Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет3/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Наука и образование

Образователната мрежа от територията на община Дряново се състои от четири общински, едно държавно училище и две професионални гимназии. Образователната инфраструктура в община Трявна се състои от едно среднообразователно училище, две основни училища, Национална гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа”, Основно оздравително училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания "Ангел Кънчев" и три детски заведения. Основно училище „Васил Левски“, Основно оздравително училище и ЦГД „8-ми март“са разположени в град Плачковци.

Училищната мрежа е съобразена с действащите законови и подзаконови нормативни актове, както и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. В училищата е осигурено целодневно обучение на учениците.

Демографските процеси водят до естествено намаляване броя на паралелките в училищата и до естествени промени в структурата на образователната мрежа.Инфраструктура и достъпност

През територията на община Дряново преминава републикански път I-5, съвпадащ с европейски път Е85: Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Свиленград, осигуряващ добрата транспортна достъпност на населените места до общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се осъществява предимно с автомобилен транспорт като общината се характеризира с ниска гъстота на пътна мрежа. Отстоянията на населените места до общинския център е от 6 до 15 км.

През територията на община трявна преминават два пътя ІІІ клас с обща дължина от 63 км - III- 552 (Вонеща вода – Трявна – Габрово) и III – 609 (Царева ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец).

Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната мрежа (четвъртокласна пътна мрежа), нуждата от значителни средства за осигуряване

на достъпност през зимния сезон, както и необходимостта от приоритизиране на

местата, в които да бъде насочван ограничения финансов ресурс предвид големия брой

обезлюдени или с изключително малък брой жители населени места в общината.

Околна среда

На територията на МИГ се намират следните защитени територии:

- Природна забележителност „Бачо Киро“ – пещера с площ 0.5 хектара, разположена в землището на с. Царева ливада, обявена със Заповед № 2810 от 10.10.1962г.;

- Защитена местност „Дряновски манастир“ - с площ от 311,14 хектара, обхващащ територии от гр. Дряново, с. Геша и с. Царева ливада и създадена през 1973г. с цел опазване на характерни за района гори и защитена зона „Дряновски манастир“. Обявена съгласно Директивата за местообитанията по НАТУРА 2000 с площ от 2986,45 хка, заемаща части от землищата на гр. Дряново и селата Геша, Караиваница, Радовци, Скалско и Царева ливада. Защитената зона е създадена с цел опазване на важни местообитания на орхидеи (полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик), балкано-панонски, церово-горунови гори, мизийски гори от сребролистна липа и опазване популациите на широкоухия прилеп, остроухия нощник, голям и малък подковонос, пъстрия пор, обикновената блатна костенурка, черната мряна, ручейния рак и др.;

- Защитена зона по Директивата за местообитанията, която се допира до защитена зона по Директивата за птиците, съгласно НАТУРА 2000 „Дряновска река“ с площ от 187.62 хка и обхващаща поречните територии в землищата на гр. Дряново, с. Ганчовец, с. Геш, с. Длъгня, с. Зая и с. Косарка. Основната цел на защитената зона е запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, в това число алувиални гори, панонски гори, мизийски букови гори и др. растителни съобщества, както и представителите на фауната в лицето на видри, дъглокрил прилеп и европейски вълк;

- Защитена зона по Директивата за местообитанията „Река Янтра“ с площ от 13900, 41 хка и обхващаща площи от землищата на селата Гостилица, Каломен, Скалско, Славейково, Чуково и Янтра. Основните видове, които са предмет на опазване в тази зона, са панонски солени степи и солени блата, панонски льосови степни тревни съобщества, бисерна мида, ручеен рак, балканска кротушка, черна мряна, ивичест бибан и др.;

- Защитена зона по директивата за местообитанията „Скалско“ с площ от 2192,3 хка и попадаща в землищата на селата Скалско и Янтра, създадена с цел опазване на низинни сенокосни ливани, дъбово – габърови гори, видра, лалугер, пъстър пор, ивичест смок, жълтокоремна бумка, черна мряна и др.
Идентифицирани нужди за развитие на територията

Нужди в сферата на местната икономика

Нуждите за развитие на територията бяха идентифицирани при осъществените проучвания и анализи. Идентифицираните нужди за развитие на местната икономика са насочени към развитие на микро-малките и средни предприятия от територията. Ниската конкурентноспособност на предприятията ограничава тяхната възможност за присъствие на вътрешните и външните пазари. Недостатъчен е размерът на чуждестранните инвестиции. Предприятията са с неефективно производство, с висока себестойност и цена на продукцията. Материалната база е остаряла. Ограничени са инвестициите в нови производства и технологии.

Наличните на територията микро-, малки и средни предприятия се нуждаят от допълнителни инвестиции за подобряване на производствения потенциал - модернизация и внедряване на иновации в техническото оборудване, необходими са, също така, инвестиции за въвеждане на иновативни енергоспестяващи технологии. В сферата на туризма – като утвърдени туристичски дестинации са необходими допълнителни инвестиции за увеличаване на броя на местата за настаняване и за създаване на нови съоръжения за атракции и реклама на територията. Все още рекламата и маркетинга на туристическия продукт не са достатъчно добре развити. Територията се нуждае и от подобряване на туристическата инфраструктура.

Предприятията, работещи в сферата на услугите извън туризма се нуждаят от подобряване на материално-техническата база, от закупуване на нови машини и оборудване, свързани с основния предмет на дейност.

В подкрепа на местната икономика са необходими инвестиции за подобряване на съществуващата публична инфрактруктура, която ще улесни достъпа до предприятията.

По отношение на подобряване на професионалната квалификация на работещите и осигуряване на допълнителна заетост на безработни лица е обоснована необходимостта от мерки за насърчаване и активизиране на трайно безработни и младежи.

Земеделските стопани, функциониращи на територията на МИГ се нуждаят от подобряване на техните знания и компетентности в областта на биологичното земеделие, въвеждане на технологии с нисък разход на вода и енергоспестяващи технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата; използване на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини; технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор.

Обоснована е необходимостта от инвестиции в земеделските стопанства, пряко свързани с модернизация и механизация с цел намаляване на производствените разходи, инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборски тор, инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата. Необходимо е, също така, стратегията да насърчи връзките между производители и преработватели на земеделски продукти с цел осигуряване на по-добри възможности за реализация на продукцията на местния пазар за осигуряване на затворен цикъл на производство и за производството на традиционни местни храни.Идентифицирани нужди в сферата на околната среда

На територията на местната инициативна група има животински видове – бозайници (остроух нощник, дългокрил прилеп и др.), които са докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние. Тези видове попадат в Натура 2000 и имат нужда от извършване на преки консервационни дейности, както и от изграждане/реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на тези видове.Идентифицирани нужди от подобряване на публичната инфраструктура

Наличната публична инфраструктура (общински пътища, улици, тротоари и прилежащите съоръжения) и други площи за широко обществено ползване се нуждаят от ремонтни дейности и реконструкция с цел обновяване.

Общинските центрове и населените места от територията на МИГ се нуждаят от подобряване на социалната, спортна и културна инфраструктура. Налични са общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, които се нуждаят от ремонтни дейности с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Необходимо е подобряване на публичната инфраструктура за отдих и туристическа информация и подобряването и разширяването на основните услуги, включително за отдих и спорт.

В направените анализи и проучвания бе установена необходимостта от ремонтни дейности в редица обекти с религиозно значение, които ще позволят да се съхрани културното и историческо наследство на територията.Идентифицирани нужди на нестопанския сектор

Гражданският сектор на територията се представлява от неправителствени организации, читалища, неформални групи от граждани и индвидуални активни граждани, представители на различни заинтересовани страни. През предходния период се наблюдава интерес от страна на НПО и от дейсттващите читалища на територията на МИГ към мерките от СМР като за целта са реализирани няколко проекта, насочени към подрастващото поколение и младите хора за подобряване на условията за живеене и услугите, както и за запазване на местните традиции. Затова, и с цел да надгради постигнатото през предходния период е необходимо в стратегията за ВОМР да залегнат мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. с допустими бенефициенти НПО за реализиране на проекти със спортна насоченост, за съхранение и развитие на културата, местните традиции и занаяти.Идентифицирани нужди в сферата на социалните дейности

По направени проучвания и анализи на територията, по последни актуални данни – към края на 2016 година процентът на безработните лица към икономически активното население е 6.57% (в т.ч. 4.45% за община Трявна и 8.69% за община Дряново). За същия период сравнителният процент за област Габрово и за България е 4.63% и, съответно – 7.88%. Преобладават безработните лица във възрастовата граница от 30 до 54 години – 56.59% от общия брой регистрирани безработни, следвани от безработните лица на възраст над 54 години – 30.38%. Най-нисък е процентът на регистрираните безработни младежи – на възраст до 29 години – общо за територията на МИГ са регистрирани 75 лица или 13.02% от всички регистрирани безработни.Затова в сферата на социалните дейности са установени нужди от подобряване достъпа до заетост за търсещите работа и неактивни лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез осигуряване на местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила. Целта е да се съчетаят мерки за интегриране на икономически неактивните и безработните лица, търсещи работа, от една страна, и за подобряване организацията и условията на труд в предприятията, от друга, като те се комбинират с улеснен достъп до форми на учене през целия живот.

Необходимо е прилагането и на мерки за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, живущи на територията.

Идентифицирани нужди в сферата на науката и образованието

По данни от последното преброяване през 2011 година, 5.5% от анкетираните лица са се самоопределили от турски произход на територията на община Дряново и 2.91% от ромски произход. За територията на община Трявна данните от преброяването показват, че 0.53% са се самоопределили от турски произход и 0.52% от ромски произход. Базирайки се на тези данни нуждите на територията са от прилагане на мерки за интегриране на децата и учениците, произхождаши от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация.Наличен потенциал за развитие на територията

Наличен потенциал от гледна точка на социо-географските характеристики на територията

 • Релефът и почвено – климатичните характеристики на територията благоприятстват развитието на различни сектори от селското стопанство, включително пасищно животновъдство и овощарство;

 • Географското положение и сравнително еднаквата отдалеченост от столичния град, от по-големи промишлени центрове в Северна и Южна България и изградената транспортна инфраструктура благоприятстват развитието на местния бизнес като се намаляват транспортните разходи на произведените местни продукти за тяхната реализация до по-големите пазари в страната;

 • Географското разположение, наличието на НП „Централен Балкан“, резервати и защитени зони, богатата на природни забележителности територия с изключителното разнообразие от флора и фауна благоприятстват развитието на различни видове туризъм – планински, еко- ловен и др.;

Потенциал за развитие на местната икономика и селското стопанство

 • Налични са подходящи природни, исторически и културни дадености за развитие на туризма в района;

 • Разработване на качествен и атрактивен туристически продукт и туристически услуги и ефективното им предлагане за увеличаване притока на туристи и оползотворяване на наличната леглова база;

 • Осигуряване на възможности за достъп на българските производители до пазара на Европейския съюз;

 • Повишен интерес на туристическия поток към спа-, ловен-, културен-, религиозен и селски туризъм;

 • Повишаване развитието на анимацията и атракции в туризма;

 • Възможност за повишаване конкурентоспособността на микро-, малките и средни предприятия;

 • Привличане на повече инвестиции в земеделието за модернизиране на земеделските стопанства;

 • Традициите в занаятите – керамика, дърворезба, пирография, тъкачество, бакърджийство и други благоприятстват тяхното устойчиво развитие и разнообразяват икономическите дейности на територията.

Потенциал за развитие на социо-културната сфера

 • Прилагане на пакет от мерки за задържане на населението в населените места и ограничавне на обезлюдяването;

 • Създаване на по-добри възможности за реализация на лицата от маргинализираните и малцинствени общности и тяхното интегриране;

 • Подобряване на социалните услуги чрез разнообразяване на дейностите в социалните предприятия;

 • Разкриване на нови социални услуги;

 • Продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази и откриване на нови спортни обекти;

 • Подобряване на социалните и културни услуги чрез реконструкция на съществуващи и изграждане на нови социални, културни центрове;

 • Подобряване на социалните услуги и образованието чрез прилагане на мерки, осигуряващи заетост и обучение.

Потенциал за развитие на науката и образованието

 • Подобряване материално-техническата база на образователните учреждения чрез проектно финансиране.

Потенциал за подобряване на съществуващата инфраструктура и осигуряване на достъпност

 • Подобряване енергийната ефективност на сгради от публичния сектор;

 • Използване на наличния финансов ресурс за подобряване на енергийната ефективност на публичния и производствения сграден фонд;

 • Подобряване състоянието на пътната инфраструктура;

 • Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна и обществена инфраструктура.

Потенциал за прилагане на мерки за опазване на околната среда

 • Доброто качество на адмосферния въздух и почвите са подходящи за развитието на био продукти и еко туризъм;

 • Наличните защитени територии в обхвата на МИГ с богато биологично разнообразие са с потенциал за прилагане консервационни дейности, както и от изграждане/реконструкция/ рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на тези видове.

Потенциал за развитие на административния капацитет и неправителствения сектор

 • Развитие на капацитета на МИГ, други НПО и читалища от територията;

 • Развитие на капацитета на местни лидери и други заинтересовани лица/страни;

 • Разширяване и развитие на партньорството между местната власт, бизнеса и неправителствения сектор посредством изпълнението на проекти.

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:

За целите на настоящата ктратегия групите заинтересовани лица/страни бяха идентифицирани в процеса на провеждане на събитията за информиране и консултиране на стратегията с местната общност и при осъществените проучвания и анализи на територията. Затова групите заинтересовани лица, идентифицирани на територията на МИГ съвпадат напълно с тези, взели активно участие в различните по форма и съдържание мероприятия в изпълнение на проект по подмярка 19.1.

Група: Представители на местната икономика

Сектор: Стопански – лека промишленост

Заинтересовани лица/страни:

1.Микро- малки и средни предприятия и техни сдружения и кооперации в областта на занаятите, мебелното производство и първичната преработка на дървесина, хранително-преработвателната промишленост, текстилната и шивашка промишленост, свободните професии;

Сектор: Стопански – тежка промишленост

Заинтересовани лица/страни:

2. Малки и средни предприятия в областта на металургията и машиностроенето;

3. Малки и средни предприятия за добив на инертни материали;

Сектор: Стопански - туризъм

Заинтересовани лица/страни:

4. Микро- и малки предприятия - представители на къщи за гости, ресторантьори, хотелиери, туристически услуги;

Сектор: Стопански - в сферата на услугите извън туризма

5. Микропредприятия в сферата на услугите;

Сектор: Стопански - селско стопанство

Заинтересовани лица/страни:

6. Земеделски производители – физически и юридически лица, кооперации
Група: Структури на гражданското общество

Сектор: Нестопански

Заинтересовани лица/страни:

7. НПО, в т.ч. секторите култура, спорт, образование, туризъм, социални дейности;

8. Църковни настоятелства;

9. Образователни институции – училища и детски градини;

10. Здравни и социални организации;

11. Активни граждани;
Група: Местна власт

Сектор: Публичен

Заинтересовани лица/страни:

12.Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна.

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:

СИЛНИ СТРАНИ

Природо-географска характеристика

1. Благоприятно географско положение на територията;

2.Благоприятни природо-географски дадености за развитие на различни видове туризъм (спа-, ловен-, планински-, културен-, екстремен- и други);

3. Наличие на минерални извори, благоприятстващи развитието на балнеоложки туризъм.Местна икономика и селско стопанство

1.Устойчиво работещи микро-, малки и средни предприятия с над двадесет годишни традиции;

2.Наличен леглови ресурс в хотели и къщи за гости;

3. В резултат на преструктурирането на местната икономика възниква значителен брой предприятия, които показват сериозна предприемаческа инициатива от страна на местния бизнес;

4. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (РДМА) предполагат развитието на нови високотехнологични производства, създаващи висока добавена стойност;

5. Развити дърводобив и дървопреработване и свързаните с тях производства на първични продукти и мебели;

6.Традиции в занаятите – резбарство, иконопис, кожарство, дюлгерство;

7. Благоприятни условия за производство на екологично чисти продукти от растениевъдството и животновъдството (млечни продукти, мед и други);

8.Приятелски настроена към бизнеса местна власт.

Социо-културна характеристика

1. Богато недвижимо културно и историческо наследство;

2. Традиции в спорта;

3. Богато културно наследство с голям потенциал за привличане на туристи;

4. Въведени интегрирани политики за подкрепа на хората в риск, с увреждания и старите хора;

5.Устойчиво развитие на социалните и здравни услуги;

6. Богат културен календар и действащи читалища, развиващи предимно самодейност.

Наука и образование

1. На територията има изградена и се поддържа училищна мрежа, съобразена с действащите законови и подзаконови нормативни актове;

2. Създадени традиции в образователния сектор.

Инфраструктура и достъпност

1.Наличие на добри транспортни връзки;

2.Развита междуселищна пътна инфраструктура осигуряваща достъп на населението до институциите;

3. Развита електропреносна мрежа;

4. Добре организирано административно-териториално устройство за провеждане на ефективна политика.

Опазване на околната среда

1. Добро качество на адмосферния въздух и почвите, подходящи за развитието на био продукти и еко туризъм;

2.Наличие на екологично чисти територии с благоприятен климат;

3. Наличие на защитени територии в обхвата на МИГ с богато биологично разнообразие.Административен капацитет и човешки ресурси

1. Реализирани проекти на територията от предходни оперативни програми – натрупан опит за управление и изпълнение на проекти;

2. Осъществени добри практики на партньорство между местната власт и бизнеса при изпълнение на проекти;

3. Реализирани мерки за подобряване на административното обслужване.


СЛАБИ СТРАНИ

Природо-географска характеристика

1. Силно пресечения и стръмен терен възпрепятства използването на механизиран транспорт.

2.Климатичните промени водят до високи амплидутни разлики в температурите и неравномерно разпределение на количествата валежи, което затруднява развитието на аграрния сектор.

Местна икономика и селско стопанство

1.Малко на брой работни места на територията на общините.

2. Ниско равнище на доходите спрямо средното за страната;

3.Труден достъп до свежи финансови ресурси;

4.Неконкурентноспособни производства в машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост и др., нисък дял на инвестиционните разходи за нови технологии и ноу-хау;

5.Ограничен брой на отраслите и производствата, които покриват изискванията на европейските норми и стандарти;

6. Липса на достатъчно инвестиции;

7. Слабо развита туристическа анимация и атракции;

8. Нисък относителен дял на обработваемата земя – наклонени и труднодостъпни земеделски и горски терени, което ограничава развинието на земеделието;

9. Недостатъчна популярност и реклама на произвежданите на територията продукти;

10. Висока себестойност на произвежданите продукти в промишления и аграрния сектор;

11. Липса на внедрени добри практики по отношение на доставки на местни храни.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет