Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет7/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

6.4.1.2. Допустими получатели

 • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
6.4.1.3. Допустими дейности и разходи
Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.


Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
Условия за допустимост:

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

• Инвестицията да се осъществява на територията на МИГ;

• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години /10 години при строително-монтажни работи/;

• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.

• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
6.4.1.4 Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
6.4.1.5.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 120 000 лева
6.4.1.6.Финансова помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 90 000 лева.
6.4.1.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги – макс.20 т.

 • Инвестиции в къщи за гости и други обекти с места за настаняване – 5 т.;

 • Инвестиции в спортни съоръжения – 10 т.;

 • Инвестиции, свързани с предоставяне на услуги за населението – 15 т.;

 • Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 20 т.

2. Кандидатът е ЕТ и/или управляващ/представляващ ООД с минимум 25% дялово участие на възраст до 40 години, включително 5 т.

3. Проектът осигурява заетост макс. 15 т.

  • За едно работно място – 5 т;

  • За две и повече работни места – 15 т.

4. Проектът се явява свързан или допълващ към друг проект към стратегията за ВОМР 10т.

 • Проектът създава модел, механизмите на който осигуряват свързаност между дейности по други мерки на стратегията за ВОМР – 10 т.

5. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда - включва дейности за използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения5 т.

6. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават туризма и териториалната идентичност макс. 20 т.

 • Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на традиционни храни и изделия – 5 т.;

 • Проектът включва производство на традиционни местни продукти от територията на МИГ - 10 т.;

 • Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията – 5 т.

7. Капацитет на кандидата – 10 т.

 • Наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или участие в семинар или друго обучитглно мероприятие – 10 т.

8. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели – макс. 20 т.:

    • Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.

    • Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.

    • Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.

    • Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

Общ брой точки: 100т.

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
7.2.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Прилагането на мярка 7.2 цели осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в населените места от територията на МИГ и за осигуряване на достъпа до тях. Публичната инфраструктура е физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.
Обхват на мяркатацялата територия на МИГ
7.2.2. Допустими получатели

• Община Дряново и община Трявна;

• Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

• Читалища за дейности свързани с културния живот.
7.2.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по мярката:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.


Допустими разходи:

Разходите се свеждат до:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Условия за допустимост:

Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти. Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; предвидените по тях дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по ЗOOС; да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки; да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че дейността ще доведе до социално–икономическо развитие на територията на МИГ; да съдържат аргументация за устойчивостта на дейността.
Дейностите за социална инфраструктура са допустими при условие, че социалната услуга е включена в обхвата на чл. 36, ал. 2 и ал. 5 от ППЗСП.
Не се подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОПРР. Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.
Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г. Тези дейности са допустими ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г.
7.2.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 390 000 лева.
7.2.5. Интензитет на подпомагане

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
7.2.6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 390 000 лева.
7.2.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Оценка според вида на кандидата – макс. 10 т.:

   • Община Дряново или община Трявна – 5 т.

   • НПО или читалище – 10 т.

2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 5т.

 

3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района – макс.20 т.:

    • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен характер - на ниво населено място –10 т.;

    • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;

    • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер - на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ – 20 т.

4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора – макс.15 т.:

 • До 500 човека – 5 т.;

 • Повече от 500 човека - 10 т.;

 • Повече от 1000 човека – 15 т.

5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението – макс.20 т.:

 • Подкрепят се една група – 10 т.

 • Подкрепят се повече от една група - 20 т.

6. Проектът е иновативен по своя характер за територията и предлага нови инициативи/услуги за повишаване на качеството и условията на живот в района – макс. 15 т.:

 • На едно населено място – 5т.;

 • На част от територията на МИГ - 10 т.;

 • На територията на МИГ – 15 т.

7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност – 15 т.

 • Проектът е одобрен отместната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи (документът следва да е различен от решение на общинския съвет на съответната община) – 15т.


Общ брой точки: 100т.

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
7.5.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Туризмът е сред основните приоритети за развитие на територията на МИГ. Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туризма в района за да се обвържат местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с цел развитите туристически зони да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

Обхват на мярката – цялата територия на МИГ
7.5.2. Допустими получатели

• Общините Дряново и Трявна;

• Юридически лица с нестопанска цел
7.5.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:

Разходите се свеждат до:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Условия за допустимост:

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община; предвидените дейности да се изпълняват в съответствие с програмата за развитие на туризма на територията на общината; да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС; да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки; да не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение; да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи в който е доказано, че инвестицията ще доведат до социално–икономическо развитие на селскит район; да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

Не са допустими за подпомагане по мярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение.

Не се подпомагат дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции и на съоръжения за туристическа инфраструктура в рамките на териториите, подпомагани от ОПРР.

Финансовата помощ по мярката за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет