи на по-ниска заетост на трудоспособното население, по-висока безработица, по-ниска образователна степен на населението и по-ниски доходи. Рискът от бедност и социална изолация е по-висок при ромския етнос и дългосрочно безработните, възрастното население и хората с увреждания.

Посочените характеристики са типични за населените места, обхванати от територията на МИГ, затова настоящата стратегия предвижда комплекс от мерки, насочени към повишаване на заетостта и конкурентоспособността на местната икономика:

1. Мерки 4.1, 4.2 и 6.4.1, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. насърчават създаването на нови работни места като приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен перосонал.

2. Инвестициите по мерки 4.1, 4.2 и 6.4.1, финансирани от ПРСР 2014 – 2020г. са насочени към закупуване на машини и оборудване, въвеждане на нови технологии, модернизация и и иновации. По този начин стратегията ще окаже принос върхо повишаване на конкурентоспособността намикро-предприятията, предприятиято от хранително-вкусовата промишленост и земеделските стопани, осъществяващи дейност на територията на МИГ.

3. Инвестициите по мярка 2.2.„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. са насочени към закупуване на машини и оборудване с цел модернизация, въвеждане на иновации, подобряване ефективността и ефикасността на малките и средни предприятия, функциониращи на територията на МИГ. По този начин стратегията ще окаже принос върху повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия.

4. Мярка 1 „Ново работно място на общините Дряново и Трявна“, финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020г. цели да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация. Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020г. цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:

През настоящия програмен период МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана ще изпълнява мултифондова стратегия за развитие, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, посредством ПРСР 2014 – 2020г., Европейския социален фонд, посредством ОПРЧР 2014 – 2020г. и ОПНОИР 2014 – 2020г., Европейсия фонд за регионално развитие, посредством ОПИК 2014 – 2020г. и Кохезионен фонд на ЕС посредством ОПОС 2014 – 2020г.

Политиката на ЕС за развитие на селските райони се финансира по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Благодарение на политиката на ЕС за развитие на селските райони тези части от територията на ЕС успяват да посрещнат множеството икономически, социални и екологични предизвикателства на 21-ви век. Наричана често „вторият стълб“ на Общата селскостопанска политика (ОСП), тази политика допълва системата за преки плащания за земеделските стопани и мерките за регулиране на селскостопанските пазари (т.нар. „първи стълб“). Политиката за развитие на селските райони споделя редица цели с другите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Стратегията за ВОМР на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана съответства и подкрепя реализирането на всичките шест общи приоритета на ЕС за развитие на селските райони:

- поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и в селските райони. Посредством прилагане на мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ стратегията ще подпомогне организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

- повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ цели модернизиране на земеделските стопанства, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. С прилагането на мерки 8.5. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ и 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ подпомага устойчивото управление на горите като мярка 8.5. ще окаже принос за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за отдих и почивка. Мярка 8.6. цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

- насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство. Подпомагането по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

- възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство. Мерки 4.1, 8.5 и 8.6 ще се прилагат под условие, че всички дейности и инвестиции ще са насочени към опазване на околната среда. По този начин стратегията ще окаже принос за опазване на екосистемите, свързани със селското и горско стопанство. По мярка 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които включват дейности за използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения.

- насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните. Стратегията за ВОМР ще окаже принос върху изпълнението на този приоритет посредством прилагането на мерки 4.1. и 4.2, В съответствие с критериите за оценка на проектните предложения ще бъдат приоритетно финансирани проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.

- насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. На територията на местната инициативна група делът на населението, живеещо в риск от бедност или социална изолация е висок като най-засегнати са слабо населените райони, отдалечени от общинските центрове. Затова стратегията предвижда прилагането на мерки за подобряване на публичната инфраструктура и развитието на туризма в района, където има уникални туристически ресурси, които все още не се изпълзват пълноценно. Мерки 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ ще допринесат за доближаване на стандарта на живот в малките населени места и в градовете, обхванати от МИГ до водещи в това направление райони на страната, както и ще подпомогнат социалното приобщаване на живущите в тези територии.
За периода 2014-2020 г. Европейския социален фонд (ЕСФ) е съсредоточен върху четирите тематични цели на политиката на сближаване:

  • Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;

  • Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;

  • Инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот;

  • Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация.

Стратегията за ВОМР на МИГ посредством прилагането на мерки, финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020г. и ОПНОИР 2014 – 2020г. ще окаже въздействие върху постигането на първите три тематични цели. Мярка 1 „Ново работно място на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020г. има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация. Мярка 2 2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирна от ОП РЧР 2014 – 2020г. цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. По този начин прилагането на двете мерки ще окажат принос върху постигане на ТЦ: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила.

Прилагането на мярка 3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020г. да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Стратегията предвижда прилагане на мярка 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020г. Мярката цели да се създадат предпоставки и възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. В същото време социалните предприятия ще бъдат обвързани в мрежа за предлагане на местни услуги и продукти, под обща за територията марка, като едновременно с това се осигури подкрепена заетост на уязвими социални групи, изключени от трудовия пазар. По този начин стратегията ще окаже принос върху изпълнението на ТЦ: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността.

Прилагнето на мярка 1 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПНОИР 2014 – 2020г. е насочена към подпомогне на децата и учениците, произхождаши от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация. Затова стратегията ще подпомогне реализирането на ТЦ: Инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот.
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) съсредоточава инвестициите си върху няколко ключови приоритетни области, включително подкрепа за малките и средните предприятия (МСП). Стратегията за ВОМР посредством прилагането на мярка 2.2.., финансирана от ОПИК 2014 – 2020г. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ цели да ускори темпа на растеж („бърз― растеж) и следва да създаде възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране. Следва да се повиши конкурентоспособността на предприятията от територията на МИГ, да се засили тяхното участие във веригата на добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.
Прилагането на мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, финансирана от ОПОС 2014 – 2020г. ще допринесе за запазване и подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания, предмет на опазване съгласно Директива 92/43/ЕИО, находящи се на територията на МИГ. По този начин стратегията съответства и ще подпомогне реализирането на Специфичната цел на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014 – 2020 г. и съответства на област на интервенция на Кохезионния фонд (КФ), насочена към опазване на околната среда.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет