Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет6/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.1.5.Интензитет на подпомагане

Подпомагането по тази мярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.
1.1.6.Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 25 320 лева.
1.1.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Критерии за оценка на капацитета на организацията – макс. 40 т.

1.1.Организацията е извършвала обучение на земеделски и/или горски стопани и/или на заети лица в техните стопанства чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми – макс.20т.:  • Изпълнен 1 проект – 10 т.

  • Изпълнени 2 и повече проекта – 20 т.

1.2.Персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си в сферата на селското и/или горското стопанство – 10т.;

1.3.Лекторите, които провеждат обучението притежават подходяща квалификация и опит по включуните теми – 10т.2.Критерии според вида и качеството на обучителната дейност – макс. 30 т.

2.1.Проектът включва само курс/ове за обучение – 5т.;

2.2.Проектът включва само семинар/и – 10т.;

2.3.Проектът включва курс/ове за обучение и семинар/и – 20т.

2.4.Оценка на методите и формите на обучение - ( проектът предвижда онагледяване, казуси или практическо обучение) – от 5 до 10т.

3.Критерии за оценка качеството на проекта – макс. 30 т.

 • Избраните теми съответстват на местните потребности на земеделските и/или горски стопани - 10 т.;

 • Избраните теми включват запознаване с въвеждането на иновативни практики в сферата на селското/горското стопанство 10 т.;

 • Избраните теми съответстват на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 10 т.

Общ брой точки: 100


Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
4.1.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Мярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.
Обхват на мярката: Цялата територия на МИГ
4.1.2.Допустими получатели

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1. земеделски стопани;

2. признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
4.1.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности, свързани с:

• модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

• постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

• пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

• съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

• инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

• инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

• създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

• производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.
Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

1. разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;

5. разходи за закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

7. разходи за закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ;

8. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

9. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

10.разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

11. разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

12. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 11.

Заб: за т.7 и т. 8. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност е допустимо до 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
4.1.4.Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 120 000 лева.
4.1.5.Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
4.1.6.Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 60 000 лева.
4.1.7.Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Критериите според вида на продукцията макс. 15т. :

 • 1.1.Плодова продукция от трайни насаждения или зеленчуци или животинска продукция – 10т.

  • - над 50% от общото производство на стопанството - 5 т.

  • - над 85 % от общото производство на стопанството - 10 т.

 • Производство на биологична продукция – макс.5 т.

  • - стопанството произвежда над 50% - 1т.

  • - стопанството произвежда над 85 % - 5 т.

2. Приоритет ще бъде осигурен за изпълнението на проекти от млади фермери - 5 т.

За кандидати млади фермери изпълнили проект по мярка 112 от ПРСР 2007-2013г. или по мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020г., но не са подпомогнати по мярка 121 или мярка 4.1 - 5 т.

3. Проектът предполага свързаност с други участници от територията - макс. 14 т.

 • 3.1.Наличие на договори за доставка на стоки и услуги по проекта от територията на МИГ - 3 т.

 • 3.2. Валичие на договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ – 6 т.

 • 3.3. Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ за доставка на суровини от земеделието - 5 т.

4. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.макс. 21т.

Енергийна ефективност според % инвестиции (по обосновка в бизнесплана):- над 50 % -5 т; над 85% - 7т.

Иновативност на проекта - според % инвестиции (по обосновка в бизнесплана):- над 50 % -5 т; над 85% - 7т.

Опазване на околната среда според % инвестиции (по обосновка в бизнесплана) :- над 50 % -5 т; над 85% - 7т.

5. Приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен перосонал / ново работно място за целия период на изпълнение на проекта/ - макс.15 т.

 • - за 1 работно място - 5 т.;

 • - за 2 и повече работни места – 15 т.

6. Оценка на кандидата – 10 т.

 • - наличие на документ, доказващ подходяща квалификация и/или образование и/или участие в семинар или друго обучитглно мероприятие – 10 т.7. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели макс.20 т.

 • - дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите,обхвата и условията на съответната мярка от СМР –5т.;

 • - разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;

 • - стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) -5 т.;

 • - индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

Общ брой точки: 100т.
Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
4.2.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Мярка 4.2. има за цел да осигури подпомагане, насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост. Подпомагането по мярката ще осигури по - пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини с цел производство на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможностите за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара. По доброто интегриране между производители и преработватели ще позволи намаляване на суровинната уязвимост за уязвимите сектори от ХВП. Чрез подпомагането по мярката ще се насърчи сътрудничеството между земеделските производители при предприемане на общи инвестиции.
Обхват на мярката – цялата територия на МИГ
4.2.2. Допустими получатели:

• Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;

• Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

1.Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

2.Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

3.Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.
Кандидатите групи/организации на производители трябва да отговарят на следните условия:

 • Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;

 • Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията;

 • Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.


4.2.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

- в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

- свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

- в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

- в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

- в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

- свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

- за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
Допустими разходи:

Разходи за материални инвестиции:

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи/.

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията.
4.2.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 15 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
4.2.5. Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
4.2.6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 50 000 лева.
4.2.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1.Проектът предвижда въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и иновации в хранително-вкусовата промишленост – макс.10 т.

- Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на предприятието - 5т.;

- Проектът е иновативен за територията на МИГ- 5 т.

2.Проектът е за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база – макс.10 т.

- предприятието произвежда до 25% - 0т.;

- предприятието произвежда от 25 до 50% - 2т.;

- предприятието произвежда над 50% - 5т.;

- предприягието произвежда над 85 % - 10т.

3.Проектът включва преработка и производство на биологични продукти – 10т.

4.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти от местни суровини, които ще се реализират в туристическите обекти на територията на МИГ– макс. 20т.

- наличие на договори за суровини, произведени от земеделски стопани от територията на МИГ – 10 т.

- наличие на договори с туристически обекти или специализирани магазини за традиционни храни от територията – 10 т.

5.Проектът осигурява устойчива заетост в селските райони – макс. 15т.

- за едно работно място – 5 т.,

- за две и повече работни места - 15 т.
6. Проектът е насочен към опазване на околната среда – 5т.
7.Оценка на кандидата – 10 т.

- наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или участие в семинар или друго обучително мероприятие – 10 т.
8. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели – макс. 20 т.

- дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;

- разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;

- стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;

- индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.
Общ брой точки: 100т.
Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
6.4.1.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ. Прилагането на мярка 6.4.1 цели:

- Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности;

- Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

- Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Обхват на мярката – цялата територия на МИГ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет