Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет4/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Социо-културна характеристика

1.Негативни демографски тенденции, свързани с намаляване на раждаемостта и продължаващо обезлюдяване на населените места;

2.Липса на достъп до болнична помощ на територията на община Дряново;

3.Недостатъчна интеграция на маргинали-зираните и малцинствените групи от общността;

4. Недостатъчна информираност на гражданите за хоризонталните политики на ЕС;

5. Отрицателен естествен прираст, застаряване на населението във всички населени места;

6. Ниска образователна квалификация на работната сила;

7. Недостиг на човешки ресурси в туризма, недостатъчен професионализъм на наличния персонал;

8. Недостатъчни възможности за практикуване на някои видове спорт, отдих, развлечения и осмисляне на свободното време на ученици и младежи;

9. Липса на мотивация у голяма част от младежите за упражняване на спортни, културни и др. развлечения;

10. Несъответствие между търсените и предлаганите професии и квалификации на местно ниво;

11 Ниски доходи и ниска покупателна способност на населението;

12. Амортизирана материална база на читалищата с остарял библиотечен фонд;

Наука и образование

1. Амортизирана материално-техническа база в образователните институции.Инфраструктура и достъпност

1.Пътна, съобщителна и ВиК инфраструктура, нуждаеща се от рехабилитация и развитие;

2.Недостатъчни финансови средства за изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща инфраструктура;

3.Недоизградена канализационна мрежа в населените места;

4.Отчасти амортизиран сграден фонд (промишлен, публичен) с ниска енергийна ефективност;

5. Лошо транспортно обслужване между населените места в района;

6.Лошо състояние на публичната инфраструктура;

7. Непривлекателна градска среда в малките населени места.Опазване на околната среда

1.Липса на пречиствателни станции извън общинските центрове.

2. Наличие на локални замърсявания в близост до основни пътни артерии;

3. Недостатъчно последващи залесителни и възстановителни дейности след осъществени сечи в горски терени.Административен капацитет и човешки ресурси

1.Недостатъчно гражданско участие в местното самоуправление;

2. Липса на достатъчно и достъпна информация за възможностите за изпълнение на проекти от различни финансиращи програми.
ВЪЗМОЖНОСТИ

Природо-географска характеристика

1.Използване на благоприятното транспортно – географско положение и наличието на ЖП артерия;

2. По-пълноценно използване на добрите природо-географски условия за развитие на селското стопанство, в т.ч. развитие на биологичното производство на земеделски продукти.

3. По-ефективно използване на природо-географските дадености за развитие на туризма.Местна икономика и селско стопанство

1.Насърчаване на предприемачеството и привличане на инвестиции;

2.Подходящи природни, исторически и културни дадености за развитие на туризма;

3.Разработване на качествен и атрактивен туристически продукт и туристически услуги и ефективното им предлагане за увеличаване притока на туристи в общината и оползотворяване на наличната леглова база;

4. Наличие на източници за финансиране в подкрепа на местното развитие;

5.Възможности за осигуряване на достъп на българските производители до пазара на Европейския съюз;

6. Повишен интерес на туристическия поток към спа-, ловен-, културен- и селски туризъм;

7. Повишаване развитието на анимацията и атракции в туризма;

8. Възможност за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия

9. Привличане на повече инвестиции в земеделието за модернизиране на земеделските стопанства.Социо-културна характеристика

1.Разкриване на нови социални услуги;

2.Продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази и откриване на нови спортни обекти.

3. Активизиране на маргинализираните и малцинствени общности с цел тяхната интеграция;

4. Подобряване на социалните и културни услуги чрез реконструкция на съществуващи и изграждане на нови социални, културни центрове;

5. Подобряване на социалните услуги и образованието чрез прилагане на мерки, осигуряващи заетост и обучение.Наука и образование

1. Подобряване образователното равнище на територията чрез изпълнение на подходящи проекти;

2.Подобряване материално-техническата база на образователните учреждения чрез проектно финансиране.

Инфраструктура и достъпност

1.Използване на наличния финансов ресурс за подобряване на енергийната ефективност на публичния и производствения сграден фонд;

2. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура;

3. Подобряване на образователната, социалната, културната и спортна и обществена инфраструктура.Околната среда

1.Запазване доброто състояние на околната среда с цел развитие на територията на МИГ като атрактивна туристическа дестинация;

2.По-широко популяризиране на биологичното разнообразие на територията за устойчиво развитие на туризма;

3. Въвеждане на мерки за устойчиво управление на горите;

4. Възможности за въвеждане на нисковъглеродни технологии и енергийна ефективност за насърчаване на «зелената» икономика.

Административен капацитет и човешки ресурси

1.Осигуряване на необходимия финансов ресурс от национални и международни програми за реализация на проекти на територията на МИГ;

2.Разширяване и развитие на партньорството между местната власт и бизнеса посредством изпълнението на проекти на територията на МИГ;

3.Координация и осъществяване на съвместни проекти със съседни общини за преодоляване на общи проблеми.


ЗАПЛАХИ

Природо-географска характеристика

1.Задълбочаване влошаването на климатичните промени.

Местна икономика и селско стопанство

1.Финансова невъзможност на местния бизнес да осигурява необходимото съфинансиране в процеса на реализиране на проекти, финансирани от структурните и европейски фондове;

2. Динамично променящо се законодателство;

3. Навлизане на некачествени и евтини стоки на пазара, застрашаващи занаятчийството и местните производства;

4. Осигуряването на недостатъчно финансови средства за внедряване на нови технологии и повишаване на конкурентоспособността;

5. Влошаване на инвестиционната активност и опасност от липса на инвеститори.

Социо-културна характеристика

1. Продължаващо влошаване на демографските характеристики и неблагоприятни миграционни процеси;

2. Задълбочаване на демографската криза;

3. Неуспешно интегриране на хората в риск и други представители на маргинализираните общности;

4. Продължаващият социално-икономически упадък и обезлюдяване на малките населени места ще засилят външната миграция на икономически активното население.

Наука и образование

1.Намаляване броя на учениците в образователните учреждения;

2. Липса на капацитет, вкл. финансов за реализиране на проекти.

Инфраструктура и достъпност

1.Липса на достатъчно финансиращи програми и финансови средства за реализиране на инфраструктурни проекти.

Околната среда

1. Тенденция към увеличаване емисиите на вредни вещества;

2. Влошаване показателите на околната среда и биологичното разнообразие в резултат на човешката дейност.

Административен капацитет и човешки ресурси

1.Намаляване на броя на лицата с висше образование на територията;

2.Невъзможност за реално сработване и реализиране на мултифондова стратегия на МИГ.

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:

 По данни на НСИ относно броя на населението към края на 2014г. от 169 населени места на територията на МИГ в 161 населени места броя на населението е под 100 човека, в повечето случаи с няколко десетки жители. Жителите на тези населени места живеят при затруднени условия, с ниско ниво на социална интеграция, при висока степен на бедност и изолация. Затова е необходимо прилагането на мерки, насочени към подобряване на достъпа до заетост, подобряване на достъпа до образование, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.

По данни от последното преброяване през 2011 година, 5.5% от анкетираните лица са се самоопределили от турски произход на територията на община Дряново и 2.91% от ромски произход. За територията на община Трявна данните от преброяването показват, че 0.53% са се самоопределили от турски произход и 0.52% от ромски произход. Базирайки се на тези данни нуждите на територията са от прилагане на мерки за интегриране на децата и учениците, произхождаши от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация.

Проучванията и анализите на територията показаха необходимост и заявен интерес от страна на общините и други работодатели за подобряване на социалните услуги за населението посредством прилагане на мерки за осигуряване на заетост на представители на уязвими групи от населението. В резултат от изпълнението на дейностите, заложени по настоящия инвестиционен приоритет, се цели да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия.


4. Цели на стратегията:

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:

 Главна стратегическа цел: превръщане територията на сдружение „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ в привлекателен и атрактивен туристически район със съхранени култура, занаяти и традиции, с развита и конкурентоспособна местната икономика и социални услуги за населението чрез прилагане на интегриран и многосекторен подход за Водено от общностите местно развитие
Основни цели:

1.Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на местен бизнес;

2.Поддържане и възстановяване на екосистемите, устойчиво управление на природните ресурси и биологичното разнообразие на територията;

3.Социално-икономическо развитие на територията, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и подобряване качество на живот.


Приоритети за развитие на територията:

Приоритет 1. Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство;

Приоритет 2. Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на земеделските и промишлени предприятия;

Приоритет 3. Насърчаване организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти;

Приоритет 4. Развитие на туризма и туристическите услуги в района;

Приоритет 5. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и биологичното разнообразие;

Приоритет 6. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие на територията.

4.2. Специфични цели:

1.Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства;

2.Подобряване на икономическата стойност на стопанствата;

3.Насърчаване развитието на чувствителните сектори на територията на МИГ;

4.Насърчаване преработката на местни продукти от селското стопанство;

5.Устойчиво управление и подобряване на екологичните покзатели на горите;

6.Подобряване конкурентноспособността на местната икономика чрез насърчаване развитието на туризма и други неземеделски дейности;

7.Подобряване условията на живот и основните услуги за гражданите чрез обновяване или строителство на нова публична, спортна, туристическа и други видове малка по мащаби инфраструктура;

8.Запазване и развитие на културната идентичност и традиции;

9.Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000;

10.Подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;

11.Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище;

12.Преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на пазара на труда и социалното включване;

13.Осигуряване на устойчива и качествена заетост за уязвими групи от населението;

14.Подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите;

15.Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица.

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация:

Стратегията на МИГ е разработена в съответствие със специфичните характеристики на територията, установените потребности и местния потенциал за растеж като поставените цели и приоритети и предвидените мерки за изпълнение имат допълващ характер по отношение на регионалните, областните и общински стратегически и планови документи. Визпълнение на стратегията се предвиждат интегрирани интервенции с цел постигането на комплексен положителен ефект в развитието на територията.

Визията за развитие на интегрираната територия на сдружение „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ произтича от дефинираните възможности и ограничения от страна на активно ангажираната местна общност като с най-висок потенциал за развитие се очертават специфичните местни ресурси и социалния капитал на територията.

Общата рамка на ОСП за периода 2014 - 2020 г. се отнася до по-интегриран, целенасочен и териториален подход за развитие. Мерките за селските райони се координират с тези за останалите структурни фондове като се търси ефекта на синергията и активното участие на местната общност при постигане на целите.

Големият набор от съществуващи инструменти в рамките на втория стълб на ОСП се опростява, за да се съсредоточи върху подпомагането на: конкурентоспособността, иновациите, селското стопанство, основано на знания, навлизането на млади земеделски стопани, устойчивото управление на природните ресурси и балансираното териториално развитие.

ВОМР може да бъде полезен инструмент за овластяване на местните общности, включително групи в неравностойно положение, за подобряване на институционалния капацитет на местните заинтересовани страни и специално на НПО и за предизвикване на социални иновации на местно равнище.

Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи за стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява чрез следните шест приоритета на Съюза за развитие на селските райони, в които са отразени съответните тематични цели на ОСР:

- Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области;

- Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;

- Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;

- Насърчаване на качеството, добавената стойност и иновациите в производството, преработката и маркетинга на селскостопански продукти.

Стратегията за ВОМР с общинските планове за развитие на община Дряново и община Трявна и с Областната стратегия на област Габрово за периода 2014-2020г.


4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:

Организацията за икономическо коопериране и развитие (OECD) и Европейската комисия (EC) формулират понятието „иновация“ в директивата за събиране и интерпретиране на иновационната информация: „Иновация е въвеждането на нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга), или процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод в бизнес практиките, организация на работното място или външните връзки”.

В контекста на подхода Водено от общностите местно развитие иновациите не се изразяват непременно в изследвания на високо ниво и разработване на нови технологии (въпреки че, разбира се, те не се изключват). Обосновката за иновативния характер на стратегията е тясно свързана с въпроса „какво иска местната общност да промени?“. В този смисъл иновативните характеристики на настоящата стратегия се заключават в нови услуги, нови продукти и нови за територията подходи на местно развитие.

В резултат на гореизложеното, настоящата стратегия е иновативна в няколко направления:

1. Иновативен подход за територията при изграждане на местно партньорство

Създаването на местна инициативна група „МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ е иновативен подход за територията, защото за първи път се създава организация, подчинена на принципа на публично-частното партньорство, която обединява усилията на двете общини за развитие на територията като цяло, посредством реализиране на стратегия за ВОМР. Изграденото местно партньорство намира нови начини – чрез изпълнение на проекти, насочени към по-широк кръг граждани от територията; чрез обвъврзване на дейности, по смисъла на Подхода ВОМР – реализирането на една дейност да окаже положителен ефект върху други дейности и сектори; положително въздействие върху различни заинтересовани страни и целеви групи и т.н., които действия спомагат за мобилизиране и използване на съществуващите ресурси и активи на общността.2. Иновативен подход при разработване на стратегията за ВОМР

При разработване на стратегията за ВОМР е приложен иновативен подход като стратегията е създадена в резултат на оценка на природо-географските дадености на територията в съчетание с наличния човешки потенциал и установените нужди на местната общност от осигуряване на финансиране за точно определени сектори. Обединяването в на всички тези фактори в подходяща форма и структура прави настоящата стратегия уникална за територията на МИГ.3. Синергичен ефект на дейностите по приложимите мерки от стратегията

Обвързаност на дейностите е една от ключовите характеристики на подхода ВОМР. Иновативният подход в този случай се изразява в това, че реализирането на една дейност ще окаже положителен ефект върху други дейности. По този начин се засилва положителното въздействие от реализирането на дейностите в обхванатите от МИГ територии и извън тях. Така например инвестициите в земеделски стопанства, финансирани по мярки 4.1 ще подпомогнат осигуряването на местни суровини за хранително-преработвателните предприятия, които функционират на територията на МИГ и които ще бъдат финансирани по мярка 4.2. Като резултат от прилагането на тези две мерки ще е затваряне цикъла на производство и реализация на пазара на местни продукти и създаване на къси вериги за доставки. От друга гледна точка произведените местни продукти могат да се реализират в къщи за гости хотели или други туристически обекти, финансирани по мярка 6.4.1. с цел разнообразяване на предлаганите туристически услуги и реклама на произвежданите местни продукти.

4. Иновативен характер на стратегията, изразяващ се в интегриран подход за развитие на територията на МИГ

Прилагането на мерки от различните оперативни програми, в т.ч. Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосоност” 2014 – 2020г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г. и Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г. посредством стратегията за ВОМР предполага иновативен подход, което се изразява в интегрирано развитие на територията чрез финансиране на проекти от различните оперативни програми, по начин, който гарантира устойчиво развитие на територията, базирано на местните нужди и потребности.5. Иновативни характеристики, базирани на въвеждането на територията на социална иновации

Понятието „социална иновация“ се отнася до нови стратегии, методи и подходи, които посрещат социални нужди от най-различен характер – от условия на труд и образование до развитие на общности и здравеопазване и които правят гражданското общество по-силно и самостоятелно.

Иновативните характеристики на настоящата стратегия, които могат да се определят като „социална иновация“ са в няколко насоки:

5.1. Прилагане на иновативен подход по отношение на маргинализираните общности от територията на МИГ. Маргинализираните общности, в т.ч. уязвими групи от населението, хора в риск, хора, живеещи в отдалечени райони, представители на малцинствата, включително роми и други представители на тези общности ще бъдат привлечени към прилагане на подхода Водено от общнастите местно развитие посредством интегриран подход. Интегрираният подход се изразява в насърчаването на проекти, подпомагащи активното участие на уязвими групи от населението при наемане на работа, осигуряване на условия за достъп на лица в неравностойно положение до обекти, финансирани от настоящата стратегия, както и подобряване на социалните и здравни услуги за посочената целева група лица. По мярка 3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОП РЧР 2014 – 2020г. се цели увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

Мярка 1 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПНОИР 2014 – 2020г. има за цел да подпомогне децата и учениците, произхождаши от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и творческа реализация.5.2. Развитие на социалната икономика на територията на МИГ.

Липсата на заетост е една от основните причини за бедност и социално изключване. Социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения интерес е причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на тези социални цели. Целта на прилагането на мярка 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020г. е да окаже принос на територията като увеличи броя на заетите в социалните предприятия като улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет