Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение „миг дряново – Трявна в сърцето на Балкана“бет8/16
Дата13.03.2018
өлшемі2.75 Mb.
#20586
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

7.5.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 70 000 лева.
7.5.5. Интензитет на подпомагане

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

7.5.6. Размер на финансовата помощ

Размерът на финансова помощ за един проект не може да надвишава 70 000 лева.
7.5.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Проектът е предложен от бенефициент – макс. 10 т.:

   • Община Дряново или община Трявна – 5 т.;

   • НПО или читалище – 10 т.

2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 5т.

3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района – макс. 20 т.:

    • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен характер - на ниво населено място – 10 т.;

    • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;

    • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер - на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ – 20 т.

4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора – макс.15 т.:

 • До 500 човека – 5 т.;

 • Повече от 500 човека -10 т.;

 • Повече от 1000 човека – 15 т.

5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението макс. 20 т.:

 • Подкрепят се една група – 10 т.;

 • Подкрепят се повече от една група - 20т.

6. Проектът е иновативен по своя характер и предлага нови инициативи/услуги за територията за повишаване на качеството и условията на живот в района – макс. 15 т.:

7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност – 15 т.

 • Проектът е одобрен отместната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи (документът следва да е различен от решение на общинския съвет на съответната община) – 15т.


Общ брой точки: 100т.

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
7.6.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Прилагането на мярка 7.6. цели запазването на духовния и културния живот на населението, което е от важно значение за развитието на района. Неговото културно-историческо развитие обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири. Предвидените по мярката интервенции в този вид инфраструктура ще позволят да се запази културната идентичност и традиции и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи на територията на МИГ.Обхват на мярката – цялата територия на МИГ
7.6.2. Допустими получатели

Местни поделения на вероизповеданията от територията на МИГ
7.6.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

В рамките на тази мярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими разходи:

Разходите се свеждат до:

1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по пмярката.
Условия за допустимост:

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС; да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 инвестицията да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки;; ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията; дейността да не надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро и финансовата помощ за един кандидат да не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР2014-2020г.

Бенефициентът - местно поделение на вероизповедание трябва да е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.
7.6.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 35 000 лева.
7.6.5. Интензитет на подпомагане

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.
7.6.6. Размер на финансовата помощ

Размерът на финансовата помощ за един проект не може да надвишава 35 000 лева.
7.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест
1. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център – 5т.

2. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на групи от населението в неравностойно положение - макс. 20 т.:

 • Подкрепя се една група – 10 т.;

 • Подкрепя се повече от една група - 20 т.3. Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на мярка 7.6. от стратегията – 20 т.
4. Брой население, което ще се възползва от реализираните дейности - 30 т.;

• До 1000 – 10 т.

• От 1000 до 5000 – 20 т.

• Над 5000 – 30 т.


5. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта – макс. 25т.:

• Проектът е за паметник на културата с местно значение – 10т.; • Проектът е с широка обществена значимост и съгласуван с местната общност – 15т.


Общ брой точки: 100т.
Мярка 8.5. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
8.5.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Подпомагането по настоящата мярка цели смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за отдих и почивка.


Описание на обхватаЦялата територия на МИГ
8.5.2. Допустими получатели:

• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

• Общини, собственици/стопанисващи горски територии;

• Юридически лица, стопанисващи горски територии;

• Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии.
8.5.3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

Мярката подпомага непроизводствени горски инвестиции, насочени към:

1. Увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка в съответния район, в т.ч.:

• изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура - пешеходни пътеки, съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони и наблюдателни точки;

2. подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на последиците от изменението на климата, без да се изключват икономическите ползи в дългосрочен план, в т.ч.:

• превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;

• превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения;

• възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;

• презалесяване.
Допустими разходи:

Материални инвестиции:

1.Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка в съответния район, в т.ч.:

•изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура - пешеходни пътеки, съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони и наблюдателни точки;

2.Разходи за подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на последиците от изменението на климата, без да се изключват икономическите ползи в дългосрочен план, в т.ч.:

•превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;

•превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения;

•възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;

•презалесяване.
Разходите за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията;

5. Разходи за изработване на планове за управление на горите или на равностоен инструмент.Авансови плащания са допустими в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Условия за допустимост:

• Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горската територия или правото си да я стопанисват;

• Минималната площ на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, трябва да бъде както следва:

• 0.5 ха за физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

• 1.0 ха за общини, собственици/стопанисващи горски територии;

• 1.0 ха за юридически лица, стопанисващи държавни горски територии;

• 1.0 ха за юридически лица, наематели на горски територии.

• изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура

• Подпомагането ще бъде допустимо само за еднократни за периода на действие на Стратегията дейности в горите;

• Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки;

• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;

• Оперативни разходи, разходи за поддръжка и годишни плащания не са допустими за подпомагане.
8.5.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 85 000 лева
8.5.5. Интензитет на подпомагане

Подпомагането по тази мярка ще бъде 100% от общите допустими разход.
8.5.6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 85 000 лева.
8.5.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

 1. Критерии според вида на кандидата – макс.20т.:

 • Кандидатът е ползвател на гори, предмет на инвестицията – 10т.;

 • Кандидатът е собственик на гори, предмет на инвестицията – 20т.


2. Критерии според вида на инвестицията – макс. 20т.:

 • Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка – 10т.;

 • Разходи за подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на последиците от изменението на климата – 20т.


3. Критерии според големината на площта, обхваната от проекта – макс. 20т.:

 • Площ до 10 ха – 10т.;

 • Площ над 10 ха – 20т.


4. Критерии според броя и вида на дейностите– макс. 20т.:

 • Проектът включва една дейност – 5т.;

 • Проектът включва две дейности – 10т.;

 • Проектът включва повече от две дейности – 20т.


5. Критерии според обхвата на проекта – макс. 10т.:

 • Дейностите ще окажат въздействие върху едно населено място – 5т;

 • Дейностите ще окажат въздействие върху повече от едно населено място – 10т.


6. Обвързаност на проекта с други дейности – макс. 10т.:

 • Проектът ще окаже въздействие върху развитието на една допълнителна дейност на територията – 5т;

 • Проектът ще окаже въздействие върху развитието на повече от една допълнителна дейност на територията – 10т.


Общ брой точки: 100


Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
8.6.1.Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.
Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ
8.6.2. Допустими получатели:

• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

• Общини, собственици на горски територии;

• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;

• МСП;

• Горски стопани, доставчици на услуги.
8.6.3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

1.Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2.Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

3. Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Допустими разходи:

Разходи за материални инвестиции:

1. Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2.Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

- отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
Разходи за нематериални инвестиции:

1.Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

2.Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3.Закупуване на софтуер;

4.Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
Условия за допустимост:

• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента позволява подходящото му ефикасно използване;

• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;

• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;

• Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;

• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;

• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.

• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност.

• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;

• Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет